Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Derde Overleg van Bewonerplatforms in Wijde Omgeving Rond Schiphol(Met Samenvatting Kernp

 |
 Geplaatst door: sijmen 
 |
 Bekeken: 830 
|
 Overleg Platforms Schiphol 
Derde Overleg van Bewonerplatforms in Wijde Omgeving Rond Schiphol(Met Samenvatting Kernp

Op 20 april vond in Castricum de derde bijeenkomst plaats van het Gezamenlijk Overleg van de bewonerplatforms in de wijde omgeving van Schiphol.

Deelnemers zijn nu de volgende Platforms of Bewonersvertegenwoordigers :

Werkgroep IJmond Noord, Vliegtuigoverlast Assendelft, Pressiegroep Velsen Overlast Schiphol afd Velsen-Zuid en afd Driehuis, Werkgroep Dorpsraad Spaarndam, Bewonersvertegenwoordiger Zwanenburg, Platform Vliegoverlast Zaanstad, Platform Vlieghinder Regio Castricum, Platform Vliegoverlast Oostzaan, Milieu contact Heiloo, Dorpsraad Wijk aan Zee, Stichting Platform Leefmilie, Regio Schiphol, Platform Vliegoverlast Amsterdam, Werkgroep Vliegverkeer Bijlmermeer, Bewonersvertegenwoordiger Uithoon, Bewonersvertegenwoordiger Wormerland

“Het was tijd de koppen bij elkaar te steken”. Dat is dan ook gebeurd en er wordt niet gepraat maar gewerkt. Als de eersten die reageerden waren de Platforms in staat binnen de korte tijd die ter beschikking stond en namens de bewoners een voorstel in te dienen voor het komende oordelen over de huidige Schipholwet. Het begin van deze beoordeling, die over twee jaar (2005/2006) rond moet zijn, staat voor de deur.
Dank zij Uw platforms was U er klaar voor. Het gezamenlijk overleg stelde U in staat om uit een mond en zonder gedwongen inmenging van belanghebbenden uit Schiphol en Luchtvaart eendrachtig hun visie en wensen aan de Overheid in den Haag kenbaar te maken. De nota vindt U elders op deze website onder de naam “Als een goed Instrument”.(Klik hier)

Plaatselijk hebben de platforms ook een uiterst belangrijke taak: door hun toewijding en inzet zijn ze in staat ook de eigen gemeenten steun te geven bij het formuleren van plaatselijk beleid. Ze kunnen de gemeenten ook er toe brengen gezamenlijk met alle bewoners op te treden ten aanzien van algemene belangen.

Over de eerste bijeenkomst hebben we U niet lang geleden bericht. Het belangrijkste resultaat van de tweede bijeenkomst, nauwelijks een maand geleden was dan ook een concrete en constructieve daad: het aanbieden van de gezamenlijke nota. De activiteiten van de Platforms hebben er verder toe kunnen bijdragen dat ook CROS heeft gezegd “onvoldoende te hebben gecommuniceerd met de omgeving” en dat het de wens te kennen heeft gegeven bij de inspraak in de evaluatie te komen tot een “brede afstemming hiermee”.

In de huidige vergadering is geformuleerd dat het inleveren van een nota verplichtingen schept. De nota ligt nu op de ministeries en is te bestemder plaatse gearriveerd bij de plannenmakers voor de evaluatie. Ze ligt ook bij Eerste en Tweede Kamer. Er moet nu door de Platforms vervolg gegeven worden. Er is een begin gemaakt met het in samenwerking en werkgroepen uitdiepen en en concreet maken van de verschillende wegen waar de nota naar verwijst. In het belang van goede communicatie, ook met de overheid en volksvertegenwoordiging en pers zullen de platforms voortdurend volledig open zijn over wat ze doen. Meer nog dan CROS beschikken de platforms over een groot areaal aan deskundigen die graag hun tijd en kennis ter beschikking stellen en die voldoende netwerken hebben om deskundigen te raadplegen en te interesseren. De notulen en afspraken zullen U zodra deze klaar zijn ook op het web worden gepubliceerd.

Ander Nieuws

Milieudefensie is actief door een oproep tot een samenkomst op een conferentie in Uitgeest [Zie (Knipsel)krant van 21 april, NvC]. Indien dit als resultaat heeft dat nog meer bewoners zich aansluiten bij hun plaatselijke Platforms, is dit welkom. De Platforms hebben zelf ook recent een aantal initiatieven van Milaudefensie zowel ideeel als materieel ondersteund). Deze wederdienst juichen wij van harte toe. Ik denk dat het geen vraag is op welke wijze bewoners het beste kunnen deelnemen: dat is samen en uit een mond vooral constructief bijdragen. Meldt U dus daar waar wij U nodig hebben: meldt U bij Uw plaatselijke Platforms. Gaat U toevallig naar de bijeenkomst in Uitgeest dan is daar de bewonersvertegenwoordiger uit Zaanstad. hij maakt deel uit van het overleg van de Platforms en kan U meer vertellen.
Zoals U ziet krijgt U door Uw platform en Uw platform door U een stem waar het telt namelijk een herkenbare stem daar waar die klinken moet.


Samenvatting Kernpunten van Nota van Gezamenlijk Platform-Overleg:

De nota wijst er op dat evaluatie van een stelsel het nodig maakt om het vigerende stelsel kritisch te herzien (je kunt een meetlat niet met zichzelf meten) en heeft drie zwaartepunten:

1 - a: Het eerste zwaartepunt ligt bij hetgeen voorwerp is van regeling. Het voorwerp is meer dan een zone of geluidslandschap geluidlandschap. Het gaat om veel meer dan geluid, in wat je beter kunt aanduiden met een term als ‘Ruimtelandschap’. De belangrijkste eigenschap daarvan is dat dat geografisch niet vast ligt maar wisselt. Zowel plaats als het tijdstip van hinder of van blootstellen aan risico’s wisselen voortdurend met baangebruik, preferentie, vliegfrequentie, enzovoorts. Het is dus fout om te spreken van een vaste zone of gebied, zoals Ke zone of buitengebied. Het Ruimtelandschap is een aandachtsgebied, waarvan de ligging wisselt in ruimte en tijd. Het aandachtsgebied is altijd groter dan de actuele hinder. Het instrument moet de dynamiek en ontwikkeling ervan in de vingers krijgen en beheersen. Dit zowel op korte als op lange termijn.
b: Dit aandachtsgebied wordt gezien als voorwerp, niet van simpele geluidsmetingen, maar van een modern onderzoek- en studieprogramma. Daar in moeten alle aspecten van de verhouding tussen luchtvaart en omgeving zullen worden opgenomen en in hun samenhang bestudeerd (geluid. gevaar, klachten, vluchtgegevens en baangebruik, gezondheid- en economische aspecten in relatie tot capaciteitsbehoefte van de luchtvaart, maar ook bevolkingsdichtheid en woningbehoeften etc.).
Het is niet zo dat we hier te maken hebben met materiaalverzamelingen die jaren studie vereisen. Er ligt in de archieven al haast vijftien jaar ongebruikt materiaal klaar. Dit voorstel sluit aan bij concrete plannen die in het verleden al waren aangesneden maar zijn verdwenen. Met moderne technieken kunnen deze zeer goed worden gerealiseerd.


2 - De verantwoordelijkheid voor het beheersen van de effekten van de luchtvaart op dat ruimtelandschap maakt een beheers-lichaam nodig. Dat is nieuw. Eigenlijk gek dat het niet al bestaat. Naast een ontwikkelings funktie moet zo’n lichaam, of ‘schap’, “Luchtruimschap” ook de verantwoording dragen voor handhaving en bescherming van de leefomgeving. Voor de overheid is deze op een specifiek en relatief plaatsellijk probleem gerichte taak te complex wegens de vereiste deskundigheid en voor de verkeersleiding is die te complex wegens zijn omvattendheid en de vereiste onafhankelijheid. Zeker wanneer Schiphol wordt geprivatiseerd zal het ons aller luchtruim dagelijkse en in de toekomst optimaal moeten beschermen tegen geluid, vervuiling en gevaar. Maar ook tegen ongebreidelde uitbreidingszucht. Het bekende uitgangspunt: ‘1990” blijft zijn waarde houden (motie Baarda

3 - Ten derde kan met de op deze wijze ontstane ervaring de kern ontstaan van een kenniscentrum dat als speerpunt heeft datgene waar de moderne luchtvaart dringend behoefte aan heeft, namelijk bewustzijn aan wat werkelijk nodig is wil de luchtvaart de omgeving dienen in plaats van de omgeving de luchtvaart. Juist door haar unike positie van Mainport in de Randstad kan schiphol ervaring opdoen en kennis verspreiden die overal elders in de moderne wereld van dienst kan zijn.
Ook hier een element waar veel over wordt gepraat maar heel erg weinig is gerealiseerd. We willen zo via een geïntegreerd voorstel de overheid en de luchtvaart aan haar woord houden: doe wat je belooft.

U leest hier niets over route verleggen of hoger vliegen. Dat zijn belangrijke taken, maar die zijn eerder weggelegd voor het plaatselijke initiatief, want overal anders en van verschillend belang voor onderscheiden locaties. Ook hoort U niet veel over zogenaamde ‘acties’. De Platforms zijn daar voorzichtiger mee, omdat ze hun crediet en invloed bij het gesprek met bewindvoerders niet willen verliezen. Acties steunen ledenwerving, maar maken het deelnemen aan het gesprek, daar waar het telt soms moeilijk. Je wint het meest door goed te luisteren naar de ander. Je tegenstander moet medestander worden en niet reageren uit angst maar uit overtuiging met je meegaan.


Reacties op dit bericht