Platform Vlieghinder Regio Castricum
 

Hoe lang bestaat de CROS nog na het vertrek van Ouwerkerk?

 |
 Geplaatst door:  
 |
 Bekeken: 1275 
|
 NHD 
Hoe lang bestaat de CROS nog na het vertrek van Ouwerkerk? Download het gehele artikel 'Hoe lang bestaat de CROS nog na het vertrek van Ouwerkerk?'

Reacties op dit bericht

Geplaatst door Rose uit Randstad

Help, kan iemand mij het uitleggen! De bewoners worden aan de Aldertafel 'vertegenwoordigd' door drie personen, onder wie CROS-voorzitter Ouwerkerk en Van Gijzel. Ouwerkerk houdt het voor gezien omdat de financiën uit de hand zijn gelopen. Nou ja! En wat moet ik als bewoner van het buitengebied met Van Gijzel? Hij is in de Tweede Kamer, voordat hij zich liet wegsturen, altijd voor de zaak van de bewoners opgekomen, dat staat en daarvoor verdient hij lof. Maar ik lees wat ik lees! Tegenwoordig staan bij de opdrachtgevers van zijn adviesbureau Politea ook de gemeente Amsterdam (grootaandeelhouder Schiphol), het ministerie van Verkeer en Waterstaat (die in naam alle wetgeving rond Schiphol voorbereidt)en Eindhoven Airport (onderdeel van de Schiphol Groep). Zo wordt het krukje aan de Alderstafel wel héél wankel. Wie bedenkt dit?
Rose

Geplaatst door O.L.M. Bijvoet uit Castricum

VAN BESTUDEREN VAN GELUIDSHINDER
NAAR MANIPULEREN VAN GELUIDSBELEVING

CROS is niet opgeheven.

Het voorzitterschap wordt waargenomen door vice-voorzitter drs H.H. Eilert, wethouden van Uitgeest, Secretaris is Mevrouw Heidi Boussen. CROS werd al eerder uitgekleed. Eerst gedaanteverandering van CGS (Commissie Geluidshinder Schiphol) - dat goede analyses maakte van de overlast rond Schiphol - naar CROS. Daarna door verplaatsing van het klachtenbureau, betrekkelijk onafhankelijk, naar de sector - met steeds onduidelijker doelstelling. De gebezigde term "beleving van geluid" versterkt de angst voor manipulatie.

De overlegtafels in CROS worden nu door de Overheid en kamers ernstig genomen,met hun aan omwonenden toegekende schijngewicht.
Wat ons hier betreft: de gevolgen van het rond de Alderstafel tot stand gekomen Convenant Hinderbeperkende Maatregelen voor de leden van het PVRC:

HET CONVENANT

Wat Regio Castricum betreft kan men kort zijn.

OVERDAG:

Van de maatregelen is alleen alternerend baangebruik van betekenis voor het verkeer OVERDAG. Praktische betekenis heeft dit nauwelijks of niet, want het geldt alleen als de wind twijfelachtig is en dat is maar een klein deel van de tijd. Voor de 'voorspelbaarheid van rust' kun je als regel beter uitgaan van het NOS-journaal. Zit er een Z in de wind dan kun je het wel vergeten. Schoolvoorbeeld van verhullend taalgebruik.

s' NACHTS:

Alle experimenten voor de nachtelijke aanpassingen behelzen maatregelen die structureel al onderdeel zouden moeten uitmaken van een behoorlijke bedrijfsvoering door de LVNL. Benoemen als 'experimenten' geeft de indruk dat men het alleen doen moet bij een meetbaar resultaat. Dat is onzin. Je mag het alleen nalaten wanneer je kunt aantonen dat dat niet schadelijk is. Sommige dingen, als de verticale aanpassing, waarvan theoretisch al vaststaat dat het beter is, zul je altijd verplicht moeten nastreven. Of dit voor Limmen en Castricum erg veel betekent is nog de vraag, zoals door de LVNL al eens is duidelijk gemaakt.

SAMENVATTEND:

Het convenant betekent voor de leden van het PVRC achteruitgang, want het heeft vrijwel geen tot geen positief effect en men heeft ingeleverd, want er is ingestemd met beperkt toenemen van vliegbewegingen, terwijl de verkeersleiding wederom de indruk kan doen postvatten dat het geen vanzelfsprekende verantwoordelijkheid draagt voor een permanent optimale kwaliteit van leven in het luchtverkeersgebied.

De discussie is wéér verlegd van het wezenlijke: de aard en verdeling van verantwoordelijkheden, naar secundaire zaken, die tot leiden tot gelijkhebberig formeel queruleren over puzzelstukjes voor ondeskundigen zoals aantallen vliegbewegingen, vlieghoogten of transitielevels en wat dies meer zij. Het gevolg is duidelijk, zie Nieuwsbrief # 10 op http://www.schipholbeleid.nl


Een ding moet mij nog van het hart. Hoeveel mensen moet een zaak als deze nog beschadigen? Het fraaie werk van de CGS, vd Pluijm, Ada Wildekamp, Yvonne Marcus, Giap Tan, Ouwerkerk, Berkhout, Eversdijk? Ook in het PVRC, al was ik het fundamenteel oneens met zijn benaderingen, ik begrijp niet dat mensen als Huiting, iemand die enorm aan de dossierkennis heeft bijgedragen, van de ene dag op de andere zonder bedankje van deze site kunnen verdwijnen.

Na het lezen van het interview met minister Eurlings in de Nieuwsbrief van V&W ben ik bang, dat we het hier, wat de toekomst en Schiphol betreft, wel kunnen vergeten.

Geplaatst door J.H. Griese uit Amstelveen

Zo gaan wij dus met onze mensen om:
Vereniging Gezamenlijke Platforms


Aan de heer Ir G. Huiting,
Castricum

23 maart 2007

Afscheid als secretaris Platformoverleg


Beste Gerrit,

Nadat je je afscheid concreet meedeelde, reageerden een aantal onzer al individueel.Vorige week was er ons maandelijks Platformoverleg. We willen je laten weten dat, in tegenstelling bij andere onderwerpen, er onmiddellijk en unaniem (ja, je leest het goed, unaniem…!) werd besloten, om een bedankbrief namens ons allen te sturen.

Een bekend fenomeen onder mensen is nogal eens, dat we pas goed beseffen wat iemand betekent, als hij er niet meer is. Ondanks dat een aantal al eerder besefte wat voor belangrijke en essentiele rol jij vervulde, werden toch woorden geuit, als: “Poeh …Gerrit was onmisbaar, ja zelfs onvervangbaar….”, en “Ai, dat is erg jammer, hij deed het ook allemaal zo akelig goed." Kortom, wij betreuren je vertrek in hoge mate.

We zullen je niet de hemel in prijzen en bij de realiteit blijven. Veel werk verrichtte je: vele brieven gingen uit naar politiek en bestuurders. Je had een zeer goede politieke antenne, zodat je bovenop de politieke besluitvorming zat, en vooruit kon denken met als motto: “Ja dag hoor, we laten ons niet belazeren!“ In relatief korte tijd werd je expert op de ingewikkelde aspecten van het Schipholdossier. Ook legde je waardevolle contacten via stille diplomatie met pers en media. Mede door jouw kennis en stijl bereikten de Gezamenlijke Platforms alom aanzien en respect.

Een enkeling merkte ook op, dat het nu eens uit moest zijn met op zijn amsterdams: “Gemiereneuk”, anders wordt het werk helemaal onuitvoerbaar. We realiseren ons, dat je nu en dan wel eens tenenkrommend achter je PC moet hebben gezeten over zoveel geneuzel. Een compliment dus ook voor je volhardendheid en incasseringsvermogen.

Enfin Gerrit, we willen je van ganser harte bedanken voor je belangrijke inzet voor de Platforms en daarmee voor de publieke zaak. Achter die soms zo nuchtere Gerrit hebben wij veel warmte en betrokkenheid gevoeld. We hopen dat, mocht de nood aan de man komen, we in uitzonderlijke gevallen nog eens een beroep op je mogen doen. Uiteraard wensen we jou en je familie nog veel goeds toe voor de komende jaren.

Bijzonder veel dank dat je je voor de publieke zaak zo intens en deskundig inzette.

Met hartelijke groet, namens De 19 Gezamenlijke Platforms

Geplaatst door E. von der Meer uit Castricum

Mevrouw/heer Roos. Dat de bewoners een meer duidelijke stem aan de Alderstafel zoudem moeten hebben/krijgen valt te lezen in de brief die de Gezamenlijke Platforms hierover aan de heer Alders hebben gestuurd. Zie onder actueel op deze site.
heer Bijvoet
De heer Huiting is nog steeds bestuurslid van PVRC. Wel heeft hij zich vanwege prive besognes teruggetrokken als secretaris van het Gezamenlijke Platformoverleg. Dat is overigens in goed overleg gebeurd.

Geplaatst door J.H. Griese uit Amstelveen

Rose, U zou ons ook helpen, met wat tegen gas naar de alphense wethouder in uw buitengebied.
Zie onderstaande reactie van bewoner aldaar: Terwijl de ene partij zich juist inspant om de geluidshinder tegen te
>>> gaan,
>>> moedigt een ander de toename van het aantal vluchten juist weer aan
>>> (omdat
>>> ze er geen last van hebben).
>>>
>>> "Schiphol mag meer vluchten per jaar uitvoeren. Alphen heeft er weinig
>>> last
>>> van, zegt wethouder Stan Lyczak. Het is juist goed voor de
>>> werkgelegenheid."
>>> Aldus een krantje uit buurgemeente Alphen.( Alphen cc: Wereld uiteinden 23 juni 07)
>>>
>>> Zij hebben makkelijk praten, als je nergens last van hebt (en dat blijkt
>>> ook
>>> wel uit jullie plots, Alphen bevindt zich buiten het schootsveld) dan is
>>> het
>>> wel makkelijk praten.

Geplaatst door Rose uit Randstad

Meneer Von der Meer, dank voor uw antwoord. Ik las inderdaad al over het initiatief van de platforms om meer invloed te krijgen aan de Alderstafel.

Misschien vertel ik u niks nieuws, maar wellicht is deze informatie bruikbaar.

Het gaat om een bericht in het pr-magazine Schipholland van november 2005. In die uitgave staat dat president-directeur Gerlach Cerfontaine “enige tijd geleden” een brief heeft geschreven aan het ministerie van Verkeer en Waterstaat dat “de in de Wet luchtvaart bepaalde grens van het totale geluidsvolume naar verwachting in 2007 zal worden bereikt.”

Het bericht vervolgt:
“Naast het door Schiphol voorgestelde selectiviteitsbeleid pleit Schiphol er voor om de grenswaarden opnieuw te berekenen. (…) Dat is mogelijk zonder de beoogde geluidsruimte ‘op te rekken’, want de nieuwe grenswaarden zullen worden getoetst aan de wettelijke eisen. Met het oog hierop heeft de luchthaven een begin gemaakt met de voorbereidingen voor een Milieu Effect Rapportage, die voor een aanpassing van de grenswaarden noodzakelijk is.”

De actie van Schiphol voor een nieuwe ronde wet- en regelgeving werd dus al in 2005 in gang gezet, nog vóórdat de evaluatie van de Luchtvaartwet 2003 was afgerond. Dat vind ik zelf nogal opmerkelijk.

Elders op deze site heb ik in een uitwisseling van ideeën met de heer Griese gewezen op het geliefde spel van Cerfontaine: netwerken met democratische legitimatie, en daar voorbeelden van genoemd. De CROS past daar blijkbaar niet in. De Aldertafel lijkt het nieuwe ‘speeltje’ van de luchtvaartsector om haar zin te krijgen. Als bewoner van het buitengebied wens ik u veel succes toe om die spiraal te doorbreken.
Rose

Geplaatst door O.L.M. Bijvoet uit Castricum

Geachte Heer Erwin von der Meer

Het mij genoegen dat ik vanuit de buitenwacht de belangrijke bijdrage van Gerrit Huiting als positief heb mogen memoreren en dat dit de aanleiding vormnde dat Griese de brief van de platforms, alhoewel ietwat laat, nu ook openbaar maakte.

Het was verre van mij om te denken of te suggereren dat een en ander niet in goed overleg is gebeurd. Ik heb dat ook niet gedaan.

In dit verband is het wellicht goed om het volgende op te merken. Het is mij, maar misschien niet alleen aan mij, maar ook aan U als huidige voorzitter van beide besturen ontgaan: op geen enkele plaats wordt informatie gegeven over de samenstelling en functiewijzigingens binnen het Platform- of van het PVRC-bestuur. Noch op de website, noch in de E-brieven. Dit is ongebruikelijk en ondoorzichtig. Misschien wilt U zo goed zijn dit te repareren.


Ter zake van de inhoudelijke aspecten van de discussie em meteen meer in het algemeen:

Zoals ik de ontwikkelingen binnen CROS denk te moeten schetsen is het beeld dat de ontwikkeling van dit orgaan een willekeurig burger biedt allerminst vertrouwenwekkend.
Het is U bekend dat formele deelname van leden van willekeurige bewonersgroepen aan bestuurlijke of zakelijke overlegtafels van CROS in veler ogen problematisch is en daar genomen beslissingen ten onrechte kan legitimeren. Daar kunt U anders over denken, maar U zult ongetwijfeld willen leren van de commentaren die op U afkomen. De minister zelf zegt in zijn nieuwsbrief dat hij de werkelijke betekenis van de bewonersparticipatie wil laten evalueren.

U gaat niet in op het probleem dat de huidige resultaten van de Alderstafel niet gunstig zijn voor de leden van het PVRC.

Ook niet op het feit dat de verkeersleiding als bedrijf een unieke positie inneemt in dat het als bedrijf hoewel niet ontheven van de verantwoordelijkheid voor de veiligheid wel ontheven is van verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de leefomgeving van de bewoners van het door haar gebruikte luchtverkeersgebied.
De milieu-verantwoordelijkheid die zij wel heeft is enkel een afgeleide van die welke de luchtvaart, Schiphol en de BRS hebben in het kader van planologiche beslisstructuren (LIB, LVB).

Indien de LVNL die verantwoordelijkheid wel waar maakte, en ieder modern bedrijf dat zichzelf respecteert zou dit spontaan moeten doen, dan weet ik nog niet zo net of wij ons dan wel of niet om aantallen vliegbewegingen zorg zouden moeten maken. Wie weet valt zo'n probleem ook op te lossen zonder onwornenden te schaden.

Mijn bijdragen aan deze discussie komen U wellicht vreemd voor, omdat zij mede kritiek in houden op de algemene richting van het door de platforms gevoerde debat. Misschien kan dat juist verhelderend werken. ik denk namelijk dat al die deeldiscussies afleiden van de grote lijn: hoe en waar de verantwoordelijkheden nu liggen. Wat schieten we op met het napraten over beloftes uit een verleden dat niets met de huidige situatie te maken heeft. Dat is een tennistournooi of tour waar toch niemand iets aan heeft.

Geplaatst door Rose uit Randstad

Meneer Griese, ik constateer dat onder de rubriek 'Schrijf' van deze site iemand die geen last van vliegtuiglawaai heeft blijkbaar het laatste woord heeft (of werkt mijn firewall te goed?). Een wethouder in het buitengebied die zegt dat Schiphol mag doorgroeien, krijgt vanzelf zijn trekken thuis. Waarom zou u of ik daar energie in steken?
Rose