Platform Vlieghinder Kennemerland
 

CROS jaarcijfers 2003: meer klagers, meer klachten

 |
 Geplaatst door: redactie 
 |
 Bekeken: 673 
|
 CROS 
CROS jaarcijfers 2003: meer klagers, meer klachten

02-02-2004   CROS jaarcijfers 2003: meer klagers, meer klachten
————————————————————————————————————————
 
Bron: Bureau CROS
Haarlem- 02-02-2004

In 2003 dienden bij het Informatie- en Klachtenbureau van CROS 12.006 personen uit 254 woonplaatsen 279.493 klachten in. In vergelijking met 2002 is dit een toename van het aantal klachten van 145.310 naar 279.493 in 2003, een toename van 92%. Het is het hoogste aantal klachten dat tot nu toe bij CROS in één jaar werd ontvangen, dit hield onder meer verband met de ingebruikname van de Polderbaan. In 2003 hebben zich 5.844 nieuwe klagers gemeld.
Uit totaal 254 woonplaatsen zijn klachten gemeld. Vergeleken met 2002 (228 woonplaatsen) is dit een toename van 26%. In 2003 dienden 12.006 personen klachten in bij het Informatie- en Klachtenbureau van CROS. Dit is een toename van 2.248 klachten in vergelijking met vorig jaar (9.758 klachten).

Het aantal nachtklachten is in 2003 meer dan verdubbeld. Van 19.885 in 2002 naar 45.105 in 2003, dat betekent een toename van 127%.

Veruit de meeste klachten zijn afkomstig uit de volgende woonplaatsen:

1.    Castricum:          56.814 klachten gebruik Polderbaan door 759 personen

2.    Spaarndam:        12.896 klachten gebruik Polderbaan door 362 personen

3.    Amstelveen         10.289 verkeer Buitenveldertbaan door 816 personen

4.    Amsterdam West:  10.033 klachten over grondlawaai Aalsmeer+Kaagbaan en startend verkeer Polderbaan door 927 personen

5.    Velsen Zuid         10.310* klachten gebruik Polderbaan door 91 personen.

*84% van dit aantal klachten is ingediend door één klager.

Opvallend is de toename van het aantal personen uit Hoofddorp dat hinder ondervond van het start- en grondlawaai van de Polderbaan. 316 personen hebben in 2003 2.424 klachten over grondlawaai ingediend (het merendeel wordt veroorzaakt door startend verkeer). In 2002 deden slechts 28 personen 61 meldingen van deze vorm van hinder.

In 2003 hebben zich 5.844 nieuwe klagers gemeld. Nadat de Polderbaan in aanvang alleen gedurende de nacht is gebruikt is deze vanaf 1 juli ook overdag in gebruik genomen. In juli dienden 1.366 personen voor het eerst een klacht in, in augustus waren dat er 1.439. Zo meldden zich uit Castricum 570 nieuwe klagers, uit Spaarndam 257, uit Hoofddorp 289, uit Amsterdam West 286 en uit Haarlem 295 nieuwe klagers.

Oorzaak

Voor de toename van het aantal klagers en klachten is een belangrijke oorzaak te noemen: het luchtverkeer van de Polderbaan. Met de ingebruikname van het vijfbanenstelsel werd door de wetgever beoogd dat er een afname van het aantal geluidbelaste woningen in het handhavingsgebied zou optreden. Dit is volgens de berekeningen ook zo. Wat echter heel duidelijk zichtbaar is, is dat het grootste aantal klachten vanwege het nieuwe baan- en routegebruik komt uit gebieden die niet binnen maar vooral búiten dit handhavingsgebied (=binnen 35 Ke contour) liggen.

Bovendien is er sprake van nieuwe hindergebieden in het verlengde van de Polderbaan, samen met de Kaagbaan in het nieuwe stelsel voorzien als een van de meest in gebruik zijnde banen.

Juist in deze gebieden was er voorheen nauwelijks sprake van geluidbelasting en nu is dat wel degelijk het geval. Voor velen is de hinder nieuw en (hoewel er is gecommuniceerd over de effecten van de nieuwe wet- en regelgeving voor Schiphol) toch onverwacht. Nieuwe en onverwachte hinder leidt altijd tot klachten. Ook de extreem warme zomer heeft waarschijnlijk bijgedragen tot de toename van de klachten (open ramen, tot laat buiten).

Daarnaast heeft het nieuwe gebruik van de luchthaven en de rekenfout veel publiciteit gekregen. Ook dit heeft mogelijk invloed op de klachtenaantallen.

Wat wordt er aan gedaan?

De Polderbaan is aangelegd na een langdurig besluitvormingsproces. Nu de baan daadwerkelijk in gebruik is worden de effecten ook op de omgeving zichtbaar. In de wet is vastgelegd dat de regels in 2005/2006 moeten worden geëvalueerd.

Aan deze rijksevaluatie levert CROS een bijdrage door nu zoveel mogelijk gegevens te verzamelen over klachten, hun herkomst, baan- en routegebruik en vliegroutes om bij de voorbereiding van de evaluatie over zoveel mogelijk voorstellen tot verbetering te doen.

Binnen CROS, (waarin vertegenwoordigers van 35 gemeenten, bewoners, provincie Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht en de luchtvaartsector (Luchtverkeersleiding Nederland, Schiphol Group, Transavia, KLM en Martinair), proberen de leden met elkaar afspraken te maken over een zo gunstig mogelijk gebruik van de luchthaven voor de omgeving, binnen de marges van de wet.

Commentaar PVRC

BAGATELLISEREN VAN DE BURGER


De jaarcijfers van CROS melden voor 2003 een dramatisch toenemen van klachten en klagers.
De samenhang met de nieuwe inrichting van luchtverkeer door de sector, is duidelijk.

Mede namens de in CROS aanwezige vertegenwoordigers van 35 gemeenten en vertegenwoordigers van de sector wordt de oorzaak van het toenemen voornamelijk gelegd bij een warme zomer en het feit dat de burgers van de gemeenten die liggen in het verlengde van de Polderbaan nog niet aan dit geluid zijn gewend. Dat ondanks het feit dat ze het hadden kunnen weten.

Uit de rapportage van de CROS blijkt nog niet het inzicht dat het wel eens de luchtvaartsector zelf zou kunnen zijn die, dankbaar gebruik makend van de ruimte die de wet hen biedt,  de oorzaak is van de onacceptable en zeer onevenredige overlast in de gebieden die buiten de door de overheid aangewezen handhavingsgebieden liggen.  Het zou wel eens niet die lastige burger kunnen zijn, maar de sector ZELF,  die zo’n exrtreme en onaccepetale overlast veroorzaakt in een gebied waar volgens de wetgever niet eens overlast is….

Denk daar maar eens over na, CROS!

Wij nodigen de overheid van harte uit om handhavend op te treden en de sector te dwingen de overlast in onze regio te beperken tot een overlast die hoort bij gebieden die buiten de handhavingszone liggen!

Wij vragen ons in alle ernst of deze verklaring van de CROS volmondig door alle gemeentbesturen wordt onderschreven. Wij vragen ons af of de overheid kan doorgaan met het tolereren dat een door de overheid ingesteld voorlichtingsorgaan op een dergelijke manier onbewezen suggesties doet in plaats van zich tot louter rapporteren te beperken.

Er is verschil tussen voorlichten en manipuleren.


Reacties op dit bericht