Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Castricum ziek door vliegherrie

 |
 Geplaatst door:  
 |
 Bekeken: 1204 
|
 NHD 
Castricum ziek door vliegherrie Download het gehele artikel 'Castricum ziek door vliegherrie'

Reacties op dit bericht

Geplaatst door L.R. Aalegeiz uit Spaarndam

"Sorry Castricum maar anders komt de economie krakend tot stilstand en zal Nederland ten prooi vallen aan hordes van ergens anders vandaan."

Geluidsoverlast veroorzaakt in NL alleen al 600 dodelijke slachtoffers per jaar. Wegverkeer neemt qua overlast de helft voor haar rekening, de luchtvaart de helft van het wegverkeer, dus 25%. Die 25% echter zijn wel geconcentreerd in een gebied van 75 bij 75 kilometer, het aantal slachtoffers in die regio zal dus hoger zijn statistisch gesproken, vooral ook vanwege de hoge bevolkingsdichtheid.

Ergo, u mag rustig (nou ja rustig) sterven zolang u SPL maar niet de weg zit.

Geplaatst door OB uit Castricum

Prima, gemeenteraad van Castricum.

En we zijn niet alleen ziek van de vliegherrie,

maar ziek van manipuleren
van informatieavonden
voorlichtingsbijeen komsten
gesprektafels
uitwegmanoeuvres van kamerleden
kleine presentjes van Schiphol
bustochtjes met geinteresserde kamerleden of ministers
en, ja R.Aalegeiz, reductie van burgers tot statistiek
en bepalen van hinder in termen van risico op ernstig protestGeplaatst door OB uit Castricum

Misschien haal ik de gramschap van enkele lezers over mij af, maar ik wil toch het volgende benadrukken:

De gemeente heeft naar mijn bescheiden mening volkomen gelijk wanneer ze in haar protest de nadruk legt op de kans op individuele gezondheidsschade en vraagt dat te voorkomen.

Dat is terecht. Het is het enige logisch hanteerbare doel.
Minder vliegen klinkt goed maar is naar zou, naar ik echt denk een verkeerd uitgangspunt zijn. Ook bij minder vliegen kun je extreme overlast veroorzaken.

De fout van het bestaande systeem is dat het als toetssteen hanteert het voorkomen van sociale onrust over een gegeven tijdsbestek, en niet de absolute preventie van voorkomen van individuele overlast. Het eerste van die twee is een statistisch gegeven, dat het voorkomen van individuele hinder accepteert en zelfs bagatelliseert tot component. Daarmee is het gaat het aan het wezen van het probleem voorbij.
Welnu het wezen van probleem is dat het kan voorkomen dat er mensen zijn die tegen hun wil en zonder dat ze daar aam kunnen ontkomen veroordeeld worden tot permanent op willekeurige momenten aan voor hen onaanvaardbare hinder te worden blootgesteld.

Dit is vast wat moeilijk te verteren als strijdkreet. Maar minder vliegen als doel is naar ik denk toch echt helemaal onjuist. Al zal dat sommigen moeilijk liggen. Toch zal het er van moeten komen dat het onaanvaardbaar is wanneer er omstandigheden zijn dar er mensen zijn, hoe weinig ook, die schade ondervinden, zonder dat je er alles aan doet om dat te voorkomen.
De hinder moet minder. Hoe? Dat bepalen is niet onze taak, maar die van de verantwoordelijken voor het luchtverkeer.

Geplaatst door Roelof uit Almere

1. Prima actie van de Castricumse gemeenteraad, dit is tenminste belangenbehartiging ten behoeve van de bevolking. Ik wilde dat de gemeente Almere (sinds 2004 geheel onleefbaar geworden door lawaai van dalende straalvliegtuigen richting Schiphol) net zoveel lef zou hebben.
2. Luchtverkeer is ook verkeer en behoort aan dito normen te voldoen. De geluidsnormen voor standaard afgestelde personenauto’s moeten eveneens van toepassing zijn op het luchtverkeer. Temeer omdat het vliegtuiglawaai niet getemperd wordt door bebossing en bebouwing.
3. Aan Schiphol c.s. wordt de volgende taakstelling opgelegd: “De normen worden NIET versoepeld, maar integendeel elk jaar strenger, ter normalisering van de leefbaarheid in half Nederland. Indien u wilt doorgaan met uw vliegbewegingen zorgt u maar met technische hulpmiddelen dat u binnen de (jaarlijks aangescherpte) normen blijft. De extra kosten berekent u door aan de gebruikers”.
4. Intra-Europees vliegverkeer vanaf Schiphol wordt vanaf 01-01-2009 uitsluitend verricht met stille propellervliegtuigen. Minder lawaai, meer efficiënt, goedkoper te exploiteren en nauwelijks extra reistijd.
5. Elk overvliegend kreng dat meer lawaai maakt dan een standaard afgestelde personenauto moet onmiddellijk tot landen worden gedwongen, ontmanteld en per schip op kosten van de eigenaar retour gestuurd.

Geplaatst door Els uit Castricum

Ook ik vind het prima, dat Groen -Links aan de bel trekt in den Haag. Maar ik had graag gehad, dat dat al veel eerder was gebeurd. Tot nu toe was het vanuit de politiek in Castricum oorverdovende stil terwijl het al die jaren bekend is, hoe erg de vlieghinder hier is. Maar door deze daad, zullen ze wel eens mijn stem kunnen krijgen bij een volgende verkiezing.

Geplaatst door Olav Bijvoet uit Castricum

Beste Els

"Tot nu toe was het vanuit de politiek in Castricum oorverdovend stil?".
Vind je het erg als ik daar een vraagteken bij zet?.

In de loop van 2003 en voor de Polderbaan was geopend reageerden veel burgers op een oproep in 'de Castricummer' om zich te verenigen. Uit de ingezonden brieven werd een PVRC-bestuur gevormd en op 19 november 2003 volgde een eerste algemene ledenvergaderong. Het nog maar enige maanden bestaande Platform had inmiddels meer dan 900 leden.
Toen de toenmalige voorzitter aftrad, zelfs 1300.

De voorzitter van PVRC, liet de volle zaal aan de hand van beelden en cijfers zien hoe een belangrijk deel van het vliegverkeer van en naar Schiphol – inclusief de daarbij horende overlast – zich in de afgelopen drie jaar gaandeweg in noordelijke richting heeft verplaatst. Zeker nu sinds 1 november de Polderbaan volledig in gebruik is, is de geluidhinder in de regio Castricum sterk toegenomen. Dat blijkt onder meer uit het aantal bij CROS ingediende klachten: daarvan is inmiddels éénderde afkomstig uit Castricum en omgeving. De voorzitter voorspelde dat de hinder in 2004 nog verder zal toenemen. Hij pleitte voor het hanteren van het aantal bij CROS ingediende klachten als maatstaf voor ondervonden hinder in plaats van het meten van geluid.
Ik denk dat de samenwerking de realiteit van hinder in Castricum op de kaart heeft gezet.

Wethouder Veldt – samen met burgemeester mevr. Emmens als gast aanwezig – verklaarde dat de gemeente Castricum alle haar ter beschikking staande mogelijkheden wil benutten om de geluidhinder terug te dringen en daarbij niet zal wachten op de geplande evaluatie van de Luchtvaartwet in 2005. Er moet eerder resultaat bereikt worden, onder het motto: ‘Elk geluid heeft een tegengeluid’

In het vervolg daarvan heeft de gemeente nog in hetzelfde jaar en in de jaren daarna kamerleden als Samson, Duyvendak, Haverkamp, de Krom en daarnaast Cerfontaine ontvangen en meerdere powerpoint-presentaties voorgehouden met exacte cijfers over de hindertoename, cijfers die verzameld waren met de hulp van Mevrouw Wildekamp en Mervouw Marcus uit de Commissie Geluidhinder Schiphol en het Klachtenbureau. Het Gemeentebestuur heeft bezoeken gebracht aan den Haag en aan de commissie CDV. Het heeft geprobeerd met de Milieudienst IJmond gezamenlijke acties te voeren. De staatssecretaris is ook in Castricum op bezoek geweest.

Indien op alle beloften die gedaan zijn door kamerleden, woorden uit den Haag en reacties van de LVNL . geen enkele verbetering, nee, een duidelijke verslechtering van de situatie is gevolgd, dan ligt dat niet aan de gemeente, maar aan de ONGEVOELIGHEID VAN VERANTWOORDELIJKEN VOOR DE KERN VAN ZORGPLICHT:
dat is niet • het managen van geluidbeleving en informatie en reductie van jaarlijkse protestgemiddelden
maar • de plicht te zorgen dat nergens individuele gemeenten of bepaalde personen, gedurende welke langere of kortere perioden dan ook, zonder hun toestemming en zonder uitzicht op verbetering, worden blootgesteld aan voor hen onaanvaardbare rustverstoring door de luchtvaart.
Onaanvaardbaar is niet met regels vast te stellen, vandaar de noodzaak voor permanente interactie tussen LVNL en omgeving. Daar is gewoon nog niets aan gedaan.
Het middel om dit te voorkomen, een goede registratie van de klachten is ze uit handen genomen door opheffing van het klachtenbureau en vervanging door een niet werkend pacificatie-insituut, bezoekBAS.

Vandaar dat nu een noodkreet gerechtvaardigd is. Maar schuld en oorverdovend stil?

NEE!


Geplaatst door Els uit Castricum

Olav, bedankt voor je reactie en prima, dat je me op het een ander wijst. Maar dat was toen, in de beginjaren. Ook met andere bestuurders. En ik kan me voorstellen, dat als zich zo'n probleem voordoet, zoals zich dat heeft voorgedaan met de komst van de Polderbaan, er beleefde bijeenkomsten zijn geweest waarin men elkaar glimlachend gewezen heeft op HET PROBLEEM. Ook de staatssecretaris deed een toertje en nèt op die dag was de wind uit het noorden, dus geen vliegtuigen. Dat viel mee of tegen. Zij vond het meevallen.
Maar nu heb ik het gevoel, dat het inderdaad tot voor kort oorverdovend stil was vanuit het gemeentebestuur. Zelfs de aankondiging bij de Gemeente-informatie van de 2 krantjes, waar je terecht kunt om een klacht in te dienen, staat nog onder de noemer Cross en niet van Bas. Maar goed, als er achter de schermen nog meer wordt ondernomen, wat wij niet weten of die ik over het hoofd zie, mijn welgemeende excuses. Ik zou het toejuichen, als dat gebeurt!

Geplaatst door Olav Bijvoet uit Castricum

Els,

Jammer genoeg, maar ik beschik ook niet over meer informatie wat PVRC betreft, of gemeentebestuur dan jij en ik hier hebben gekregen. Inderdaad is het me opgevallen dat de technische info in de krantjes al heel lang niet is bijgewerkt of zelfs afwezig.
Maar, laten we, nu de hele raad gezamenlijk actie onderneemt, en wel namens ons allen, daar onze steun aan betuigen. Het is ze beslist niet te doen om beleefde antwoorden alleen.
En ook het volgende: In mijn tijd als bestuurslid waren de besprekingen beslist niet beperkt tot beleefde uitwisselingen. Voor gebrek aan gevolg zijn voornamelijk de sector, en overheden en kamerleden verantwoordelijk.

helemaal teleurstellend is het resultaat overigens niet. De omgeving is nu een factor geworden van belang. En, deze site wordt gelezen, ook om zijn inhoud.

Verder lijkt het me dat de raadsbeslissig na het initiatief van GroenLinks, niet mogelijk geweest was zonder dat anderen hebben gezorgd voor de gegevens, waar het initiatief en de noodkreet van ons gemeentebestuur op berusten.
ik ben er blij mee. Ook met het feit dat het NHD ditmaal met positieve geluiden kwam, dit en de oproep van Cor Portegies.

De commentaren die je hier aantreft mogen dan in het algemeen niet commentaren zijn van het PVRC-bestuur, daarmee zijn ze wel afkomstig van mensen met de vrijheid van critiek en zonder binding aan overlegtafels. Ze spiegelen zeker niet alleen de eigen visie van enkelingen of technische voorstellen, maar proberen de grotere achtergrond te ontdekken en te formuleren wat bij vele anderen leeft. Het eerste dat nodig is bij correctie van wet en regelgeving is begrijpen wat er dan werkelijk mis is en dit zinnig te te formuleren. Men leert hopelijk dagelijks bij!
Overigens, jouw vlagge actie, die zich baseert op het schenden van het beginsel van rechtvaardig bestuur. is mijns inziens helemaal ter zake.