Platform Vlieghinder Regio Castricum
 

Geluidshinder Schiphol mag toenemen

 |
 Geplaatst door: A Holwerda 
 |
 Bekeken: 795 
|
 Natuur & Milieu 
Geluidshinder Schiphol mag toenemen

Door de voorgestelde nieuwe geluidsnormen voor Schiphol kunnen duizenden mensen extra geluidsoverlast ervaren. Dat is in strijd met de wettelijke regels die in 2002 zijn vastgesteld. Dit schrijft Stichting Natuur en Milieu in een brief van 16 januari aan de leden van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat. Natuur en Milieu vraagt de Tweede Kamer ervoor te zorgen dat de geluidshinder niet toeneemt. Dit kan door met de juiste berekeningen de nieuwe geluidsnormen en geluidscriteria vast te stellen.

Op 24 januari (mogelijk volgt uitstel) bespreekt de commissie in een algemeen overleg de voorstellen van de Minister over aanpassing van het Luchthavenverkeersbesluit Schiphol. Volgens Natuur en Milieu bieden de voorstellen ruimte voor een groter zogenaamd ‘zwaar geluidsbelast gebied’, waardoor dit kan uitbreiden met ruim duizend woningen. En het aantal mensen dat last krijgt van ernstige geluidshinder mag met 20.000 stijgen.


Denkfout
Natuur en Milieu schrijft dat het ministerie van V&W een ernstige denk- of rekenfout heeft gemaakt waardoor er veel meer geluidhinder wordt toegestaan dan tot nu toe mocht. Het Natuur en Milieu Planbureau komt tot een zelfde conclusie. Deze denkfout is ook gemaakt in de Milieu Effect Rapportage bij de ‘Wijziging Luchthavenverkeersbesluit Schiphol, juli 2007’. Hierdoor blijft de geluidstoename verborgen.

De kern van de denkfout is het verschil van interpretatie over de hardheid van de criteria waarbinnen de geluidshinder van het vliegverkeer moet blijven. De wijze van berekening die hiermee samenhangt leidt tot een toename van de geaccepteerde geluidsbelasting bij omwonenden.

Door de nieuwe berekeningen met nieuwe geluidsnormen en geluidscriteria worden de gebieden waar ernstige geluidshinder mag voorkomen groter. Hierdoor stijgt het aantal mensen dat last heeft van ernstige geluidshinder. In het zwaar geluidsbelaste gebied ervaren meer dan 40 procent van de bewoners ernstige geluidshinder. Dit gebied is echter maar een fractie van het totale lawaaigebied waar gemiddeld 20 procent van de bevolking ernstig geluidshinder ervaart. Als het zwaarbelaste gebied groter mag worden, wordt ook het totale lawaaigebied meer belast. En omdat daar veel meer mensen wonen neemt het totale aantal ernstig gehinderden zo sterk toe.


Luchthavenverkeersbesluit 2004
In 2004 is het geluidsnormenstelsel aangepast en vastgelegd in het Luchthavenverkeersbesluit 2004. Hierbij gold beleidsneutraliteit als uitgangspunt, dat is vastgelegd in de Wet Luchtvaart.
In artikel 8.17 staat: “elk besluit volgend op het eerste Luchthavenverkeersbesluit, biedt een beschermingsniveau ten aanzien van externe veiligheid, geluidbelasting en lokale luchtverontreiniging [..] dat per saldo gelijkwaardig of beter is dan het niveau zoals dat geboden werd door het eerste besluit.”

De hoeveelheid zwaar belaste woningen en de hoeveelheid ernstig gehinderden mag dus niet toenemen. Het criterium voor gelijkwaardigheid, het aantal van maximaal 10.000 zwaar geluidsbelaste woningen, is dus keihard. Dit criterium is om een tweede reden keihard, aldus Natuur en Milieu: het is in 1991 als randvoorwaarde voor het Schiphol geluidsbeleid vastgesteld en sindsdien steeds toegepast.

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat stelt dat het criterium van maximaal 10.000 zwaar belaste woningen, een uitkomst is van de berekeningsmethodiek en geen politiek hard criterium. Natuur en Milieu stelt dat dit al sinds 1991 als hard criterium wordt gehanteerd. Het ministerie wil nu voor het eerst van dit criterium afwijken.

 


Reacties op dit bericht

Geplaatst door Els uit Castricum

"Geluidshinder mag toenemen" is voor mij weer aanleiding om opnieuw aan te kondigen, dat eind van de maand de vlag weer halfstok gaat.
Echter, op donderdag 31 januari is de koningin jarig, dus ik doe het een dag ervoor, op woensdag 30 januari! Ik kondig het nu al aan en zal het zeker nog een keer doen. Want diep in mijn hart hoop ik, dat er méér zijn, die een daad willen stellen over dit grote , grote onrecht en dus met me meedoen.

Geplaatst door A.A Schelleman uit Amsterdam

Opzetten Bewoners Amsterdamse Tuinsteden Alliantie (Amsterdam Townships Alliance).

Ik kom graag in kontakt, als initiatiefnemer, met (deskundige) geïnteresseerden en organisaties of er een voedingsbodem is voor zo'n Gezamenlijk Bewoners alliantie (nog niet een Officiële vereniging).
Doel is een koepelorganisatie op te zetten voor stadsdeel grensoverschrijdende zaken m.b.t. verkeer en milieu (Schiphol is daar onderdeel van).
Door mijn kontakten heb ik geconstateerd dat meerdere mensen hetzelfde werk/onderzoek doen en veel versplinterde kennis en kunde NIET gebruikt wordt, of niet de juiste weg vindt, de feiten niet kennen of niet in verband met elkaar gebracht wordt, en dat doen steden/provincies/Schiphol juist wel.
Luchtkwaliteit, vlieghinder/genot, files, daar hebben we allemaal mee te maken, maar werk hebben in de omgeving is ook belangrijk. Dit is het spanningsveld waar het om gaat.
Er zijn al kontakten met de Amsterdamse politiek, VGP (vlieghinder), Dorpsraden Ringvaart Schipholzijde, Eigenwijks, Dorpsraad Osdorp, Akervlieghinder, MAP bewoners alliantie etc. (Veel last van extra en continue vlieghinder Zwanenburgerbaan)
Samen staan we sterk. Amsterdam West is zelf al > 210.000 bewoners.
Graag een korte reactie.
Wat vindt u van dit initiatief? Wilt u of uw Organisatie lid worden, meedoen en krachten bundelen?
André Schelleman, bewoner Amsterdam Osdorp.

Geplaatst door jhgriese uit Amstelveen

U was al in onze VGP vergadering. Dus is er contact met ons. Maar het lijkt me handig als u een emailadres achterlaat voor andere geinteresseerden. Jan Griese VGP

Geplaatst door Schelleman uit Amsterdam

Voor reacties op dit initiatief Bewoners Alliantie Tuinsteden Amsterdam (BATA)graag email met NAW gevens en evt telef.nr naar andre_schelleman-at-yahoo.com. (vervang -at- door @)

Geplaatst door jhgriese uit amstelveen

geachte Heer schelleman,
Nog even het volgende:
Mijn oog viel nog even op een zin van u:
"Door mijn kontakten heb ik geconstateerd dat meerdere mensen hetzelfde werk/onderzoek doen en veel versplinterde kennis en kunde NIET gebruikt wordt, of niet de juiste weg vindt, de feiten niet kennen of niet in verband met elkaar gebracht wordt, en dat doen steden/provincies/Schiphol juist wel."

Mijn bezwaar is dat steden,provincies,schiphol juist te weinig zaken met elkaar in verband brengen!
De nadruk ligt in de meeste gevallen op de economische aspecten.
-Zo beloofde de Prov N-H, rond 1998, dat gewerkt zou gaan worden met mobile meetpunten voor Luchtkwaliteit. Nooit meer iets van vernomen. De Prov NH is verantwoordelijk voor de metingen Luchtkwaliteit. Ik meen in samenwerking met TNO.Er zijn 3 vaste meetpunten gesitueerd,
Het uiterst merkwaardige is, dat er geen meetpunt ligt NO van de Luchthaven. Met een overheersende ZW windrichting zou een dergelijk meetpunt ten N.O. uiterst logisch zijn. Dit te meer, daar de meeste klachten over stank enLuchtverontreiniging van omwonenden juist ten N.O, van schiphol komen: Amstelveen e.d.

Overigens elke bundeling van bewoners juich ik uiteraard toe.
vr gr

Geplaatst door Schelleman uit Amsterdam

Steden, provincies etc werken wel goed samen indien het economie betreft. Want dat is makkelijk te bevatten.
Dat bedoelde ik ook. Want dat brengt geld op. Je investeert in grond en huizen en je hebt je opbrengst.
Hoe meer huizen meer auto's des te beter voor de opbrengsten voor de BV NL.
Niets mis mee. Zonder geldopbrengst zijn er minder mogelijkheden voor verbetering van het milieu. Maar dat laatste is niet zo (snel)zichtbaar, lastiger te verkopen. Milieu is pas van de laatste tijd. Wat eerst geld kost om het af te breken kost nu nog meer geld om het stoppen en/of te verbeteren.
Mijn doel is dat er voor de vele bewoners groeperingen een centraal aanspreekpunt ontstaat die de contacten verzameld/onderhoud voor grensoverschrijdende zaken en dus sneller de desbetreffende informeerd dan de stadsdelen/dorpen.
Mede omdat zij niet goed raad weten met de grensoverschrijden bewoners groeperingen, Ze kijken (bevoegdheid) meestal alleen naar hun eigen gebied.
Of de wegen naar de bewoners ook niet goed kennen en met welke boodschap. (MER schiphol is daar zo'n uitstekend voorbeeld van. Ze kunnen ook gezamelijk publiceren. "Het is een lastig stuk, maar kom op een centrale plek met meerdere stadsdelen / dorpen van gedachte wisselen."
Dan komt de transperantie ten goede. Inspraakpunt.nl is een goed initiatief, maar er mag wel vaker en indringerder geadverteerd worden.

Handhavingspunten(HH). de plaatsbepaling is ook heel grof bepaalt. Nog een voorbeeld dat er alleen een virtueel HH punt is vanaf de Zwanenburgbaan naar het noorden namelijk punt 18 Lijnden, naar Osdorp alleen een niet wettelijk nomos meetpunt 3 Langswater/Osdorperban. Naar het noorden t/m Zaandam niets meer en ook niet naar het oosten. De eerst volgende is Adam Zuid.
En laat daar na juist de grootste toekomstige toename van (continue) geluid Osdorp, Geuzenveld / Slotermeer / Sloten / Slotervaart / Adam-zuid etc in de MER t/m 2020 geprojecteerd zijn
Meer HH punten en strenger handhaven? Net als in Engeland? Flitspaal bij te veel geluid? Dan is het idem als in het verkeer.

Geplaatst door j h griese uit amstelveen

U roert een ernstig punt aan, dat wij en St Natuur en Milieu,alsook de gemeente Amstelveen al meerdere malen bij de diverse overheden aanroerden: Er liggen bij Amstelveen/A.dam en bij Zaanstad gaten tussen de Handhavingspunten van ca 7 km.
(We gingen terug van 300 naar 35 h.havingspunten, en de CDV Eversdijk adviseert in het kader van de Evaluatie, dat er 95 extra bij dienen te komen, Ik zou al blij zijn, met 10 extra, op cruciale punten)
Nu al wordt daar misbruik van gemaakt, en men kan nu bijvorbeeld evt. met de wet in de hand recht over Amstelveen vliegen. Het beroerde is inderdaad ook, dat kleinere gemeenten nauwelijks mankracht en expertise in huis hebben om de door u geschetste (milieu)problematiek het hoofd te bieden. Amstelveen stelde er gelukkig naast de al in dienst zijnde 2 ambtenaren 1 extra voor het schipholdossier voor aan. Bij meerdere kleine gemeenten, is mijn persoonlijke waarneming, moet er door burgers en belanghebbenden steeds op aangedrongen worden om alert te blijven/te worden.

Geplaatst door wielaert uit Badhoevedorp

Beste heer Schelleman,

Las gisteren het artikel in het Parool over de geluidsoverlast: heel goed initiatief, wij steunen dit van harte. Wij wonen in Badhoevedorp, ik heb al aantal keren geklaagd over dit 'experiment', ook bij de Tafel van Alders, maar geen resultaat. Hoop dat uw initiatief wat oplevert!
De dorpsvereniging van Badhoevedorp is wel bezig, maar onduidelijk is waarmee precies. Misschien kunt u onze stem gebruiken. Ben benieuwd wat de vervolgstappen zijn.
Veel succes en hartelijk dank,
vriendelijke groeten,

Tonny Wielaert.

Geplaatst door Schelleman uit Amsterdam

Tonny,
Dorpsraad BD dorp is ook (achter de schermen) heel hard bezig. Bel ze eens of Schrijf bericht naar greenhuboffice at gmail.com. Hoe meer reacties des te beter.
Ik ben het wel met u eens, in de loop der tijden is de pijngrens voor bewoners dichtbij de luchthaven inmiddels bereikt.
Met name die urenlange, soms een dag lang dat hoge lawaai nivo. Dat breekt op na zoveel jaren hoor ik geregeld. Het is nu welletjes. de pijngrens is bereikt.
Maar ook ideeen, want Schiphol levert voor de regio werk op.
Aandringen ook als reiziger op nog stillere en schonere vliegtuigen. voor en na de vlucht. Dat beloven ze steeds. Ze houden er zelfs rekening mee in hun berekeningen. Maar stel ook vragen aan uw reisagent. Het begint vaak alleen al door vragen aan de balie medewerker te stellen en doorvragen. Het bewust worden van, is vaak al een begin. Heeft u ideeen?