Platform Vlieghinder Kennemerland
 

IJmond wijst informateur op vliegtuioverlast

 |
 Geplaatst door:  
 |
 Bekeken: 948 
|
 NHD 
IJmond wijst informateur op vliegtuioverlast Download het gehele artikel 'IJmond wijst informateur op vliegtuioverlast'

Reacties op dit bericht

Geplaatst door L.R. Aalegeiz uit Spaarndam

Goed initiatief, jammer dat het beperkt blijft tot genoemde gemeenten.

Geplaatst door Erwin von der Meer vz. VGP uit Castricum

Beste heer Aalegeiz, Voor de goede orde deel ik u mede dat op 30 november '06 de Vereniging Gezamenlijke Platforms (VGP) een brief heeft geschreven aan de informateur teneinde hem te informeren over het Schipholdossier en hoe de platforms over een aantal zaken denken en wat zij voorstaan. Dit laatste is vervat in een gezamenlijk opgesteld "Manifest" dat als bijlage is meegestuurd. Voorts is hem medegedeeld dat deze informatie ook is gestuurd aan alle kamerleden, de woordvoerders van het Schipholdossier en de fractievoorzitters. Ik hoop u hiermede te hebben overtuigd dat de politiek recentelijk door de gezamenlijke platforms breed is geinformeerd over Schiphol en de negatieve effecten m.b.t. de gehele regio.

Geplaatst door L.R. Aalegeiz uit Spaarndam

Geachte heer Von der Meer,

dank voor deze toelichting.

De actie van de genoemde gemeenten was in mijn ogen nog serieuzer genomen als er meerdere gemeenten bij waren aangesloten geweest, net als dat 19 platforms sterker zijn dan 5.
Misschien dat de gemeenten bij de PVRC / Koepel in de leer moeten.

Geplaatst door cns uit Deltametropool

Waar is dat manifest op deze website te vinden?
Publicatie daarvan en een beantwoording door de Hr. Von der Meer inzake zijn opstelling t.o.v.de 'Metropolitane strategie', de 'Governance-gedachte' e.d. dubieuze ideologische prietpraat vanuit de luchtvaartsector c.s. zou de lucht aanzienlijk kunnen doen opklaren.
Wellicht was dat er nog bij ingeschoten?
We hopen het maar.

N.B.!: Wij wijzen het webbeheer er op dat ook in het digitale domein uitsluiting en discriminatie zonder dat van b.v. expliciete belediging e.d.in reacties sprake is, af te raden en wellicht zelfs strafbaar is. Blijf u bewust van uw verantwoordelijkheden!
Dat is een eenmalig en welgemeend advies in deze keiharde en technocratische omgeving waarin wij inmiddels verkeren.

Geplaatst door webbeheer uit NULL

cns, onderstaande zult u vast elders op deze site gelezen hebben:

"Onze huisregels: We verwachten van u een respectvolle en correcte opstelling.

Reageer inhoudelijk en op argumenten gebaseerd. Lees dus eerst de materie!
Inzendingen vallen uitdrukkelijk buiten de verantwoordelijkheid van http://www.vlieghinder.nl.
Wij behouden ons het recht voor om berichten te wissen.
Wilt u een geldig e-mail adres opgeven, zodat wij in bijzondere situaties contact met u kunnen opnemen?"

Ook aan ú wordt, in uw rol als bezoeker van deze website, vriendelijk gevraagd zich aan onze huisregels te houden.

Mogen wij op uw medewerking rekenen?

Geplaatst door Olav uit NULL

Geacht Webbeheer

Ondergetekende heeft een bij U bekend Email-adres. Om meerdere redenen wenst zij haar identiteit niet te publiceren. Dit is bij dit soort situaties gebruikelijk.

Naar mijn bescheiden mening merkt cns terecht op dat de brief van de "vereniging gezamenlijke platforms" en het bijbehorend manifest ook aan de lezers van deze site bekend had gemaakt kunnen worden.

Niet alle 1394 leden van het PVRC waren op de slechts kort te voren aangekondigde jaarvergadering aanwezig. Niet alle 1394 leden weten namens wie de voornoemde 'vereniging gezamenlijke platforms' nu wel spreekt.

Niet alle leden zijn zonder interesse in wat daar, zogenaamd namens alle bewoners, maar feitelijk door een kleine groep wordt uitgevoerd.

Het zou de positie van de platforms versterken indien men duidelijk zou maken volgens welke legitieme constructie de vereniging plotseling namens alle individuele leden van 19 platforms (zijn dit alle verenigingen met ingeschreven en bekende leden?) brieven en manifesten kan publiceren die de leden vervolgens niet of misschien een maal per jaar pro forma onder ogen krijgen.

Het is vast mogelijk dat leden met het bestuur van PVRC of van de vereniging van inzicht verschillen. Ongetwijfeld kan dit ook wel eens terecht terecht zijn.
Deze website is een goede plaats om door betrekken van de leden bij bestuurlijke voornemens, beslissingen en handelingen een meer democratische werkwijze te realiseren.

Het zou PVRC sieren wanneer het agenda's en notulen van vergadering zou publiceren.

Indien dit niet kan, dan zouden velen vast wel willen vernemen waarom en hoe individuele leden van hun recht op betrokkenheid bij besluitvorming gebruik zouden kunnen maken, zonder de last van bestuursverantwoordelijkheid te hoeven dragen.

Ongetwijfeld heeft deze website een eigen, onafhankelijke positie. De energie die er in wordt gestoken moet kolossaal zijn. Ik ben ervan overtuigd dat het beheer medewerking zou willen verlenen aan het bovenstaande.

Uiteindelijk is niet de vereniging of het bestuur maar de individuele burger eigenaar van het probleem. Het PVRC is opgericht om mensen in staat te stellen zich gezamenlijk te kunnen laten horen, niet om het probleem op een kleine groep af te schuiven.

F.D.

Geplaatst door Olav uit NULL

Mag ik, nu namens mijzelf, wijzen op een zinsnede in het weergegeven bericht die aanleiding kan geven tot verwarring en valse gerustheid.

De gemeenten Castricum, Beverwijk, Uitgeest, Heemskerk en Velsen geven aan samen het Buitengebied te vormen. Dit is onjuist.

De genoemde gemeenten zijn wel alle betrokken bij het overleg in de CROS. De reden is dat een deel van het buitengebied onder de verantwoordelijkheid van die gemeenten valt. Gemeenten die wel overlast ervaren maar geen gebied hebben dat tot het buitengebied hoort, zijn zelfs in het geheel niet in CROS vertegenwoordigd.

Zo ligt bijvoorbeeld van Castricum slechts een minimaal deel, namelijk een klein puntje van Akersloot, in het Buitengebied. Deelgemeente Castricum zelf hoort er niet bij al zit het via Akersloot in CROS. Maar Egmond of Heiloo zijn niet in het overleg betrokken.

Het Buitengebied, als gedefinieerd in het Luchthaven Indelings Besluit (LIB), is het gebied binnen een lijn op de kaart die aangegeven als 20 Ke contour en waarbinnen nog een 35 Ke contour het Binnengebied omlijnt.

Het Buitengebied omkadert een zone waarin de vrijheid van de gemeenten beperkt is en bovendien overlast ontstaat voor de verantwoordelijke bestuurders doordat de gemiddelde geluidsneerslag de 20 Ke grens of een daarmee gelijkgestelde waarde mag overschrijden.

Dat wordt geacht ernstige problemen te geven bij een kleiner of groter deel van de inwonenden van dat gebied. Buiten het Buitengebied is de hinder volgens de wetgever verwaarloosbaar.

De hinder door laag aanvliegen wordt evenwel voor een zeer belangrijk deel veroorzaakt BUITEN het buitengebied, en wel door laag aanvliegen e.d.
Een regeling voor vermindering van de geluidshinder door vliegtuigen die de daar verderaf wonenden ervaren kent de wet niet. Zorg voor het Buitengebied sluit per definitie zorg voor deze regio's NIET in.

Die zou moeten vallen onder de verantwoording van de verkeersleiding, bijgestaan door het KDC

Geplaatst door webbeheer uit NULL

F.D., Olav, (wie o wie?) voor de goede orde:
1) ik reageerde op het aan 'webbeheer' gerichte stukje vam cns m.b.t. het zich houden aan de huis-etiquette. Naar mijn mening is het terecht dat ik cns vraag om zich aan onze huisregels te houden. Niet meer en niet minder. (Ik neem aan dat de reactie van cns is op ]http://www.vlieghinder.nl/reacties.php?id=3390_0_1_0_C] deze discussiedraad [/url])
2) het door u gebruikte e-mail adres is destijds op verzoek van de eigenaar opgeheven.
3) Wat bedoelt u met "Dit is bij dit soort situaties gebruikelijk"?
4) Het is ongebruikelijk om stukken van derden ongevraagd te openbaren. Het is niet 'webbeheer' die gaat over eerste publicatie, maar de schrijver(s) van de stukken. Mijn advies: richt u zich tot hen.

Geplaatst door Olav uit NULL

Geacht webbeheer.

- Helemaal met U eens dat ieder zich aan de huisetiquette dient te houden. Ik was het gewoon eens met de kritiek van cns op de gebrekkige communicatie door het PVRC bestuur. Als er verder iets is voorgevallen tussen cns en webbeheer is mij dat onbekend en is het niet aan mij daar een mening over te hebben. FD met wie ik die avond overlegde, reageerde evenwel op de laatste ondertekening, zeggende dat cns toch wel een punt had. Ik gebruikte een nieuwe mail voor de andere punten.

- Zoals gezegd heb ik alleen maar waardering voor de inspanningen van het webbeheer. Wanneer ik mij via Uw website tot het PVRCbestuur richt, komt dit doordat ik dit als een site zien van alle leden van het PVRC..

- Het door FD steeds aangegeven email-adres is, voor zover ik weet nooit opgeheven. Het is het mailadres waaronder FD voor U bereikbaar is. Ik begrijp niet hoe een webbeheerder dit zou kunnen opheffen.
In mijn laatste mail heb Mevrouw FD gastvrijheid verleend. Vandaar waarschijnlijk misverstand. Ik ben zelf niet mevrouw, een heer (in de letterlijke, zowel als figuurlijke zin, hoewel dit laatste eigenlijk meer een wens is en aan anderen ter beoordeling).
Ik weet niet welk mailadres U gisteren zag. Dat kan ik niet weten, want Uw software is sinds enige tijd niet meer geheel compatibel met dat wat ik gebruik (Safari). In Safari ontbreekt het gebruikelijke lijstje met vragen (Naam, woonplaats, Email etc.). Ik vaar daar blind en kan naam nog adres veranderen. Het was evenwel het mailadres van Olav. ik zal U (privé) een screendump doen toekomen die dit laat zien.

- Olav is Olav Bijvoet, met U medeoprichter van PVRC, eerste voorzitter van het PVRC-bestuur en in mijn eigen huis eerste gastheer van het platformoverleg.
Zoals eerder uitgelegd verliet ik indertijd uit eigen beweging het bestuur van PVRC om medebestuursleden de gelegenheid te geven een verbetervoorstel in te dienen met elementen die ik niet kon en wilde onderschrijven. Ik schiep daarmee tevens ruimte voor een eigen voorstel.

- Ik verleende gisteren gastvrijheid aan FD, een ander persoon dan ik, maar met wie ik evenals met vele anderen, nog steeds regelmatig overleg pleeg. Ik teken ook wel eens met mijn voornaam of als O.B. Dat zijn afkortingen, geen pseudonymen.

- Met 'dit soort situaties' bedoel ik discussielijnen. Dit soort duidt op discussiedraden. Gebruikelijk is om deelnemers te vragen een 'webnaam' op te geven, met paswoord, waaronder deze binnen de draad van gedachten kan wisselen. Maar ik vertel U niets nieuws.

- Het is voor U en voor mij onaangenaam om van de hoofdlijn van deze discussie af te wijken.
Er zijn twee ernstige zaken die ik aan de orde wil stellen. Dat zijn:

[a] Ik ben het met cns eens dat de communicatie van PVRC bestuur en zeker die door het platformoverleg met de omwonenden achter blijft bij wat ik meen te mogen verwachten. Ik ken cns evenmin als U. Wanneer ik kritiek uitoefen is dat overigens in vrijheid, als mede betrokkene, niet als oud bestuurder.

De term Buitengebied heeft een wettelijk vastgestelde betekenis. Slordig gebruik is politiek exploiteerbaar en kan leiden tot misverstanden met ernstige consequenties.

Ik stel voor persoonlijke discussies voort te zetten via mijn persoonlijk adres dat U bekend is. Dan kan het web weer gebruikt worden voor de zaken waar het ons allen om te doen is.

Geplaatst door Prof dr O.L.M. Bijvoet uit Castricum

UITBREIDING VAN HET BUITENGEBIED HEILLOOS?

In het manifest van de platforms staat dat 'de beloofde wettelijke uitbreiding van het handhavingsysteem over de zgn. buitengebieden onvoorwaardelijk dient te worden gerealiseerd'

Het kabinet 'belooft' uitbreiding van het buitengebied. Deze (vrij ruime) uitbreiding legt de grens bij 48 dB(A). Dit is buiten de 20 Ke grens. Maar: in dit gebied zal NIET worden gehandhaafd op grond van nieuwe reken/meetpunten. Dit betekent 'geluidstechnisch' dat in dit hele gebied, i.p.v. in het 20 Ke gebied, een bovengrens van 35 Ke geldt, gemeten/berekend in de bekende handhavingspunten. Men zegt dat de Commissie Deskundigen (CDV) namelijk aangeeft dat in het buitenbgebied geen hogere belasting optreedt dan in de bestaande handhavingspunten (waar de waarden rond 35 Ke liggen). Maar zelfs als er wél zou worden gehandhaafd blijft dit het geval

Wat het kabinet zich wél voorneemt te doen, (en wel omdat een betekenis moet worden toegekend aan dit nieuwe buitengebied), is handhaven op grond van een vast te stellen referentiekader. Daarin gaat het om aantallen woningen en ernstig gehinderden. Dat wil zeggen om schattinen op grond van iets als de 'Miedema-curve'. Die curve leidt weer af van aannames met betrekking tot geldigheid van Lden en Lnight dB(A), die zeer waarschijnlijk zo niet zeker aanvechtbaar zijn. De grondaanname, dat jaargemiddelden representatief zij gaat namelijk niet op voor verder van Schiphol gelegen gebieden (U weet wel hinder is een actuele ervaring en niet een gemiddelde jaarervaring).

GELUIDSCONTOUREN FETISJISME

We zijn meer dan ooit terug in wat het proefschrift van Bröer, voorbereid o.a. onder leiding van Professor Stallen, aanduidt met 'Geluidscontouren fetisjisme'.

De uitbreiding van het buitengebied VERRUIMT dus voor de LVNL de mogelijkheid om vliegtuigen toe te laten. Ze is voor de omwonenden, zeer waarschijnlijk ook voor Castricum en Heemskerk een ACHTERUITGANG.

Ik doe als zogenaamd vertegenwoordigde een openbaar beroep op het bestuur van PVRC en Platforms (het wordt tijd dat samenstelling en achtergrond en discussies openbaar worden) om opening van zaken te geven. Het is goed mogelijk dat ik, en met mij anderen, ons in hun ogen schromelijk vergissen, maar dan willen wij wel ik weten waarom.

Olav Bijvoet,

Voormalig voorzitter PVRC en voormalig woordvoerder Platformoverleg