Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Impressie van het Algemeen Overleg 3 november 2005

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 644 
|
 VenW 
Impressie van het Algemeen Overleg 3 november 2005

      Impressie van het Algemeen Overleg 3 november 2005

Geagendeerd voor dit Algemeen Overleg waren de tweede voortgangsrapportage van de evaluatie, de voortgangsrapportage van het project mainport en een voorstel voor de planning van het besluitvormingsproces over Schiphol in 2006.

Belangrijkste bespreekpunt was de vraag van CDA, GroenLinks en PvdA om de discussie over de toekomstvisie voor Schiphol los te koppelen van de evaluatie. De partijen zijn bang dat het anders een onoverzichtelijk debat wordt. VVD en D66 zijn van mening dat de evaluatie en de mainportvisie juist wel integraal behandeld moeten worden. Op die manier kunnen afwegingen in samenhang worden gemaakt. Reactie van de Staatssecretaris: “In overleg met de Kamer is er bewust voor gekozen om de evaluatie en de mainportvisie integraal te behandelen. Het is immers onmogelijk om op basis van de evaluatie eventuele besluiten over beleidsveranderingen te nemen zonder daar de toekomstvisie bij te betrekken. Vooralsnog zie ik geen reden om hiervan af te wijken.”

De Staatssecretaris zegde toe de informatie over de beleidsanalyse mainport Schiphol al in december aan de Kamer te sturen. Zoals gepland volgen de resultaten van de evaluatie in februari 2006. Naar aanleiding van de toezegging hebben CDA, Groen Links en PvdA vooralsnog geen bezwaar meer tegen integrale behandeling van evaluatie en mainportstandpunt.

Het lijkt er op dat de Kamerleden zich bewust zijn van de zwaarte van de discussie over het Schipholbeleid volgend voorjaar en dat ze zich daarop goed willen kunnen voorbereiden.

Andere punten die zijn besproken:

  • Zowel Haverkamp (CDA) als De Krom (VVD) hebben gevraagd wat op korte termijn gedaan wordt om experimenten (pilots) mogelijk te maken, zoals de Commissie Regionaal Overleg luchthaven Schiphol (CROS) dit wil.

    De Staatssecretaris staat hier positief tegenover, en is ook heel benieuwd naar de precieze voorstellen waarmee de CROS gaat komen. Wel heeft ze aangegeven dat het huidige wettelijke kader de gewenste pilots niet zonder meer mogelijk maakt. Ze zegde toe om de Tweede Kamer op korte termijn te informeren over de mogelijkheden dit te regelen.
  • De VVD wilde weten wanneer Schiphol tegen de grenzen aanloopt en of Schiphol als gevolg daarvan dicht moet. Ook het CDA heeft aangegeven dat binnen de huidige wetgeving voorkomen moet worden dat Schiphol vastloopt.

    De Staatssecretaris gaf aan dat met de huidige wijze van vliegen, afhankelijk van de toename van het luchtverkeer ergens tussen 2007 en 2010 de grenzen van de milieuruimte worden bereikt. De capaciteit is dan – op basis van de geluidsgrenzen – beperkt tot 450.000 à 470.000 vliegbewegingen per jaar. Inzet van extra maatregelen kan deze groeiruimte mogelijk vergroten. De Staatssecretaris is hierover in gesprek met de sector. Een van de mogelijke maatregelen is selectiviteit. Hierbij valt te denken aan prijsdifferentiatie, uitfaseren meest lawaaiige vliegtuigen en slotdifferentiatie zoals bijvoorbeeld prioritering hub-gerelateerd verkeer.
  • Van der Ham (D66) stelde de vraag tot welke hoogte de invloed van sterk gestegen kerosineprijzen een rol speelt in het mainportbeleid.

    De Staatssecretaris heeft hierop geantwoord dat in het mainportproject verschillende scenario’s worden uitgewerkt voor de middellange en lange termijn. Daaronder zijn ook scenario’s met een geringe groei, bijvoorbeeld als gevolg van hoge brandstofprijzen.


Reacties op dit bericht

Geplaatst door Erwin. von der Meer uit Castricum

Opmerkelijk is dat ook dit keer de VVD zich graag in suggestieve termen uitlaat. Voorbeeld:"De VVD wilde weten wanneer Schiphol tegen de grenzen aanloopt en of Schiphol als gevolg daarvan dicht moet". Wat is dat voor onzin. Als binnen de beperking van 450-470.000 vliegbewegingen gevlogen mag worden blijft Schiphol nog steeds een operationele goed functionerende luchthaven, alleen niet met de beoogde ongebreidelde groei die met name zou moeten komen van charters, low cost-carriers en vrachtvliegtuigen. Activiteiten die zeer kostengevoelig zijn en daardoor vaak met oudere vliegtuigen (lees: extreme geluidsoverlast, voorkeurstijden: de randen van de nacht en de nacht zelf)worden uitgevoerd. Dat is iets anders dan dat Schiphol gesloten wordt. De Krom van de VVD is een goede campaigner voor de Sector maar lapt de milieubelangen (ruimtelijkie ordening,luchtkwaliteit, geluidsoverlast)volledig aan zijn laars. Conclusie: anno 2005 verwerpelijk gedrag

Geplaatst door J de Jong uit Uitgeest

Opvallend dat de hr. Paul de Krom zowel in het Algemeen Overleg als tijdens de bijeenkomst in Castricum probeerde om de evaluatie (opbrengst!) te overschreeuwen met demagogische taal rond de groei en Mainport. Pas op!: tot tweemaal toe wist hij al het tweede onderwerp centraal te krijgen!!!