Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Instelling Commissie Ruimtelijke Ontwikkelingen Luchthavens

 |
 Geplaatst door: sijmen 
 |
 Bekeken: 975 
|
 VenW Eurlings 
Instelling Commissie Ruimtelijke Ontwikkelingen Luchthavens

De minister is van plan om een commissie in te stellen die onderzoekt in hoeverre er sprake is van een rolverandering van luchthavens in het ruimtelijke domein, of hierdoor de publieke belangen in het geding zijn en of de relatie tussen de luchthaven en overige actoren (rijk, provincie, gemeente, andere ontwikkelaars) op ruimtelijke ordeningsgebied moet veranderen.
De kamer zal moeten waken over de vraag of bij deze ontwikkeling ook voldoende aandacht geschonken wordt aan immateriële effecten van de luchthaven in het ruimtelijk domein

zie:

 • Brief Eurlings aan T.K: Commissie Ruimtelijke Ontwikkeling Luchthavens
 •  


  Reacties op dit bericht

  Geplaatst door Olav Bijvoet. uit Castricum

  De minister wil ons tevoren inzicht geven in zijn gedachtenvorming rond 'een groot publiek belang'.

  MEER VAN HETZELFDE, VERFIJNDE REGIONALE REGELGEVING?

  Welnu, wat mij verontrust is dat de minister wat hij hier aangeeft als "groot publiek belang" zo sterk koppelt aan ecomomische factoren die ruimtelijke belangen rond en op de luchthaven karakteriseren.
  Daarmee zijn we weer terug bij af: toenemend verfijnde regelgeving in het kader van regionaal overleg, met mogelijk een sterkere positie van de luchthaven binnen de nu nog op traditionele structuren gebaseerde ruimtelijke ordening. Airportcity - een typische Schipholterm, en airportcorridor, een voor mij nog niet ingevulde grootheid (spoor en wegverkeer?.
  Zoals Kafka liet zien: met verfijnen van regels gaat samen met afnemen van vrijheid en begrijpelijkheid.

  TEN TWEEDE, HET VERWAARLOOSDE VERANTWOORDELIJK LUCHTVERKEER

  ik zie geen enkele gedachte over het grote en nog steeds verwaarloosde tweede factor die te maken heeft met de maatschappelijke belasting door niet specifiek aan aan enkele airport gebonden luchtverkeer en de verantwoordelijke positie hierin van het beheer van luchtverkeer door de LVNL.

  WAAR IS DE DERDE FACTOR, DUURZAAMHEID?

  De derde factor die te maken heeft met luchtvaartmaatschappijen, het materiaal en het mogelijke in relatie tot duurzame omgang met mlieu, lijkt hier ook even uit de aandacht geraakt te zijn.

  EVENWICHT IN DRIEËN

  Toch vraag ik mij af of een evenwichtig politiek beleid
  niet vraagt om een blijk van evenwichtige aandacht voor alle drie?

  Geplaatst door L.R. Aalegeiz uit Spaarndam

  “Schiphol is mede hierdoor logischerwijs steeds meer betrokken bij de ruimtelijke ontwikkeling van het gebied rond de luchthaven met bijvoorbeeld plannen voor een AirportCity als onderdeel van de AirportCorridor. Een zelfde ontwikkeling is merkbaar bij regionale luchthavens van nationale betekenis en deze ontwikkeling wordt in de toekomst naar verwachting steeds sterker.”

  Oftewel, als alsnog blijkt dat Schiphol eigenlijk helemaal niet zo’n economisch succes blijkt te zijn, dan zal het zeker in de toekomst wel worden. En huppekee, weer 25 jaar groei veilig gesteld. En Camiel denkt dat ie keigoed bezig is.

  Geplaatst door dr O.L.M. Bijvoet. uit Castricum

  NEEM OOK EERDERE KRITIEK ERNSTIG

  Het is natuurlijk moeilijk om binnen het kort bestek van deze plaats meer te doen dan via one-liners uiting te geven aan onvrede met beleid. Maar de voorafgaande korte mededeling van de minister die voorbereidt op verdere AO's rond de luchtvaart, lijkt me inziens zo belangrijk, dat ik denk dat dat ik hier toch wil verwijzen naar eerdere en ernstig bedoelde, grotere bijdragen vanuit onze omwonerswereld, die met hetzelfde probleem te maken hebben. Niet alles hoeft in de bureaula te verdwijnen.
  ik hoop dus dat de volgende opmerkingen hun weg zullen vinden ook buiten de kring van toevallige internetlezers.

  IS DE BELEIDSCOMMISSIE VAN EURLINGS NIEUW?

  De behoefte geformuleerd aan een sociaal econonische raad Luchtvaart is namelijk al eerder geformuleerd, en wel in de vorm van een beleidsgroep (toen aangeduid als SEAL), die taken moet vervullen analoog aan die welke Eurlings hier toekent aan zijn beleidscommissie.

  Zie: http://www.vlieghinder.nl/evaluatie_comments.php?id=1881_0_12_0_C

  1 SPANNING TUSSEN SOCIAAL ECONOMISCHE EN POLITIEKE BELANGEN

  Fundamenteel verschil met voorstel van Eurlings is, dat SEAL bedoeld is als lichaam dat in opdracht van de overheid permanent moet waken over de sociaal-economische inbedding van de luchtvaart in de maatschappij.
  Wanneer ik de gedachtengang van Eurlings goed volg wil hij onderzoeken of en hoe deze taak uiteindelijk niet door zijn commissie, maar door de airportcity zélf kan worden waargenomen. Dat nu lijkt me ongewenst omdat daarmee politieke verantwoordelijkheden afhankelijk gaan worden van sociaal-economische belangen. De omgekeerde wereld. Het schrikbeeld dat de zakenwereld net als multinationals elders, ook hier de lakens gaan uitdelen, wordt dan werkelijkheid. Juist daarom werd het idee geopperd van een Luchtvaartschap. Het was de manier waarop onze voorouders met de spanning tussen de behoeften aan het klare water en de duistere maar nodige eigen belangen leerden omgaan.

  2 AANDACHT VOOR INTEGRATIE, BESCHERMING EN DUURZAAMHEID

  In de vanuit de bewonerswereld geschreven verbetervoorstellen "Aansprakelijk en Verantwoordelijk" en "Als een goed instrument" werd behoefte aan Luchtvaart-gerichte Stuur- en Beleidsinstrumenten dus al herkend, aanvaard en geformuleerd. Maar het verschil met wat Eurlings nu denkt ligt in het volgende. In de verbetervoorstellen wordt grote nadruk gelegd op het scheppen van de mogelijkheid tot permanent onafhankelijk politiek sturen van de integratie van de luchtvaartafhankelijke-economie binnen de economische behoeften van de maatschappij in ruimere zin.
  Maar daarnaast wordt er apart aandacht gegeven aan behoorlijke bescherming tegen inbreuk op kwalitatieve betekenis van het leefmilieu voor de individuele burger en eveneens apart op een op duurzaamheid gerichte omgang met materiële en culturele bestaansvoorwaarden. Die apartheid is nodig, want economie is ondernemen en wordt beperkt door belangen van het algemeen. Leefmilieu en cultuur hebben te maken met zorg voor de vrijheid het individu.

  VLAG

  Ik hoop ernstig dat de zorgen rond een goede inpassing van luchtvaart in ons land nu eens vervolg krijgen in een fundamentele hervorming van het beleid, in plaats van uit het zicht te raken in op zich soms nuttige maar voor het algemeen belang onnutte en vruchteloze discussies over kleine belangen. Daartoe wil deze opmerking een bijdrage zijn.

  Ellen ik zie uit naar je vlag.