Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Den Haag erkent falen hinderbeleid

 |
 Geplaatst door: A Holwerda 
 |
 Bekeken: 962 
|
 PNL 
Den Haag erkent falen hinderbeleid

Kamerleden en minister Eurlings stelden vorige maand tijdens het Algemeen Overleg over Schiphol vast dat het huidige handhavingstelsel voor Schiphol niet voldoet. Het PNL kan zich hier helemaal in vinden en heeft haar ideeën voor een nieuw stelsel uiteengezet in de notitie ‘Alternatief handhavingstelsel’. Het PNL bespreekt deze notitie met beleidsmakers, regionale bestuurders en de luchtvaartsector.

In de vorige PNL-nieuwsbrief berichtten wij u dat het PNL voorafgaand aan het Algemeen Overleg over Schiphol in een notitie aan de Tweede Kamerleden pleitte voor een aangepast Luchthavenverkeerbesluit (LVB), dat als basis kan dienen voor een handhavingstelsel dat wél werkt. Een stelsel dat niet alleen gebaseerd is op decibellen (geluidsbelasting) maar ook ruimte biedt voor niet-akoestisch beleid. Het PNL is dan ook blij dat de Kamerleden en de minister tijdens het Algemeen Overleg van 6 februari constateerden dat het huidige handhavingstelsel ‘failliet’ is. Het is te ingewikkeld, niemand snapt het meer en het wantrouwen groeit. Minister Eurlings zegde toe nog deze kabinetsperiode een besluit te nemen over een nieuw handhavingstelsel.

Kenmerken huidige stelsel
Het huidige stelsel is star en sluit niet aan bij de praktijk. Verder kenmerkt het zich door een collectief geluidshinderbeleid terwijl geluidshinder subjectief is en daarmee individueel en lokaal bepaald wordt. Bovendien gaat het stelsel uit van de onjuiste veronderstelling dat geluidsbelasting gelijk staat aan geluidshinder. Een belangrijke aanwijzing voor het falen van het huidige beleid is het gegeven dat de hinder rondom Schiphol de laatste jaren sterk is toegenomen terwijl de geluidsbelasting juist is afgenomen. Het huidige geluidshinderbeleid is dan ook geen hinderbeleid maar geluidsbelastingbeleid. Om tot een effectief beleid te komen dat geluidshinder daadwerkelijk vermindert, pleit het PNL onder meer voor het zogenaamde transactiemodel.

Het transactiemodel
Het Rijk stelt de norm vast voor de totale geluidsproductie (het Totale Volume Geluid - TVG). Vervolgens is het aan de luchtvaartsector om, in samenwerking met de regio, de luchtvaartoperatie zo verantwoord mogelijk in te vullen, waarbij maximalisatie van capaciteit en vermindering van hinder het doel is.

Hinder wordt individueel en lokaal bepaald en vereist daarom maatwerk. De regio krijgt zeggenschap over haar eigen leefgebied. De afspraken tussen regio en sector en tussen regio’s onderling vinden plaats volgens een transactiemodel. De afspraken kunnen betrekking hebben op gebruiksplannen, geluidsheffingen, isolatie en compensatie. Afspraken tussen luchtvaartsector en regionale bestuurders worden schriftelijk vastgelegd en zijn bindend. Deze schriftelijke afspraken zijn de basis voor handhaving. Transactie is een voortdurend proces. Vanuit alle deelnemende partijen kan de wens ontstaan voor aanpassing van de afspraken. Een regiopartij wil bijvoorbeeld bouwen waardoor meer woningen aan geluid worden blootgesteld of een luchtvaartpartij wil anders vliegen in verband met de capaciteit. Beide wensen zijn zaken die tot transactie met de wederpartijen dienen te leiden en daarmee tot aanpassing van de schriftelijke afspraken. Desgewenst kunnen afspraken die blijken te werken worden opgenomen in regelgeving.

Institutioneel kader
Om een transactiemodel succesvol te laten zijn is het noodzakelijk vooraf de spelregels duidelijk vast te leggen in een institutioneel kader. Het uitgangspunt daarbij is een verplichtende relatie tussen regio- en sectorpartijen. Dit is wezenlijk anders dan een overlegstructuur, zoals de Alderstafel. Het Rijk dient het initiatief te nemen om tot dit institutioneel kader te komen.

Zaken die zeker bij de vormgeving van een institutioneel kader aan de orde moeten komen zijn: legitieme vertegenwoordiging bewoners, verdeling stemrecht tussen regio’s (zwaarder belaste regio’s versus minder zwaar belaste regio’s), onderwerpen die in aanmerking komen voor transactie, evaluatie, handhaving en sancties.

Handhaven van de schriftelijke afspraken is het handhaven van een tussen partijen gesloten overeenkomst. Dit kan gebeuren door een onafhankelijke rechter. Een voordeel hiervan is dat handhaving buiten de politieke arena plaatsvindt, wat het herstel van vertrouwen kan bevorderen. De politieke opstelling in het verleden is een belangrijke oorzaak gebleken van het huidige wantrouwen tussen de verschillende partijen.


Reacties op dit bericht

Geplaatst door Observer uit Nederland

Deze belangenorganisatie met figuren als oud piloot B.Baksteen en Prof. Stallen vist weer eens in troebel water.
Uiteraard mag u ijveren voor uw belangen, maar dan wel graag netjes blijven a.u.b.
De krant kopte: Meetsysteem failliet. Dit kan niet want er is geen Meet systeem, dat dient ter validatie van de (ingewikelde)rekenmethodiek. Wel is er een Handhavingssysteem. Maar de kritiek van de kamerleden betrof het ingewikkelde berekeningssysteem. De PNL organisatie blijft ook meewerken aan vertroebeling van de feiten. En daarmee is de cirkel weer rond: Verhoging van Wantrouwen.
Er werd wel al 6 maanden onderzoek gedaan aan de Alderstafel naar mogelijke alternatieve banen- en handhavingsstelsels. Men vond er nog geen een die voldeed. De Luchtvaart-sector wil de nog resterende 35 Handhavingspunten (van de oorspronkelijke 300 !) ook nog opruimen, en ziet nu haar kans schoon dit door te drukken, alle mooie woorden ten spijt.
De basisvraag behoort te zijn: Kan Nederland het zich permiteren in de overvolle randstad een magalomane Luchthaven te herbergen. Het antwoord zal luiden : Nee Er is slechts plaats voor een functionele kwaliteits-luchthaven, die met snelle HSL lijnen veel europees verkeer gaat overnemen.

Geplaatst door Olav Bijvoet uit Castricum

Observer,

Volledig mee eens. Helemaal.

Bovendien is dat transactiemodel dat daarnaast wordt genoemd op zich ook nog eens een moderne vorm van slavernij en volksverlakken: "ik beslis dat ik over jou ga beschikken: jij mag zeggen welk voordeeltje je daarvoor in de plaats wilt hebben, als het naar mijn oordeel maar niet te ver gaat".

En het 'tussen de oren" is een bedriegelijke term die wil laten vergeten dat overlast gewoon persoonlijk wordt waargenomen met je zintuigen en niet met je psyche.

Het is domweg verwerpelijk een kleiner percentage van gepeste personen te aanvaarden als het dagelijks plezier in het leven bij die personen daarmee regelmatig onaanvaardbaar en onontkoombaar verknoeid wordt.

Wat tussen de oren zit is het harndekkige beeld dat de sector wil wekken dat je met kleinere percentages en transacties iets oplost.
"Institutioneel kader" is goed, ja, wanneer dat kader niet door belanghebbenden uit bedrijven en regio, maar maatschappelijk wordt gestuurd. Niet met transacties en decreten maar uitmondend in verantwoordelijk gestuurd handelen.

Geplaatst door Ton uit NULL

Gelukkig maar dat er mensen zijn als de Observer en dhr. Bijvoet.
Ze houden ons goed bij de les en de vinger(s) op de zere plek(ken).
Alles en iedereen; omwonenden, klimaat, milieu, sommige politice, gezondheid, enz. schreeuwen al jaren dwingend dat het minder móet.
Wel, vlieg dan minder!
Richt al onze energie dáárop om dat in de komende jaren te realiseren.

Geplaatst door Els uit Castricum

Vandaag las ik, dat onderzoekers de hoogste concentratie CO2 hebben gemeten tussen Amsterdam en Frankfurt. Het is de hoogste "score" van heel Europa. Veroorzaakt o.a. door het verkeer en nog een aantal factoren natuurlijk! Het heilige vliegverkeer werd zoals gewoonlijk niet genoemd dus daarom noem ik het maar even.

Geplaatst door Rose uit Randstad

De door deze dubieuze club gelanceerde opzet is al nauwelijks te volgen, maar de bedoelingen zijn wél glashelder.

Het is vooral een model om de omwonenden tegen elkaar uit te spelen. Stel eerst een totaalvolume vast (natuurlijk gebaseerd op de gewenste groei) en daarna mogen de omwonenden er om vechten wie de minste overlast krijgt, met Schiphol en z'n vrinden als De Grote Dirigent.

Zo zou Cerfontaine dit graag zien, het directe contact tussen Het Bedrijfsleven en de burger. En daar gaat hij ook straks in het Limburgse verder over doceren. Dat heet dan hooggeleerd.

Onderzoek eerst eens serieus hoe het eigenlijk komt dat het huidige stelsel niet werkt!

Bij zijn aantreden tien jaar geleden zei president-directeur Cerfontaine al "dat nog maar zeven mensen het hele gedoe en alle cijfertjes rond Schiphol" begrepen. Sindsdien hebben hij en de luchtvaartlobby (inclusief PNL) er alles aan gedaan om de chaos nog véél groter te maken.

Deze actie van PNL hoort dan ook in de categorie 'nieuwe truc'. Ter verdere ontplooiing van Schiphol.

Geplaatst door Olav uit Castricum

ALDERS-Tafel VERVANGT DE TWEEDE KAMER ?

De discussie die de ministers deze week met de tweede kamer voerde werd, voorzover het geluidsoverlast betreft, door Eurlings zorgvuldig beperkt gehouden tot de "opties" die bij het "actualiseren van de gelijkwaardigheidscriteria" aan de orde zijn en aan de ruimte die de door de minister zo vertrouwde Alderstafel (vervanger van de Kamer?) krijgt om er uit te komen.

Ook benadrukten hij en de minister van VROM dat ze zo graag helder, doorzichtig, vertrouwenwekkend en transparant zijn.

Wel, vertrouwenwekkend en helder is al, dat het mogelijk blijkt op grond van onduidelijkheden en ten behoeve van 'opties' een ja en nee spelletje te spelen met de toekomstverwachtingen van mensen als die daar in Rijsenhout wonen. Het zal je maar overkomen. Hoe erger je het maakt hoe meer je de kans hebt dat mensen met iets minder ergs al blij zullen zijn.

GLASHELDERE MINISTERS

Die glasheldere woorden: "Opties voor actualiseren van gelijkwaardigheidscriteria" hebben er mee te maken dat we opnieuw moeten aangeven wat we met de oude wet bedoelden. Dat was niet duidelijk en de NLR moest het maar uitzoeken. Die wist ook niet echt wat ze er mee aan moest en geeft de minister verschillende keuzen. Nu opties geheten.
Daar nu zit een addertje in het gras. Die keuzen hebben alleen maar betrekking op hoe je berekent waar en wanneer en onder welke vliegcondities aantallen huizen met geluid worden belast. Niks overlast. Die komen weer aan met de tabelletjes huizen binnen bepaalde contouren blootgesteld aan berekende motorgeluiden en ernstige hinder - hoe ernstig? Ho maar.
Er is namelijk nog een tweede, veel groter probleem, een dat de NLR niet kon oplossen, ook naar eigen zeggen, en dat is het verband tussen vliegen en de ellende die dat voor talloze personen meebrengt die aan de gevolgen van vliegtuigpassages worden blootgesteld. de minister wil pas echt reageren als je er ook echt ziek van wordt.
Hoe verder je van Schiphol bent hoe minder informatie al die Lden's of Lnight nog geven over datgene wat juist voor de belaste personen van belang is. Dus daarover zullen ze bij vriend Alders maar liever zwijgen?

WERKELIJKHEID EN WAAR DE KNEEP WEREKELIJK ZIT

De LNR gebruikt in haar rapport vaak de term werkelijkheid, maar daarmee bedoelt de LNR uitdrukkelijk niet door personen waargenomen overlast, maar gemiddelde hoeveelheden geluid die over beperkte door contouren omschreven gebieden worden uitgestort. Dat heeft NIETS te maken met wat onder de lange lage aanvliegroutes gebeurt n bijvoorbeeld Kennemerland of boven Noorwijk en Noordwijkerhout. Als je goed leest wordt zelfs bij het geluid berekenen wel rekening gehouden met vliegpaden (actueel en hybride heet dat), maar nergens met de hoogte waarop over die paden wordt gevlogen - en we weten allemaal dat hem daar nu juist de kneep zit.

STOKSLAGEN VAN DUYVENDAK

Indien omwonenden aan de Alderstafel worden meegsleept in de discussies over opties, dan zijn ze dus niet bezig met geluidsoverlast, maar raken ze bekneld in het spelletje van de sector: personen uitsluitend beschouwen uit het oogpunt van gemiddelden, daarbij, zoals een kamerlid het formuleerde, ze te leren dat ze blij mogen zijn dat ze in plaats van 100, maar 50 stokslagen krijgen.

BESLUITEN

Besluiten uit het Algemeen Overleg van de 18e

1 het besluit ten aanzien van de lange termijn verkenningen Schiphol, het Verkenningsbesluit, zal op korte termijn aan de Kamer worden voorgelegd
2 de kamer zal uiterlijk eind volgende week een brief ontvangen over de standpuntbepaling van de Minister ten aanzien van de verlenging van de termijn van de planologische reservering voor de zesde baan
3 GroenLinks heeft aangekondigd een verslag van dit algemeen overlag aan te zullen vragen, wat waarschijnlijk zal uitmonden in een motie