Platform Vlieghinder Kennemerland
 

‘KABINET SCHUIFT PROBLEMEN VOOR ZICH UIT’

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 648 
|
 Commissie Deskundigen Vliegtuiggeluid 
‘KABINET SCHUIFT PROBLEMEN VOOR ZICH UIT’

Reactie Commissie Deskundigen Vliegtuiggeluid op kabinetsstandpunt Schiphol

‘KABINET SCHUIFT PROBLEMEN VOOR ZICH UIT’

Den Haag – Het kabinet ziet af van duidelijke en handhaafbare grenzen aan de geluidbelasting in het buitengebied van Schiphol. Dat concludeert de Commissie Deskundigen Vliegtuiggeluid (CDV) na de bekendmaking van het kabinetsstandpunt over (de groei van) de luchthaven. Volgens de Commissie is het aan de politiek om keuzen te maken, maar deze keuze leidt naar het oordeel van de Commissie opnieuw tot discussies omdat geen duidelijke en handhaafbare grenzen worden gesteld aan de geluidbelasting van het vliegverkeer in woongebieden die wat verder van Schiphol liggen.

De Commissie, die onder leiding staat van oud-senator Huib Eversdijk, had het kabinet geadviseerd om in elk geval duidelijk vast te stellen hoeveel geluid Schiphol mag maken en hoe dat zou worden gecontroleerd. Daarbij ging het de Commissie niet om een oordeel over de wenselijkheid om Schiphol in de toekomst te laten groeien, wél om het vaststellen van geluidsgrenzen in ‘het buitengebied’ (het gebied buiten de directe omgeving van de luchthaven). Met duidelijke en handhaafbare grenzen zouden beide partijen (Schiphol en de omwonenden) weten waar ze aan toe zijn voor de toekomst. Ook moest, aldus het advies, duidelijk worden wat de consequenties zouden zijn als die grenzen werden overschreden. De voorstellen van de Commissie zouden op korte termijn kunnen worden uitgevoerd.

Het kabinet kiest nu een andere route: het wil een aantal geluidsbeperkende maatregelen invoeren en vraagt Schiphol en de luchtvaartmaatschappijen een actieprogramma op te stellen. De Commissie is alles behalve een tegenstander van de gesuggereerde maatregelen (onder andere geluidsarme startprocedures, vliegroutes verleggen, op grotere hoogten naar Schiphol vliegen) maar vraagt zich af of deze niet te vrijblijvend zullen blijken te zijn. Wat dit programma aan concrete en afrekenbare effecten moet hebben (“hoeveel moet de hinder minder worden?”) en wie dat beoordeelt en toetst is uit het kabinetsstandpunt niet duidelijk. Wanneer deze maatregelen effect kunnen sorteren is evenmin duidelijk.
Ook voor de in het kabinetsstandpunt aangekondigde ‘monitoring’ geldt dat. Monitoring kan zeker voorzien in de behoefte aan goede informatie, maar een ‘stok achter de deur’ behelst dit systeem in de voorstellen van het kabinet allerminst. Het kabinet meldt immers nergens wat er met die monitoringgevens zal gebeuren. De CDV vreest dat daarmee een ‘half ei’ wordt gepresenteerd, dat door omwonenden al snel zal worden gezien
als een ‘lege dop’. En daarmee wordt niet tegemoet gekomen aan het door alle betrokkenen gewenste herstel van vertrouwen.

Een aantal adviezen van de Commissie is door het kabinet wél overgenomen. De Commissie juicht het toe dat het kabinet daadwerkelijk wil gaan meten ter controle en bijstelling van berekeningen. Ook het advies van de Commissie om geluidsnormen niet met metingen te handhaven - want dat is technisch en juridisch niet houdbaar - is door het kabinet overgenomen.

Commissievoorzitter Eversdijk: “Het is erg jammer dat niet voor bescherming van het buitengebied wordt gekozen. Wij hebben aangetoond dat het kán, maar het kabinet wil er niet aan. Dat is overigens het goede recht van het kabinet. Maar hiermee is de discussie niet ten einde. Want er zijn door eerdere kabinetten toezeggingen gedaan om dat buitengebied te beschermen. Als omwonenden daar op wijzen, hebben ze volgens mij een punt. De beste garantie om omwonenden te beschermen zit in harde en handhaafbare grenswaarden, omdat eerst dán maatregelen kunnen worden genomen ter vermindering van de geluidsoverlast”.
Eversdijk meent dat de door het kabinet gesuggereerde ‘flitspalen in de lucht’ geen echte oplossing bieden: “Technisch is het niet goed mogelijk en bovendien: áls er al gegevens te meten zijn, blijft onduidelijk binnen welke grenzen die moeten blijven. Deze flitspalen zijn zeker geen alternatief voor de door de Commissie voorgestelde bescherming van het buitengebied”.
“Sommigen hebben mij en mijn Commissie er van beschuldigd dat we tegen de groei van Schiphol zijn. Onjuist. Het belang van Schiphol zien wij zeker. Onze opdracht startte eigenlijk bij die oude toezegging van het kabinet: hoe bescherm je het buitengebied? Niet meer en niet minder”.


Reacties op dit bericht

Geplaatst door J.H. Griese uit Amstelveen

Wederom: LUID en DUIDELIJK

Jan Griese

Geplaatst door J van Rooyen uit Baarn

We worden, zoals kennelijk gewoon geworden, weer om de tuin geleid. Zolang Schultz of welke politicus dan ook de economische belangen van een enkel bedrijf laten prevaleren boven het milieu en een gezond leefklimaat van miljoenen, is het een illusie te hopen dat de rust zal wederkeren.

Geplaatst door W. Lubbers uit Bakkum

Ik ben benieuwd naar de mening van (prof.) Guus Berkhout, van de eerste CDV (Eversdijk is zijn "opvolger"). Dit had hij volgens mij allang voorzien, gezien zijn aanvaringen met Melanie&Co;.