Platform Vlieghinder Regio Castricum
 

Diepe crisis in overleg over Schiphol

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 775 
|
 www.vandaag.nl 
Diepe crisis in overleg over Schiphol

Alderstafel teveel macht

SCHIPHOL - Het overleg om de geluidsoverlast rond Schiphol te beperken (Cros) zit in een diepe crisis. Met dank aan de Tafel van Alders. Deze club onder leiding van Hans Alders heeft zoveel invloed dat de voorzitter en de IJmond-leden van de Cros nu opstappen. 

In juli diende Nico Schoof al zijn ontslag in als voorzitter van de Commissie Regionaal Overleg luchthaven Schiphol (Cros). Twee jaar geleden had hij zich als doel gesteld om de Cros weer te laten meetellen in de luchtvaartwereld. Het zou hét overlegplatform van gemeenten, bewoners en luchtvaartsector moeten worden. Niet dus, zo constateert hij na twee jaar. De besluiten worden nog altijd genomen aan de Tafel van Alders.

De crisis binnen de Cros is echter heftiger geworden nu de IJmond eruit stapt. De gemeentebesturen en bewonersvertegenwoordigers van Velsen, Beverwijk, Heiloo, Castricum, Uitgeest en Heemskerk willen er per 1 januari uit. Aan de Alderstafel worden zaken gedaan, niet aan de vergadertafel van Cros, menen ook zij.

In de Cros voeren 35 vertegenwoordigers namens bewoners, regionale en lokale overheden en luchtvaartsector overleg over optimaal gebruik van de luchthaven en het beperken van hinder. De Tafel van Alders is in 2006 in het leven geroepen om het ministerie te adviseren over de toekomst van de Schiphol. Het is met 18 leden slagvaardiger. ,,Het is een tijdelijk adviesorgaan, dus wij dachten dat de Cros er prima naast kon bestaan’’, aldus wethouder Portegies uit Castricum. ,,Maar nu blijkt dat daar de zaken worden gedaan. We geloven niet meer in de Cros.’’ De gemeenten beperken zich voortaan tot de Bestuurlijke Regio Schiphol (BRS), waarin 43 gemeenten en drie provincies zijn vertegenwoordigd. Een delegatie van BRS praat ook mee aan de Alderstafel.

Donderdag praten de Crosleden achter gesloten deuren over de toekomst van hun overlegplatform. ,,Alders is er met de buit vandoor gegaan. Het ministerie wilde dat blijkbaar zo. Voor de politiek is het aantrekkelijk dat in een klein clubje met overheden, bewoners en de luchtvaartsector snel zaken konden geworden gedaan over de toekomst van Schiphol. Maar na het advies in 2008 zijn de uitvoeringstaken niet naar de Cros gegaan, maar bleef de Tafel van Alders’’, merkt Cristiaan Verwer op, die namens de Haarlemse bewoners in de Cros zit. Zo ging Alders eerst tal van plannen nader uitwerken en worden nu ook de toekomstplannen gemaakt voor de luchthavens van Lelystad en Eindhoven. ,,Een schimmige situatie omdat de Tafel van Alders niet wettelijk is geregeld en de Cros wel. Voor de toekomst is het daarom belangrijk dat de Cros slagvaardiger wordt.’’

Ook Kees van Ojik uit Zwanenburg, die namens bewoners in beide overlegorganen zit, heeft gemerkt dat Den Haag wel erg gecharmeerd is van de Tafel van Alders. ,,In principe is dat overleg eindig. Wanneer over ruim een jaar de proef met het nieuwe geluidsstelsel is afgerond en de evaluatie is besproken, zou de Cros in staat moeten zijn de taken van Alders over te nemen.’’

Staatssecretaris Atsma heeft de Alderstafel en de CROS gevraagd een gezamenlijk advies op te stellen over hoe in de toekomst de dialoog over de ontwikkeling van Schiphol efficiënt en effectief wordt gevoerd.

Bekijk bericht op "www.vandaag.nl"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door J.H. Griese uit Amstelveen

Het wordt tijd dat dat Cros eens flink wordt uitgemest. Er vinden daar zeer onfrisse praktijken plaats! En het ministerie dekt alles af. Men vindt een dergelijke vijgebladconstructie wel handig zo

Geplaatst door Loriet uit Amsterdam

Al dat overleg heeft nog nooit een positief resultaat gehad, De economie heeft altijd voorrang voor de graaiers in de lucht. Omwonenden zijn voor Schiphol lastig en klagend uitschot. Hopelijk komt daar nu verandering in!!

Geplaatst door Prof dr OLM Bijvoet uit Haarlem

De stelling van Ojik dat CROS de taken van Alders zou kunnen overnemen wordt ingegeven door een verkeerde interpretatie van de taak van CROS. Ojik kan dat zeggen omdat bij hem niet regionale maar lokale belangen een rol spelen..

Alders is een orgaan dat de lokale verdeling van bestaande overlast herschikt zonder iets te veranderen aan de totale hoeveelheid geluidneerslag in de regio. Het bedenkt technische oplossinegn. Strikt genomen speelt het handhavingssysteem bij de Alderstafel geen echte rol. Ojik is dan ook niet daar in geïnteresseerd.

CROS is een orgaan dat moet zorgen dat het mileueffect van de luchtvaart in de Schipholregio geen schade toebrengt aan het welzijn van burgers. Vandaar dat CROS afhankelijk is van politieke overwegingen.

Inderdaad: Vóór 2008 hebben Theo Backx en ik expliciet op dat verschil in doelstellingen gewezen in ons commentaar op de startnotitie:

DOELSTELLINGEN

De doelstellingen die het beslag van Schiphol op milieu en omgeving zouden rechtvaardigen zijn niet de
doelstellingen van Schiphol als bedrijf. Hetzelfde geldt voor een MKBA in het kader van een Alderstafel, die uit de aard van de zaak meer gaat lijken op Polderen met een eenzijdige inbreng van deskundigen.

Het maatschappelijk draagvlak voor groei van de luchthaven moet deel uitmaken van uitzicht op een samenhangend stelsel van sociale en economische maatregelen en verantwoordelijkheden met een evenwichtige plaats voor luchtvaart tussen andere vormen van verkeer (weg, spoor en scheepvaart).
Daarvoor dient CROS.

Schoof is een van de weinigen die de zaken helder heeft gesteld. Indertijd was ook de wethouder Portegies uit Castricum iemand die inzicht toonde in het gevaar dat het gebrek aan serieuze politieke aanpak, via de Alderstafel handig gemaskeerd werd door wat lokaal polderen. Ook het PVRC is tot dat inzicht gekomen, maar dat helaas pas in tweede instantie.

Ik denk dat het nu zaak is dat plaatselijke politiekbewuste gemeenteraadsleden die in CROS zitting nu voor de laatste keer een kans krijgen om gezamenlijk een politiek volwassen CROS weerop de rails te zetten, zonder in de Alders-val te trappen. Suggesties als die van Ojik en helaas ook Atsma zijn gevaarlijk.

Geplaatst door Prof dr OLM Bijvoet uit Haarlem

SAMENVATTEND

CROS is een politiek orgaan (dus burger-gericht - idat wil zeggen dat de politiek toestaat te onderzoeken in welke mate het sociaal belang van de luchtvaart moet wijken voor dat van de burgers in de regio waarin de aanwezigheid van de luchthaven invloed heeft).

ALDERS is utilitair polderen (dus Schiphol-gericht - dat wil zeggen dat het materieel belang van de luchtvaart de grenzen bepaalt waarbinnen de luchtvaart ter plekke kan reshuffelen in het belang van een of meer burgers).

Het eerste is VERZIEND, het laatste BIJZIEND

Geplaatst door J.H. Griese uit Amstelveen

@Bijvoet : U stelt:"Strikt genomen speelt het handhavingssysteem bij de Alderstafel geen echte rol. Ojik is dan ook niet daar in geïnteresseerd." Deze zin begrijp ik volstrekt niet . Hoezo speelt dat aan de Alderstafel geen rol? Kunt u me dat uitleggen? De 14 van de 26 Platforms verlieten juist daarom de Alderstafel inclusief PVRC. Het onvoldragen VVA stelsel (Vliegen Volgens Afspraak) werd in een half jaar in elkaar geknutseld door bureau To-7o dat als enige klant Schiphol heeft. Een filiaal dus van het ministerie. Tegenwoordig is al de naam VVA (VliegenVolgens Afspraak )gewijzigd in de naam: HET NIEUWE VLIEGEN . Dat van Ojik daarin niet is geinteresseerd dat klopt. Hij organiseert alles in het belang van Zwanenburg. Hij was er steeds als de kippen bij om de Kennemers NIMBY te verwijten. Dat noemen we in de psychologie PROJECTEREN. We verwachten dat dat VVA zal uitmonden in het totaal verdwijnen van de locale bescherming, zoals dat nu al plaats vindt in A-dam west (Zie www.BAATAmsterdam.nl bekijk de video !)

En men is achter de schermen met nog veel meer afbraak bezig ! Maar daar weten slechts 3 crossers van... Of Mevr Portegies de belangen van bewoners echt op haar netvlies heeft is voor mij nog een grote vraag !

Geplaatst door Prof dr OLM Bijvoet uit Haarlem

Mijnheer Griese : Een goede vraag. Laat ik op Uw verzoek ingaan en het U uitleggen:

UITLEG

Met geen 'echte' rol aan de tafel van Alders, bedoel ik uit te lichten dat het handhavings-systeem voor de Alders-tafel alleen maar een rol speelt als het keurslijf waarbinnen men altijd moet blijven als men routes verschuift of afspraken maakt. Het is dus wel een uitgangspunt, maar geen onderwerp van discussie. Als er een nieuw kader komt, wel dan is dat zo. Dat is een gegeven, geen onderwerp van discussie. Men is dar nu eenmaal niet voor opgericht. De Alders-tafel is een overleg tussen plaatselijke belangengroepen. Dat bedoel ik als bijziend. Het woord 'Bijziend' is niet bedoeld als scheldwoord maar als kenmerk.

Binnen CROS gaat het er juist om of de implementatie van het systeem of van andere afspraken en wetgeving wél de daarmee bedoelde invloed heeft op de sociale consequenties van het vliegen over de regio, gezien in zijn totaliteit. Vandaar dat CROS een politiek orgaan is waarin belangen van de regio worden afgewogen tegen maatschappelijke belangen in het algemeen. Het is deze afweging die bepaalt of implementatie de bedoelde resultaten heeft. CROS moet dus over de hoofden van haar leden heen het grotere geheel in de smiezen houden. Daarvoor lijkt me Verziend een kenmerkend woord.

PRAKTIJK

Mijnheer van Ojik doet zijn werk prima. Hij heeft plaatselijk heel wat bereikt.
Wat mijnheer Atzema betreft. Zijn reactie is typisch voor iemand die plotseling voor een probleem staat waarvan de ontstaansgeschiedenis hem - nog - vreemd is. Ik twijfel er sterk aan of hij door zijn departement wel voldoende diepgaand is geïnformeerd.
Het zou de taak zijn van de politici in CROS om hem een brandbrief te sturen, met een evenwichtige uiteenzetting van de gang van zaken.

Met innuendo's over "nog meer afbraak achter de schermen" schiet geen mens op. Mijn eigen reactie op deze plek is juist bedoeld om op grond van mijn ervaring bij te dragen aan wat helderheid in de duisternis. Misschien helpt het leden van het PVRC, dat mij altijd nog aan het hart ligt, bij het aanspreken van de politiek voor hun regio verantwoordelijken. Misschien helpt het ook lezers daarbuiten bij hun werk. We kunnen allemaal ons steentje bijdragen.

Geplaatst door Prof dr OLM Bijvoet uit Haarlem

OOK DE LUCHTVAARTNOTA SCHULD

Toegegeven moet worden dat zelfs de Luchtvaartnota van 2009 onhelder is over de onderlinge relatie tussen CROS en de Alderstafel.
Feitelijk begint daar al de ontmanteling van CROS. Officieel worden de doelstellingen en betekenis van CROS zoals hiervoor geschetst onderkend.

Daarnaast is het niet zozeer de Alderstafel als orgaan dat een status heeft, maar is het de Heer Alders die met naam en toenaam als een duveltje uit een doosje naar voren komt.
Hij functioneert als een soort ombudsman van de overheid richting publiek. Hem wordt gevraagd het kabinet te vertegenwoordigen bij regionale besprekingen. De Alderstafel zoals hiervoor aangegeven en begrepen komt er in voor. Eigenlijk is dit naast andere vormen van bilateraal overleg van de Heer Alders met nooit precies gedefinieerde partners. Dit warrig pluriform geheel leidt opeens tot eenals eensluidend en ondeelbaar gepresenteerd persoonlijk advies.
Dit advies is beslismatig indrukwekkend, even indrukwekkend is het ontbreken van goede documentatie voor afzonderlijke elementen.
Eigenlijk is het ongehoord hoe hier een bewindsman lijkt op te staan die in staat is zonder gebruikelijke democratische controle een grote serie verreikende beweringen te doen.

Het wordt tijd dat niet aan CROS, maar aan deze schijnbaar democratische maar in feite oncontroleerbare verlegenheidsconstuctie een einde wordt gemaakt.