Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Brieven Gemeente Castricum en Minister Peijs(Met Naschrift van het Platform Castricum)

 |
 Geplaatst door: redactie 
 |
 Bekeken: 971 
|
 PVRC 
Brieven Gemeente Castricum en Minister Peijs(Met Naschrift van het Platform Castricum)

REDACTIE:

Ten behoeve van inzicht in de relatie tussen Gemeente Castricum en het Platform PVRC
bij het tot stand komen van de contacten met de Tweede Kamer en met Minister Peijs,
volgen hier de teksten van beide brieven, die van de Gemeente en die van de Minister,
gevolgd door een kort commentaar:

_________________________________________________________________________

BRIEF GEMEENTE:

Aan de Vaste Kamercommissie van Verkeer en waterstaat
T.a.v. de heer C.J.M. Roovers
cc:
Kopie:
Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat
Portefeuillehouders gemeenten Cluster Noord
Commissie Regionaal Overleg luchthaven Schiphol
Platform Vlieghinder Regio Castricum

Castricum, 21 oktober 2004


Geachte heer, mevrouw,

Het gemeentebestuur van Castricum heeft kennis genomen van hetgeen besproken is in het Algemeen Overleg over de Evaluatie van het Schipholbeleid dat uw Kamer heeft gehad met de bewindslieden van Verkeer en Waterstaat en VROM. Ook heeft zij kennis genomen van de brief van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat als vervolg op het Plan van Aanpak evaluatie Schipholbeleid en het hiervoor genoemde Algemeen Overleg.

Het gevoel over het geheel is tweeledig. Aan de ene kant zijn wij blij met de door de kamerleden gestelde vragen en gemaakte opmerkingen. Hieruit spreekt grote bezorgdheid over de gang van zaken van dit moment. Wij delen die bezorgdheid.
Aan de andere kant geeft de brief van de Staatssecretaris ons reden tot ongerustheid. Als wij de brief goed begrijpen blijft voor u, als door uw Kamer geen aanvullingen worden geformuleerd, slechts de rol over controle uit te oefenen op een (politiek) goed uitgevoerde evaluatie. Wij constateren met zorg dat u slechts zeer weinig tijd is gegeven voor het formuleren van aanvullingen. Wij richten ons daarom tot u met een in onze ogen belangrijke aanvullende wens. Uitgangspunt daarbij is de mogelijkheid om naast implementatie van het Schipholbeleid ook het beleid op zich bij de evaluatie te betrekken. De behoefte aan verandering in het beleid is groot.

Kenmerkend voor de Schipholwet en de besluiten is het gekozen uitgangspunt van transparantie en eenduidigheid van regelgeving, zodat een ieder weet waar hij/zij aan toe is.
Kenmerkend is echter ook de algemene roep achteraf om flexibiliteit, zowel bij de sector als bij de bevolking. Die is ontstaan vanwege het rigide karakter van de regelgeving. Er is nagenoeg geen ruimte voor ontwikkeling en toepassing van innovatieve oplossingen voor gerezen problemen. Met voortschrijdend inzicht kan nauwelijks iets worden gedaan.

De dubbeldoelstelling is ambitieus en zal zonder creativiteit niet haalbaar blijken is onze inschatting. Wij zijn bang dat de balans zal doorslaan naar de kant van de economie ten koste van de leefbaarheid. De toenemende complexiteit van het luchtvaartgebeuren, waarbinnen alles met alles samenhangt, is zo groot, dat gewenste aanpassingen niet meer door de overheid kunnen worden bedacht. Staan wij dan voor een impasse? De vraag is inderdaad hoe we creativiteit en flexibiliteit in het proces kunnen krijgen.
Wij hebben over dit onderwerp veelvuldig contact gehad met diverse instanties, waaronder het Platform Vlieghinder Regio Castricum (PVRC). Gezamenlijk zijn wij tot de conclusie gekomen dat, om te komen tot een innovatief proces, de kennis - meer dan nu het geval is - gebundeld en geïntegreerd moet worden. Om de dubbeldoelstelling waar te kunnen maken is dat een eerste vereiste. Gebundelde hoogwaardige kennis is nodig om tot goed afgewogen beleid te komen. Mevrouw Kroes zei in de hoorzitting in het Europese Parlement : “Kennis is het allerbelangrijkste om een goed besluit te kunnen nemen”. Wij zijn het daar helemaal mee eens.

Wij willen dan ook pleiten voor de opzet, op zo kort mogelijke termijn, van een kennisinstituut. In een direct daarop volgende fase komen het beheer en de uitvoering aan de orde. Wij pleiten er dan ook voor het kennisinstituut ook weer zo snel als mogelijk onderdeel uit te laten maken van een nieuw op te richten onafhankelijk Luchtruimschap. Omdat in onze visie de (dagelijkse) sturing van het hele luchtvaartproces in handen moet worden gelegd van dat onafhankelijke Schap dient dit Luchtruimschap naar onze mening samengesteld te zijn uit (delen van) het NLR, de LVNL en de Slotcoördinator. Passende verantwoordelijkheden en daarbij behorende bevoegdheden dienen aan het Schap te worden overgedragen. De bestuursstructuur dient zodanig te zijn dat deze bevoegdheden ook onverkort waargemaakt kunnen worden. De politieke verantwoordelijkheid in het Schiphol dossier blijft een parlementaire zaak.
Wij zijn graag bereid een en ander toe te lichten. Wij stellen ons voor om liefst met alle woordvoerders gezamenlijk overleg te hebben, gelet op de tijdsdruk. Wij willen dit op korte termijn organiseren.
Tot slot geven wij u graag in overweging de in deze brief geuite gedachten over te nemen als antwoord aan de Staatssecretaris.

Wij zullen de Staatssecretaris een afschrift van deze brief toesturen.


Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Castricum,
de secretaris, de burgemeester,
drs. L.P. ‘t Hart A. Emmens-Knol
_________________________________________________________________________

BRIEF MINISTER PEIJS:

Aan de voorzitter der Tweede Kamer der Staten Generaal,

Den Haag, 22 november 2004

Geachte voorzitter,

U heeft mij gevraagd om een reactie op de brief van de gemeente Castricum over Schiphol die op 21 oktober 2004 aan u is gezonden.

De gemeente Castricum stipt in haar brieven aan u een aantal onderwerpen aan waarop ik onderstaand zal ingaan:
1. De gemeente uit haar zorg dat de Kamer slechts kort de tijd heeft om voorstellen te doen voor de evaluatie.
2. De gemeente heeft een aanvullende wens: naast implementatie zou ook het beleid op zich bij de evaluatie moeten worden betrokken.
3. De gemeente vindt de regelgeving te rigide, vraagt om meer flexibiliteit. Procedures voor verandering vindt de gemeente te lang en de huidige regels bieden geen ruimte voor veranderingen.
4. De gemeente wil de kennis over het luchtverkeer bundelen en vindt dat er een kennisinstituut moet worden opgezet. Dat kennisinstituut moet dan weer onderdeel vormen van een “luchtruimschap”. De gemeente geeft aan dat ze daar graag een voorstel voor wil uitwerken.

Ad 1.
De gemeente uit haar zorg dat de Kamer slechts kort de tijd heeft om voorstellen te doen voor de evaluatie. In de brief van de staatssecretaris over de evaluatie van het Schipholbeleid is de Tweede Kamer gevraagd aan te geven of zij naast de informatie die wordt opgeleverd door de uitvoering van de motie Baarda nog andere, aanvullende informatie wenst. De staatssecretaris heeft hier ook in het Algemeen Overleg van 2 september en dat van 13 oktober 2004 om gevraagd.
Daarnaast kan een ieder, ook de Kamer, verbetervoorstellen indienen. Daartoe heeft u tot 1 juli 2005 de gelegenheid.

Ad 2.
De gemeente heeft een aanvullende wens: naast implementatie zou ook het beleid op zich bij de evaluatie moeten worden betrokken. De evaluatie is juist gericht op het beleid. Aan de wens van de gemeente wordt wat dat betreft volledig tegemoet gekomen.

Ad 3.
De gemeente vindt de regelgeving te rigide, vraagt om meer flexibiliteit. Procedures voor verandering vindt de gemeente te lang en de huidige regels bieden geen ruimte voor veranderingen.
Ik zou de gemeente van harte uit willen nodigen om haar ideeën uit te werken en een verbetervoorstel in te dienen. De evaluatie biedt daar alle ruimte voor. Ik ben zeer benieuwd naar de uitwerking, en sta zeker over voor een minder gedetailleerde regelgeving en kortere procedures.

Ad 4.
De gemeente wil de kennis over het luchtverkeer van en naar Schiphol bundelen en vindt dat er een kennisinstituut moet worden opgezet. Dat kennisinstituut moet dan weer onderdeel vormen van een “luchtruimschap”. De gemeente geeft aan dat ze daar graag een voorstel voor wil uitwerken, en denkt aan de combinatie van het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium (NLR), Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) en de slotcoördinator. Ook naar de uitwerking van een dergelijk idee ben ik zeer benieuwd, en zal het als één van de verbetervoorstellen beschouwen. Het idee van het Luchtruimschap heeft de heer Stallen aan mijn ministerie aangeboden.

Ik zal bij de evaluatie overigens de benodigde kennis daar halen waar dat het best mogelijk is. Deels is de kennis aanwezig in het projectbureau voor de evaluatie. Deels zal ook kennis worden aangeboord bij kennisinstituten, zowel binnen als buiten Nederland. De kennis en informatie die tijdens de evaluatie wordt gebruikt en opgedaan, zal voor een ieder beschikbaar zijn, zowel tijdens de evaluatie, als daarna.

Hoogachtend,
Karla Peijs
_________________________________________________________________________

NASCHRIFT VAN HET PLATFORM PVRC:

Het is misschien goed om te benadrukken dat het gedachtengoed dat in deze briefwisseling tot uiting komt, inclusief de wens te komen tot het formeren van een Kennisinstituut en onafhankelijk Luchtruimschap, en dat dus nu ook op het niveau van Tweede Kamer en ministerie is gehoord en uitgesproken, zijn oorsprong vindt in het Platform-Overleg van Bewoners rond Schiphol, zoals ook vastgelegd in de nota “Als een Goed Instrument”.

De brief van de gemeente en het gezamenlijk overleg van gemeente en PVRC met de Tweede-Kamerleden in den Haag vonden plaats voor en op op dezelfde dag als de Algemene Ledenvergadering in Castricum. Wij hebben gewacht met het publicatie tot na officiële afronding van de gang van zaken.

Er is nu reden om te hopen dat de keus die is gemaakt voor het bewandelen van de Koninklijke Werg en die door zoveel Platformleden in Castricum en daar buiten wordt ondersteund, een goede en vruchtbare zal blijken.

Voorzitter Platform PVRC


Reacties op dit bericht

Geplaatst door arie uit Dronten

Ik zat samen met mijn vader laatst over dit punt te discusiëren. Echt waar bij ons in Dronten worden we er wakker van en landen ze bijna in de tuin. Ik vind dit echt verschrikkelijk!! Bij deze wil ik vragen of het misschien iets minder hard zou kunnen.

Met vriendelijke groet,

Arie Petersen en vader

Geplaatst door arie uit Dronten