Platform Vlieghinder Regio Castricum
 

Dorpsraad vreest meer hinder Schiphol

 |
 Geplaatst door: A Holwerda 
 |
 Bekeken: 604 
|
 Haarlems Dagblad 
Dorpsraad vreest meer hinder Schiphol

ZWANENBUR / HALFWEG - 
De dorpsraad Zwanenburg/Halfweg vreest dat de geluidshinder van Schiphol in Zwanenburg en Halfweg met wel 80 procent zal toenemen als er wordt gekozen voor het zogenoemde ‘twee-bij-twee’-baangebruik. Daarbij worden de nu minst belaste gebieden minder en de meest belaste gebieden juist meer belast. Dat zei Peter Vreeswijk, voorzitter van de dorpsraad, zaterdagmiddag tijdens de drukbezochte nieuwjaarsreceptie.

Vreeswijk hoopt dat het ‘gezonde verstand’ de doorslag zal geven en dat de gemeenten Haarlemmermeer en Haarlemmerliede het nieuwe baangebruik in duidelijke taal van de hand zullen wijzen. ,,Het komende jaar wordt voor Zwanenburg en Halfweg een buitengewoon belangrijk jaar’‘, aldus Vreeswijk.


Reacties op dit bericht

Geplaatst door Luisteraar uit Casticum

Gelukkig zijn er nu gemeenten die domweg roepen: "Niet praten maar gewoon stoppen met uitbreiden".
Het zwakke van de laatste positie is misschien dat men dan geen houvast heeft om een correctie van de huidige overlast te bewerkstelligen en geen toegang schept naar het bewerkstelligen van een beter beleid.
Een ander zwak punt is dat men zich open stelt voor critiek van collegagemeenten omdat de situatie nu eenmaal van plaats tot plaats verschilt. Het gesprek mondt dan uit in banale ruzie of verolen of onverholen ergernis.

Zievoor het stelsel de boeiende feuilleton van BURGER in 'schrijf'.
De titel van zijn laatste bijdrage is "Het Nieuwe stelsel deugt niet"

Het hele stelsel deugt inderdaad niet als middel tot bescherming, maar wel als middel tot manipuleren van het gesprek! Er zijn desondanks nog steeds mensen die accepteren discussies te voeren op grond van aantallen gehinderde woningen en de achterliggende systematiek. Dit soort getallen staat in geen enkele relatie tot de werkelijke hinder. Dat is ook de conclusie van de commissies Eversdijk en Berkhout. Juist omdat die relatie niet bestaat kan in het overleg, ook aan de officiële 'tafels' onmerkbaar verder worden gemanipuleerd ten behoeve van een door omwonenden niet te beïnvloeden groei van Schiphol en van de daarmee verbonden overlast en beschadiging van hun woonomgeving.

Dat men nog steeds accepteert naar redenaties in termen van dit soort maten te luisteren, suggereert dat er een behoorljke manier van handelen zou bestaan die de vermeende betekenis van die maten wel intact laat. In feite getuigt het van angst niet voor vol te worden aangezien of als ondeskundig te worden weggezet.

De argumenten dienen ook niet als stof voor een redelijk gesprek met de omwonenden, maar slechts om de omwonenden tegenover de verdere buitenwereld als onredelijk te doen voorkomen en in dit opzicht het gezicht van de overheid te redden en haar gebrek aan politieke moed te camoufleren.

Geplaatst door jhgriese uit amstelveen

Geachte Luisteraar, Ik ben er inmiddels zeer waarschijnlijk achter wie er schuil gaat achter uw pseudoniem. Ik herken ook weer uw pleiten voor het onderzoeken naar wat hinder is. Zoals u weet, ondersteunde ik altijd uw voorstel binnen de Platforms van omstreeks 2004 om een onafhankelijk Kennisinstituut te vestigen, dat dan de LVNL zou aansturen. Vooral vanuit universeel denken, en vooral niet vanuit het vertrouwen, dat de overheid (lees het ministerie van VenW) daarop zou willen ingaan. Ik ben nu eenmaal een van de mensen, die dit schipholdossier al sinds 1990 volgt, en helaas een groot Wantrouwen ontwikkelde richting het ministerie van V en W, en de schiphollobby. De Geschiedenis stelde mij/ons helaas in het gelijk. De overheid stond geheel niet open voor universelere denkbeelden. Niemand die het oppikte,ondanks onze gedane moeite in die richting. Ja er kwam een Airneth instituut van Sector en overheid, met een integere Prof Jaap de Wit, die nu en dan uiterst verstandige dingen zegt, (MEER SELECTIVITEIT o.a)maar geen doorbraken heeft gebracht tot op heden
Ons andere spoor dat overbleef was de politieke en de technische discussie, met daarbij de Motie Baarda. (Met contouren, dBAs,ernstig -slaap verstoorden en -gehinderden, en nog zo wat kreten en jargon) Die weg was immers vanaf ca 1985 en eerder al ingeslagen, met vallen en opstaan, en......met daarbij de beloften en toezeggingen, waarvan er inmiddels al een flink aantal in rook opgingen. (Zie het feuilleton van Burger op Schrijf)
Maar het is en was wel het enige concrete dat we hadden en deels hebben ! En geen misverstand binnen die technieken zitten echt wel instrumenten, om de huidige overlast te verminderen cq te corrigeren, en/ of te sturen. Zelfs met de voorstellenvan de Commissie Eversdijk, al ging die minder innovatief te werk als Berkhout had gewild.
Verschil tussen 40 en 60 dBA is echt wel hoorbaar, evenals het verschil tusen 10 en 100 vliegtuigen per dag !
Dat een van de meest zwaarbelaste plaatsen
als (Dorpsraad) Zwanenburg nu en signaal afgeeft, lijkt mij eveneens erg goed. Er zijn er inmiddels meer....o.a. Aalsmeer en Uithoorn. De Eindverantwoordelijkheid ligt dan bij het ministerie en de politiek. Zo is dat tot op heden geregeld. Of deze mensen daar als onredelijk zullen worden gezien, hangt af van anderen: Mensen die daar niet wonen, en de beleidsbepalers van overheid.
Het doet wel goed dat u nu ook tot het inzicht kwam, dat het aan politieke moed ontbreekt. Het is zoals Terlouw in juli2002 al riep, evenals Eversdijk: MEN WIL DE WAARHEID NIET WETEN.
We zullen zien..... hoopvol ben ik niet.

Geplaatst door Luisteraar uit Casticum

Haast is nog niet half.
Ik zal nog eens heel helder proberen te zijn, en kort:

Ik pleit hier niet voor onderzoeken van wat hinder "is"
Definieren wat hinder 'is' lijkt mij vruchteloos, behalve in specifieke, nauw omschreven omstandigheden, zoals bij grondgeluid of direct onder het geweld van vertrekkende machines, of bij het terminale dalen, beide met een specifiek en voorspelbaar karakter.

Dat is nu juist de reden waarom de eendimensionele benadering van geluidsoverlast uit het verleden maatschappelijk voor de buitengebieden zo'n miskleun is gebleken.

Wat technische discussie betreft. Het is niet de taak van de minister om kritiek te leveren op technische aspecten van wat zijn mensen doen, maar op het onvoldoende maatschappelijk effect van de door zijn ministerie aangereikte beleidsvoorbereiding en de maatschappelijke betekenis van de adviezen van zijn deskundigen.

Dat lijkt me de inhoud van politieke verantwoordelijkheid.
Het is daar vernieuwen vruchtbaar kan zijn en het ministerschap betekenis krijgt.
Geplaatst door Luisteraar uit Casticum

De laatse zin moet natuurlijk zijn:

Daarin is het dat venieuwen vruchtbaar kan zijn en het ministerschap betekenis krijgt.