Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Het nieuwe handhavingstelsel “Vliegen volgens afspraak” begint nu ook bij de politiek de nodige vraa

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 1113 
|
 2e kamervragen 
Het nieuwe handhavingstelsel “Vliegen volgens afspraak” begint nu ook bij de politiek de nodige vraa

2012Z14915

Vragen van het lid Kuiken (PvdA) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over
het gebruik van de Buitenveldertbaan (ingezonden 7 augustus 2012)

1 Bent u op de hoogte van de Notitie gebruik Buitenveldertbaan?

2 Is het waar dat daaruit kan worden opgemaakt dat deze start- en landingsbaan vaker wordt
gebruikt dan in 2008 en 2010 is afgesproken in het kader van het strikt preferentieel vliegen?
Zo nee, waarom niet?

3 Welke aantallen vliegbewegingen zijn destijds afgesproken? Welke aantallen
vliegbewegingen worden in 2011 en 2012 gerealiseerd?

4 Is het waar dat de Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) steeds de weersomstandigheden
aanvoert als reden om af te wijken van het preferentieschema? Klopt het dat de buitenwacht
weinig of geen zicht heeft op de interne afwegingen die de LVNL daarbij maakt? Zo nee,
waarom niet?

5 Herinnert u zich dat de Tweede Kamer het vorige stelsel in 2008 failliet heeft verklaard,
omdat het te ondoorzichtig was, met name op het punt van de actualisering van de
gelijkwaardigheidscriteria (de routemodellering)?

6 Deelt u de mening dat het huidige stelsel op het punt van het strikt preferentieel vliegen ook
ondoorzichtig is? Zo nee, waarom niet?

7 Op welke manier kunt u het strikt preferentieel vliegen transparanter en beter handhaafbaar
maken?

8 Kunt u overwegen om de (wel transparante) handhavingspunten als permanent back-up
systeem te handhaven, en niet alleen voor de duur van het experiment tot 1 november 2012?


Reacties op dit bericht

Geplaatst door joop uit haarlem

Met andere woorden de Polderbaan moet dan maar meer gebruikt worden. Het verschuiven van herrie.

Geplaatst door A. Boeing uit Hoofddorp

Dit zijn merendeels buitengewoon domme vragen van mw Kuiken. Immers: preferentieel is de zesde baan (Polderbaan) die Hoofddorp om 1.30 in de nacht en om 5.30 in de ochtend wakker maakt met zijn "takkeherrie" en de Kaagbaan die uren achtereen over Hoofddorp west uitvliegt via de domste route die ooit is bedacht na de zesde baan dan. Geluidhinder van Schiphol moet en kan minder maar dan zal het met de activiteit ook wat minder moeten maar wat is daar erg aan? Geen verschuiving, dat brengt een actiegroep weer even tot zwijgen maar activeert een andere, voor wie een volgend kluitje om het riet mee ingestuurd te worden moet worden bedacht. Zo worden groepen al decennia tegen elkaar uitgespeeld en neemt de overlast gestaag toe. Mw Kuiken woont volgens de website in Breda, kan dus zomaar zijn dat ze geen idee heeft van de overlast........

Geplaatst door jhgriese uit amstelveen

Waarde Joop,Nee Joop, Je schiet direct weer in de NIMBY kramp. Begrijpelijk, maar ook onnadenkend. De afgelopen ruim 2 jaar..draait er een 2 jarig experiment VVA:Vliegen Volgens Afspraak. In onze regio al omgedoopt in 'Vogelvrij Voor Altijd'. Wat er nu op de Buitenveldertbaan de laatste ruim 2 jaar gebeurde is een SYMPTOOM van dat idiote stelsel. 30 % meer dan in 2010, en 60 % meer dan beloofd. Vandaag misbruikt men de ene baan en morgen de andere ! Dat kan allemaal in dit volstrekt idiote, niet transpante, oncontroleerbare stelsel. Vanaf heden, mag de LVNL van IenM , dat VVD bolwerk zich zelf gaan controleren, en Bas smijt de ene na de andere smoes de wereld in,en als je te lastig wordt krijg je GEEN antwoorden meer. Er zal gewoon MINDER gevlogen dienen te worden. De Wal zal echt het schip gaan keren.
Geplaatst door jhgriese uit amstelveen

@Boeing:Leest u svp bovenstaande. Toevoeging: Uw opmerking over domme vragen van de Pvda deel ik GEENSZINS. Sterker: ik/wij zijn er erg blij mee! BLRS sprak 4 weken geleden met de PvdA. Een erg actieve burger schreef een pittige brief aan CDA, D66, PvdA en C.U. Dat bracht de PvdA dus nu in beweging. Je zal als Kamerlid ergens moeten beginnen, van Symptomen, naar de kern van de problemen. Dit stelsel deugt niet.En die reacties uit onze achterban liegen er niet om. Er is nu al een bundel van 50 paginas met zeer concrete inconsistenties, aantoonbare leugens en/of gemanipuleer. De LVNL reageert vaak niet eens op brieven, of na 5 maanden.. Men zit daar in een enorme spagaat, zie elders op deze site. En daarom gebruikt men nu sprookjes richting de burgers. Het is nu eenmaal zo in een liter-fles gaat nu eenmaal GEEN anderhalve liter. De B.baan is nu eenmaal de minst preferente baan, maar en vliegen dagelijks en somns ook snachts honderden vliegtuigen over op max 30 m of er onder. Leef ik daarom niet mee met uw problematiek? Ja zeker wel Wis en waarachtig !

Geplaatst door jhgriese uit amstelveen

@ Boeing: Herstel: 300 meter natuurlijk. Mevr Kuiken woont te Breda ja, maar is bijzonder GOED op de hoogte, door informatie van ons en ANDERE BURGERS. PS De toestellen via de Kaagbaan begint te Hoofddorp-west, om dan via H.Zuid naar het westen van H.dorp te vliegen verder te lopen. Floriande weet er inmiddels alles van..De VVDer Bezuijen te Haarlemmermeer heeft kilos boter op zijn hoofd... terwijl Stas Atsma slecht is gein-formeerd. DE OPLOSSING LIGT M.I. in het voorstel,dat Alegeiz voor ons opzocht, zie eerder op deze site: Harskoning /DHV kan budget neutraal een Vliegveld in zee aanleggen !Lest u eens het verkiezings-programma van de PvdA, dat mogelijk wat ronkend wijst op innovatieve mogelijkheden van nederlandse bedrijven. (De KLM wordt onterecht aangeprezen,als groenste carrier, dat is uiteraard onzin, en voor de buhne) Verder pleit men voor duurzame ontwikke-lingen. Overigens: GroenLinks èn vooral de zeer trouwe C.U. leveren al (20) jaren forse kritiek, met zeer constructieve bijdragen en onderzoeks gegevens. Vraag: Wat deed u inmiddels richting den Haag ? Hier wordt zeer intensief door ca 12 burgers (van nivo)naast het werk van onze Stichting SWAB (Schiphol Werkgroep Amstelveen Buitenveldert) in BLRS verband, richting Alders èn de Politiek gereageerd ! Ik ben benieuwd naar de uitslagen straks op 12 sept. De SP behoort
òòk tot de kritiek op Schiphol partij/ leveranciers. En ook met D-66 sprak de BLRS. Soms is het niet zo handig je strategie te openbaren, soms is werk achter de schermen doeltreffender. Maar nu toch maar gereageerd.
Vr Groet drs J.H. Griese Vz SWAB en Secr BLRS
Voor meer info: Tel 0297-582336

Geplaatst door Wim uit Castricum

Buitenveldertbaan is vaker ingezet dan gezien het Alders Akkoord en het weer verwacht had mogen worden. Notitie Buitenveldertbaan is misleidend. [ juli 2012]
Volgens de LNVL is de inzet van 2011 vrijwel geheel te verklaren door het weer. Echter deze verklaring komt er in feite op neer dat volgens het LNVL er weersredenen waren om de Buitenveldertbaan in te zetten. Er wordt niet vermeld wat deze redenen precies waren en of deze redenen overeenkomen met de condities uit het Alders Akkoord. In feite dus een nietszeggende verklaring.
Het buro To 70 heeft verder aanvullend geconstateerd dat er grofweg over de jaren heen een samenhang is tussen het weer en de inzet van de Buitenveldertbaan, maar dit zegt niets of de gehanteerde regels door de LNVL overeenkomen met strikt preferentieel vliegen. Want met strikt preferentieel vliegen volgens het Alders Akkoord zou het gebruik van de Buitenveldertbaan bij gemiddeld weer afnemen. Indien To 70 concludeert dat het gebruik gedurende 2011 in lijn is met het relatieve gebruik in eerdere jaren en het weer, dan zou de conclusie moeten zijn dat dat gedurende het eerste jaar van het experiment Vliegen volgens Afspraak er net als in vorige jaren niet strikt preferentiel gevlogen is. Een conclusie dus die de stelling van bewoners dat de Buitenveldertbaan te vaak ingezet is ondersteunt.
Een passage in de Notitie, die niet meegenomen wordt in de conclusies en analyse van het baangebruik, werpt echter een heel ander licht op het baangebruik dan aangegeven door de LNVL.
“Het prognosemodel blijkt echter een onderschatting te geven van het gebruik van de Buitenveldertbaan. Dit is gebleken uit een onderzoek dat thans wordt uitgevoerd in het kader van de verdere uitwerking van het nieuwe geluidsstelsel. Hoewel het feitelijk gebruik in de afgelopen jaren (ruim) binnen de eerder gegeven bandbreedte is gebleven, zou deze bandbreedte dus mogelijk groter moeten zijn dan thans in de prognoses is weergegeven. De verbetering van het prognosemodel wordt momenteel onderzocht. Daarbij wordt onder andere gekeken bij welke weerscondities welke baancombinatie is ingezet en hoe dat zich verhoudt tot de baanpreferentietabel”
En hier raken we de kern van de zaak. De operationele uitvoering door de LNVL komt niet overeen met de regels voor het baangebruik zoals die gebruikt zijn bij het berekenen van de gevolgen van Vliegen volgens Afspraak aan de Alders Tafel. Met een intensiever gebruik van de Buitenveldertbaan dan bedoeld in het Alders Akkoord tot gevolg. En vervolgens worden de regels en prognoses aangepast aan de niet optimale operationele uitvoering. Dit met de impliciete veronderstelling dat de uitvoering correct was op basis van rapportages van de uitvoerende/ondersteunende partijen zelf (zijnde LNVL en To 70 als 'huis adviseur' van de Alders sector partijen).
Alvorens de normen voor geluidsbelasting rondom de Buitenveldertbaan impliciet verder op te rekken verwachten is een gedegen onafhankelijk onderzoek nodig en een geïnformeerde besluitvorming waarin de verschillende belangen expliciet worden afgewogen.
In de notitie wordt geen analyse gemaakt van de daadwerkelijke inzet versus de veronderstellingen van Vliegen volgens Afspraak. De volgende vragen worden niet beantwoord:
1. Welke inzet had verwacht mogen worden gezien het weer en strikt preferentieel baangebruik
2. Wat is het verschil tussen de verwachte inzet bij strikt preferentieel vliegen en het daadwerkelijke gebruik
3. Wat zijn de aangegeven redenen door het LNVL voor afwijkingen ten opzichte van de regels voor strikt preferentieel baangebruik
4. Waren deze redenen om af te wijken van de regels al dan niet terecht gezien internationaal aanvaarde normen voor vliegveiligheid.
Vervolg: zie onderstaande kolom

Geplaatst door Wim uit Castricum

Vervolg
Buitenveldertbaan is vaker ingezet dan gezien het Alders Akkoord en het weer verwacht had mogen worden. Notitie Buitenveldertbaan is misleidend. [ juli 2012]

Uit vragen die bewoners gesteld hebben naar aanleiding van het toegenomen baangebruik is inmiddels wel gebleken dat er een significante afwijking is tussen de berekeningen uit het Alders Akkoord en de daadwerkelijke inzet van de Buitenveldertbaan door de LNVL. Een aantal voorbeelden
•De LNVL hanteert lagere normen voor toegestane zijwind
•De LNVL hanteert 'operationeel stabiele' baancombinaties zoals de combinatie Polderbaan, Kaagbaan en Buitenveldertbaan die niet overeenkomen met strikt preferentieel vliegen .
•Veel voorkomende weersituaties zoals (verwachte) regenbuien kunnen voor de LNVL reden zijn om af te wijken van strikt preferentieel vliegen. De LNVL kan echter niet aangeven welke specifieke regels zij hanteert om te bepalen of een baan al dan niet ingezet kan worden. Bewoners hebben vele voorbeelden van inconsistent en tegenstrijdig baangebruik.
Dat deze volstrekt onheldere en ongewenste situatie heeft kunnen ontstaan heeft twee belangrijke oorzaken.
1. Vliegen volgens Afspraak en strikt preferentieel baangebruik is niet vertaald in concrete operationel normen wanneer inzet van de Buitenveldertbaan toegestaan is (zoals normen voor toegestane zijwind, en normen voor de mogelijkheid van parallel baangebruik)
2. Er zijn geen resultaatgerichte normen (gerealiseerde geluidsbelasting) voor het sturen en handhaven op strikt preferentieel baangebruik
De LNVL heeft hierdoor alle vrijheid om een eigen beleid te volgen op basis van interne overwegingen, en kan het weer altijd terecht of onterecht aanvoeren als reden voor de gemaakte keuze`s.
In combinatie met de voorgenomen afschaffing van de huidige handhavingspunten is het VVA (Vliegen volgens Afspraak) stelsel door bewoners dan ook terecht al omschreven als 'Vogelvrij voor Altijd'.
Het principe van strikt preferentieel baangebruik is goed. Echter zonder concrete operationele normen voor strikt preferentieel baangebruik en zonder resultaatgerichte normen voor de gerealiseerde geluidsbelasting (huidige handhavingspunten geactualiseerd voor Vliegen volgens Afspraak) is er geen adequate bescherming van bewoners.
Om de ambities uit het Alders Akkoord waar te maken (groei naar 510.000 vluchten en beperking van de overlast voor bewoners) is een adequate sturing en handhaving op strikt preferentieel baangebruik noodzakelijk. Het eerste experiment jaar heeft duidelijk aangetoond dat hier nog geen sprake van is. Het is dan ook rond uit teleurstellend dat er in de Notitie gebruik Buitenveldertbaan sprake is van een ontkennende en 'kop in het zand' houding ten aanzien van geconstateerde knelpunten. Dat in een experiment niet alles loopt als verwacht is te begrijpen, dat problemen niet erkend en aangepakt worden getuigd van kortzichtigheid en het niet serieus nemen van bewoners.
Operationalisering en handhaving van strikt preferent baangebruik is noodzakelijk.


Aveen/Buitenveldert Juli 2012

{Naam en adres Auteur bij webbeheer bekend}

Geplaatst door A. Boeing uit Hoofddorp

Helaas, een uitgebreide reactie komt weer niet door en dat is zonde van mijn tijd. Misschien later nog eens.

Geplaatst door jhgriese uit Amstelveen

Ik begrijp niet wat u bedoelt? U schrijft ook iets waar ik het zeer mee eens ben: "Geluidhinder van Schiphol moet en kan minder maar dan zal het met de activiteit ook wat minder moeten maar wat is daar erg aan?" Graag lees ik uw reactie, En; Ik ben gelukkig niet de enige lezer hier... Vr Groet

Geplaatst door L.R. Aalegeiz uit IJmuiden

Beste Jan,

het is zeer waardevol dat er uberhaupt politieke aandacht wordt geschonken aan de tranentrekkende overlast die luchtvaart vanaf Schiphol genereert.

Echter, helaas zal paling in een emmer snot Melanie Henriëtte Schultz van Haegen-Maas Geesteranus deze vragen binnen een kwartiertje naar de prullenbak verwijzen. Op deze manier verdwijnt er dan weer een actiegelegenheid op politiek niveau en is het verzette werk door mensen als jijzelf teniet gedaan.

Politiek populisme helpt de zaak al helemaal niet, de overlast is voor de gemiddelde kiezer helemaal niet van belang (nimby).

Mijn politieke ervaring is zeer gering en ik weet niet of het mogelijk is maar volgens mij is de enige echte optie om een deuk in het pak boter te slaan een gezamenlijke motie van de door jou genoemde partijen richting (demissionair) kabinet, wellicht zelfs op Europees niveau.
Ik heb echter geen idee hoe dit te bewerkstelligen is.

Naar ik oprecht hoop heb ik het vreselijk mis en hebben de vragen van Kuiken wel degelijk diepe impact.

Geplaatst door jhgriese uit Amstelveen

Dank je wel Aalegeiz, ik zal je persoonlijk antwoorden, Atsma ,CDA, gaat hier over, maar paling Schultz zal haar invloed graag ook aanwenden. Ik doe mijn best Gr Jan

Geplaatst door Inwoner Buitenveldert uit Amsterdam

Deze kamervragen zijn terecht.

Uit vragen die bewoners gesteld hebben aan bezoekbas/LNVL en de Alders Tafel, is gebleken dat er een significante afwijking is tussen de berekeningen uit het Alders Akkoord en de daadwerkelijke inzet van de Buitenveldertbaan door de LNVL. Een aantal voorbeelden

· De LNVL hanteert lagere normen voor toegestane zijwind

· De LNVL hanteert 'operationeel stabiele' baancombinaties zoals de combinatie Polderbaan, Kaagbaan en Buitenveldertbaan die niet overeenkomen met strikt preferentieel vliegen .

· Veel voorkomende weersituaties zoals (verwachte) regenbuien kunnen voor de LNVL reden zijn om af te wijken van strikt preferentieel vliegen. De LNVL kan echter niet aangeven welke specifieke regels zij hanteert om te bepalen of een baan al dan niet ingezet kan worden. Bewoners hebben vele voorbeelden van inconsistent en tegenstrijdig baangebruik.

Dat deze volstrekt onheldere en ongewenste situatie heeft kunnen ontstaan heeft twee belangrijke oorzaken.

1. Vliegen volgens Afspraak en strikt preferentieel baangebruik is niet vertaald in concrete operationel normen wanneer inzet van de Buitenveldertbaan toegestaan is

2. Er zijn geen resultaatgerichte normen (gerealiseerde geluidsbelasting) voor het sturen en handhaven op strikt preferentieel baangebruik

De LNVL heeft hierdoor alle vrijheid om een eigen beleid te volgen op basis van interne overwegingen, en kan het weer altijd terecht of onterecht aanvoeren als reden voor de gemaakte keuze`s.

In combinatie met de voorgenomen afschaffing van de huidige handhavingspunten is het VVA (Vliegen volgens Afspraak) stelsel door bewoners dan ook terecht al omschreven als 'Vogelvrij voor Altijd'.

Het principe van strikt preferentieel baangebruik is goed. Echter zonder concrete operationele normen voor strikt preferentieel baangebruik en zonder resultaatgerichte normen voor de gerealiseerde geluidsbelasting (huidige handhavingspunten geactualiseerd voor Vliegen volgens Afspraak) is er geen adequate bescherming van bewoners.

Operationalisering en handhaving van strikt preferent baangebruik is noodzakelijk.


Geplaatst door A. Boeing uit Hoofddorp

Om te beginnen richting dhr Griese: mijn reactie van eerder vandaag (2 regels) is tekstueel wat ongelukkig. Ik bedoel niet dat mijn boodschap niet zou aankomen, ik doel op het technisch niet doorkomen van mijn reactie op de site. Misverstandje dus.
Goed, dhr Griese reageert uitgebreid. Een paar punten. Ik ben nog uit de tijd van Schiphol-stop en de Lastige Zwanenburger, met onder meer dokter van Ojik, jawel, die. Dat is 40 jaar geleden. U roemt de inzet van GL en CU maar in het Kunduzakkoord lees ik geen belastingmaatregelen voor de luchtvaart; uit de tijd dat de CU in het kabinet zat herinner ik me geen actief verzet tegen groei van Schiphol. Maar ik kan iets hebben gemist natuurlijk.
Het domme van de PvdA vragen zit hier in dat het ware probleem het totaal aantal vluchten is en daar gaat het niet over. De luchtverkeersleiding gedraagt zich als een dief: bewegen. Dump teveel vluchten op een bepaalde baan en verzin een bijpassende smoes. Er wordt geklaagd (wellicht stelt de PvdA kamervragen) maar je verplaatst de overdosis naar een andere baan of beter nog, doet een onderzoek, ben je weer een jaar verder. En vervolgens herhaalt het spelletje zich. Bewonersgroepen worden tegen elkaar uitgespeeld en dat al 40 jaar.
In Floriande liggen kleine kinderen wakker van de herrie. Is de bedoeling dat dat nog erger wordt omdat dat nu eenmaal het gevolg is van preferentieel baangebruik en Buitenveldert of Lijnden of wie dan ook rust wil? Nee toch? En omgekeerd toch ook niet?
We moeten af van de megalomane mentaliteit: de meeste medailles op de Olympische Spelen, de grootste haven, de grootste lege haven (Amsterdam), de meeste lege kantoren, de grootste Calatrava bruggen over een poldersloot, de grootste luchthaven. Het enige wat we niet hebben is het grootste woongenot. De luchtverkeersleiding zal zich nimmer aan het voorgeschreven baangebruik houden, dat kan ook niet want dan ontstaan capaciteitsproblemen, dat dat het criterium is mailt Bas zelf. Ik ken de politieke contacten van dhr Griese of anderen niet maar als die contacten er zijn met de PvdA zou ik zeggen: vraag haar eens te bewerkstelligen dat alle PvdA fracties in gemeenteraden in de ruime omgeving van Schiphol vergelijkbare vragen in hun raadsvergadering stellen. Misschien wordt dan zelfs de pers eens wakker. En een luchthaven in zee? Haalbaar en heel niet verkeerd maar het heeft alleen zin als het niet betekent dat de vrijkomende vliegruimte op Schiphol toch weer wordt volgeplempt. Dus niet als overloop of aanvulling maar nadrukkelijk in plaats van.

Geplaatst door Inwoner Buitenveldert uit Amsterdam

De aanleiding van deze kamervragen zijn constateringen van burgers in Amstelveen/Buitenveldert dat de LNVL zich niet aan afspraken houdt.

Mee eens met opmerkingen dat kamervragen door 1 partij niet voldoende zijn en dat de problemen groter zijn dan de Buitenveldertbaan. Strikt preferentieel vliegen lost uiteraard niet de problemen voor bewoners rond de Polder en Kaagbaan op.

Echter het houden van Schiphol/LNVL aan afspraken is voor iedereen van belang. Resultaatgericht bewaken (gerealiseerde geluidsbelasing) is van toepassing op alle banen. Waar het om gaat is het verder oprekken van de grenzen en het verder afbouwen van de bescherming (voorgenomen afschafing van handhavingspunten) binnen het Alders Akkoord te stoppen.

Voor de lange termijn zijn ook keuze`s noodzakelijk. Schiphol als 'mega-hub' op de huidige locatie is onhoudbaar. Je ziet nu al voordat de 510.000 vluchten uit het Alders Akoord bereikt zijn dat het gaat knellen (nu op de Buitenveldertbaan, straks op andere banen). En 510.000 vluchten zijn natuurlijk niet genoeg voor een 'mega-hub' in de toekomst.

Dus de keuze voor de lange termijn is voor een kwalitatief hoogwaardige compacte hub met snelle verbindingen naar de meest gangbare bestemmingen (vergeljk Brussel, voor zowel de toerist als zakenreiziger aantrekkelijker dan Schiphol) of een mega-hub op een lokatie waar 'onbeperkt' doorgroeien mogelijk is.


Geplaatst door jhgriese uit Amstelveen

Inderdaad , soms verschijnt van Webbeheer: "Uw reactie kan nu niet worden gepost. Gelukkig copieerde ik vooraf , zodat ik niet helemaal opnieuw hoefde te beginnen

Geplaatst door jhgriese uit Amstelveen

@Boeing: 1) Uw verontwaardiging is even groot als die van mij/ons. 2) Ene dorpsarts van Ojik, Ja DIE, de IJdeltuit, de leugenaar, manipulator speelde het klaar de 26 Platforms uit elkaar te spelen ! 14 Stapten van de Alderstafel, (nu allen BLRS)en 12 bleven ziten! Dus niet de sector, Het Ministerie, of Alders. Al maakten de laatste 2 zeeeeeer handig gebruik van hem ! 3)De C.U. was de grote aanzwengelaar met grote kritiek steeds weer in dat kabinet waar ze samen met PvdA en CDA in zat. De PvdA ging mee, maar CDA blokkeerde de zaak. (Lees via de handelingen het laatste A.O. verslag van 3 en 7 febr 2011. Arie Slob, werd verzocht wegens ziekte Dijksma om òòk namens de PvdA te spreken. Dat deed hij voortreffelijk) Probleem: Er valt geen kabinet over schiphol..tot op heden..) (Inderdaad u miste het een en ander, maar aan de zijlijn kan een mens niet alles weten. 4) U hebt groot gelijk ! nergens mag men wakker liggen, of overdag disproportionele hinder hebben, maar VVD draaide VROM de nek om, en veel deskundigen/criticasters over Schiphol bij VROM , verlieten het ministerie. Er zit nu een zeer deskundige bij gem.den Haag. 6) LVNL is een zeer bedenkelijke club, met 3 VVDers in de Raad van Toezicht van 3. 5)Er zijn verschillen tussen woondichtheid,die is bij de Buitenveldertbaan het grootst, terwijl, de vliegtuigen daar op max 300 m of vaak minder overheen razen. 6) De Polder- en Kaag-baan , zitten nu al bijna aan hun max, dus strict preferentieel vliegen kan helemaal niet liet Alders HALVERWEGE het experiment weten. We moeten nog van 440.000 naar 510.000. Alders: De secundaire banen zullen dat moeten opvangen. B.v. de Aalsmeerbaan zal in de komende 8 jaar 70 % moeten groeien, terwijl, het daar al een zeer gehinderd gebied betreft. 7)(Ik reed naar de Info avond te Aalsmeer en schrok me een ongeluk, dacht dat er een 747 op mijn autodak zou landen.) 8)In Floriande liggen kleine kinderen wakker van de herrie. Is de bedoeling dat dat nog erger wordt omdat dat nu eenmaal het gevolg is van preferentieel baangebruik en Buitenveldert of Lijnden of wie dan ook rust wil? Nee toch? En omgekeerd toch ook niet? Groot gelijk,ik noemde Floriande niet voot niets ! 9) De mentali-teit, in Nederland zal zich drastisch dienen te wijzigen . De ene fraude is nog niet geweest of we lezende volgende al. 10) De PvdA te HMR is gedecimeerd,en de schiphol-portefeille houdster is salon-socialiste. Ik tracht dat Kuiken te melden) PvdAster KUIKEN is erg goed bezig, maar zal zich (voorlopig) als relatief KLEINE ! partij nog niet willen isoleren van de overige partijen. In deze demissionaire periode, kan VVD, CDA, PVV de zaak nog makkelijk wegstemmen! D-66 is ook erg kritisch. Mevr S. van Veldhoven, werd 2 keer tot groenste politica gekozen.En nu met grof geschut /of een koevoet opereren lijkt me niet slim. 11) GROOT GELIJK een Eiland in zee, zal OOK gelimiteerd dienen te worden, en zal altijd nog overlast geven dank zij toestellen uit het Oosten, die dan over Nederland moeten vliegen. Dank voor uw discussie deelname ! Knokken we samen verder? Goed weekend , Jan

Geplaatst door jhgriese uit Amstelveen

@InwonerBuitenveldert : Geheel met u eens. Toevoeging: 1) Al in 1995 beloofde de Politiek als keihard: (Lees PKB schiphol 1995) "De europese vluchten zouden worden overgenomen, door de HSL lijnen." 17 JAAR later is daar nog geen enkele sprake van!2) De CO-2 toeslagen,de BTW op de kerosine prijs zullen er qua milieu dienen te komen. Qua vadis KLM ?

Geplaatst door jhgriese uit amstelveen

Uiteraard : QUO Vadis KLM .

Geplaatst door joop uit haarlem

Het blijkt dat deze topic wordt beheerst door jhgriese...het nog even wachten denk ik voor dat zijn boek uitkomt zo veel schrijft hij.
Nee Jan ik heb geen last van NIMBY kramp.
Wel valt mij op als iets niet in jou straatje valt dat jij beledigend gaat worden. Een klein mannetje met een grote mond dat wel.
Ik heb mijn zaadje gepland met mijn eerste bovenstaande opmerking en veel mensen weten waar ik het over hebt. Het verschuiven van herrie naar de onder valse voorwendselen aangelegde Kolderbaan. Bovendien lijkt het er op dat u een ilusie na streeft.... minder vliegen?? denk je nou echt dat dat gaat gebeuren? oh ja ik heb wel degelijk krampen maar dan van een cardiomiopathy op basis van hypertensie opgelopen door geluidsoverlast! verhuizen ja heb ik gedaan 3 jaar geleden en de route verhuisde gewoon mee..

Geplaatst door jhgriese uit Amstelveen

Beste Joop, Las je mijn reactie op jouw schrijven wel goed? {en zoals de Bewoner te Buitenveldert ook schrijft..Het gaat hier over een Symptoom van dat VVA stelsel. Dat stelsel is voor de hele regio desastreus... Geen handhavingspunten meer: Geen controle meer op die brutale LVNL ! Ongebreideld vliegen bij mij en bij jou ....