Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Eurlings in top KLM

 |
 Geplaatst door: A Holwerda 
 |
 Bekeken: 1445 
|
 Telegraaf 
Eurlings in top KLM

SCHIPHOL -  Demissionair minister Camiel Eurlings gaat zo goed als zeker toetreden tot de KLM-directie. Een ander lid van de KLM-top, naar verluidt Jan Ernst de Groot, maakt plaats voor de huidige bewindsman. Dat meldt Luchtvaartnieuws.nl op haar website

Eurlings die enkele maanden geleden bekend maakte de politiek de rug toe te keren, wordt al enkele jaren geprezen vanwege zijn inzet voor de luchtvaart.
De opzienbarende benoeming is vernomen in kringen rond de top van Air France-KLM. Eurlings zelf vertrouwde zijn nieuwe baan bij KLM ook toe aan enkele vertrouwelingen.
Het nieuwe KLM-directielid gaat zich bij de luchtvaartmaatschappij onder meer bezighouden met externe betrekkingen, waaronder de politieke lobby in zowel Den Haag als bij de EU in Brussel.
De 36-jarige Limburgse prominent lijkt de bij de KLM wat versukkelde lobby-taak op het lijf geschreven. Eurlings beschikt, door zijn politieke carrières in Europa en Den Haag, over veel belangrijkee contacten.
Recentelijk werd de toenadering tussende KLM-leiding en de minister steeds duidelijker. Zo bereikte de minister bij Air France zogenaamd garanties voor de KLM voor onbepaalde tijd.


Reacties op dit bericht


Geplaatst door Observer uit Nederland

Zie RTL-4 textpag 108 Groen-links gaat de Minister ondervragen dinsdag. Gl acht deze mogelijke baan bij KLM een domme zet ..

Eurlings ontkent alles. Eurlings is gek op macht,overschreeuwt zich zelf graag, en is nu en dan onbetrouwbaar.
God verhoede dat deze man ooit MP zou worden.

Geplaatst door Hooimeijer uit Amsterdam

De grootste opportunist van Nederland met teveel CDA-macht en onroerend goed op Curacao.

Geplaatst door schiphol regio bewoner uit NULL

mijn berichten op eerdere post worden geblokkeerd, de censuur is begonnen!
dan maar hier:
meneertje Observer...
blijft u lekker in uw circeltje ronddraaien, weer geeft u geen antwoord op mijn vragen:
- waarom geloofd iedereen onder u blind rapporten van wat experts met een zeer nauwe blik (nl het zoeken naar bewijs tegen economische ontwikkeling = groei van Schiphol), en is ieder rapport van de sector wat neutraal of positief is meteen een broddelwerkje? naar mijn weten is alleen de sector gebonden aan hoor- en wederhoor, externe validatie en het opstellen van immens dikke MER rapporten met behulp van allerlei externe onafhankelijke experts; daar wordt dan op teogezien door ambtenaren van V&W, de Cie MER, procescommissies, deskundigencommissies etc etc etc. Natuurlijk vinden die in de honderden pagina's punten waar een nadere toelichting op gevraagd kan worden, of die wellicht vanuit een andere onderzoeksvraag geredeneerd anders beantwoord zouden kunnen worden. Dus volgt er weer een serie vervolgonderzoeken etc etc. Zo komen we dus aan meters en meters aan rapporten, die u allemaal claimt te hebben en te hebben gelezen. Laat ik dat nu toevallig ook hebben gedaan, en nog betaald ook! Ik ben dus een van die 7 wetenschappers in Nederland die het nog wel allemaal begrijpt, en natuurlijk zijn wij het niet allemaal met elkaar eens, hoeft ook niet. Besluiten worden nl genomen door politici, op basis van feiten zover mogelijk, maar na afweging van belangen. Dit was zo, dat is zo, en dat zal altijd zo blijven in nederland hoop ik van ganser harte!

wat mij stoort aan het werkje van de blijkbaar wat oudere onderzoekers (van GL huize vast en zeker, Google maar eens op hun foto's), is dat zij stelselmatig de andere belanghebbende in deze materie, de veroorzaker van de herrie boven uw hoofden, ofwel de probleemeigenaar en de enige die echt iets kan doen ipv meters papier produceren gewoon verzwijgen in hun hele werkje, afgezien van een of tween kleine citaten. Geen interview is eraan gewijt, of zelfs geen discclaimer "men wilde niet met ons praten" oid. Er heeft ook geen wederhoor oid plaatsgevonden..
dat is op zijn minst raar, maar eigenlijk verwerpelijk, wetenschappelijk beneden elk peil, dus echt broddelwerk

succes met lezen en waanbeelden in uw hoofd napraten!

Geplaatst door webbeheer uit NULL

SRB: uw berichten op eerdere posts werden niét geblokkerd. We raden u overigens aan de huisregels nog eens na te lezen. U bevindt zich, op andere gronden dan inhoudelijke, op de grens van blokkeren, dat heeft u kennelijk toch goed aangevoeld.

Geplaatst door Observer uit Nederland

I) SRB :Uit de brief van de Commissie MER 22-5-2002 aan beide Kamers:

Uit onderstaande blijkt niet dat het om trivialiteiten zou gaan!
De Commissie voor de m.e.r. heeft niet de gewoonte om te reageren op de wijze waarop het bevoegd gezag gebruik maakt van haar adviezen. De adviezen van de Commissie voor de m.e.r. zijn immers niet bindend en het is aan het bevoegd gezag om te bepalen hoe het daarmee wenst om te gaan. In dit geval ziet de Commissie voor de m.e.r. zich echter genoodzaakt om te reageren met het oog op het opmerkelijke verschil tussen het toetsingsadvies van de Commissie en de reactie van de ministers daarop. In de brief van 28 maart aan u geven de ministers aan de constatering van de Commissie voor de m.e.r. niet te delen dat het MER essentiële tekortkomingen vertoont op de aspecten geluid en externe veiligheid. Zij zijn derhalve niet bereid in te gaan op de aanbeveling van de Commissie om het MER op die onderdelen aan te vullen. De kritiekpunten van de Commissie voor de m.e.r. worden in de
reactie van de ministers slechts ten dele besproken en inhoudelijk selectief en onvolledig weergegeven. Door middel van deze brief als reactie op de zienswijze van de ministers wil ik u daarom kort samenvattend aangeven op welke essentiële onderdelen het MER naar de mening van de Commissie tekortschiet en aangevuld zou moeten worden voordat besluitvorming over de uitvoeringsbesluiten kan plaats vinden. Zij wijst er daarbij op dat geconstateerde kritiekpunten ook naar voren zijn gebracht door een groot aantal instanties tijdens de inspraak op het MER waaronder de Commissie Deskundigen Vliegtuiggeluid (CDV), de Commissie Geluidhinder Schiphol (CGS), de provincie Noord-Holland, verscheidene
gemeenten en samenwerkingsorganen en de milieubeweging. In haar toetsingsadvies verwijst de Commissie naar die inspraak-reacties.

Alvorens in te gaan op de belangrijkste kritiekpunten, is het nodig eerst stil te staan bij de opmerking in de brief van de ministers dat de Commissie voor de m.e.r. in haar advies stelt dat in het MER de juiste stappen zijn gevolgd om te komen tot een gelijkwaardige overgang naar een nieuw normenstelsel. Daarmee wordt de indruk gewekt dat de Commissie toch van mening is dat het MER toereikend zou zijn voor de besluitvorming. Het is op zich correct dat de Commissie in haar toetsingsadvies constateert dat de omschrijving van de stappen in de overgang in het MER zijn gepresenteerd overeenkomstig de systematiek in het voorstel tot wijziging van de Wet luchtvaart. In het vervolg van het advies geeft de Commissie echter aan dat de onderbouwing van die stappen op essentiële onderdelen van de aspecten geluid en externe veiligheid ontbreekt. Daardoor is het niet goed mogelijk om op basis van het MER te beoordelen of het nieuwe normenstelsel een gelijkwaardige bescherming biedt en of het nieuwe stelsel zal werken voor deze aspecten.

Onder alle kritische opmerkingen die de Commissie voor de m.e.r. naar voren bracht in haar toetsingsadvies, acht zij de volgende aspecten het belangrijkst voor de behandeling van het voorstel tot wijziging van de Wet luchtvaart en de besluitvorming over de beide uitvoeringsbesluiten:

1. de scenariogevoeligheid en gevoeligheid voor onzekerheden in de geluidberekeningen;
2. het aantal en de ligging van de handhavingspunten geluid;
3. de rol van het Totaal Volume Geluidimmissie (TVG) in het stelsel;
4. het ontbreken van het Groeps Risico (GR) in het stelsel;
5. de rol van het Totaal Risico Gewicht (TRG) in het stelsel.
Geplaatst door Observer uit Nederland

II) 1. De scenariogevoeligheid en gevoeligheid voor onzekerheden in de geluidberekeningen

In haar advies stelt de Commissie voor de m.e.r. dat het MER onvoldoende duidelijk maakt wat de invloed van de beperkte kwaliteit van de rekenmethode en de keuze van de scenario’s is op de bepaalde grenswaarden voor de individuele handhavingspunten en voor het TVG. De Commissie is van oordeel dat het MER aan het laatstgenoemde punt aandacht besteedt, maar is desondanks van mening dat de gevoeligheid van de eindresultaten voor verschillende scenario’s niet voldoende uit de verf komt. Het punt van de rekenonnauwkeurigheid en met name het punt van de waarschijnlijk systematisch te lage waarden van de berekende geluidsbelastingen, wordt zowel in het MER als in de brief van 28 maart genegeerd. Het MER en het memo van de directie ONL dat als bijlage 7 in het advies van de Commissie is opgenomen, maken wel duidelijk dat bij de overgang een onzekerheid van minstens 0,1dB aanwezig is en de Commissie acht het niet uitgesloten dat fouten tot 1dB mogelijk zijn voor bepaalde handhavingspunten. Grenswaarden in twee decimalen zoals gepresenteerd in het MER, zijn in dit licht absurd.

2. De handhavingspunten geluid

In het MER wordt een beperkt aantal handhavingspunten voorgesteld in het nieuwe stelsel: 31 punten in de nabijheid van de 35 Ke- (dan wel de 58 L den -contour) en 25 punten in de nabijheid van de 26 dB L Aeq - (dan wel de corresponderende Lnight - contour). In het huidige stelsel liggen 250 handhavingspunten op de 35 Ke etmaalzone en 375 handhavingspunten op de 26 dB LAeq nachtzone. Het is evident dat 31 plus 25 handhavingspunten niet dezelfde bescherming kunnen bieden als het vele malen grotere aantal punten in het huidige zonestelsel, vooral in het gebied buiten de 35 Ke-contour.
In het NLR Rapport Resultaten onderzoek beschermende werking van het huidige en het nieuwe geluidsstelsel Schiphol (NLR-CR-2001-373) dat als bijlage bij het MER is gepresenteerd, is duidelijk aangegeven dat meer handhavingspunten nodig zijn. Niettemin stelt het MER dat het beperkte aantal handhavingspunten een bescherming biedt die gelijkwaardig is aan het bestaande stelsel. In de brief van 28 maart geven de ministers aan dat nu meteen 4 extra punten worden toegevoegd op of nabij de 35 Ke-contour naar aanleiding van een aanbeveling van de Commissie en dat verder het voorgestelde beperkte aantal handhavingspunten in 2005 uitgebreid zal worden met handhavingspunten in het gebied tussen de 35 en 20 Ke-contouren op basis van de resultaten van een monitoringprogramma en advies van de CDV. Hiermee wordt naar de mening van de Commissie voor de m.e.r. aangegeven dat het nieuwe stelsel in ieder geval in de periode tot aan 2005 niet gelijkwaardig zal zijn aan het huidige zonestelsel.. De brief van 28 maart gaat hierop niet in.Aldus Vz Ir. N.Ketting Comissie MER

---------------------------------------------
Naschrift: Erkomt bij van2005 tot 2010 is de zakdus NIET gelijkwaardig en nu zou het restant Handhavingspunten ook dus verdwijnen? Advies Eversdijk èn Comm MER wordt dus genegeerd. (Om nog maar niet te spreken van RIVM, die toegeeft: Er kan handhavend gemeten worden... )
Waar zouden de Auteurs TU Delft toch dat selectieve winkelen, c.q. rommelen met cijfers vandaan hebben?
(

Geplaatst door Observer uit Nederland

Eurlings liet inmiddels weten (Zie de Telegraaf) : Ik maak pas na mijn aftrreden bekend wat ik ga doen ....

Geplaatst door srb uit NULL

dag Observer
moest even de klok terugzetten naar 2002, in 8 acht jaar daartussen is veel gebeurd, positief en negatief, dat weet u ook. Naar mijn mening was het stelsel ook niet gelijkwaardig, en waren zowel omgeving als sector de klos van doorgeslagen beleid dat het rijk en de politici maar niet durven los te laten onder het mom van "gelijkwaardigheid"

Toch even een korte reactie op punten Cie MER destijds, vanuit een pro-openbare luchtvaartbril, met respect voor omwonenden:
ad 1. de scenariogevoeligheid en gevoeligheid voor onzekerheden in de geluidberekeningen;
eens met conclusie dat berekende of gemeten grenswaarden op 0,1dB, en helemaal op 0,01dB, zoals eerder voorgesteld absurd zijn, vanwege onnauwkeurigheden in meten en rekenen; dit beschermt net zomin de regio als dat het de sector zekerheid bied; daarvoor zijn dus altijd aanvullende regels cq afspraken nodig
ad 2. het aantal en de ligging van de handhavingspunten geluid;
het aantal punten maakt niet uit, zie ook de ervaringen daarvoor en sindsdien; overschrijding van een weiland, of nabij de minst belastende baan, dus daar waar volgens het belid de minste hinder zou worden veroorzaakt, zorgt agv de combinatie van punt 1 en de gekozen ligging van de punten, incl absurde handhavingsbeleid weer dat de ware verliezers zowel omwonenden als sector zijn, slachttoffer van failliet overheidsbeleid
ad 3. de rol van het Totaal Volume Geluidimmissie (TVG) in het stelsel;
een nieuwe manier om een max aantal vliegtuigbewegingen in de reglgeving te verankeren, technisch beter, want een incentive om stillere vliegtuigen en procedures in te zetten, mn overdag, maar minder duidelijk dan absolute getallen voor alle partijen; internationaal trouwens vaker gebruikt, zie oa Parijs,meestal als enige harde wettelijke grens
ad 4. het ontbreken van het Groeps Risico (GR) in het stelsel;
volkomen terecht, is nl een onzinnige "burozekerheid", bedacht door het rijk en de afgedwongen door de politiek na de Bijlmerramp. Door en het individueel risico (via contouren) en het interne risico (via het strengste en meest effectieve veiligheidsmanagement dan enige andere sector) te handhaven, is deze maat volstrekt overbodig; zie ook de rapportages sindsdien
ad 5. de rol van het Totaal Risico Gewicht (TRG) in het stelsel.
ook weer zo'n technische buromaat, bedacht door creatieve ambtenaren in DH; ipv een hard bovengrens in aantallen bewegingen van oude vliegtuigen oid, is dit weer een optelsom waar de sector direct alleen het resultaat van kan berekenen, en dat ook al sinds 2003 netjes doet, zie de handhavingsrapporten van IVW; de marge tot de grenswaarde is zeer aanzienlijk, en die grenswaarde is gelijkwaardig omgezet, maar heeft ook last van ad 1...

komen we al wat dichter bij elkaar? met u ben ik het eens dat er in DH veel gerommeld is, waardoor er onnodige hinder in de regio is afgedwongen, ipv voorkomen met het Schipholbeleid; de sector probeert hieruit al vele jaren een uitweg te vinden, samen met de regio, zie ook de mooie glossy rapporten en websites; ik kan ook snappen dat dit achterdocht wekt, gezien het twijfelachtige verleden en de jarenlange verwevenheid met DH, maar dat is echt van de begin jaren 90. daarna is niemand in DH meer pro-sector, dat kan ik u uit jarenlange eerste hand ervaring verzekeren; helaas lijkt men ook niet echt naar constructieve sector-regio voorstellen te willen luisteren, van grondgeluid t/m situatie nu, alles moet worden "gladgestreken" in het poldermodel door oud-politici en dubieuze maar machtige spin-doctors (zoals de broer van Harry V.., had het maar aan Spaan&V... overgelaten)

Geplaatst door Observer uit Nederland

Toch nog een reactie van u ! In bovenstaande brief van de commmissie MER is de kern van alle problematiek weergegeven ! Sindsdien is veel gebeurd ja, maar totaal NIETS opgelost. Apart is dat de vorige stelselwijziging uit 2002 te vuur en te zwaard door Cerfontaine en zijn managers is verdedigd ! (Ik was daar bij aanwezig !) (Zie ook de handelingen van de Eerste Kamer !)Daarna werd een rekenfout gemaakt,door uw domme bazen, die daar door de u door u genoemde bureaus Adec en Peutz vooraf op gewezen waren. Netelenbos, na haar gepruts, later in de Volkskrant: Schiphol is helemaal niet zo een gekwalificeerd bedrijf...
Nu komt u aan, met: De sector en de regio be-woners waren/zijn de klos ....dank overigens voor het genoemde respect voor omwonenden.
Dat de cultuur tussen den Haag en de sector veranderd zou zijn,waag ik te betwijfelen, gezien de laatste berichten inzake Min. Eurlings. (o.a.dat bericht over meer nachtvluchten)
ad1) In de MER brief: en met name het punt van de waarschijnlijk systematisch te lage waarden van de berekende geluidsbelastingen, wordt zowel in het MER als in de brief van 28 maart genegeerd. Dit punt is nog steeds NIET opgelost: METEN ter validering van de (een) rekenmethode) is al 3 jaar mogelijk !

ad2) Natuurlijk is de ligging van de handhavingspunten (met grenswaarden) (zie ook ad 3) essentieel TVG is een methode van saldering, waardoor de locale geluids-,en rechts bescherming om zeep wordt geholpen! TVG is aardig voor de beeldvorming, maar niet meer. Denk aan de ophoging van 2 grenswaarden bij de Buitenveldertbaan in 2007. GEEN WEILAND waarde heer SRB ! Als menalleen TVG zou hanteren, zijn verschillende locale plekkende klos !
ad 4) Die Externe veiligheid staat in de wet, Bijlmerramp of niet. Prof. B. Ale is geen kleine jongen in het veld van de Veiligheidsaspecten! Overal in de industrie worden veiligheidsmarges gemaakt (Hoogovens, DSM etc) En de laatste tijd werden weer problemen geregistreerd: Turkse toestel, en 2 noodlandingen.
ad 5 ; deze maat zegt mij in feite niet zo veel (onbekend mee )Maar we hadden al vele
maten en normen: Het aantal passagiers was er zo een.

En: Zolang u mij verwijst naar bureautjes als Qlair,die op haar beurt weer verwijst naar rapporten met streefgetallen aantal vluchten van anderhalf miljoen vluchten vertrouw ik uw sector voor geen bal. Ik kaner niets anders vanmaken.

Geplaatst door Observer uit Nederland

II) Wie is Spaan&V ???
Nog een opmerking over de norm max volume aantal vluchten tot 2020 (OVER 10 jaar ! Cerfontaine was uiteraard erg slim. Die norm haalt Schiphol met gemak (helaas voor u?) gezien de energie en krediet crisis, maar in 2012 /2013 zijn we al de handhavingspunten KWIJT.... en wordt er weer gestreefd naar de bovengenoemde aantallen..miljoenen... ?
Vliegtuigen zullen de komende 20 jaar niet significant stiller worden. Zelfs Hans Alders liet recent weten: Op Schiphol kan niet nog meer gevlogen worden. En wat ons betreft: Genoeg is genoeg.

Geplaatst door schiphol regio bewoner uit NULL

waarde Observer
ben blij dat we eindelijk in een echte discussie komen, hier en onder andere post:
- Spaan&Vermeegen;, een komisch duo van Veronica (Koud he?), waarvan een de broer is van een niet zo komische intrigant..
- ik denk toch echt dat ik een vd 7 ben, of wellicht dan een van de 7+1; ook kan ik goed rekenen, maar invoer maken voor MER en geluidsberekeningen is knap lastig, zie opm onder scenario-gevoeligheid; de verwisseling van 2 velden in een Excel tabel kan dramaitische gevolgend hebben, met weer meer wantrouwen van omgeving en lagere plafonds voor sector als gevolg
- als u opmerkingen kloppen, hebben we elkaar al eens life ontmoet, en heeft u naar mijn verhalen en toelichten staan luisteren destijds
- mevrouw Netelenbos is een omhooggevallen schooljuf (ik heb trouwens veel respect voor schooljuffen;)), zij was slechts bezig met haar eigen carriere, zoals zovelen
- u dient de grensswaarden en regels van het huidige stelsel als een totaal, elkaar versterkende maatregelen te zien; zo was het echt bedoeld, tot dat de politiek ermee aan de haal ging vanwege onbenul en wantrouwen, waardoor iedereen slachttoffer werd
- nwe vliegtuigen als de 787, A350, A380 en straks de opvolger van de 737/A320 werden echt aanzienlijk en hoorbaar stiller dan huidige generatie; ben het met u eens dat een vloot-breed effect hiervan nog wel 10-20 jaar duurt, maar ook de groei naar 500.000 of meer duurt zo lang
- het is uniek dat de sector u 50% van dit stiller heeft "geschonken", in ruil voor rust; ik waag het te betwijfelen of men weet wat men heeft weggegeven in ruil voor... weinig tot niks, zoals nu blijkt; zoals ik al zeit, ben hier niet meer actief bij betrokken laatste jaren, vandaar dat ik hier mijn eigen mening kan geven als regio bewoner
- Qlair is geen buro, maar een een programma van ARC, de europese vereniging van luchthaven regio's. zij laten op kosten van leden, waaronder uit NL, Hmeer, prov NH en Adam, maar ook Rdam, projecten uitvoeren door onafhankelijke experts, om een balans te vinden tussen economie en ecologie, google hen maar eens..
meten kan heel goed, ook ter validering van berekeningen, gebeurd al jaren met NOMOS; alleen zijn de conclusies nog niet voldoende robuust om NL of EU rekenvoorschriften te wijzigingen, daarop is immers rechtzekere handhaving nodig,m en dat kan niet met de huidige onnauwkeurigheidsmarges; maakt niet uit welk ander systeem, op dit moment kunnen alleen de verschillen (weer) in kaart gebracht moeten worden; dat leidt er dan toe dat bij "gelijkwaardige" omzetting het aantal mensen in bepaalde 35Ke of 58Leden contouren "technich" opeens met duizenden toeneemt, terwijl er in werkelijkheid niets veranderd; het is echter politiek niet aangedurfd, vanwege het opgelopen wantrouwen om 10.000 te vervangen door 15.000 in de Wet, of te kiezen voor 33Ke of 57Lden als je het getal gelijk wilt houden..
wat zou u er van vinden als we opeens overgaan van km/h naar mijlen/h, maar de borden en snelheislimieten niet aanpassen, want dat kost zoveel moeite en uitleg; is dat eerlijk cq veilig? zo simpel is het..
- dhr Ale is een bekend criticaster, overtuigd van zijn eigen visie, maar met weinig respect voor tegenargumenten van andere experts en zijn studenten; ook heeft hij nogal een grote mond en altijd meteen een mening, ook al is het buiten zijn expertise veld..