Platform Vlieghinder Kennemerland
 

‘Geluid onschuldig aan vlieglawaai’

 |
 Geplaatst door: A Holwerda 
 |
 Bekeken: 1313 
|
 RTV-NH 
‘Geluid onschuldig aan vlieglawaai’

SCHIPHOL Geluidsoverlast van vliegtuigen wordt niet veroorzaakt door het geluid zelf, maar door de nadruk die beleidsmaker daarop leggen.
Dat blijkt uit het promotieonderzoek van UvA-student Christian Bröer. Hij onderzocht in Nederland en Zwitserland hoe beleidsmakers de afgelopen vijftig jaar met geluidsbelasting omgaan.
De Zwitsers blijken dezelfde vliegtuiggeluiden anders te ervaren omdat zij niet op het geluid worden geattendeerd. Overigens ligt de schuld niet alleen bij de overheid, maar ook bij luchtvaartbedrijven, wetenschappers en actiegroepen.

[noot redactie vlieghinder: De onderzoeks- CV van de heer Bröer vindt u ==> hier.]

Discussielink de Telegraaf ==>  hier.

Ander draadje op onze website: ==> hier.


Reacties op dit bericht

Geplaatst door L.R. Aalegeiz uit Spaarndam

En ik maar denken dat ik vliegtuigen hoorde maar dat blijkt dus helemaal niet waar te zijn.

Zou het verschil met Zwitserland zijn dat daar bergen staan die vliegtuiggeluid tegenhouden? Of dat het oppervlak met al dat reliëf hele andere waarden geeft qua geluid?

Geplaatst door Gerard uit NULL

nee hoor, L.R. Aalegeiz, het ligt niet aan de bergen. Hier wordt gewoon veel meer gevlogen en er worden veel meer mensen 'geraakt' door de vliegtuigherrie, waardoor zich een collectief bewustzijn m.b.t vliegtuigherrie ontwikkelt. Verder neemt boven een bepaald aantal de hinder exponentieel toe. Dat weet ik als ervaringsdeskundige uit eigen onderzoek als geen ander. Degene dit dit onderzoek heeft uitgevoerd heeft vast niet op deze manier naar de materie gekeken.

Geplaatst door BS uit Castricum

Achtergrond van de onderzoeker? Is dai onderzoek op Schiphol of met hulp van Schiphol uitgevoerd? Probleemstelling? Relevantie voor de huidige situatie? Literatuuronderzoek? Arts? Natuurkundige? Psycholoog? Bestuurskundige?

We 'horen' iets te vaak dat geluidsoverlast tussen de oren zit. Waar o waar komt dat 'geluid' toch vandaan?


Geplaatst door FD uit haarlem

DE INVLOED VAN VRAAGSTELLING OP RESULTATEN

Jammer voor onderzoekers is
dat de antwoorden op onderzoeksvragen
beperkt worden door de vragen die je stelt:

Antwoord op vragen van Els:
• Onderzoeksschool: Amsterdam School for Social Science Research (ASSR)
• Promotoren: Maarten Hajer (UvA) en Pieter Jan Stallen (RUL)
• Onderwerp: De invloed van beleidsprocessen en de beleving van omwonenden van luchthavens

Voor zover ik het begrijp gaat het proefschrift NIET om het feit van geluidsbelasting, maar om de invloed van het beleid op de toeschrijving van de overlast door de mensen in de omgeving.

In Nederland wantrouwt men de overheid,
In Zwitserland speelt het NIMBY-denken een rol.

Volgende week weten we meer.
Ik zal bij de promotie aanwezig zijn en proberen objectief te berichten
Ik ben bang, maar weet niet zeker, dat RTV Noord-Holland de klok heeft horen luiden maar niet weet waar de klepel hangt. Het bericht hier lijkt onvolledig.

Voorbeelden van de invloed die verkeerde vraagstellingen kunnen hebben op onderzoek:

Beperkte Uitgangspunten:
De Overheid stelde in Nederland dat berekenen van Lden-contouren inzicht geeft in de localisatie en ernst van geluidsoverlast.
• Dit is slechts waar voor gebieden waar geluidsoverlast, gezien de planologische situatie (de aardrijkskundige ligging, dus waar banen en uitvliegroutes liggen) ON-VERMIJDELIJK is. Dat zijn de klassieke binnen- en buitengebieden.
• Daar waar ze wel VERMIJDELIJK (bijvoorbeeld door specifieke zorgopdrachten aan de LVNL zijn geldt dit niet.

Beperkte vraagstellingen:
• De opdracht aan commissie Eversdijk was bijvoorbeeld onderzoek naar handhaven in gebieden van ON-VERMIJDBARE hinder. Dit leidde tot uitsluitend sleutelen aan Lden en Lnight.
• De nadruk van het beleid op ON-VERMIJDBARE hinder heeft ook het onderzoek van Stallen bepaald en beperkt. Vandaar diens nadruk op Convenanten (spiegeltjes en kraaltjes)

De oorspronkelijke CGS (Commissie geluidshinder) stond er ten dienste van WEL-VERMIJDBARE hinder (In gebieden buiten de 20 Ke contouren - zie toelichting daar). Beroerd en verwijtbaar is dat de overheid bij transformatie naar de CROS de deelnemers heeft beperkt tot de regio binnen- en buitengebied met ON-VERMIJDBARE hinder. Zo bleef de verwijtbare en onetische instelling van LVNL in dat gebied buiten schot!

Geplaatst door Erwin von der Meer vz. PVRC uit Castricum

Beste mevrouw, meneer FD,
Bij deze doe ik een poging om u meer vertrouwd te maken met wat een convenant is en hoe VROM daar tot nu toe mee is omgegaan.
Een convenant is een overeenkomst, afspraak tussen partijen over kwesties die voor betrokken partijen van belang zijn.
Een convenant wordt in principe afgesloten op vrijwillige basis, er is geen wettelijke structuur die maakt dat de resultaten afdwingbaar zijn, resp. gehandhaafd kunnen worden.
Een convenant wordt veelal afgesloten als partijen redelijk gemakkelijk te definiëren zijn, de problematiek waar het om gaat betrekkelijk gemakkelijk omschreven kan worden en het creëren van een wettelijke basis vaak een langdurig traject is.


In de situatie Schiphol lijkt het mij van belang hoe VROM een convenant ziet en dit ook menig keer en reeds langere tijd in de praktijk heeft toegepast. VROM is namelijk een van de contractspartijen. Onderstaande formele VROM tekst geeft hierover een duidelijke voorstelling.

• Covenants are "voluntary agreements concluded between a number of actors (including different levels of government and representatives of industry) with the status of binding contracts in civil laws. Covenants are being used within industry as implementation instruments in areas where legislation already exists and government can exercise control, e.g. through issuing licenses. In such cases, covenants serve as a management tool by providing a concrete implementation programme with a more general legal framework; they are not an alternative to regulation and do not take precedence over existing law" (Dutch Ministry of the Environment, 1993).
• Voluntary initiatives are not a cure-all for bringing about sustainable development. They cannot be effective unless they are backed up by a sound government regulatory and policy framework
• Many such agreements include specific targets, time frames, monitoring and reporting requirements, and possible sanctions

Dus eerst een wettelijk kader voor de doelstellingen en dan kan binnen die randvoorwaarden een convenant worden afgesloten. Belangrijk is ook te weten dat het CDA (PvdA heeft nog geen verkiezingsprogramma) het noodzakelijke wettelijke kader in zijn verkiezingsprogramma heeft opgenomen.

Geplaatst door Els uit Castricum

Ik heb een vraag aan de onderzoeker Christian Bröer. Hoe ervaart u het geluid van een rondzoemende mug? Wordt u er wakker van of slaapt u er doorheen? Als die rondzoemende mug u nou eens vertelde, dat hij in het diepst van uw zoete dromen bij u kwam zoemen en steeds maar weer, wedden dat u echt wakker zou worden? En dat u slaapdronken zou proberen dat irritante geluid te verjagen?
Wij moeten het geluid iedere keer, van miljoenen muggen tegelijk ondergaan, in onze slaap en ons dagbewustzijn. En werkelijk, al zouden ze het me duizenden keren vertellen, dat ze er aankwamen, het zou mij niet helpen want ik houd van de stilte en dat is normaal, vindt u ook niet?

Geplaatst door BS uit Castricum

Beste FD. Ik ben Els niet (met alle respect voor Els). Prima dat u bij die promotie kunt zijn; wellicht zijn er waardevolle conclusies te trekken. Naar mijn weten wordt er in de wetenschap generiek een groot belang gehecht aan de formulering van de probleem(vraag)stelling. En inderdaad wordt daarmee de onderzoeksvraag beperkt. Ik denk dus niet dat er sprake is van een 'verkeerde' of beperkte vraagstelling. Dit is een bewust op deze wijze geformuleerde vraagstelling. Net zo bewust als de manier waarop deze contreien successievelijk met deze ellende zijn opgezadeld. Wij zijn als bewoner(s) niet in het voortraject betrokken geweest (de pleuris was uitgebroken) en naar mijn oordeel wist de goegemeente destijds al hoe het traject zou lopen. Over vermijdbaar gesproken. Convenanten, opzetjes, (politiek gekleurde)compromissen en al hetgeen de besluitvorming kan beinvloeden (inclusief de spiegeltjes en kraaltjes voor bijv. TC Bakkum) zijn in dit stadium uit den boze. Deze woongemeenschap heeft er letterlijk recht op dat volledig en onvoorwaardelijk teruggekomen wordt op het ingezette traject om (s'nachts) op deze wijze te vliegen. En voor de goede orde besef ik terdege dat er in deze buurten vliegtuigen komen of kunnen komen. Geen enkel probleem mee. Maar op deze manier voel ik me gepiepeld en in mijn basale rechten als burger aangetast. Al eerder gezegd: daar gaat m.i. de rechter over en niet de overheid.

Geplaatst door FD uit haarlem

CONVENANTEN

Mijnheer von der Meer

Mijn gebruik van convenant is niet anders. Het probleem is alleen dat de reden dat convenanten of afspraken worden overeengekomen zekerheid moeten bieden dat Schiphol aan zijn trekken maar de zekerheid biedt dat bepaalde grenzen niet worden overschreden. Als regel zal daar iets tegenover staan. Het politieke gebruik van de term convenant in verband met Schiphol riekt.

Daar waar hinder vermijdbaar is is het onwenselijk dat bestuursorganen convenanten sluiten die het mogelijk maken individuele burgers structureel aan hinder bloot te stellen. Het probleem schuilt hem niet in de vrijwilligheid, maar in het feit dat organisaties de grenzen van het persoonlijk recht van individuele burgers wel eens kunnen overschrijden.
De eerste plicht van de overheid is te zorgen dat iedere individuele burger zoveel als mogelijk tegen vermijdbare overlast wordt beschermd. zelfs al veroorzaakt vermijden overlast voor de veroorzaker van het ongerief.
Ik mag er aan herinneren dat in correspondentie tussen Schiphol en platforms ten onrechte sprake is van convenanten. Mijn vermelden van deze term is bedoeld ieder misbruik daarvan te voorkomen.

HET PROEFSCHRIFT

BS, sorry ook is waardeer de oorspronkelijke manier waarmee Els vaak over de brug komt.
Ik ben net zo bezorgd over de inhoud van de promotie als U. Ik kan mij alleen niet voorstellen dat waar wat staat in de mededeling van RTV-NH ook juist is en probeer mij voor te stellen wat zij gehoord kunnen hebben. Een eerste plicht is goed te lezen wat er staat. Ik zal ook een exemplaar van het proefschrift ontvangen.
Mijn beeld van wat op universiteiten hierover werd en wordt gedacht is heel anders dan wat dit suggereert. Maar ik houd U op de hoogte al heb ik geen enkele behoefte mij op deze plaats vaak te laten horen.

DE "TUNNELS"

Uw ontzetting over de ontwikkeling de vaste trajecten over Limmen/Castricum deel ik ten volle. Zeker omdat al is geschreven en gezegd dat er gedacht wordt ditzelfde systeem [de 'tunnels', weer zo'n bedekkend woord] later ook overdag toe te passen. Gesprekken van de LVNL hierover met welke lokale organisaties dan ook, of het nu PVRC of andere platforms zijn, verdienen ieders diepste wantrouwen. Ik vind de ontwikkelingen onrustbarend. Als Haarlemmer heb ik hier geen persoonlijk belang bij

Geplaatst door Erwin von der Meer vz. PVRC uit Castricum

Beste mevrouw/meneer FD,
Wat bedoelt u met "Ik vind de ontwikkelingen onrustbarend. Als Haarlemmer heb ik hier geen persoonlijk belang bij" Waar heeft u geen persoonlijk belang bij? Wellicht kunt u ook iets meer vertellen over vanuit welke achtergrond u het Schipholdossier becommnetarieert. Dat maakt het voor de lezer wellicht meer duidelijk waarom u bepaalde zaken beoordeelt zoals u dat doet.

Geplaatst door FD uit haarlem

Waar is "er". "Er" is het vaste traject over Limmen/Castricum. Dat is voldoende duidelijk, dunkt me.

Het ging over NIMBY-denken, en ik wil vermijden dat U denkt dat ik persoonlijke belangen verberg achter mijn bezwaar tegen de gang van zaken.

Juist in onze huidige situatie lijkt het mij hardstikke goed er een steentje aan bij te dragen dat de praktische aandacht voor voor de medemens de voornaamste achtergrond blijft van onze politieke stellingname. Ook bij Schiphol.

Vandaar mijn voorkeur voor dialoog en mijn afkeer van vijandsbeelden en van overbodige organisaties.

Het kan wel eens bijzonder belangrijk zijn dat we blijven werken aan een sterke en doelgerichte luchtvaart. Maar dat kan alleen wanneer we die baseren op een basis van gezond verstand, goed economisch en ecologisch inzicht en respect voor de medemens.

Dit moge voldoende verklaring zijn. In ieder geval laat ik het hierbij
Geplaatst door leo uit de kwakel

** Ik kan op de UVA-pagina nergens vinden dat het om vliegtuigen gaat.


Geplaatst door Gerard uit NULL

Hij houdt zich er toch wel mee bezig..
zie: hier

Geplaatst door cees uit Alkamaar

Ach mijnheer van der Meer,

U gelooft niet in het altruisme van de medemens. Ja soms is het echt aanwezig en zijn de wonderen om de hoek, net zoals de duivel.


Geplaatst door Willem uit Heemskerk

Oorzaak en gevolg door elkaar halen behoor je als wetenschapper niet te doen en een hele grote fout is je vakgebied als uitgangspunt nemen ipv het probleem. Een geoloog zal zeggen dat het vlakke land de 'oorzaak' is. Een psycholoog zegt dat het tussen je oren zit.
Er is 1 ding wat ie goed heeft geobserveerd: het aantal decibellen verklaart de overlast niet. Dat roep ik (we) al jaren. Het oor is geen decibelmeter. De aard van het geluid (verdeling energie over de frequenties) doet er heel veel toe.
Verder zou ik wel willen weten hoe hij dan bepaald heeft dat het vliegtuiggeluid in Zwitserland hetzelfde is als hier. Ik vrees dat hij de decibelmeter heeft gebruikt. En hoe heeft hij de overlast gemeten dan, hebben ze ook zo'n mooi klachtensysteem? Ik kom elk jaar 2 keer in Zwitserland en elke keer staan er in de krant discussies over de vliegroutes naar Kloten en is er voortdurend ruzie tuusen de verkeersministers van Zwitserland en Duitsland.

Geplaatst door Olav uit NULL

Zie:
08 December
NHD
Geluidsoverlast Schiphol gevolg van beleid

Geplaatst door Fiet uit NULL

Sinds eind september 2006 waait bijna constant een zuid, zuidwest of zuidoosten wind.
Het is daarom bij ons relatief rustig en stil.
Heerlijk !
Zit die stilte nou ook tussen mijn oren ???
Ik denk wel steeds "nou hebben andere mensen
die vreselijke herrie" !
Er is óók nog een ándere ekonomie met minder herrie en minder vervuiling en gewoon beter voor het welzijn van mensen in het algemeen.
Bij dié ekonomie horen echter VÉÉL MINDER vliegbewegingen.

Fiet