Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Het kabinetsstandpunt in zeven vragen

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 666 
|
 V en W 
Het kabinetsstandpunt in zeven vragen

1. Wat is de essentie van het kabinetsstandpunt?
Uit de evaluatie van het Schipholbeleidis gebleken dat het huidige beleidvoor Schiphol in het algemeen goed werkt.Het kabinet wil er daarom in grote lijnen aanvasthouden. Het kabinet wil zorgen dat deruimte die het aan Schiphol heeft gegevenook benut kan worden, zodat Schiphol kangroeien. Het kabinet wil tegelijkertijd demogelijkheden benutten om de hinder vanhet vliegverkeer te beperken.

2. Hoe staat het met de hinder, slaapverstoringen vervuiling rondSchiphol?
Het aantal mensen dat aan veel vliegtuiggeluidwordt blootgesteld, is de afgelopen tienjaar fors afgenomen ondanks de verdubbelingvan het vliegverkeer. Het maximum aantalvluchten binnen de milieugrenzen is echternog niet bereikt. Met de verdere groeivan de luchtvaart zal er in de toekomst daarommeer hinder zijn dan nu. Daar staattegenover dat de maximale hinder met ditmilieustelsel nog altijd veel beperkter is dande hinder van tien tot vijftien jaar terug.Het beleid is er vooral op gericht om hetaantal mensen met veel geluid te beperken.De meeste mensen wonen verder van deluchthaven, maar hebben ook hinder. In datbuitengebied ziet het kabinet kansen voorminder overlast, bijvoorbeeld door te vliegenover de Noordzee.De lucht rond Schiphol wordt schoner, en dieverbetering zet door. Dat komt niet door deluchtvaart, maar door minder uitstoot vanonder andere het vrachtverkeer. De vervuilingvan de luchtvaart neemt toe, maar hetaandeel van de vliegtuigen in de lokaleluchtkwaliteit is gering.

3. Is Schiphol nog een luchthaven vaninternationale betekenis?
Ja, Schiphol heeft nog steeds eenbelangrijke positie in Europa. Vanwege eengematigde economische ontwikkeling deedzich de laatste paar jaar weinig groei voor inhet vliegverkeer, maar dat geldt ook opandere luchthavens.

4. Wat betekent Schiphol voor Nederland?
De werkgelegenheid rond Schiphol istoegenomen, de opbrengst van de luchtvaartbedraagt jaarlijks zo’n 6 miljard euro endaarmee is de luchthaven van grote waardevoor Nederland. Schiphol is een belangrijkinternationaal knooppunt, vanwaar je dehele wereld kunt bereiken. Dat maaktNederland aantrekkelijk voor bedrijven.

5. Wat zijn de voorgenomenveranderingen in het Schipholbeleid?
Overlast beperken door:– vliegroutes, hoogten en -procedures teverbeteren, vooral in het buitengebied– de geluidsoverlast van vliegtuigen bij degrond terug te dringen– vliegtuiggeluid te meten– overlast beter te compenseren– de voorspelbaarheid van het vliegverkeerte vergroten– de regionale verantwoordelijkheid te vergrotenRuimte voor luchtvaart benutten door:– stiller en schoner vliegverkeer te bevorderen– inefficiënte regels te schrappen– te zorgen dat Schiphol de ruimte die zegekregen heeft binnen de randvoorwaardenaan overlast ook daadwerkelijk kangebruiken

6. Wat is het beleid voor de luchthavenin de verdere toekomst?
Aandacht voor groeiEr was verwacht dat Schiphol met het huidigestelsel van handhavingspunten ongeveer520.000 tot 600.000 vliegbewegingen zoukunnen afhandelen, maar in de praktijk blijktdat er ruimte is voor 435.000 tot 480.000vliegbewegingen. Het kabinet wil dat devolledige ruimte binnen de milieugrenzenkan worden gebruikt. Dit kan door ‘saldering’waarbij geluidsbelasting op het enepunt gecompenseerd kan worden door dieop een ander punt. Voordat het kabinetsaldering in regelgeving vastlegt, zullen deeffecten in beeld worden gebracht. Naarverwachting levert saldering ruimte op voorcirca 500.000 vliegtuigbewegingen per jaar.Als Schiphol verder door wil groeien, zullenSchiphol, LVNL en luchtvaartmaatschappijen hinderbeperkende maatregelen, met namevoor het buitengebied, in een convenantmoeten vastleggen.Aandacht voor minder hinderHet kabinet wil dat Schiphol meer dan nu stilvliegverkeer bevordert en verkeer in denacht ontmoedigt. Schiphol, LuchtverkeersleidingNederland en de luchtvaartmaatschappijenmoeten maatregelen uitwerkenom de overlast, vooral in de woongebiedenverder van Schiphol, maar ook van grondgeluid,te beperken.Duidelijkheid over de lange termijnVanaf 2015 zijn de milieugrenzen naarverwachting bereikt. Het kabinet kan nietbeoordelen of de grenzen op die termijn eenprobleem vormen voor de positie vanSchiphol als belangrijke internationale luchthaven.Aangezien het uitbreiden van de capaciteit veel tijd kost, vraagt het kabinetSchiphol zo spoedig mogelijk opties uit tewerken voor de periode na 2015.

7. Welke consequenties heeft hetkabinetsstandpunt voor bestuurdersin de regio?
Het kabinet doet een beroep op het regionalebestuur om potentiële en huidigebewoners te informeren over de effectenvan Schiphol. Regionale bestuurders hebbeninvloed op de leefomgeving via deCommissie Regionaal Overleg luchthavenSchiphol: in de CROS kunnen ze met inwonersen sectorpartijen maatregelen bedenkenom hinder te beperken. Als die blijken tewerken, kan de wet- of regelgeving voorSchiphol worden aangepast.Ook heeft het standpunt consequenties voorde bouwmogelijkheden rond de luchthaven:het verbod op woningbouwlocaties in deLegmeerpolder en Noordwijkerhout blijft bestaan; in Hoofddorp-West vervalt dat verbod.En het gebied waar geen grootschaligebedrijven gebouwd mogen worden, wordtvergroot in verband met de veiligheid.


Reacties op dit bericht