Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Burgerschapsstijlen in beweging (De resultaten van het Mentality-onderzoek dat vorig jaar gehoude

 |
 Geplaatst door: Ad 
 |
 Bekeken: 764 
|
 www.crosnet.nl 
Burgerschapsstijlen in beweging (De resultaten van het Mentality-onderzoek dat vorig jaar gehoude

Onlangs heeft de CROS de beschikking gekregen over de resultaten van het Mentality-onderzoek dat vorig jaar gehouden werd onder een deel van de Schiphol-omwonenden. Het rapport is inmiddels goedgekeurd door de werkgroep Klachten en gepresenteerd aan CROS-plenair.

Begin september 2005 ontving de CROS vele reacties over de effectiviteit en methodiek van het mentality-onderzoek. De CROS zette zich op dat moment volop in ten behoeve van het evaluatietraject Wet Luchtvaart. Een aantal belangrijke verbetervoorstellen die de CROS aan de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat heeft gedaan betreft, naast een fundamentele herziening van de klachtenbehandeling, ook meer inzicht verkrijgen in de verschillende doelgroepen (wat er leeft aan wensen en behoeften binnen de Schipholregio) en het betrekken van die regio bij besluitvorming.

Aan bureau Motivaction International B.V. werd in de zomer van 2005 de opdracht gegeven een grootschalig onderzoek op te zetten waarmee de profielen van personen die zich in 2004 gemeld hebben bij het CROS Informatie- en Klachtenbureau (IKB) in kaart konden worden gebracht. Te gemakkelijk worden de bewoners/klagers in de Schipholregio immers beschouwd als één amorfe doelgroep. Dit leidde in het verleden tot inefficiënte en ineffectieve communicatie. Een nauwkeurige doelgroepsegmentatie en het in kaart brengen van de daarbij behorende communicatiebehoeften bleek noodzakelijk omdat het hier een maatschappelijk zeer relevante problematiek betreft. Daarnaast wilde de CROS inzichtelijk krijgen of er vanuit de omgeving belangstelling bestond deel te nemen aan zogeheten bewonerpanels. De CROS wil deze panels samenstellen om in het kader van verschillende onderzoeken te meten hoe de hinderbeleving van omwonenden wordt beïnvloed.

De afweging die gemaakt is om te kiezen voor het Motivaction onderzoek is het feit dat deze vormen van onderzoek ten behoeve van marketingdoeleinden dagelijks door vele tienduizenden Nederlanders worden ingevuld. De in het onderzoek gehanteerde Mentalitymethodiek is nu al zo’n vijf jaar in gebruik. Niet alleen ten behoeve van het bedrijfsleven, maar ook ten behoeve van overheid en maatschappelijke organisaties. Motivaction is overigens niet het enige onderzoeksinstituut dat door de CROS in de arm wordt genomen. Ook het RIVM, de GGD’s en de Universiteit van Amsterdam worden betrokken bij door de CROS voorgestelde verbetertrajecten.

Het Motivaction onderzoek leverde een bijzonder hoge respons op van 46%. Meer dan 10.000 omwonenden van Schiphol, die in 2004 een of meerdere klachten hadden ingediend bij het IKB kregen een schriftelijke vragenlijst thuisgestuurd. In totaal werden er 4.926 vragenlijsten compleet ingevuld en teruggestuurd voor 26 oktober 2005. Ook de betrokkenheid bleek groot; zo’n 1200 personen hebben aangegeven deel te willen nemen aan de voorgestelde CROS bewonerpanels.

Belangrijke conclusies die uit het onderzoek naar voren komen zijn dat de klachten over vliegverkeer grotendeels afkomstig zijn van een drietal mentaliteitsgroepen: De Nieuw conservatieven, de Kosmopolieten en de Post-materialisten. Binnen het Mentality-model zijn dit de groepen die aangeven behoefte te hebben aan een toegankelijke informatievoorziening met betrekking tot het werkveld van de CROS en op zoek zijn naar mogelijkheden om inspraak te kunnen hebben in besluitvorming. Oplossingsrichtingen worden door deze groepen vooral gezocht op het gebied van milieu, wetgeving en techniek. Veel respondenten zijn daarnaast niet goed op de hoogte van de CROS als organisatie of kennen de CROS helemaal niet. Klagers die de CROS wel kennen vinden de communicatie van de CROS noodzakelijk, professioneel en betrouwbaar.

De uitkomsten van dit onderzoek vormen voor de CROS een eerste stap op weg naar een herziening en verbetering van zowel klachtenbehandeling als communicatie. Op dit moment is de CROS bezig haar bewonerpanels in te richten om onder andere in het kader van het project pilots te meten hoe de hinderbeleving van omwonenden wordt beïnvloed door gewijzigd route- en baangebruik. Ook wordt er naar mogelijkheden gezocht een vervolgonderzoek in te stellen onder alle omwonenden binnen het verzorgingsgebied van de CROS om zo ook de niet-klagers te kunnen bereiken.
Ten aanzien van de informatiebehoefte uit de omgeving heeft de CROS onlangs CROSNET ontwikkeld. Deze recentelijk gelanceerde nieuwe website van de CROS inclusief volledig vernieuwd klachten-registratiesysteem biedt omwonenden via internet een toegankelijke weg naar een betrouwbare en toegankelijke informatievoorziening. Op termijn wil de CROS dit uitbouwen naar een digitale infrastructuur voor communicatie, kennisoverdracht en gegevensuitwisseling waar de CROS in de nabije toekomst haar doelstellingen en producten op vele fronten sterker kan profileren.

Met de uitkomsten van het Motivaction-onderzoek kan de CROS in de toekomst beter zichtbaar maken wat het overleg binnen de CROS oplevert, de afstand tussen de CROS en de verschillende doelgroepen verkleinen, de klachtenbehandeling verbeteren, en (ver)nieuw(d)e middelen en informatiekanalen ontwikkelen ten aanzien van de verwachtingspatronen.

Voor de samenvatting van het Motivaction onderzoek klikt u *hier*


Reacties op dit bericht

Geplaatst door Bt uit Castricum

Nieuw conservatieven, de Kosmopolieten en de Post-materialisten

Orwell Newspeak!Geplaatst door Bt uit Castricum

Onderzoek?

De onderzoekers kennen zelfs het onderscheid tussen CROS en IKB niet.

Wat een puberale plethora van onbegrepen woorden.
Hoe informatie wanneer men vergeet middelen en informatiekanalen ontwikkelen ten aanzien van de Neo-Postmoderne, Nieuw conservatieve, de Kosmopolische Post-materialistische taal niveau's en informatiekanalen te ontwikkelen ten aanzien van de door motivaction geëlaboreerde mentality-models

Geplaatst door Gerard uit NULL

Mhh. En wanneer wordt nu de hinder minder? Want dáár gaat het om. Van dit verhaal bak ik niks, behalve dan dat ik begrijp dat het niets van doen heeft met het concreet verminderen van de geluidsoverlast. Dit is goed voor de werkverschaffing maar niet voor de vermindering van de hinder....

Geplaatst door Willem uit Heemskerk

Navelstaren. De organisatie is doel geworden.

Geplaatst door Erwin von der Meer uit Castricum

Klachtenbehandeling betekent bij de meeste bedrijven het serieus nemen van de klacht en gezamenlijk met de klager proberen tot een oplossing te komen daar waar de klacht als gerechtvaardigd wordt ervaren. Onderzoek naar de klager en zijn/haar achtergronden doen weinig terzake, wel het oplossen van de klacht. Maar ja, Schiphol is geen gewoon bedrijf. Daar gaan zaken nu eenmaal anders. Aan het oplossen van de klacht (extreme geluidsoverlast) wil men zijn handen niet branden. Nee dan liever veel aandacht besteden aan de klager zelf en verwachten dat de klachten daarmee verminderen dan wel opgelost zijn. Dit lijkt naief maar is in werkelijkheid niets meer dan een alibivoorstelling onder het motto "kijk eens wat wij niet allemaal doen m.b.t. de klachtenbehandeling".

Geplaatst door Bt uit Castricum

DIT VERSTAAT CROS ONDER TOEGANKELIJKE INFORMATIEVOORZIENING?

Hier volgt een lijstje van de begrippen die men vandaag daarvoor nodig had:

Mentality-onderzoek
evaluatietraject
Motivaction
amorfe doelgroep
doelgroepsegmentatie
communicatiebehoeften
marketingdoeleinden
Mentalitymethodiek
verbetertrajecten
mentaliteitsgroepen
Nieuw conservatieven
Kosmopolieten
Post-materialisten

Ik vroeg me op een onbewaakt ogenblik even af of de termen "Nieuw conservatieven, Kosmopolieten en Post-materialisten" soms scheldwoorden waren. Ik begon het me al aan te trekken. Dan maar niet klagen. Maar toen dacht ik dat het gaat om bepaalde mentaliteitsgroepen onder de klagers. Maar CROS scheldt natuurlijk helemaal niet. Dus nu weet ik weer niet zeker of misschien niet juist goed is wanneer je nieuw conservatief
Kosmopoliet of Post-materialist bent.
Is mijnheer TAN zelf misschien juist nieuw conservatief? Hij zegt toch dat we eigenlijk tevreden moeten zijn. Iets behoudends heeft dat wel. Dat mijnheer Ouwerkerk post is (ik ben het ook) wisten we, maar is hij ook post-materialist? Hangt er van af of hij over ons klagers te klagen heeft. Of misschien wil hij een lager salaris. Dat is dan in ieder geval neo en niet giga.

Alles bij elkaar zitten we nu toch met een veel helderder beeld van ons zelf.Geplaatst door Gerard uit NULL

Bt, heb jij het woordenboek gevonden waar dit allemaal in staat? Ik zoek me nog rot...

Geplaatst door Wim uit Castricum

Beste Bt,
Wat ik mis in je top 13 is de nieuwe CROS term "de veelklager". Wellicht een relatie met de "veelpleger". Zal mij benieuwen wat voor een celstraf je eerdaags krijgt als je oner deze definitie valt. O ja, welke definitie van dit stigma is er te bedenken? Wellicht dat ze bij het CROS niet begrijpen dat veel mensen (Castricum e.o.) die overdag elders werken en daardoor overdag minder vliegtuigklachten hebben en de groep mensen die met pensioen, VUT, ziek, huisvrouw/man zijn en daarom veelal thuis zijn, vaker geconfronteerd worden met die pestherrie en dus vaker klagen. Dit onderscheid tussen klager en veelklager slaat dus nergens op. Maar let op, straks gaan ze in hun communicatie en rapportages dit onderscheid gebruiken. Ik ga het CROS vragen om de wetenschappelijke definitie van een "veelklager" en een "gewone klager". Tevens zal ik vragen naar de argumentatie die ten grondslag ligt aan dit onderscheid. Zal mij benieuwen. Wordt vervolgd op deze site.

Wim Perlee, 12-04-2006

Geplaatst door Zandloper uit Randstadmetropool NV

Mr. Ouwerkerk en Mr. Derksen. Beide aan het roer van een vrij nieuwe organisatie. Dat is niet door de overheid zelf zo bedacht,strategisch gepland en georganiseerd,al werd er wel ruimte voor gegeven. Dan de door V&W gevoerde regie met VROM op sleeptouw, ook een bedenksel dat niet uit de koker van het openbaar bestuur lijkt te komen. Gaat er een lichtje branden? Eigenlijk weten we het wel, maar vinden we het te genant om echt eens bij stil te staan. We kunnen ons zo moeilijk voorstellen dat e.e.a. niet echt door onze overheden meer wordt aangestuurd.......

Geplaatst door J.H. Griese uit Amstelveen

Het is wel eens goed in deze hectische tijden goed te lachen, en deed ik na de bespiegelingen door Bt, en Gerard. Nee Gerard, ik heb er wel enkele staan, maar geen waar dit soort kretologie in staat. Ook Wim Perlee met de bespiegeling over de term veelkager kon ik waarderen.
Maar nu terzake, want het gaat natuurlijk omhoogst ernstige zaken. Zou dit nog de nasleep kunnen zijn van het opereren, van al die dikbetaalde managers,in het leven geroepen, om bepaalde moeilijke problemen glad op te lossen, zodat politici de zaken kunnen doorschuiven en geen beslissingen meer durven nemen?
Jan Griese