Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Heldere keuze Schiphol nodig

 |
 Geplaatst door:  
 |
 Bekeken: 902 
|
 NHD 
Heldere keuze Schiphol nodig Download het gehele artikel 'Heldere keuze Schiphol nodig'

Reacties op dit bericht

Geplaatst door Olav Bijvoet uit Castricum

HET MILIEUPLANBUREAU (MNP) TREKT CONCLUSIES UIT ONVOLLEDIG ONDERZOEK?

Het MNP evalueert het regeeraccoord aldus:

"Het kabinet wil Schiphol laten doorgroeien binnen de bestaande milieu- en geluidsnormen, waarbij woningen op grotere afstand van Schiphol beter beschermd worden tegen geluidshinder.
Analyse van het MNP geeft echter aan dat het niet mogelijk is om gelijktijdig Schiphol te laten groeien, én de bestaande nomen te handhaven in het binnengebied nabij Schiphol én de geluidsoverlast in het buitengebied aanzienlijk te verminderen. De in het regeerakkoord gemaakte keuze zal beperkingen inhouden voor de omvang van het vliegverkeer.
Wanneer ofwel de bescherming in het binnengebied, ofwel verbeterde bescherming van het buitengebied, wordt losgelaten als doelstelling, dan is vanwege de te verwachten verbetering (technisch operationele maatregelen en vlootvernieuwing) aanzienlijke groei van het vliegverkeer mogelijk.

Op korte termijn wil het nieuwe kabinet de mogelijkheden bezien van ontwikkeling van vliegveld Lelystad als overloop. Uitplaatsing van een aanzienlijk deel van het vliegverkeer van Schiphol naar Lelystad kan de hinder, de slaapverstoring en de ruimtedruk rond Schiphol verminderen maar zal uiteraard tot extra belasting in Flevoland leiden. Per saldo zijn positieve effecten te verwachten omdat door de vooralsnog geringere bevolkingsdichtheid in Flevoland, het verwachte aantal nieuwe gehinderden beperkt blijft. De aanwezigheid van Oostvaardersplassen is een aandachtspunt voor vliegveiligheid omdat deze plassen vogels aantrekken."

Deze conclusies vatten waarschijnlijk een analyse samen die zich bewust beperkte tot het MER-gebied (binnen- en buitengebied) en ook bewust afziet van lopende aanpassing van vliegverkeer aan behoeften van verafwonenden. In zijn laatste technische analyse schrijft het NMP namelijk:

"Om verschillende redenen is er voor gekozen om een aantal mogelijke maatregelen in deze studie naar de periode tot 2020 NIET (nadruk van mij, OB) te analyseren. Dit betreft:
· de ligging van de naderingsroutes (minder over woonbebouwing);
· het spreiden van het verkeer rond de naderingsroutes (publiceren en exacter volgen van ‘vaste’ routes);
· het verdelen van het verkeer over de routes op zodanige wijze dat de meest lawaaiige vliegtuigen vooral gebruik maken van de routes die de minste geluidsoverlast veroorzaken (segregatie van het verkeer);
· de concentratie van het vliegverkeer (het bundelen van het verkeer op een kleiner aantal routes dan het huidige aantal."Wat NIET wordt bekeken zijn nu juist maatregelen die mogelijkheden scheppen in het Luchtverkeers gebied buiten de MER regio. Verder is het MNP voorstander van de nachtelijke CDA-procedure, een die wel rond Noordwijk maar niet rond Castricum bevredigend kan worden aangepast, zoals onlangs werd duidelijk gemaakt. Of vlootvernieuwing (stillere vliegtuigen) overlast reduceert is zeer de vraag.

Wanneer het kabinet wel groei wil toestaan dan moet men wel de mogelijkheid van lopende aanpassing van vliegverkeer bestuderen.
Wat de Halvering van geluid betreft, gecompenseerd door verdubbeling van frequentie. Die leidt tot vedubbeling van het door geluidhinder ingenomen dagdeel. Bij de voorgenomen aantallen betekent dit een vrijwel continue stroom van vliegtuigen, terwijl een geluidshalvering per vliegtuig een wel waarnaambare, maar niet om over naar huis te schrijven verlichting meebrengt. Per saldo dus: verlies!


Geplaatst door J.H. griese uit Amstelveen

Met uw commentaar eens. Alleen bedrijft het Kabinet politiek en borduurt voort op de Mantra: Groei kan, mits binnen de milieuvoorwaarden. Zoals het NMP verwoordde:
Dat kan dus niet. Ik wijs u er overigens graag op, dat het NMP globaal reageert op het regeeraccoord. Het betreft geen uitputtende studie.De 4 punten , die u aanstipt, en die NIET door het NMP in beschouwing werden genomen, zijn van wezenlijk belang. Maar die punten werden al in tal van verbetervoorstellen en deels door het NMP in eerdere rapporten naar voren gebracht. Ook zijn deze punten door de Gezamenlijke platforms aan de politieke partijen zowel schriftelijk als mondeling onder de aandacht gebracht.
Er is dus nog veel werk aan de winkel. Ook is er opgewezen, dat dit regeeraccoord op veel punten nog verder moet worden aangevuld. We zullen zien....en alert blijven.
Overigens staat elders al door Gerard genoemd: Er zijn aan Schiphol nooit expliciete toezegingen over 600.000 vliegbewegingen gedaan. In 1999 al deed het Kabinet Kok de (politieke) uitspraak dat er bij de 420.000 vluchten gedurende 5 jaar 100.000 bij mochten, dus 20.000 per jaar ook toen vergezeld van de Mantra: Mits dat kan binnen de Milieunormen.
In feite komen we tot de conclusie, dat echt fiks verder groeien niet meer kan.

Geplaatst door Olav uit NULL

Aan J.H. Griese

Wat kan het kabinet anders dan politiek bedrijven?
Het is de taak van een regering om uitgaande van algemene beginselen te komen tot concrete, historische beslissingen.

Wat de reactie van het NMP betreft: het eerstgenoemde citaat was inderdaad globaal, maar het berust op het tweede, dat de weerslag is van een uitgebreide door het NMP verrichte studie en tevens de grondslag van een advies aan de overheid. Ik wil er de aandacht op vestigen dat dit advies en de in het verlengde daarvan verspreide comnmentaar berust op onvolledige gegevens.

Wat uw derde punt betreft. Ik ben mij er ten zeerste van bewust dat de genoemde punten deel uitmaakten van eerdere rapporten. Ik noem maar "Als een Goed Instrument", van Maart 2004, dat mijn handtekening draagt en destijds door V&W als eerste van de verbetervoorstellen is gearresteerd. Het draagt mijn handtekening.

Ten aanzien van aantallen vliegtuigen bestaat geen enkele bindende uitspraak. Iedere groei is toegestaan mits binnen wettelijk vastgestelde beperkingen. Die beperkingen behoren globaal te berusten op twee zaken, enerzijds passende preventieve beperking van de effecten van de luchtvaartbedrijven op duurzaamheid (MER), anderszijds passende zorg voor verdraagbaarheid van overlast binnen het algemene luchtverkeersgebied.

Toezeggingen uit het verleden zijn helaas historie en kunnen door nieuwe politieke feiten worden achterhaald. Alleen de genoemde algemene verplichtingen zijn meer blijvend.

Helaas is men in het verleden uitgegaan van de gedachte dat de historisch vastgelegde preventieve bescherming van de eerste categorie ook effektief is op het gebied van zorg voor verdraagbaarheid. Het is een misvatting die ook heerst bij velen die zich zorgen maken omtrent geluidsoverlast. Er wordt echter aan gewerkt om - in vruchtbare dialoog met verantwoordelijken - een vernieuwende visie te bevorderen. Of dat lukt hangt af van velen, ook van U.