Platform Vlieghinder Regio Castricum
 

Impressie van de Algemene Ledenvergadering PVRC

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 836 
|
 PVRC 
Impressie van de Algemene Ledenvergadering PVRC

Betreft: ALV d.d. 28 november 2007

Na een hartelijk welkom van de aanwezige leden en goedkeuring van notulen van de laatste Algemen Ledenvergadering van 30.1.07 geeft de voorzitter een schets van PVRC, de ontplooide activiteiten en het toekomstperspectief.

PVRC bestaat inmiddels 4,5 jaar, telt ca. 1400 leden en behartigt primair de belangen van de bewoners in de regio. Begonnen werd met lokale activiteiten richting Gemeente en aansluitend de politiek in Den Haag met als conclusie dat het onderwerp Schiphol slechts aandacht krijgt als over het totale gebied wordt gesproken en niet over een specifieke lokale aangelegenheid. Dit gold voor alle platforms hetgeen voor hen aanleiding was om onder een gemeenschappelijke noemer activiteiten te ontwikkelen. Daar politiek Den Haag de voorkeur geeft aan het spreken met formele organisaties is op hun verzoek eind 2006 de Vereniging Gezamenlijk Platforms Schiphol (VGP) opgericht. De voorzitter van PVRC is tevens tot voorzitter benoemd van VGP. Ook de secretaris is een PVRC bestuurslid. De bindende factor van VGP is dat de platforms (23 stuks) er alle bij gebaat zijn om de tomeloze groei van Schiphol te beteugelen en beheersbaar te maken.. De luchtvaart heeft inmiddels de mogelijkheid gekregen om naar praktische oplossingen te zoek voor het verminderen van de geluidshinder. Hiervoor is de Experimenteerwet aangenomen. Indien een maatregel er in de praktijk niet toe leidt dat de hinder als totaal niet minder wordt, wordt het experiment gestopt. Supervisie hierop ligt in handen van CROS.

De functie en het belang van de Mainport worden door VGP erkend doch de vliegcapaciteit van Schiphol zou volgens VGP en de CROS bewonersvertegenwoordigers niet verder mogen groeien dan maximaal 500.000 vliegtuigbewegingen. Een verdere groei van Mainport activiteiten zou gerealiseerd kunnen worden door het uitplaatsen van vluchten, die aan deze kernfunctie geen echte bijdrage aan leveren, naar andere luchthavens. Sinds afgelopen september heeft VGP een formele rol aan het Alderstafeloverleg. Politiek Den Haag heeft er voor gezorgd dat dit mogelijk was. Alvorens deze rol te accepteren zijn duidelijke afspraken gemaakt. Acceptatie door de andere leden aan de Alderstafel van het gezamenlijke Position Paper van VGP en CROS, het door de platforms onderschreven Manifest en het zonder restricties openhouden van onze contacten met de politieke partijen. In dit kader is van belang realiseren dat de echte besluiten over Schiphol slechts door de tweede Kamer en de Minister van V&W worden genomen. Acties met spandoeken en zo kunnen best ondersteunend werken voor het krijgen van de noodzakelijke aandacht maar besluiten worden op basis daarvan niet genomen. Nee dat is een afweging van zaken zoals economie, milieu (o.a. geluidshinder), veiligheid enz. De bedoeling is dat de Alderstafel aan Minister Eurlings in het voorjaar 2008 een advies verstrekt m.b.t. de middellange termijn (t/m 2020) visie van Schiphol dat door alle partijen aan de tafel gedragen wordt.

Naast het bewonersalternatief (max. 500.000 vliegbewegingen) wordt ook gekeken naar 3 vergelijkbare alternatieven maar met duidelijk hoge groeiscenario’s waarbij gedacht moet worden aan 600.000 en zelfs 800.000 vliegbewegingen. Voorts zijn er nog twee door de sector ingediende alternatieven die wel een hoog innovatief karakter hebben doch die nog niet op een vergelijkbare wijze uitgewerkt en daarom niet vergeleken kunnen worden.
Voor de korte termijn (t/m 2010) zullen een aantal zaken in de bestaande Luchtverkeersbesluit worden aangepast teneinde te voorkomen dat Schiphol tijdelijk stil zou moeten worden gelegd. De daarvoor door Schiphol opgestelde Milieu effect rapportage (Mer) is inmiddels beoordeeld en voorzien van nogal kritisch kanttekening en de opmerking dat bij de middellange termijn dit echt anders moet worden ingevuld. Deze kritiekpunten geven VGP handvatten om de Mer middellange termijn t.z.t. te toetsen.

Aan het Alderstafel overleg wordt door 8 VGP leden geparticipeerd. De PVRC voorzitter heeft een plaats aan de Alderstafel waar de uiteindelijk besluiten worden genomen, terwijl twee andere PVRC bestuurleden in een aantal werkgroepen actief zijn.
De vraag dringt zich op hoe de inschatting is over onze kans om de maximalisering van het aantal vliegbewegingen tot een grens van 500.000 te kunnen realiseren. Het antwoord daarop is pas voorjaar 2008 te geven. Tot die tijd zullen de 8 VGP leden de zaak nauwlettend moeten volgen en beïnvloeden en indien nodig daarover ook met onze politieke partners spreken. De belangen zijn voor alle betrokkenen groot, waardoor het spel door ons heel alert, vasthoudend en goed geargumenteerd gespeeld moet worden.

Lokale problemen worden door de platforms zelf ter hand worden genomen zonder de totaal doelstelling uit het oog te verliezen. Een voorbeeld is pilot 17 die binnenkort binnen de Experimenteerwet zal worden uitgevoerd. Zoals het er nu naar uit ziet zal m.n. Akersloot en Uitgeest in onze regio meer hinder krijgen, terwijl er grote voordelen zijn voor Amsterdam en Zaanstad. Naar mogelijkheid zal PVRC dit getij voor onze omgeving proberen te keren.
Het bestuur is na aftreden van de leden Gerrit Huiting, Gerard Hoogendijk en Niek Valk weer op volle sterkte nadat de drie voorgedragen aspirant bestuursleden IJmte van Gosliga (oud wethouder), Gerard Paap (econometrist) en Theo Klören (vliegtechnische kennis)door de vergadering werden geaccordeerd.

Bij het openbare gedeelte van deze vergadering werden twee presentaties verzorgd door

 • Theo H. Vermeegen m.b.t. Werking en doelstelling Alderstafel overleg
 • Eef Haverkort m.b.t. Rol bewoners aan de Aldertafel


 • en wel met aansluitend de mogelijkheid tot vragen en discussie. Hiervan werd uitvoerig gebruik gemaakt.


  E. von der Meer
  Voorzitter PVRC

  De presentaties kunt u hieronder downloaden:

 • Proces Toekomst Schiphol en de regio (Power Point)
 • Bewoners aan Alderstafel (Power Point)


 • Indien u niet beschikt over (de juiste versie van) Microsoft Office, dan kunt u de presentaties bekijken met de Gratis Power Point Viewer van Microsoft


  Reacties op dit bericht