Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Reacties op dit bericht

Geplaatst door joop uit NULL

Dat is heel rechtvaardig en eerlijk gesproken.
Maar helaas de leugen regeert in Nederland....
Amsterdam heeft de herrie lekker verplaats naar de buren.

Geplaatst door Jeff uit Amstelveen

Beste Joop en Erwin,

Ik woon in Amstelveen en heb veel last van vliegtuigen die landen op de buitenveldertbaan. Ik vind het jammer dat een belangengroep die opkomt voor benadeelden van vlieghinder, liever anderen wil opzadelen met diezelfde hinder. Ik zou hier zelf nooit toe oproepen. Ik begrijp jullie frustratie, maar zo win je deze strijd echt niet.

Desalnietmin veel succes,

Jeff

Geplaatst door joop uit NULL

Beste Jeff,
Ik ken een persoon (Psycholoog) hij woont ook onder de Buitenvelderbaan en hij heeft mij een tijdje terug al voorspelt dat dit zou gaan gebeuren, nl: verplaatsen van herrie van Amsterdam naar de Polderbaan hij is daar voor zich zelf blij mee maar hij vindt het ook niet eerlijk. En het is toch zo, Amsterdam heeft nog wel de lusten maar minder de lasten.
Mag dit niet benoemd worden -de waarheid?-
Heeft u een probleem daarmee? moeten we alles maar verzwijgen is dat de oplossing?

Wie heeft wie nou opgezadeld????
En nog in de slachtofferrol kruipen ook jij durft!

Geplaatst door jhgriese uit Amstelveen

I)Beste Jeff en Joop, Er is intern bij BLRS helas een fout ontstaan, bovenstaande text werd voorgelezen, maar onderstaande brief werd verzonden aan alle Kamerleden. Amsterdam verwerkt wel degelijk ook een portie overlast. De Buitenveldertbaan. (Zie BAS rapportage , 4e kwartaal 2010: enorme toename! I.t.t wat VVA stelselbeloofde)
A.dam-west. Toename + 6 LDen, laatste 5 jaar. A.dam Centrum ,Oostbaan, maar komt in de statistieken als 6e baan niet meer voor. Zie hieronder de brief: Amstelveen, Aalsmeer Castricum, 29 januari 2011

Reactie op de Luchtvaartnota, met 5 vragen

Geachte Kamerleden,

In verband met uw uitgestelde hoorzitting van sept 2009 over de Luchtvaartnota op 3 februari 2011 a.s. (waar BLRS ook gehoord zal worden) alsmede in verband met uw A.O. van 5 en 6 oktober 2010 j.l. leggen wij u hierbij onze reactie voor.

Algemeen: Deze nieuwe Luchtvaartnota achten wij nieuwe wijn in oude zakken. Er wordt van verkeerde prognoses uit gegaan, ze zijn veel te optimistisch. Zo wordt er geen rekening gehouden met de krediet- en klimaatcrisis. Er wordt niets over de komende CO-2 uitstoot gemeld. Beseft u wel, dat bij ongewijzigd Luchtvaartbeleid, al de genomen maatregelen w.b CO-2 reductie in 2050 voor niets zouden zijn geweest, door de enorme toename van Luchtvaartuitstoot ? We zitten thans anno 2010 op schiphol op 390.000 vliegbewegingen. Wat gaat u doen, om schiphol als kwaliteits luchtvaart/trein mainport te ontwikkelen? Al in1995 werd beloofd, (PKB schiphol) dat de HSL lijnen veel van de europese vluchten zouden gaan overnemen!

Vraag 1.

Wij hebben grote zorg of de beloften gedaan door het Kabinet in 2007-2010 (Zie regeringsverklaring) dat de buitengebieden beschermd zouden worden, bewaarheid zullen worden en dat de locale- en rechtsbescherming via het blijven bestaan van de handhavingspunten in tact blijft. (Dit werd ook eerder door de Eerste Kamer afgedwongen!) Ook beloofde het Kabinet, dat een Meetsysteem zou worden gerealiseerd. (Kabinetsstandpunt 2006)
De wet stelt: Elke verandering aan het Handhavingsstelsel dient een gelijkwaardige of betere bescherming te geven. !

Toelichting:

Geluidsnormenstelsel (pag. 94 – 98)
- Welke actie is ondernomen op motie 29665, 125 over het geven van inzicht en zekerheid aan de bevolking in de geluidsbelasting in hun woonwijk? (CU, PvdA, Gl, SP, pvdd )

- Bestaat nog steeds de intentie om na 2011 de lokale geluidsnormen in de woonwijken die de geluidskwaliteit voor de toekomst kunnen garanderen, te schrappen, terwijl de onzekerheid voor de bewoners in allerlei woonwijken over de toekomstige geluidsbelasting daardoor juist toeneemt?

- Het huidige stelsel had en kent enkele handhavingspunten die niet optimaal zijn
gelegen. (O.a. punt 10 in een weiland ) Bent u bereid alsnog de betreffende
handhavingspunten te verschuiven richting naar woonkernen en woonwijken – met
aanpassing van de grenswaarde aan de locatie –zodat tijdens het experiment de
komende jaren met beide normenstelsels naast elkaar de nadelige effecten
voor de sector en voor omwonenden achterwege kunnen blijven?

_ Er is vorig jaar commotie ontstaan over h.h.punt 33 te Leimuiden. Dat had eenvoudig
kunnen worden opgelost door dit punt meer in de woonwijk te verschuiven, met
bijstelling van de grenswaarde. Wij hebben deze manoevre ervaren als “ Het
onnodig in de etalage plaatsen van het VVA stelsel.” Men gebruikt onnodig het
woord pervers (Zie van Dale woordenboek ! ) Het huidige handhavingssysteen
functioneerde goed, met de 35 dag- en 26 nachth.h. punten . Slechts de
berekeningsformule gaf problemen, en fikse discussie in uw Kamer , zie de
verschilende A.O.s hetgeen kan worden opgelost met validerend meten, hetgeen nu
mogelijk is , aldus een groot aantal wetenschappers. (Zie bijlage1 BLRS Notitie
Meten versus berekenen.vliegtuiggeluid )Geplaatst door jhgriese uit Amstelveen


II) - Wordt nog onderzoek gedaan naar behoud van een stelsel van locale grenswaarden met de kwaliteit van ijkpunt om daarmee het probleem van juridicering te onder-vangen?

- Wat is het doel van een onderzoek naar het opheffen van het onderscheid tussen binnen- en buitengebied (pag. 94 – 95)? Overweegt u om een groter aantal zwaar geluidsbelaste woningen te accepteren dan nu als norm geldt? Waarom richt u het onderzoek op verlaging van het aantal ernstig gehinderden in het buitengebied niet binnen de randvoorwaarde van het huidig aantal zwaar belaste woningen puur op moderne operationele maatregelen en de mogelijkheden die ontstaan als op termijn alleen stille vliegtuigen met zeer moderne navigatie worden toegestaan?
In het Aldersadvies staat nog steeds de norm van12300 woningen, waar de Kamer kritisch over was, en alsnog teruggebracht zou worden tot 11000 of maximaal 11800.

Ben u bekend met het feit, dat hierover nu een rechtzaak loopt, (tussen de Staat en Vereniging Geus ) vanwege nalatigheid van de oud minister Eurlings ?

Opmerking hierbij : bij de vorige stelselwijziging concludeerde bureau Novioconsult in 2006 al Pag 12 : Tegelijkertijd kent het stelsel echter als belangrijk en in onze ogen zwaarwegend nadeel de zeer gebrekkige rechtsbescherming voor omwonenden. (Zie bijlage 2) Ditrapport werd destijds door de Staatssecretaris Schultz van Haegen in de lade gehouden


De motie 125 (Cramer- Tang) Hierin wordt gesproken over monitoringspunten.
Dit achten wij onvoldoende. Voor een degelijke locale- en rechtsbescherming
zijn minsten ijkpunten nodig. (zonder juridische consequenties, zoals de Minister wil, maar dan met transparantie voor een ieder. Bovendien moeten de berekeningen nu eindelijk gecompleteerd worden met metingen ter validering van de rekenformule, die immers exogene en endogene variabelen kent. Op de eerste kan de sector invloed uitoefenen !
Metingen via Meetsysteem Luistervink worden door de wetenschappers als superieur aan NOMOS van Schiphol zelf geacht . En ook als onafhankelijk .

2)
De minister gaat in zijn antwoord aan de Kamer (Lijst van vragen en antwoorden nrs.136 /t/m 140) in op de vragen over de groei van Schiphol.
Prognose, Groei (p. 64, SEO-rapport ‘Het realiteitsgehalte van 580 duizend vtb in 2020’)
Wij stellen ons hierbij enkele vragen:

1)Is er een berekening te overleggen en zijn de belangrijkste concrete factoren te benoemen waarmee overtuigend wordt aangetoond dat ondanks de afwezigheid per saldo van groei op Schiphol sinds 2000 en ondanks een zeer diepe economische crisis waardoor het vervoer op Schiphol dit jaar naar verwachting tot onder de 400.000 vliegbewegingen zal wegzakken, er in 2020 580.000 vliegtuigbewegingen zullen zijn (en er dus vanaf 2011 jaarlijks minstens 5% groei in vliegbewegingen plaatsvindt)? (We begrepen, dat SEO slechts het meest optimistische scenario moest berekenen)

2) Waarom is door SEO in de geactualiseerde prognoseberekening alleen de economische crisis onderzocht en niet factoren als de door de IEA verwachte hoge olieprijs na de crisis, de kosten voor CO2-emissies na het recente EU-besluit dat de luchtvaart onder het ETS valt en onder meer de steeds grotere concurrentie van het HST-verbindingennet in Europa en de snel groeiende hubs in het Midden-Oosten?
(N.B. De olieprijs werd gebaseerd op $ 25,- terwijl deze inmiddels weer $70,- of hoger is )

-Waarom worden de prognoses van 580.000 niet verlaagd met hetzelfde percentage als de geactualiseerde Global Economy- prognose berekening ?

-De prognoses van SEO werden o.i. nog niet verwerkt in de berekeningen van het ministerie, zoals de minister aangeeft in zijn antwoord n.a.v. de motie Cramer/Tang (pag 64)

3) Met welk kwaliteitsniveau van het netwerk van hoge snelheidstreinverbindingen in Europa in vergelijking tot nu is gerekend bij de berekening van de geactualiseerde prognoses voor 2020? Is gerekend met een, vanwege de klimaatbeleidsontwikkeling en de energiemarkt-ontwikkelingen, toenemend aandeel in het intra-Europees passagiersvervoer voor de hoge snelheidstreinen? En zo ja, hoe precies?


Geplaatst door jhgriese uit Amstelveen

III)4) Kan het SEO de komende maanden een echt geactualiseerde prognoseberekening voor 2020 maken waarbij het rekenmodel zodanig wordt gemodificeerd dat de volgende aspecten goed in het model kunnen worden opgenomen: a. de door IEA verwachte hoge olieprijs, b. de CO2-kosten, c. de gevolgen van het ontstaan van AF-KLM en d. het doorzetten van de hubstrategie van Delta i.pv. Northwest, en e: de toenemende concurrentie uit het Midden-Oosten door de Emirates en luchthavens als Dubai op de transfermarkt en.f. het HST-netwerk in 2020. ?

5)In het artikel van SEO-expert Prof. J. De Wit (UvA) in ESB van 6 maart 2009 analyseert hij de ontwikkelingen ten aanzien van de luchthavens en de consolidatie van luchtvaartmaatschappijen en constateert dat de belangrijkste factoren die de netwerkkwaliteit van Schiphol vergrootten zijn uitgewerkt. Hoe interpreteert u zijn constatering: ‘De komende tijd zal de netwerkkwaliteit op Schiphol door een aantal specifieke factoren verder onder druk komen te staan.’? (Zie bijlage 3)

SEO-expert De Wit laat ook zien dat het aantal transferverbindingen vanaf Charles de Gaulle aanzienlijk groter is dan vanaf Schiphol en voor een flink deel dubbelingen zijn. Hoe interpreteert u zijn constatering dat ‘al met al bij een groeiende recessie de kans op aanpassingen in het KLM-AF netwerk toeneemt, waarbij primair de directe connectiviteit van Schiphol geraakt wordt’? Hoe interpreteert u zijn constatering dat door het langzaam van de markt verdwijnen van Northwest en de voor Schiphol minder gunstige Deltastrategie ‘een deel van de transfer tussen de Verenigde Staten en Europa via Schiphol opdroogt? Hoe verhoudt dit zich met het uitgangspunt in het SEO-rapport dat de positie van Schiphol zich kan versterken in het intercontinentale AF-KLM netwerk?

3)
Het kabinet moet op luchtvaartgebied meer doen om haar Klimaatdoelstellingen te halen ?

Wij verbazen ons, dat in de Luchtvaartnota weinig gezegd wordt over de Klimaatcrisis. De nu voorgenomen maatregelen – Emissie uitruil komen ons als volstrekt onvoldoende voor ! In samenhang met de Krediet crisis achten wij de prognoses niet realistisch .
Het betoog van de Werkgroep Nulgroei (Mr. Dr. H. Buurma) verduidelijkt hoe BLRS hierover denkt. (bijlage 4)

4) Wij vragen ons af wanneer er de degelijke en beloofde normen voor externe veiligheid komen.

Door de recente noodlottige crash (Turks toestel met 9 slachtoffers) werd weer eens duidelijk dat er eindelijk eens duidelijke normen dienen te komen m.b.t. het Groepsrisico, zodat helderheid aan omwonenden en bestuurders kan worden gegeven. De regering kondigde aan dat zij deze helderheid zal geven in de Luchtvaartnota. Helaas zijn hierover al sinds 1995 slechts beloftes uitgesproken.
Recentelijk werd door Prof. B. Ale TU Delft (gerespecteerd veiligheidsexpert) in de Volkskrant gesteld dat er t.a.v dit Groepsrisico helaas is gejokt.
Geplaatst door jhgriese uit Amstelveen

IV)5)
De situatie in Amsterdam-West en -Tuinsteden mag niet verslechteren maar moet verbeteren
In het kader van het experiment Parallel starten werd een werkgroep gevormd met daarin de belanghebbende partijen.

Nu dreigt door intensief gelobby door bewoners uit Zwanenburg, het draaipunt van de uitvliegroute Zwanenburgbaan, dat thans langs Zwanenburg loopt nog verder naar het oosten te worden opgeschoven. Dit zal wederom ten koste gaan van Amsterdam-west, Badhoevedorp en vooral Lijnden. (tesamen 200.000 inwoners) De vertegenwoordiger van Lijnden werd inmiddels medegedeeld dat Lijnden helaas moet worden opgegeven.

U bij voorbaat dankend voor uw aandacht

Met vriendelijke groet,

BLRS bestuur:
Vz. Erwin Von der Meer de heer Ymte van Gosliga drs Jan Griese

Bijlagen:
1) Notitie BLRS over Meten versus berekenen van Geluid
2) Copie blz 12 uit Novioconsult-rapport 2006
3) Notitie Prof de Wit 6 maart 2009 (Directeur Airneth )
4) Notitie Nulgroei Werkgroep Dr Mr H Buurma

Zie ondertekenaars :
17 BLRS Platforms in de hele RegioSchiphol .

1. Vereniging GEUS Aalsmeer Aalsmeer
2. Stichting Platform Leefmilieu Regio Schiphol Amstelveen
3. Schiphol Werkgroep Amstelveen/ Buitenveldert SWAB Aveen/Adam
4. Vereniging Platform Vliegoverlast Amsterdam Amsterdam
5. Bewoners Alliantie Amsterdamse Tuinsteden Amsterdam W
6. Stichting Bewonersbelangen Isolatie Assendelft Assendelft
7. Vereniging Platform Vlieghinder Regio Castricum Castricum
8. Stichting Dorpsraad Wijk aan Zee Wijk aan Zee
9. Werkgroep Luchtruim IJmond Noord Heemskerk
10. Werkgroep Vliegtuigoverlast Heemstede Heemstede
11. Platform Vliegoverlast Zaanstad Krommenie
12. Werkgroep Goedaardig Heemskerk
13. PVOS (Platform Vliegoverlast Velsen) Velsen
14.DorpsraadLijnden Lijnden
15. Schiphol watchers Hoofddorp
16. “Oegstgeest ziet ze vliegen” Oegstgeest/Leiden
17. Dorpsraad Nes a/d Amstel Nes a.d Amstel, gem. Amstelveen