Platform Vlieghinder Kennemerland
 

“Heb meer vertrouwen in professionals, ook bij beleid”

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 1093 
|
 NRC 26 mei 
“Heb meer vertrouwen in professionals, ook bij beleid”

Denk voor de relevantie van dit artikel aan een helder geinstrueerde en van een duidelijke opdracht voorziene onafhankelijke luchtverkeersleideing ( LVNL) met goede instrumenten (oa. IKB), geplaatst onder goed toezicht. 

Zie de nota “De wereld op zijn kop”, de reactie van de Platforms op het kabinetstandpunt met daarin de tekst:

“LVNL dient in onze visie een onafhankelijke positie ten opzichte van de sector te krijgen. Dit klemt temeer omdat het Kennis en Documentatie Centrum (KDC) nauw aan de LVNL is gelieerd en naar onze mening kennis niet alleen het bezit van de sector mag zijn. Als gedacht wordt over verplaatsing van het IKB (onafhankelijk Klachtenbureau, nu gelieerd aan CROS) zou dat geplaatst moeten worden bij het onafhankelijke LVNL. “

Download het gehele artikel '“Heb meer vertrouwen in professionals, ook bij beleid”'

Reacties op dit bericht

Geplaatst door J.H. Griese uit Amstelveen

Mogelijk bedoelt de heer Tiemeier het goed, maar zijn verhaal is (noodzakelijk) kort door de bocht: Wat als er in het geheel geen professionaliteit is op een departement? Wat te doen, als "De professionals" (bewezen)manipuleren? Hij heeft gelijk als hij zegt dat opinieonderzoek veel deskundigheid vergt.
Ook met uitkomsten van opinieonderzoek valt aardig te manipuleren. Uiteraard is het onzorgvuldig, als iedereen maar gaat roepen wat hij wil. Daar hebben we nu eenmaal onze Volksvertegenwoordigers voor. Maar.... de tijd is naar mijn mening toch echt voorbij, dat de regenten riepen: "Gaat u maar rustig slapen" wij bepalen wel wat goed voor u is.
En na 4 jaar naar huis sturen...? Als het Kalf reeds verdronken is?
Voorbeeld: Het huidige 3 koppige bestuur van de LVNL bestaat uit 3 VVDers......?
De crux van veel problemen is m.i. de machtsvraag. Wie domineert wie? En dat vaak op eensubtiele onheldere wijze.De achterliggende belangenstrijd is het grootste probleem.
Als er geen eerlijk democratisch en op echte onafhankelijke wetenschappelijke deskundigheid gebaseerd beleid gevoerd kan worden, zullen de problemen slechts blijven bestaan.

Geplaatst door Olav Bijvoet uit Castricum

WAT ALS?

Samenleving
Jan Griese, een van de beginselen van een goed geordende samenleving is dat men zich houdt aan een in gezamenlijk overleg tot stand gekomen orde.
Jouw reactie gaat uit van fundamenteel wantrouwen. Jij vervangt openbare orde daarmee door een dictatuur van zelfopgeworpen clubjes, waarbinnen enkele diehards nog om een keukentafel vergaderen en voor de hele gemeenschap de dienst willen uitmaken.

Verantwoordelijk kunnen zijn vraagt kennis van zaken
Jouw "Gaat u maar rustig slapen" wij bepalen wel wat goed voor u is" is in bepaalde omstandigheden een prima kreet. Bijvoorbeeld wanneer je patient bent en je toevertrouwt aan professionals in een medisch centrum. Maar al die mensen die langs de kant staan raad te geven en het zo goed menen brengen alleen maar verwarring. Ik beschouw verantwoordelijkheid van LVNL voor het luchtverkeersgebied eveneens als een zorgtaak. Die dient door de politiek goed te worden ingevuld en daartoe benaderen wij het parlement. Op de door de professionals gegeven raadgevingen, zoals nu ook weer in de platformnota, valt nogal wat aan te merken. waarom? Omdat men zich kennismatig op glad ijs begeeft. De principes waar men van uit gaat zijn in de grond sinds 28 jaar niet veranderd! Waarom? Vraag dat maar eens aan Tiemeijer.

Behoefte aan professionaliteit en geen geklungel
De verwarring rond geluidshinder is ontstaan omdat dit probleem onvoldoende professioneel is aangepakt. Daar is behoefte aan. De heer Tiemeijer (schrijf tenminste zijn naam goed, laat staan dat je kennis neemt van de inhoud van zijn proefschrift) heeft goede argumenten en zijn boekje is, anders dan vele uitingen op website, ook de jouwe en de mijne, door heel wat beroepsmensen goed gecontroleerd voor dat het werd geaccepteerd als valide en hem daarmee een doctorstitel werd verleend. Wat natuurlijk niet wegneemt dat ieder genie eenzaam begint. Maar daartoe reken ik jou niet en ook niet mijzelf.

Volg een logische weg
Nogmaals, de platforms verenigen mensen die zich inzetten voor een goede aanpak van geluidshinder. Dat geldt voor alle deelnemers, welke partij dan ook. Wij zijn geen politieke club. Het PVRC hoort bijvoorbeeld tot een gemeente waarin het werk van de PVRC duidelijk gesteund wordt door de VVD, die niet jouw club is en niet de mijne. Maar de politieke richting van de bemanning van LVNL heeft niets te maken met regeringsbeleid. Denk je anders dan hebben zij het recht te antwoorden: "Zoals de waard is zo vertrouwt hij zijn gasten"
En dat, dat is geen vorm van dialoog. Wanneer de huidige situatie je niet bevalt: word lid van een partij of wend je tot je gemeente. En, natuurlijk, een demonstratie is nooit weg.

Geplaatst door Olav Bijvoet uit Castricum

WETGEVING OF CONVENANT?
DE ROL VAN KENNIS EN PROFESSIONALS


Waarom geen convenanten?

De overheid werd niet als overheid aangesteld vanwege haar kennis op het gebied van luchtvaart. Dan kun je het regeren maar beter meteen overlaten aan de sterkste, dat is aan de luchtvaartbedrijven. Het gaat om poltieke kennis.

Overheid is er om te regeren: te zorgen dat de maatschappij werkt als een gezond geheel waarin elk zijn part krijgt en zijn deel, ook aan verantwoordelijkheid.

Het sluiten van convenanten veronderstelt dat de overheid voldoende kennis heeft om wederzijdse afspraken te maken over goed functioneren. Verder laat ze het maar waaien.
Dat is de verkeerde weg. Die kennis heeft zij niet.

Het delen van verantwoordelijkheid

De overheid regeert namens alle burgers, door het nemen of verlenen van verantwoordelijkeid. In ons concrete geval gaat het voornamelijk om geluidsoverlast door luchtverkeer. Omdat de overheid nooit de kennis kan hebben om dit te regelen, kan zij zelf de verantwoordelijkheid niet dragen, maar moet ze die delegeren.

Normaal zou zijn dat je dan delegeert naar de luchtvaartbedrijven. In dit geval kan dat niet want er is een levensgroot conflict tussen de bedrijven en burgers. Het overlaten aan een platform (CROS) bleek niet te lukken want daarin zullen de bedrijven altijd kennisvoorsprong en dus macht hebben. Wat dan? Dat wat men ook deed voor veiligheid en efficiëntie.

Geef de Verkeersleiding eigen verantwoordelijkheid en voorzie deze van informatie (IKB) en kennis

De echte oplossing ligt eigenlijk wel voor de hand: Geef de verantwoordlijkheid aan een onafhankelijke luchtverkeersleiding (LVNL) en voorzie die leiding van een eigen kennisorgaan. Daarvoor hebben we voldoende middelen en instituten en bestaat er een IKB.
Verkeersleiden moet staan voor Veilig, Efficient en Fatsoenlijk. Daar moet je vertrouwen in kunnen hebben. Hoe?

Geen flitspalen maar flitsende contrôle

Iedere overheidsopdracht dient controleerbaar en handhaafbaar te zijn. Werk een systeem uit waarbinnen de overheid zowel de bedrijven (Milieueffectrapportage) als de verkeersleiding controleert. Voor de LVNL bijvoorbeeld middels een uit maatschapplijke organen samengestelde Raad van Toezicht op dat Kennisorgaan ten behoeve van de Verkeersleiding. Die zal er ook op moeten toezien dat het nu meer dan een kwart eeuw oude meet-, reken- en handhavingssysteem vervangen wordt door een handhavingsysteem dat eindelijk eens berust op passende kennis van geluidsoverlast.Geplaatst door Olav uit Castricum

Jan Griese,

Iemand maakte mij er op attent dat de toon van mijn reactie op jou niet zo vriendelijk was.
Daar heeft die iemand gelijk in.
Maar dat is geen onvriendelijkheid tegen jou, maar een soort ergernis over de krankzinnige onmogelijkheden van het leven.
Die hele schipholdiscussie lijkt af en toe te verzanden in krankzinnige deeldiscussies over technische probleempjes of onvervulde beloften. Dat is doodvermoeiend. De menzen zitten in kazematten tegenover elkaar.
Ging er nu maar eens een frisse wind door het geheel. Laat de demonstratie in den Haag maar een teken zijn van de behoefte aan frisse wind en heldere luchten!

Geplaatst door J. de Jong uit Uitgeest

Laten Jan Griese en Olav Bijvoet aan deze of gene keukentafel binnenkort eens een borrel drinken op de pluriformiteit van de dorpsraden en bewonersplatforms.
Al die geprezen professionals zijn er intusssen niet in geslaagd om een maatschappelijk verantwoord Schiphol beleid ten uitvoer te brengen; en daarom is er morgen een waardig protest in Den Haag!

Geplaatst door Olav uit Castricum

Nog beter is gezond verstand.

grote airports vragen grote visie

Zie dus Hier

We staan niet meer alleen

Geplaatst door J.H. Griese uit Amstelveen

Soms is spreken zilver en zwijgen goud.