Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Cluster Noord reageert op maatregelen Schiphol

 |
 Geplaatst door: A Holwerda 
 |
 Bekeken: 974 
|
 Radio Beverwijk 
Cluster Noord reageert op maatregelen Schiphol

REGIO - Met een inspraakreactie reageert Cluster Noord, bestaande uit de gemeenten Velsen, Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest, Castricum en Heiloo, op de Concept-Ministeriële Regeling Experimenten. Met deze regeling mag Schiphol een aantal maatregelen uitvoeren die de hinder in de hele Schipholregio moeten verminderen. De ministeriële regeling bevat 4 regelingen waarvan 3 met 1 maatregel en 1 met 5 maatregelen. Niet alle maatregelen hebben gevolgen voor de cluster of pakken negatief uit voor de regio. Met betrekking tot deze maatregelen hebben de clustergemeenten geen bezwaar. Maatregel 17 (de verlenging van de nachtelijke procedures tot 06:30 uur) stuit echter wel op bezwaren van de cluster.

Deze maatregel houdt in dat alle inkomende en vertrekkende vliegtuigen worden afgehandeld volgens de nachtprocedure: een geluidarme nadering van het vliegveld. De gemeenten onderschrijven wél de gedachte achter de maatregel, maar vinden deze onvoldoende doordacht. Dit maakt dat het cluster bezwaren heeft tegen de maatregel. Sinds de ingebruikname van de Polderbaan is sprake van een toename van het aantal gehinderden en slaapverstoorden. Door experiment 17 wordt voor de duur en het tijdstip van het experiment de hinder van vrijwel de hele Schipholregio verplaatst naar de gebieden die onder de aan- en uitvliegroutes van de Polderbaan en de Kaagbaan liggen. Het gevolg daarvan is een toename van het aantal ernstig gehinderden en slaapverstoorden met enkele tientallen procenten in de gemeenten van Cluster Noord.

Een voorbeeld is de gemeente Heemskerk waar het aantal slaapverstoorden van 950 toeneemt naar 1370. Dit is een toename van ongeveer 45 procent. De cluster is van mening dat onderzocht moet worden of het niet mogelijk is de route verder te optimaliseren. Daarmee zou de toename van hinder in het gebied gecompenseerd kunnen worden.


Reacties op dit bericht

Geplaatst door Willem uit Heemskerk

LAPMIDDELEN.
We moeten eerst eens van het idee af dat die Polderbaan 24 uur per dag open moet/mag zijn.

Geplaatst door Victor uit Krommenie

Beetje laat die inspraak...de experimenten zijn vandaag begonnen.....

Geplaatst door dr Olav Bijvoet uit Castricum

Cluster Noord heeft bezwaar tegen een van de experimenten.
Alle experimenten hebben hetzelfde doel en moeten leiden tot minder hinder. Het experiment vindt men onvoldoende doordacht. De hinder neemt toe, wat men juist niet wil. Er wringt iets als hinder volgens de toetsmethodieken van het experiment moet afnemen, en Cluster-Noord alleen toenemen ziet.
Let wel, ook onze Voorzitter conformeert zich als lid van de Alderstafel, aan het model. Maar hij distantieert zich als voorzitter van het PVRC. Zijn hart wordt verscheurd en mijn rust.

INZICHT

In het vorig AO bleek dat de rekenrecepten voor geluidsoverlast ook door verantwoordelijken worden gewantrouwd. Men zegt "het is niet meer uit te leggen". Men bedoelt "Niet uit te leggen aan je zelf". Bij de burger heerst dat wantrouwen al lang. Bij hem berust wantrouwen op de ervaring dat wat Overheid en Sector presenteren als goed voor hem, steeds weer averechts uit valt. Gaat de Overheid dan rekenen dan zegt ze alsnog gelijk te krijgen en beschuldigt zij de burger van onredelijkheid. Cluster Noord weet daar wat van.
Waarom dan toch weer deze maten gebruikt bij onze experimenten? En waarom zoverhaast?
Omdat de aanbieders, de Alderstafel, geen andere keus hadden dan blind te varen op een historisch door de wetgever geaccepteerde, ondoorzichtige, en wetenschappelijk onjuist samengestelde evaluatietechniek. En Eurlings? Hij zegt blijkbaar "Geen gezeur, niet denken maar doen!". Hoorden we dat al eerder van hem?

WIE HEEFT DIE OVERLAST ?

Bij de rekenaars zijn er zo weinigen die de ICT elementen van de techniek verstaan, dat, toen er twee jaar terug één medewerker uitviel, het lange tijd vrijwel onmogelijk was voldoende cijfers te verschaffen.
Naast het kunnen hanteren, dat toen misliep, is óók iets mis met begrijpen. Het begrijpen van de structuur van die techniek berustte op kennis en gegevens uit het verleden van de USA die onkritisch voor waar zijn overgenomen. Zelfs in Brussel. Hetw as toen al moeilijk.

Met zekerheid kan worden gesteld dat, er verschil is tussen het doel van het rekenontwerp en het doel waar de methode voor wordt gebruikt. Men dient tegengestelde waarheidsbelangen.
Het gaat om tegenstelling tussen, enerzijds, overall procentuele schade voor exploitanten als gevolg van min of meer ernstige weerstand van burgers (dat is wat men probeert te meten) en, anderzijds, om terugkerende persoonlijk en door het individu ervaren overlast (dat is wat men ervaart).

De verkeerde toepassing heeft dan ook tot gevolg dat persoonlijk ervaren overlast door de burger wordt opgeofferd aan statistische schade voor exploitanten.
Het resultaat mikt dus op vermindering van geluidsoverlast, niet voor de burger, maar voor de exploitant!
Dat is precies wat gebeurt. De winst door effecten elders weegt voor de exploitant zwaarder dan het erger worden van de al ernstige hinder en slaapstoornissen voor dezelfde mensen in Cluster Moord, pardon, Noord.

ALDERSTAFEL, MAAR OOK MINISTERIE EN KAMER ONBETROUWBAAR

Mijn vermoeden is dat, mocht het experiment de verwachte uitkomst opleveren, dat onherstelbare schade meebrengt voor velen.
Die schade is het gevolg van ONBETROUWBAARHEID van het oordeel van de deelnemers (ook de bewoners!) aan de Alderstafel en van Ministerie en Kamers, berustend die op traagheid en het ten onrechte aannemen dat de gehanteerde methoden omdat ze complex zijn ook juiste informatie geven.
Ten onrechte, omdat men zich er niet van heeft verzekerd of kunnen verzekeren van het waarheidsgehalte van het inzicht waarop het geheel berust. Ze menen professioneel af te wegen. Maar het zit hem niet in afwegen, rekenen of meten, maar in een gebrek aan wetenschappelijke kennis.

CONCLUSIE

Er is dringend behoefte aan een met van de luchtvaart afkomstig geld gefinancierd onafhankelijk wetenschappelijk instituut. Een onafhankelijk KDC, Knowledge Development Centre, dat met internationale kennis normen en verantwoordelijkheden integreert en permanent onderzoek regelt ten aanzien van drie, uitdrukkelijk onderscheiden zaken:

[1] Efficiënt en veilig vliegverkeer, met specifieke verantwoordelijkheid van de verkeersleiding voor permanent behoud van de kwaliteit en integriteit van de leefomgeving van alle personen die aan dit verkeer worden blootgesteld
[2] Flexibele Sociaal Economische Inpassing op Europees niveau van de activiteiten van regionale Luchthavens
[3] Duurzame bedrijfsvoering van Luchtvaartmaatschappijen

Geplaatst door leo uit de kwakel

** O.B.,
met alle respect,
je hamert zo vaak op dat instituut dat ik vrees dat je doel en middel verwisselt.

Geplaatst door OB uit Castricum

Leo

Het is de druppel en de steen


(we leren het van de overlast, die blijft ook maar komen)

Geplaatst door Sour uit Leiden

De omwonenden dachten een middel te hebben om de voorstellen te kunnen toetsen. Helaas keer op keer zijn ze bedot. Zolang men geen adequat toetsmiddel heeft is men niet bij machte te oordelen. Vandaar de terechte stellingname van O.B. De naamgeving milieubaan voor de vijfde baan is een gotspe, net zoiets als de neutronenbom of "the human bomb" te vertalen in de humane bom.

Geplaatst door dr. Olav Bijvoet uit Castricum

Leo, Sour :

OVER REGELS, SCHIPPEREN EN HET EI VAN COLUBUS

Men heeft natuurlijk gelijk, wanneer men stelt dat er geen absoluut ware politieke antwoorden bestaan. Politici moeten als zeelieden vooruit leren zeilen bij tegenwind. Dan moet je soms rare beslissingen nemen die lijken af te wijken van vaststaande regels.
Als er dan al geen absolute antwoorden zijn, zijn dan alle uitspraken maar meningen? Dan zou het inderdaad slecht zijn die alsmaar te herhalen.
Maar ik denk dat het hier gaat om meer dan alleen een eigen mening. Soms zijn er oplossingen met het karakter van het ei van Columbus. Of van een Salomonsoordeel.
In Politiek gaat het ook om de kunst te verstaan, dat soort oplossingen te vinden. Het zijn oplossingen die je van tevoren niet ziet maar die, achteraf, vaak vanzelfsprekend blijken. Zo vanzelfsprekend dat je zegt: "Nu weet ik het wel". Maar dan moet het eerst vanzelfsprekend geworden zijn en zo ver is het nog niet.

OVER MENINGEN EN VANZELFSPREKENDHEID

Zo zijn er twee dingen:
• De kritiek op de tegenstrijdigheden en de fouten in de onderbouwing van de huidige wetgeving
• Het voorstel zoals ik dat hiervoor in zijn geheel aanbied, met de drie punten, een voorstel dat in de loop van de tijd helderder en directer is geworden, naarmate het werd herhaald

Die beide zaken zijn mijns inziens meer dan een toevallige persoonlijke mening van mij, maar hebben een vanzelfsprekendheid die pas duidelijk word als je ze eenmaal ziet. Omdat het zaken zijn die belangrijke stappen zouden kunnen zijn op weg naar een herformulering van wat in luchtvaart en rond luchthavens zou kunnen gebeuren, juist daarom kom ik er steeds op terug. Niet als de enig mogelijke weg, maar als bespreekbare weg.
Het staat je vrij daar zwakke punten in aan te wijzen. Daarmee kun je de toekomst alleen maar verbeteren. Om een voorbeeld te geven. Ik geloof niet dat we bindende uitspraken kunnen doen over aantallen vliegbewegingen in de toekomst. Wanneer de de LVNL ernst maakt net zijn taak en deze die taak ook formeel opgelegd krijgt, dan zal het via de LVNL zijn dat de politiek zijn informatie hierover zal ontvangen.
Maar, zomaar wat roepen dat kan niet helpen. De sector kan niet zo maar beschikken over de burger, noch de burger over de sector. Lijkt me.

OVER PUBLIEKE TRIBUNE EN NIET PUBLIEK OVERLEG

Tenslotte nog iets. Een site als deze en een vereniging als de PVRC heeft grote waarde omdat de burger de kans geeft in het openbaar en hardop te denken. De burger heeft er een stem. Maar het zal niemand ontgaan zijn dat ik bang ben voor ontwikkelingen die er toe leiden dat het machtsmiddelen worden of belangengroepen die politieke beslissingen ongelegitimeerd en dus ondemocratisch willen beïnvloeden. Dit gebeurt namelijk in een dialoog waarin de materiële-, en kennis-, en ervarings-achtergronden van de deelnemers ongelijk is verdeeld en het gesprek door het niet publieke karakter weer van de publieke tribune verdwijnt.
Het is de reden waarom ik indertijd afstand heb genomen van een geformaliseerd VGP en dat nog doe. Ik vind het als loyaal lid dan ook een plicht dat gevaar waarvan de reële gevolgen nu wel duidelijk zijn, openlijk te onderkennen. Het is ook een reden waarom ik gebruik blijf maken van dit forum om aan de kwaliteit van de publieke bijdrage en voorlichting bij te dragen.
Als besturen en kamerleden en ambtenaren verstandig zijn - dan lezen ze ook wat op dit soort plaatsen gebeurt. En dat hoop ik dan maar. Dus laten we hopen dat er iets herkenbaars gebeurt in het komend Overleg.