Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Gaat Schiphol nu ook onze volksgezondheid bedreigen?

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 1954 
|
 PVOS 
Gaat Schiphol nu ook onze volksgezondheid bedreigen?

Om de van Schiphol ondervonden hinder zelf te kunnen vaststellen, heeft Velsen in 2004 Luistervink geluidmeetposten geplaatst op vier verschillende locaties in de gemeente. De resultaten over het jaar 2008 zijn inmiddels bekend. Daaruit blijkt dat de geluidsbelasting hoger ligt dan wat de gemeente acceptabel vindt. Bovendien nadert die belasting het niveau waarboven negatieve gezondheidseffecten moeten worden verwacht. Desondanks ligt er een voorstel op tafel om het vliegverkeer op Schiphol verder uit te breiden en met “strikte voorkeur” af te gaan handelen op de baan die voor ons het meeste hinder oplevert: de Polderbaan. Het Platform Velsen Overlast Schiphol (PVOS) roept daarom politiek en omwonenden op om zich daartegen te verzetten.

De meetposten van de gemeente Velsen hebben over 2008 in de twee zwaarst belaste woonkernen (Velsen-Noord en Velsen-Zuid) een geluidsbelasting geregistreerd van 49 dB(A) Lden. In 2007 was dat 50 dB(A). In Driehuis en Velserbroek bleef de belasting gelijk; respectievelijk 45 en 47 dB(A) Lden. Of dit veroorzaakt is door de daling van het aantal vliegbewegingen op Schiphol (-2%) is niet vast te stellen omdat in de rapportageperiode ook minder werd gevlogen vanaf de Polderbaan in het kader van het experiment met parallel starten.

De geregistreerde waarden liggen alle hoger dan 44 dB(A) Lden. Bij die waarde ondervindt 9% van de omwonenden daadwerkelijke hinder. Datzelfde percentage wordt in Nederland bij wegverkeer gehanteerd als acceptabel maximum. Vanuit de gedachte dat vliegverkeer niet hinderlijker zou mogen zijn dan wegverkeer, hebben de IJmond gemeenten het maximum van 9% gehinderden als doelstelling opgenomen in de Strategische Nota Schiphol.
Gezien de huidige overschrijdingen zal de IJmond zich moeten bezinnen hoe het gestelde doel bereikt kan worden. Temeer daar in het overleg onder leiding van de heer Alders (PvdA, en oud Commissaris van de Koningin in Groningen) is bedacht dat het vliegverkeer op Schiphol met “strikte voorkeur” van de Polderbaan gebruik moet gaan maken. Terwijl bovendien in dat overleg is afgesproken dat het vliegverkeer verder mag groeien van het huidige niveau van 415.000 naar 510.000 vliegbewegingen.

Daarbij is van belang dat experts van VROM en de WHO de vuistregel hanteren dat bij een geluidsbelasting boven 50 dB(A) Lden negatieve effecten voor de volksgezondheid moeten worden verwacht. De geregistreerde waarden in Velsen-Zuid en -Noord zitten nu al gevaarlijk dicht tegen die grens aan. Bij toenemend vliegverkeer moet dan ook gevreesd worden dat die waarden boven 50 dB(A) uit zullen gaan komen. Onderzoeken tonen nu al aan dat nadelige gezondheidseffecten rondom Schiphol ook in de praktijk zichtbaar zijn. Een greep uit de voorbeelden: verminderde leerprestaties bij kinderen in Zwanenburg (The Lancet, juni 2005). Verhoogde bloeddruk rondom Schiphol (RIVM, februari 2008). Verstoorde nachtrust bij 44% van de Castricummers, zoals door de GGD werd aangetoond (april 2008). Verwacht moet worden dat met het toenemen van het vliegverkeer dergelijke effecten steeds algemener en grootschaliger zullen gaan optreden.

Tenslotte hebben de vier geluidmeetposten van de gemeente ook nog tal van andere gegevens opgeleverd. Via www.milieudienst-ijmond.nl zijn deze in te zien. Daaruit blijkt bijvoorbeeld dat de mate waarin de rust van de woonomgeving is aangetast een zeer zorgelijk beeld geeft. Het aantal dagen zonder “merkbare vlieghinder” ligt tussen 0 (nul) en 23 dagen per jaar. Terwijl er “zware vlieghinder” geregistreerd werd van 19 tot 126 dagen per jaar (dwz dagen met een etmaalgemiddelde boven 48 dB(A) Lden). Het piekgeluid van de meest lawaaiige vliegtuigpassage lag bij de vier meetposten tussen 84 en 91 dB(A). Dit is overigens de enige waarde die ook door het Nomos-meetnet van Schiphol wordt gemeten. Dat registreerde in Velserbroek een incidenteel maximum van zelfs 97 dB(A). Ter vergelijking: race-evenementen op het circuit van Zandvoort kennen een limiet van 75 dB(A), en voor het tweedaagse openlucht muziekfestival Dance Valley maximeerde de gemeente Velsen het geluid op 65 dB(A).


Reacties op dit bericht

Geplaatst door Ton uit NULL

Zo kunnen berichten elkaar soms kruisen.
Dit bericht is kort voor deze plaatsing al als reaktie vermeld bij "Hinder Schiphol nam in Velsen 's nachts af".
OK, beter 1x te vaak dan te weinig.

Geplaatst door Els uit Castricum

'Gaat Schiphol nu ook onze volksgezondheid bedreigen?' Foute stelling!!! Schiphol bedreigt al zeer lang onze volksgezondheid maar we wilden daar niets van weten. Het zat tussen de oren of in onze grote teen, de veronderstelling dat onze gezondheid zeer onder Schiphol leed. Dat al die gezondheidsklachten 'subjectief' waren, bleek toch uit alle onderzoeken ven 'deskundigen?' Die beweerden precies, wat Schiphol wilde horen. Dus nee, gezondheidsklachten konden er dan ook niet zijn. Maar echt, ze zijn er volop! Welke 'deskundigen' willen dit eens hard maken?