Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Brief van CROS aan de Staatssecretaris (Wensen ten aanzien van de evaluatie van het stels

 |
 Geplaatst door: sijmen 
 |
 Bekeken: 1194 
|
 CROS 
Brief van CROS aan de Staatssecretaris (Wensen ten aanzien van de evaluatie van het stels

[zie :  http://www.crosinfo.nl/index.html
Home Page -> rechter kolom -> “CROS brieven uitgegaan 9 april”]

Brief aan de staatssecretaris: Wensen van CROS ten aanzien van de evaluatie van het stelsel


Mevrouw de Staatssecretaris,

In het CROS overleg van 25 maart jongstleden is het evaluatietraject van de Wet luchtvaart en de Schipholbesluiten aan de orde geweest. Omdat CROS er van op de hoogte is dat op dit moment binnen uw departement wordt gewerkt aan het Plan van Aanpak voor deze Evaluatie 2006, wil CROS u graag in kennis stellen van de wensen die er bij de CROS leden leven ten aanzien van de evaluatie. Overigens zou CROS graag vóór de vaststelling uw Plan van Aanpak ter bespreking in de CROS vergadering aangeboden zien.

-        CROS vindt het van belang dat de evaluatie van het stelsel niet uitsluitend geschiedt door marginale toetsing van de luchtvaartwet, maar tevens door integrale toetsing aan de expliciete toetsingscriteria zoals vastgelegd in de beleidsnota “Toekomst van de nationale luchthaven” van december 1999.

-        CROS vindt dat het evaluatietraject voldoende tijd en ruimte moet bieden om op basis van praktijkervaringen en evaluatie vast te stellen in hoeverre het huidige stelsel in staat is de op zich tegenstrijdige doelstellingen evenredig te bereiken.

-        CROS zal binnen het kader van de evaluatie voorstellen formuleren voor aanpassingen of wijzigingen van het stelsel. Deze voorstellen dienen bij te dragen aan het herstel cq. ontwikkeling van de balans tussen operationele flexibiliteit en hinderbeperking, op een dusdanige wijze dat de transparantie en handhaafbaarheid worden vergroot en het meer begrijpelijk wordt gemaakt voor een ieder;

-        CROS vindt dat het evaluatietraject voldoende tijd en ruimte moet bieden om het CROS mogelijk te maken om zijn hoofdtaak te vervullen, namelijk het door overleg een gebruik van de luchthaven te bevorderen dat recht doet aan de belangen van alle betrokkenen.

Geconstateerd is dat tevens nog onvoldoende communicatie heeft plaatsgevonden met de omgeving over dit voor de omgeving zo belangrijke onderwerp. De voorliggende reactie dient dan ook beschouwd te worden als een eerste reactie. Door verschillende regioleden van CROS zullen in dat verband mogelijk nog voorstellen voor evaluatie en/of reacties worden geformuleerd. CROS is reeds begonnen om op eigen initiatief maatregelen te onderzoeken gericht op het effectief vermijden van hinder. Voorstellen daartoe zullen, na brede afstemming in de omgeving, worden ingebracht.

Hoogachtend,

M.A.Wildekamp,

voorzitter.

 

____________________

Commentaar PVRC:

Klinkt prima.
Wanneer ‘voorstellen na brede afstemming in de omgeving’ daadwerkelijke communicatie en afstemming met de omwonenden en hun platforms (zie nota “Als een Goed Instrument”) omvat, gaan wij elkaar begrijpen. Welkom.

Alleen dat ‘evenredigheid’ ligt wat moeilijk. Betekent dat: “Voor wat, hoort wat?”? Ik hoop van niet. Verder is er geen woord Frans bij.


Reacties op dit bericht

Geplaatst door Fred uit Castricum

Vanuit Cros in ieder geval een hoopvol bericht, mogelijk als gevolg van het op de achterste benen staan van de groep gezamelijke aktiegroepen/platformen, waarbij "naar evenredigheid" natuurlijk altijd een discutabel punt zal blijven.
Minder hoopvol is echter de reactie van de staatssecretaris bij haar recente interview met het NHD. Het lijkt er op dat de eenzijdige kijk van Mw. Schultz alleen nog te corrigeren is door de volksvertegenwoordiging en misschien de eerste kamer.
Veel lobbywerk dus nog voor de (gezamelijke)platforms.

Geplaatst door GH uit NULL

'naar evenredigheid':
Beloofd was een hinder-en veiligheidniveau zoals dat anno 1990 gold. Binnen die milieugrenzen zou Schiphol onbebreideld mogen groeien, dat was de afspraak destijds. Het inschattingsfoutje ligt nu helder op tafel.
Ik leg 'naar evenredigheid' daarom zo uit dat, als de hinder nu verdubbeld blijkt, en dat is zo, als je reeel bent en niet de misleidende wetsdefinitie gebruikt, dat Schiphol dan zou moeten halveren. Toch? Afspraak is afspaak. Als 'nu' de hinder verminderd zou zijn zou Schiphol immers wel met recht groeiruimte hebben! Nu hebben ze alleen nog maar krimpruimte. Wanneer gaat de politiek dat nu eens inzien?
Jammer dat ze in de wet het woordje 'krimpruimte' zijn vergeten.

Geplaatst door J.H. griese uit Amstelveen

beste Fred,
Er wordt met energie en verontwaardiging aan gewerkt!!
groet Jan Griese Secr PLRS