Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Ergernis over Schiphol

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 873 
|
 NRC 
Ergernis over Schiphol

Geluidsoverlast en een permanent wantrouwen van de mensen tegen de overheid.
Schiphol is om horendol van te worden.

Redactioneel commentaar door Mr. Frank Kuitenbrouwer
13 juni 2006

Wat was er eerder: een slecht vergunningenbeleid of slechte handhaving? 
Deze vraag is typerend voor milieuproblemen, signaleerden de verantwoordelijke ministers al vijfentwintig jaar geleden.  Zij waarschuwden dat dit vaak alleen leidt tot een weinig vruchtbare kip-of-het-ei-discussie. 
Een sterk voorbeeld is de niet-aflatende geluidsoverlast door Schiphol: een ondoorzichtig normenstelsel gaat hand in hand met een weinig overtuigende handhaving. 
Het resultaat is een wijdverbreid wantrouwen dat het respect voor de wet en de overheid geen goed doet. 

Het begint al met de vraag over wie men het heeft: de direct omwonenden, het stadsgebied van Amsterdam of de volksstammen binnen de footprint van de aan- en afvliegroutes, die zich uitstrekt van Castricum tot Leiderdorp. De omstreden vijfde baan heeft de geluidsoverlast toch maar mooi verminderd, heet het. 
Dat geldt wellicht voor de stad Amsterdam - waarboven eigenlijk toch al niet gevlogen behoort te worden - maar bleek een bron van nieuwe problemen in de buitengebieden, met alle gezondheidsschade van dien. 
De oplossing die het kabinet daarvoor in petto heeft wekt alleen maar nieuwe ergernis: salderen. Overschrijding op de ene plaats wordt getolereerd zolang zij maar later of op een andere plaats wordt gecompenseerd. Geluidsnormen als een soort lotto. 

Hoe kan Schiphol maar zijn gang gaan terwijl er voortdurend te doen is over horecalawaai in stadscentra? 
Wat heet, onlangs verbande het Amsterdamse stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer nog een stel lawaaiige hangganzen. Schiphol valt echter buiten de normale regels over geluidshinder en heeft eigen wetgeving. 
De laatste versie dateert van 2002. Als pluspunt gold de introductie van een zorgplicht. Niet alleen voor de luchthaven maar ook voor vliegmaatschappijen (en hun gezagvoerders) en de luchtverkeersleiding. 
Zorgplichten zijn gebruikelijk in het milieurecht, noteerde de juriste Annemarie Polman in een analyse van de wet, maar gezamenlijke zorg is dat niet. Dit maakt het voor de sectorgenoten verleidelijk naar elkaar te wijzen waardoor zij slecht zijn aan te spreken op hun eigen verantwoordelijkheid. Zeker omdat de geluidsbelasting over een jaar wordt berekend. Polman promoveert 22 juni op luchtvaart en milieu. 

De zorgplicht is gekoppeld aan een Totaal Volume Geluid (TVG), dat niet mag worden overschreden. De sector moet de gewenste groei van het aantal vliegbewegingen verdienen door in onderlinge samenwerking te zorgen voor een evenwichtig gebruiksplan, stille vliegprocedures en afspraken over de samenstelling van de vloot. 
Het TVG staat of valt met een serieuze meet- en registratiestructuur, zeker als het aankomt op salderen. 
Maar het aantal meetpunten is verminderd en geconcentreerd in de directe omgeving van de luchthaven. 

Om de mensen in het buitengebied te helpen bepleit het kamerlid Haverkamp (CDA) nu het opstellen van flitspalen die boosdoeners direct kunnen signaleren - en beboeten. Hij vindt dat een voorwaarde voor salderen. Iemand heeft echter weinig aan een meetpaal als zijn hinder elders kan worden goedgemaakt. De beste formule van salderen voorziet in compensatie van de overschrijding op een bepaalde plaats in de tijd. Maar dat is pas het volgend jaar. Wat meer lik-op-stuk is niet misplaatst, leert het gewone verkeersrecht. 

De nachtrust vormt een extra complicatie. Volgens rapportages daalt het aantal mensen dat s nachts last heeft van vlieglawaai. Toch groeit het vliegverkeer tussen 6 en 7 uur. Dat uur wordt echter niet tot de nacht(rust) gerekend. Het is dit soort leugens dat Schiphol een slechte naam geeft. Geluidsoverlast is mede een kwestie van perceptie. De ene mens is gevoeliger dan de ander, zoals paren met een snurkprobleem weten. De wettelijk vastgelegde vermindering van de overlast wordt uitgedrukt in de geluidsbelasting en niet in de beleving ervan, sprak staatsscretaris Schultz van Haegen-Maas Geesteranus (Verkeer) vorig jaar gestreng. Zij vergat te vermelden dat die belasting niet echt wordt gemeten maar slechts berekend, met alle rekentrucjes van dien. Het Europees Parlement sprak in 2002 trouwens uit dat niet alleen de uitstoot van geluid van belang is maar ook hoe de bevolking het ervaart. 

Het probleem vormt niet zozeer de geluidsbelasting (die officieel daalt) maar het wantrouwen van de mensen tegen de overheid, betoogden voorzitter Derksen en secretaris Nekkers van de toezichtcommissie evaluatie geluidshinder Schiphol op de Opiniepagina van deze krant van 11 april. In juridische termen zou dat gebrek aan vertrouwen wel eens kunnen samenhangen met de wetsfamilie waaronder Schiphol valt. Voor een eerlijker evenwicht tussen milieu en economie vindt Polman het beter dat de Schipholwetgeving verhuist van het ministerie van Verkeer - met zijn nadruk op groei - naar dat van Milieu.

Frank Kuitenbrouwer is medewerker van NRC Handelsblad

Download het gehele artikel 'Ergernis over Schiphol'

Reacties op dit bericht

Geplaatst door Els uit catricum

Dank u wel, mijnheer Kuitenbrouwer, voor uw goede artikel. Alleen moet ik iets uit uw artikel recht zetten, er wordt boven Castricum om 5 uur, in de nacht, al constant gevlogen en veelal eerder ook!

Geplaatst door J.H. Griese uit Amstelveen

Frank Kuitenbrouwer, een gewaardeerd lid van Radio 1 Avros journalistenforum goed geleid door Marjolijn Uitzinger maandagmiddag van 16:00 tot 17:00 uur.
Kuitenbrouwer toonde zich eerder een goed waarnemer, toen hij vorig jaar reageerde op de stelling,dat Rutte èn Schultz de exponenten zouden zijn van het sociale gezicht van de VVD, Hij: Kom nu. Schultz voert een keihard rechst beleid waar het Schiphol betreft. Hoezo sociaal?
Overigens: De schipholwetgeving naar VROM. Lijkt me wel wat......maar.....dan zal er eindelijk eerst meer expertise daar dienen te komen. En.....een moedig bewindspersoon.

Geplaatst door J.H. Griese uit Amstelveen

Inderdaad Els, we stuurden Kuitenbrouwer enige info, maar het blijven vaak generalisten. Nog een kritiekpuntje: De hinder neemt juist toe, alleen wordt die formeel niet meegeteld.