Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Een gemiste kans…?

 |
 Geplaatst door: sijmen 
 |
 Bekeken: 1830 
|
 PVRC 
Een gemiste kans…?

Naast de nota Ruimte is er bij VROM sprake van een Nota Mobiliteit

Het beleidsvoornemen Nota Mobiliteit (planologische kernbeslissing deel 1) wordt in oktober 2004 vastgesteld in de ministerraad. Daarna volgt de inspraakprocedure, waarvan in december 2004 een verslag uitkomt (deel 2). Op basis hiervan beslist het kabinet in mei 2005 definitief over de nota (kabinetsstandpunt deel 3)

Planning

Zie -> Hier

• 2 september - Formeel maatschappelijk beraad Nota Mobiliteit
• medio september - Standpunt decentrale overheden
• medio september - Onderraad RROM en REA
• oktober - Vaststellen beleidsvoornemen Nota Mobiliteit (deel I PKB) in de Ministerraad
• oktober - Presentatie beleidsvoornemen Nota Mobiliteit
• medio oktober - december - Inspraak Nota Mobiliteit (deel II PKB)
• medio december - Bestuurlijk overleg (landsdelig) over Nota Mobiliteit en verlengd Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport (MIT 2010-2014)
• januari 2005 - Tweede ronde bestuurlijk overleg beleidsvoornemen Nota Mobiliteit en verlengd MIT 2010-2014
• mei 2005 - Kabinetsstandpunt Nota Mobiliteit (deel III PKB
• PM - Deel IV PKB Nota Mobiliteit
• PM - Doorwerking in regionale en provinciale verkeersplannen

Het Formeel Maatschappelijk beraad heeft inmiddels plaats gevonden.

De Mainports spelen uiteraard een belangrijke rol in de nota mobiliteit.
In het Formeel Maatschappelijk Beraad van 2 september is ook de mainport Schiphol aan de orde geweest.
In het verslag van dit overleg kun je onder Agendapunt 3 (Reacties maatschappelijke Partners) constateren dat geen enkele maatschappelijke organisatie het inzake de luchtvaart opneemt voor de bewoners.

De Stichting Natuur en Milieu (SNM) noemde het probleem in het geheel niet:
“De Stichting Natuur en Milieu (SNM)  vindt de fundamenten van de Nota sterk verbeterd. maar noemt het inderdaad een echte mobiliteitsnota. De drie pijlers van het Lissabon-proces (economie, ecologie, sociaal) zijn in de nota niet voldoende met elkaar in balans. Mobiliteit is geen natuurverschijnsel; het Kabinet zou meer gewicht moeten geven aan transportbesparing.

Schiphol Group, bij monde van de Heer Cerfontaine, is blij met de ruimte die de Nota biedt aan de mainports. Schiphol roept op duidelijk te zijn over de keuzes die gemaakt (moeten) worden in het spanningsveld tussen groei en milieu-eisen; “het hanteren van een (schijnbare) dubbeldoelstelling kan gaan wringen in de publieke opinie”. Schiphol geeft aan geen geloof te hechten in decentralisatie; het ontbreekt de rijksoverheid aan een instrumentarium en de kennis om het samenspel goed te organiseren.

COMMENTAAR

Het commentaar van de heer Cerfontaine is to the point. De gedachten die door Omwonende Platforms zijn geformuleerd in “Als een Goed Instrument” (Download -> Hier) spelen geheel in op de wenselijkheid decentraal door een onafhankelijk beleidsorgaan te laten sturen. Hij ziet beperking van de eigenmachtigheid van de sector ten behoeve van het behoud van een leefbare regio als gevaar.

De Omwonenden dringen niet voor niets bij de overheid aan om werk te maken van het ontwikkelen van een kennisinstrument om het zo gewenste evenwicht tussen belangen mogelijk te maken. Kennis gaat voor beleid. Cerfontaine wil dit koste wat kost voorkomen. Maar wanneer we de zonder meer benodigde kennisontwikkeling overlaten aan geprivatiseerde ondernemingen binnen de mainport dan leveren wij daarmee het milieu uit in de handen van professionele ontwikkelaars, nationaal of internationaal Dit moet worden voorkomen. Het is de taak van de overheid. met name VROM, om op dit punt vooruitziend te besturen.

Er is behoefte aan dat de overheid tijdig ter verantwoording wordt geroepen. Wij mogen weten op welke wijze VenW en VROM denken om te moeten gaan met de voorstellen in onze nota’s, voorstellen die dePlaforms rond Schiphol unaniem achter zich kregen en die bovndien goed stroken met de intenties van een decentraal beleid zoals door de overheid zelf wenselijk wordt geacht.

Zoals de zaken er nu voorstaan ziet het er helaas eerder uit dat hier sprake is van klaarheldere machtsusurpatie en van manipulatie door de luchtvaartsector.

In de begroting van het VenW project LNO (Ontwikkeling Nationale Luchthaven, zie de discussie gisteren over betrokkenheid van To70) zou je een reservering willen kunnen terugvinden voor het ontwikkelen van een instrumentarium.

Olav Bijvoet


Reacties op dit bericht