Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Commissie van wijzen Bewoners Aanspreekpunt Schiphol

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 1633 
|
 Staatscourant 
Commissie van wijzen Bewoners Aanspreekpunt Schiphol

Instellingsbesluit commissie van wijzen Bewoners Aanspreekpunt Schiphol      

1 juli 2009

Nr. CEND/HDJZ-2009/769 sector LUV

Hoofddirectie Juridische Zaken

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Besluit:

Artikel 1 Begripsomschrijvingen            

In dit besluit wordt verstaan onder:

a. Bas:              

Bewoners Aanspreekpunt Schiphol;

b. Commissie:

Commissie van Wijzen Bewoners Aanspreekpunt Schiphol als                   bedoeld in artikel 2;                

c. Verzoekschrift:

schriftelijke uiting van ongenoegen over de wijze waarop Bas                   zich in een bepaalde aangelegenheid jegens verzoeker heeft gedragen, als                   bedoeld in het klachtenregelement van Bas, artikel 6.5.                

d. Verzoeker:

degene die een verzoekschrift indient bij de Commissie.

Artikel 2 Instelling Commissie van Wijzen            

 • 1. Er is een Commissie van Wijzen Bewoners Aanspreekpunt                   Schiphol.                

 • 2. De Commissie is bevoegd verzoekschriften in behandeling te                   nemen.                

 • 3. De Commissie is niet ondergeschikt aan enig bestuursorgaan.                

 • 4. De Commissie ontvangt ter zake van de uitoefening van haar                   werkzaamheden geen instructiesin het algemeen of voor een enkel geval.                

Artikel 3 Taak            

 • 1. De Commissie onderzoekt verzoekschriften en beoordeelt of het                   bestuur van Bas zich in een bepaalde kwestie behoorlijk heeft gedragen.                

 • 2. De Commissie verwoordt haar oordeel naar de gegrondheid van een                   klacht over het bestuur van Bas in de vorm van een rapport.                

 • 3. De Commissie bewaakt haar onafhankelijkheid naar eigen inzicht en                   beste vermogen.                

Artikel 4 Samenstelling en aanstelling Commissie van Wijzen            

 • 1. De Commissie bestaat uit drie leden die worden benoemd door de                   Minister van Verkeer en Waterstaat.                

 • 2. De Minister van Verkeer en Waterstaat benoemt uit de leden de                   voorzitter.                

 • 3. Als leden van de Commissie worden de volgende personen                   benoemd:                

  • a. mw. J. van Nieuwenhoven als voorzitter;                    

  • b. mw. mr. dr. M.T.A.B. Laemers als lid;                    

  • c. mw. drs. J.M.C. Meulenbroek als lid.                    

 • 4. De leden van de Commissie stellen zelf een reglement van orde                   vast.                

Artikel 5 Onverenigbare betrekkingen en integriteit            

 • 1. De leden van de Commissie vervullen geen betrekkingen en                   verrichten geen werkzaamheden waarvan de uitoefening ongewenst is met het oog                   op een goede uitoefening van de functie en op de handhaving van de                   onpartijdigheid en onafhankelijkheid of van het vertrouwen daarin.                

 • 2. De leden van de Commissie mogen tot het verkrijgen van hun                   benoeming rechtstreeks noch middellijk, onder welke naam of onder welk                   voorwendsel ook, aan iemand iets hebben gegeven of beloofd.                

 • 3. De leden van de Commissie mogen of zullen om iets in hun functie                   te doen of te laten rechtstreeks noch middellijk van iemand enig geschenk of                   enige belofte aannemen.                

 • 4. De leden van de Commissie vervullen hun functie naar eer en                   geweten.                

Artikel 6 Geheimhoudingsplicht            

De leden van de Commissie van Wijzen zijn verplicht tot               geheimhouding van hetgeen aan hen bij de uitoefening van hun taak bekend is               geworden, waarvan de openbaarmaking de privacy van betrokkenen op onevenredige               wijze kan schaden, tenzij die openbaarmaking in verband met de verplichte               rapportage wenselijk is en betrokkenen hun instemming hiermee hebben               betuigd.            

Artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur is hier onverkort               van toepassing.            

Artikel 7 Zittingduur en vergoeding            

 • 1. De leden van de Commissie worden benoemd voor een periode van                   twee jaar.                

 • 2. De leden van de Commissie kunnen twee keer worden herbenoemd voor                   een periode van twee jaar.                

 • 3. Over het eerste jaar vindt een evaluatie plaats.                

 • 4. De voorzitter en de leden ontvangen per vergadering de                   vergoedingen bedoeld in artikel 2 van het Besluit vergoedingen adviescolleges                   en commissies.                

 • 5. Naast de vergoeding bedoeld in het vierde lid ontvangen de leden                   een tegemoetkoming in reis- en verblijfkosten overeenkomstig het Reisbesluit                   binnenland, voor zover zij niet reeds aanspraken kunnen maken op grond van een                   andere regeling.                

Artikel 8 Ontslag leden Commissie van Wijzen            

De leden van de Commissie worden ontslagen:

 • a. op eigen verzoek;                

 • b. wegens opheffing van de Commissie.                

Artikel 9 Ondersteuning            

 • 1. De Minister van Verkeer en Waterstaat voorziet voor de                   ondersteuning van de Commissie in een secretariaat.                

 • 2. De secretaris is in de uitoefening van zijn functie uitsluitend                   verantwoording verschuldigd aan de Commissie.                

 • 3. De Commissie ressorteert onder de Overlegorganen Verkeer en                   Waterstaat.                

Artikel 10 Rapportage            

De Commissie rapporteert jaarlijks voor 1 juli aan de Minister van               Verkeer en Waterstaat over de uitvoering van de in artikel 3 genoemde               taken.            

Artikel 11 Archief            

De archiefbescheiden van de Commissie worden na opheffing van de               Commissie overgedragen aan het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.            

Artikel 12 Inwerkingtreding            

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de               dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.            

Artikel 13            

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Commissie van               Wijzen Bewoners Aanspreekpunt Schiphol.            

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden               geplaatst.            

De Minister van               Verkeer en Waterstaat,            

C.M.P.S. Eurlings.

TOELICHTING          

Historie          

Het Rijk stelde in het kabinetsstandpunt Schiphol in 2006 vast de               behandeling van klachten over hinder rond Schiphol over te willen dragen van de               Commissie Regionaal Overleg luchthaven Schiphol (CROS)1 aan Amsterdam Airport Schiphol (AAS) en               Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL). Als reden voor de overdracht gaf het               Rijk in het kabinetsstandpunt de noodzaak om over te stappen van               klachtenbehandeling naar klachtenmanagement. Het idee dat AAS en LVNL een               maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben en zelf instrumenten hebben om de               door het luchtverkeer van en naar Schiphol veroorzaakte hinder te beperken zijn               hierbij eveneens belangrijke redenen.            

In 2007 hebben LVNL en AAS het klachtenmanagement op zich               genomen. Hiertoe hebben zij het ‘Bewoners Aanspreekpunt Schiphol’ (Bas)               opgericht.            

CROS is met het Rijk overtuigd van de wenselijkheid van de             overdracht van de klachtenbehandeling van CROS naar AAS en LVNL. De             bewonersvertegenwoordigers in CROS gaven in de plenaire vergaderingen van 28             september en 26 oktober 2006 aan onder een aantal voorwaarden in te kunnen             stemmen met de overdracht. Eén van de voorwaarden is de inrichting van een             goede ombudsfunctie.          

Toen de klachtenbehandeling onderdeel uitmaakte van CROS, was de               Nationale ombudsman de onafhankelijke externe klachtenvoorziening.            

Omdat Bas in tegenstelling tot CROS geen bestuursorgaan is, heeft               de Nationale ombudsman hier juridisch geen zeggenschap over.            

Het Rijk geeft met de inrichting van de Commissie van Wijzen             Bewoners Aanspreekpunt Schiphol invulling aan een goede ombudsfunctie, daarmee             wordt voorzien in een onafhankelijke externe klachtenvoorziening.          

Doelstelling Commissie van Wijzen          

Doelstelling van de Commissie is om naar analogie van de Nationale             ombudsman een ombudsfunctie voor het bestuur van Bas te vervullen. Hiermee             wordt bedoeld dat mensen bij de Commissie terecht kunnen indien zij problemen             hebben met de behandeling die het bestuur van Bas hen geeft.          

Werkwijze Commissie van Wijzen          

De Commissie krijgt de taak om klachten over de klachtenbehandeling             dan wel afhandeling van een klaagschrift door Bas te onderzoeken. Klachten             komen eerst bij Bas, daarna bij het bestuur van Bas en pas daarna bij de             Commissie. De Commissie valt ambtelijk onder de Overlegorganen Verkeer en             Waterstaat (OVW).          

De Commissie stelt zelf een reglement van orde vast waarin hun             werkwijze wordt beschreven.          

De Minister van               Verkeer en Waterstaat,            

C.M.P.S. Eurlings.


XNoot          
1

Cros is een op grond van artikel 8.34 van de Wet             luchtvaart ingesteld overlegplatform met betrekking tot Schiphol.             Vertegenwoordigers van de bewoners, de luchtvaartsector en het bestuur uit de             regio hebben zitting in Cros. Het Rijk is als toehoorder aanwezig bij             bijeenkomsten van Cros.          

               


Reacties op dit bericht

Geplaatst door Els uit Castricum

Ja? En dan?

Geplaatst door Ton uit NULL

De ervaring heeft geleerd dat we zó de échte oplossingen van de hinder weer járen vooruit kunnen kletsen.

Geplaatst door L.R. Aalegeiz uit Spaarndam

Wie is eigenlijk de ultieme baas van AAS en LVNL?

"Klachten komen eerst bij Bas, daarna bij het bestuur van Bas en pas daarna bij de
Commissie. De Commissie valt ambtelijk onder de Overlegorganen Verkeer en
Waterstaat (OVW)."

Volstrekt kansloos dus dat je als burger je klacht behandeld ziet. Vreemd dat deze 3 dames zich laten inhuren voor deze functie.

Wanneer wordt de commissie die de klachten afhandelt over de klachtenafhandeling over de klachten die bij BAS zijn ingediend opgericht?

Geplaatst door Els uit Castricum

Wel L.R. Aalegeiz, als WIJ nou eens die commissie vormen?
Een commissie uit zeer ervaringsdeskundigen!!
Die de bevoegdheid hebben om:
*elke dag te melden, dat elk vliegtuig een klacht is
*elke dag te melden, dat de gezondheidsklachten vreselijk zijn
*elke dag te melden, dat kinderen niet meer in stilte mogen opgroeien en op school ook nog eens vreselijk gestoord worden zodat ze leerachterstanden en minderwaardigheidscomplexen oplopen
*elke dag te melden, dat de farmaceutische industrie gouden dagen beleeft door het produceren van slaapmiddelen en oordoppen
*elke dag te melden dat onze dieren stresskonijnen aan het worden zijn van de schrik omdat ze denken dat er onweer uitbreekt
*elke dag te melden dat de dokters nog niet snappen, waar de aandoeningen aan de luchtwegen en de longontstekingen vandaan komen en dus ècht niet uit Mexico
*elke dag te melden dat we ons overdag door moeheid en het incasseren van gepiep, gejank, gebrom en gebrul niet kunnen concentreren en dus ons werk maar half kunnen doen
*elke dag te melden dat we onvriendelijke boze mensen aan het worden zijn, die graag dat af willen reageren.
*elke dag te melden dat we een groot risico lopen om de dood te vinden door het neerstorten van een vliegtuig of in het ergste geval verbrand en verminkt verder te moeten leven
*elke dag te melden, dat er toch niet naar ons geluisterd wordt en dat we trouwens niet eens weten waar we dit alles ECHT moeten melden?
Voel je daar wat voor? Groetjes, Els

Geplaatst door An uit Bussum

Vraag het Guus Berkhout.

Geplaatst door cns uit deltametropool

En weer wordt de bestuurscultuur rond Schiphol slim uitgebreid met een - door een PvdA corifee voorgezeten - schijncommissie.
Natuurlijk weer eens secretarieel ondersteund door V&W (vergelijk CROS en Alderstafels.) Onafhankelijkheid al bij voorbaat uitgesloten en bewoners weer eens buiten spel.

Of deze "wijzen" de vraag willen beantwoorden waarom het doodgewoon dus direct meten en handhaven van vlieglawaai altijd is tegengehouden, laat zich al raden: zulke zaken worden altijd zorgvuldig buiten de competentie gehouden.

Er is weer een doekje voor het bloeden door de schertsfiguur Eurlings toegevoegd om de schijn van een verantwoord opererend V&W op te houden..............

Geplaatst door Ton uit NULL

Waar is ons aller VROM eigenlijk? Minister Cramer en haar medewerkers zijn toch de hoeders van ons milieu. Daar valt toch óók die gezondheid schadende continue rotherrie onder.
Blijkbaar is 't voor haar en haar medewerkers niet interessant genoeg. Of zijn ze báng van Eurlings en Balkenende ?
Zouden ze zélf wel eens een klacht over die vliegherrie hebben uitgesproken naar BAS en gemerkt hebben dat er door de sektor gewoon geen substantiële donder aan die hinder wordt gedaan.
Gewoon hóren, zién en vooral zwijgen.
Ik ken mevr. Cramer uit een andere hoek en ik ken haar niét meer terug.
Wat een afgang.

Geplaatst door V.O.S. uit NULL

" Waar is ons aller VROM eigenlijk? Minister Cramer en haar medewerkers zijn toch de hoeders van ons milieu. Daar valt toch óók die gezondheid schadende continue rotherrie onder.
Blijkbaar is 't voor haar en haar medewerkers niet interessant genoeg. Of zijn ze báng van Eurlings en Balkenende ? "

1 hele grote zieke arrogante asociale en schijnheilige kliek...........de politiek.
Daar valt dus de Schiphol-group ook onder.........................helaas verwacht ik er niets meer positiefs van.

Geplaatst door An uit Bussum

De PvdA heeft het zo goed voor met het volk, ik verwijs alleen naar de schertsfiguur Wim Kok, dat zij de milieuproblematiek van Schiphol onder dienst Ecomische zaken van A'dam heeft geschoven. Ir. Marijke Vos, wethouder milieuzaken, is verboden iets te zeggen over Schiplol (deze tikslip laat ik staan) en met name het milieu. Ec. Zaken heeft zgn. een poortfunctie. Echter aan de CROS-tafel zit Ezeline (ook mooi) de Jong van Ec. Zaken om de belangen van de economie te behartigen en niet die van het milieu.
AAS, ING, CROS, het zijn allemaal plekken voor parkeerfuncties voor de PvdA-boboo's en haar vrindjes. CROS bijvoorbeeld: Hans Ouwerker, Eilders, Tan. Allemaal weer vertrokken wegens manipulaties.
Wim Kok is het meest saillante voorbeeld.
Er is een dik boek over te schrijven.

Geplaatst door Fiet uit NULL

Hallo An
Het is dus ook hélemaal niet verwonderlijk dat de PvdA in alle peilingen zakt. Natuurlijk worden ze voor hun arrogante houding afgestraft. Hun voormannen, maar ook de laag daaronder, zijn al jaren meer met eigen glorie en winst bezig dan met het volk dat ze zeggen te vertegenwoordigen.
Ze krijgen daarom terecht schop voor schop en 't volk zal haar eigen beslissingen nemen. Ik heb deze partij al enkele jaren geleden laten vallen.
Er zijn met betrekking tot Schiphol wel ándere partijen die mij beter kunnen vertegenwoordigen. Partijen die er duidelijk op uit zijn 't eenzijdige groeibeleid van Schiphol om te buigen en wat méér oor blijken te hebben voor het wélzijn van de omwonenden i.p.v. voor een steeds maar dikkere portemonnee.