Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Reacties op dit bericht

Geplaatst door Olav Bijvoet uit Castricum

WAT BETEKENT DIT ALLEMAAL ?

Je zou willen dat iemand met het vingertje bij de regel komt uitleggen wat hier gebeurt. Ik zal het maar proberen. Iedereen mag mij verbeteren.

ACTUALISEREN betekent mijns inziens dat de woorden waarmee men vroeger iets meende te kunnen beloven tegenwoordig iets over anders gaan dan vroeger - en dat we dus onze besluiten op iets anders willen baseren dan vroeger beloofd, of dat men gaat beslissen wat men vroeger had willen of moeten beloven als vroeger vandaag was geweest. Als U begrijpt wat ik bedoel.

CRITERIA zijn maten die men hanteert om te kunnen onderscheiden of de dingen waar het om gaat wel of niet zijn veranderd, zoals bijvoorbeeld de maatlat (grafiek die een vaste relatie suggereert tussen geluidsmaat en hindermaat) waarbij de geluidsmaat berekent hoeveel geluid de vliegtuigmotoren ergens neerslaan en de hindermaat woningen telt als de geluidsneerslag in een gegeven gebied zijn getroffen als de geluidsneerslag daar over een jaar een gegeven gemiddelde waarde heeft.
Men begint te vermoeden dat de afgesproken maatlat strikt genomen onbruikbaar is.
Er zijn hier zelfs drie elementen die om politieke creativiteit vragen (politieke creativiteit betekent de kunst rechtvaardige beslissingen bedenken als er geen bruikbare regels zijn - dus Salomonsoordelen vellen).
[1] Ten eerste het onzekere verband tussen aantallen vliegbewegingen (iets wat men bij geloof bij gebrek aan beter maar te moeten beperken ) en geluidsneerslag.
[2] Ten tweede de manier waarop je gelijktijdige geluiden en opeenvolgende geluiden optelt, en of je die manier van optellen nog van het moment van de dag afhankelijk kunt maken. Dat betekent eigenlijk het uitvinden van nieuwe psycho-fysische wetten: wetten die met natuurlunde te maken hebben en zintuigelijk waarnemen
[3] Ten derde de wetenschap dat geluidmaat-hindermaatrelatie eigenlijk onbetrouwwbaar is omdat ze niet onveranderlijk is in tijd (niet hetzelfde vroeger en nu) en ruimte (niet hetzelfde in binnen- of buitengebied of in het luchtverkeersgebied in het algemeen - de beroemde 'schaduwwerking' eist bijvoorbeeld onveranderlijkheid)

POLITIEKE CREATIVITEIT wordt hier verstaan als de schijn wekken dat je het weet, kiezen op politieke en niet op wetenschappelijke gronden, of helemaal opnieuw beginnen. Het is doen alsof je rechtvaardig handelt en het kunt uitleggen.
Dat geldt naat twee kanten: de een wil vertellen dat je veel kunt vliegen., groei dus, de ander wil vaststellen dat een grens is bereikt 480.000 of 500.000. Zijn we dan blij?

GELIJKWAARDIGHEID tenslotte is een politieke handig begrip dat suggereert dat dat het mogelijk is dat er voor jou niets verandert als alles verandert. Om dat te bewijzen moet je kunnen actualiseren en harde criteria hebben.
Het betekent eigenlijk hinder afschuiven van de een naar de op andere terwijl het totaal gelijk blijft. Dat dat laatste mogelijk is is een farce die hardnekkig in stand wordt gehouden. Verder doe je alsof er een moment bestond dat wat geluidshinder betreft ideaal was. Waarom eigenlijk

Bekend maken van brieven van Alders en van de minister wil suggereren dat men iets kan zeggen terwijl men niets kan zeggen en niemand de moed heeft daar voor uit te komen

En wat is het DOEL van alles? Waarom gelijkwaardigheid? Het staat nergens. Een grote ellende dus. En iedereen maar doen alsof ze het misschien toch weten?

Het mooiste vind ik de laatste zin van Alders: dat ze "WILLEN NADENKEN over de vraag of het mogelijk is in het nieuwe stelsel prikkels in te bouwen om tot steeds betere (!) prestaties te komen in termen van geluidshinder":
Het is toch om te huilen!
Zouden ze toch aan de minister willen voorstellen wat we al zo lang vragen: maak de Luchtverkeersleiding verantwoordelijk voor fatsoenlijk en geef ze daar de middelen voor.

Geplaatst door Olav Bijvoet uit Castricum

HET GROTE DENKEN IS BEGONNEN ? OF HET GROTE UITSTEL ?

SCHIPHOL
Schiphol hééft al nagedacht. Voor Schiphol bestaat de wereld nu al uit Schiphol en de wereld. De wereld is één gróót etensbord. Dat zijn de stakeholders

KLM
Op 3 maart 2008:
"De KLM Lanceert een goot programma rond duurzaamheid"
(vraag met of onder Air France, met of zonder Schiphol? Zonder,
want het wereld natuurfonds zal zijn logo lenen aan de KLM). "We hebben al miljarden weggegeven aan research"
Maar Wintzen roept:
Niet compenseren, maar dóén. Een KLM II die van duurzaam vliegen bedrijfsvoering maakt.
En Wubbels, "we kunnen niet nog eens 20 jaar wachten"

REGIO
Op 25 februari 2008
Alders en omwonenden: - bezien (afzien?):
"Wij willen bezien of het mogelijk is in het nieuwe stelsel prikkels in te bouwen om tot steeds betere prestaties te komen in termen van geluidshinder"
Alders met delegaties: - (faillissement?):
Mijn delegaties zijn het niet eens, maar willen de ruimte krijgen om bij het komend overleg met een advies te mogen komen waarin wij de wens uitspreken tot een stelsel te komen waarover we het nu nog niet eens zijn

MINISTER
Op 26 februari 2008 schrijft de minister:
Ik hoop hiermee inzicht te hebben gegeven in mijn gedachtenvorming rond deze onderzoekscommissie (commissie ruimtelijke ontwikkelingen luchthavens). Op korte termijn zal ik uw kamer in detail informeren over de samenstelling van deze commissie, de aanpak en het tijdspad.

LUCHTVERKEERSLEIDING
"We doen aan microaanpassing"


WIJ ?
Gisteren reed ik langs het Nieuwe gebouw van het Hoogheemraadschap Rijnland.
Ik dacht aan wat ik schreef in 2004:
"Waar behoefte aan is is een betrouwbaar en permanent, niet theoretisch maar stuktureel kader, een vakkundig en onafhankelijk bestuurslichaam, EEN GOED INSTRUMENT, toegesneden op het vinden van praktische oplossingen op de weg naar een veiliger en leefbaarder toekomst."

Ik droomde toen weer van een HOOGHEEMRAADSCHAP LUCHTVAART
gefinancierd uit Schiphol en de Luchtvaart
dat namens óns (dat is namens állen in de staat en niet namens schiphol of bedrijven alleen):

drie afzonderlijke VERANTWOORDELIJKHEDEN beheert en integreert:
(wetgeving is namelijk maar een kader, daarbinnen moet je nog leren praktisch verantwoordelijk te handelen).

[1] Sociaal economisch inpassen van luchthavens
[2] Duurzaam bedrijfsvoeren door luchtvaartmaatschappijen
[3] Kwalitatief uitvoeren van het luchtverkeer
Geplaatst door Rose uit Randstad

Eurlings schaart zich in het rijtje van zijn voorgangers. Wat er ook gebeurt, Schiphol moet gróter en gróter.

Hij laat zich daarbij gewillig manipuleren door zijn ambtenaren en de hebberige luchtvaartmanagers. Hansje Alders helpt vlijtig mee als professionele draaikont.

Napoleon schijnt ooit gezegd te hebben: 'Regeringen houden alleen hun beloften als het ze uitkomt of als ze ertoe gedwongen worden.'

Met de komst van onze moderne democratie blijkt er op dát punt niet veel veranderd te zijn.

Nu de 'eminence grise' van dit forum onverdroten volhoudt dat dé oplossing ligt in méér taken voor de Luchtverkeersleiding Nederland (dream on), ben ik zo vrij nog eens te wijzen op een scenario, zoals aangekaart in de rubriek 'Schrijf!' onder nr. 3181.

Verder wens ik de bewonersvertegenwoordigers aan de Alderstafel véél wijsheid toe. Ik begrijp dat het advies al is doorgeschoven naar de zomer, in plaats van begin april.

De teleurstelling voor de onwonenden komt dus wat later dan gepland.

Geplaatst door Olav Bijvoet uit Castricum

Rose

[1] Onverdroten inderdaad.
Maar het gaat om meer dan wat U zegt:

Het gaat om garanderen van sociaal-economisch evenwicht (punt 1)

Het gaat ook om een niet gedroomd maar werkelijk beperken of liever staken van het aanbrengen van onomkeerbare schade aan milieu en beschikbare grondstoffen (punt 2).

Pas in Punt 3 komt het erkennen van de noodzaak dat luchtverkeer niet kán zonder verantwoordelijke aandacht voor ALLEN wiens leefruimte je je gedeeltelijk toeëigent. Ik denk dat U het daar niet mee oneens kunt zijn.
In dat opzicht heeft ieder mens gelijke rechten, dus zonder meer lasten concentreren, of afwentelen, op anderen is ethisch problematisch.

Wat dat betreft is het beginsel van gelijkwaardigheid, dat met zijn globale karakter door de Kafka-achtige opeenstapeling van onbegrijpelijke maten en onheldere beginselen toch al compleet onwerkelijk werd, uiterst bedenkelijk, zoniet ronduit boosaardig. Ik heb me als eminence grise daartegen ook steeds onverdroten verzet!

Uw commentaar nr 3181 komt neer op het oprichten van een stichting met het doel die die een juridisch gevecht te laten organiseren tegen staat en luchtvaart. Lijkt me niet realistisch.

Het kenmerk van heldhaftigheid ligt niet in hard op tafels te slaan maar in onverdroten volharden de zaken helder en eerlijk proberen te stellen.


Geplaatst door Rose uit Randstad

"...het beginsel van gelijkwaardigheid, dat met zijn globale karakter door de Kafka-achtige opeenstapeling van onbegrijpelijke maten en onheldere beginselen toch al compleet onwerkelijk werd, uiterst bedenkelijk, zoniet ronduit boosaardig."

Dit 'boosaardige' beginsel is door de Eerste Kamer wél ingebracht als unieke en bindende voorwaarde om de nieuwe Luchtvaartwet ongewijzigd te laten passeren. Toen al waren de senatoren bang dat de omwonenden de dupe zouden worden.

Het échte boosaardige in deze kwestie is dat (1) de juristen van Schiphol, op voorspraak van president-directeur Cerfontaine, een "onbegrijpelijke" en "onheldere" uitwerking hebben aangedragen, en (2) dat de regering er nu alles aan doet om onder de minimaal gelijkwaardige bescherming voor de omwonenden uit te komen.

Driemaal raden wie hierbij opnieuw soufleren. In ieder geval hoort ook de Luchtverkeersleiding Nederland bij dit selecte gezelschap.

Het "onbegrijpelijke" en "onheldere" maakt derhalve bewust onderdeel uit van het beleid, ingefluisterd door de luchtvaartsector.

Boosaardig zijn de lieden die de omwonenden geen "gelijkwaardige" bescherming willen bieden, maar uitsluitend voorrrang wensen te geven aan de economie.

Geplaatst door Olav Bijvoet uit Castricum

Niet de lieden zijn boosaardig
maar het beginsel
Overlast is geen abstractie maar een persoonlijke ervaring
Gelijkwaardig vergelijkt gemiddelden van systemen, zijn regels en waarden betreffen de gemiddelde mens, maar is wat personen betreft volmaakt onverschillig.
Het gaat hier om zorg en bij zorg mag je individuen niet overslaan.

Ik herhaal dus:
Het gaat niet om regels maar berantwoordelijkheden.
Waar wij voor pleitten was een lichaam dat die verantwoordelijkheden kan dragen, een HOOGHEEMRAADSCHAP LUCHTrRUIM
gefinancierd uit Schiphol en de Luchtvaart
dat namens óns (dat is namens állen in de staat en niet namens schiphol of bedrijven alleen):

drie afzonderlijke VERANTWOORDELIJKHEDEN beheert en integreert:
(wetgeving is namelijk maar een kader, daarbinnen moet je nog leren praktisch verantwoordelijk te handelen).

[1] Sociaal economisch inpassen van luchthavens
[2] Duurzaam bedrijfsvoeren door luchtvaartmaatschappijen
[3] Kwalitatief uitvoeren van het luchtverkeer

Vergeet niet: de belangrijkste persoon in de maatschappij is nog steeds de burger

Geplaatst door Rose uit Randstad

Uw ideeën en voorstellen zijn bekend en worden alom (ook door ondergetekende) zéér gewaardeerd.

Maar als iemand willens en wetens zoveel leed aan mede-burgers toebrengt (of op een openbare positie bewust de andere kant op kijkt) is de kwalificatie 'boosaardig' m.i. terecht.

In een eerdere reactie meldde u niets te zien in bijvoorbeeld een stichting die via (eventueel) gerechtelijke procedures opkomt voor de rechten van de omwonenden.

Schiphol en andere luchtvaartinstanties bewandelen in feite dezelfde route door de Staat der Nederlanden voor de rechter te slepen, omdat zij de vliegtax willen invoeren.
Deze zou onwettig zijn, nota bene nadat zowel de Eerste als Tweede Kamer hier hun goedkeuring aan hebben gegeven.

Zo'n stichting RvdO (Recht voor de Omwonenden) kan dus een logische en verantwoorde volgende stap zijn.

Al was het maar om meer druk te zetten bij de luchtvaartsector en de grootaandeelhouder van Schiphol, de Staat der Nederlanden.


Geplaatst door Olav Bijvoet uit Castricum

Geachte ROSE

Het is toch niet erg dat U een ander beeld heeft van wat vruchtbaar is of zinvol, dan ik?

Wat mij betreft : ik probeer op mijn manier helderheid te scheppen in de chaos van informatie en verwarring. Ik heb het gevoel dat het helpt, en zaken soms ten goede keert.

Wel is het zo dat we gewoon zijn geraakt alles wat we willen, ook snel te willen bereiken. Onmiddellijke bevrediging. Wel, ik denk dat dat er niet bij is en ook nooit is geweest. We zijn nu eenmaal zeer velen!
Anders ging ik er niet mee door.


Geplaatst door leo uit de kwakel

** Prachtig !

Die schrijverijen.
Het lezen van deze serie kon ik voltooien binnen 10 starts.
Ik hoop dat ik de volgende, ongetwijfeld veel langere, serie binnen 50 starts tot mij mag nemen.

Geplaatst door Frits uit Leiden

Olav, we hebben met snelle jongens in krijtstreep pakken te maken, die in opdracht van een of andere politieke functionaris weer het zoveelste rapport produceert. Je kent toch wel de Commissie Uilenspiegel, of de Commissies Deskundig Verstand, kortweg CDV. Wat van terecht gekomen? Jawel, ze hebben veel verdiend over de ruggen van de omwonenden. En de omwonenden, hebben zij er wat aan gehad? Zij uiten hun kritiek op fora zoals deze. Voor de overheid een graadmeter hoeveel vliegtuigbewegingen en geluid nog meer toegelaten kan worden zonder dat er ernstige verstoringen komen van de openbare orde. Een ander vorm van stemmingmakerij en -meting door http://www.stem.nl à la 'het gaat goed met Nederland'.
Dit is een kaartspel met de kaarten van de omwonenden open op tafel en de kaarten van de overheid in de hand en dat zijn toevallig alleen Jokers.
Zo werkt de democratie, ha ha.

Geplaatst door dr Olav. Bijvoet. uit Castricum

Frits, Rose, Leo :

STEMMING

De stemming die heerst onder wie het gelag moeten betalen geeft dat wat jullie schrijven goed weer.
En dat gelag is niet economisch, zo van "Sijmen betaalt', maar, je betaalt met een stuk levensvreugde.
Ook ik slaap met mijn ramen permanent dicht omdat ik niet elke avond op het nieuws naar de windrichting wil kijken of ik ze open mag laten.
Maar zelfs met de ramen dicht hoor je steeds opnieuw, door alle stilte heen, die nerveuze dalende jank in de bochten. Of je word weer wakker met het bewustzijn dat ze er al tijden lang waren. Al vroeg hoor je ze aankomen, maar in de ochtend, lezend moet je al muziek opzetten om niet steeds in je concentratie te worden gestoord.
En dat gaat zo door, jaar in jaar uit. Ze praten maar en het helpt allemaal niks. en mijnheer Kamerlid wil een nieuwe manier om het mij uit te kunnen leggen.

STREEPJESPAK

Ook die commissietjes van streepjespakkers die met adviesbureaus goed verdienen aan de ministeries heb ik leren kennen. Maar met andere commissieleden als enkelen uit de CDV's heb ik het gevoel zelfs bevriend te zijn geraakt, evenals met sommigen uit ministeries, van wie ik de positie en de inzet ben gaan begrijpen. Zelfs in de sector ontmoet je vaak mensen die met plezier en inzet en op goede manier betrouwbaar hun werk doen en die je graag terug ziet. Mijn nieuwsgierigheid heeft zich verplaatst naar de vraag hoe we in 's hemels naam met zijn allen hierin verzeild zijn geraakt.

VERVREEMDING

Daar zit 'm de kneep. In het gevecht en alle strategie zijn niet alleen sector, maar ook ambtenaren en ook wij, bewoners, te veel het gevoel voor werkelijkheid kwijt geraakt en beschieten we elkaar als blinde partijën, zelfs af en toe met friendly fire. Waarom? Omdat niemand in staat is afstand te nemen om met een oogharenblik opnieuw te beginnen. We gaan uit van en door met steeds meer verfijnde onbegrijpelijke regels uit het verleden. Het is echt een moment van herziening dat nodig is. Dat is een taak voor Kamers en, meer nog voor kabinet, voor Eurlings en Cramer, om een nieuwe situatie uit de grond te roepen. Het is geen werk voor regeltjesschuiven aan overlegtafels over het zoveelste trajectfoutje of van commissies die tot conclusies komen waar de bewindslieden zich weer een tijdje achter kunnen verschuilen.

GRIJP JE KANS

Nu is het moment. De luchtvaart staat nu op de helling. Overal. Eindelijk worden spoken ontmaskerd als de zinvol-(loos-)heid van gelijkwaardigheid of steggelen over het verleden voor het behoud van woonplezier van Jan in Kennemerland of de Lden of Lnight als iets dat schaduwwerking zou hebben als bescherming van levensrust in plaats van als nuttig middel om het TVG rond schiphol wat aan banden te leggen.

ANGST

Sommige uitingen maken me bang. Zoals de brief van Eurlings die je zou kunnnen gaan interpreteren als stuctureel verlenen van bestuurlijke macht aan bedrijven. Zoals ook omwonenden soms vragen om bestuurlijk gezag. Misschien bedoelt men het anders, maar niemenad is dan duidelijk. Alom heerst angst om op woorden te worden gevangen od gezicht te verliezen.

DEUGDELIJK HANDELEN GAAT VOOR NORMEN

Daarom pleit ik er dan maar steeds weer voor dat de kamerleden en bewindslieden nu eens zorgen dat verantwoordelijkheden niet worden geregeld maar verdeeld en toegemeten daar waar ze nodig zijn.

STRUCTUREEL DENKEN EN EUROPEES, NIET REGIONAAL

Er moet niet een regionaal streepjespakinstituut maar een behoorlijk luchtvaarthuis dat er op toeziet dat drie dingen geregeld en/of toevertrouwd zijn:

[1] Flexibele Sociaal Economische Inpassing van de activiteiten Luchthavens , zoals dat ook met de zeehavens geschiedt
[2] Duurzame bedrijfsvoering van Luchtvaartmaatschappijen
[3] Kwalitatief veilig, efficiënt en de individuele burger sparend luchtverkeer, dat de kunst verstaat in te spelen op de permanent wisselende omstandigheden waaraan dat verkeer wordt blootgesteld.

Een dergelijk model schept ook een heldere structuur die uitgagspunten biedt voor orgaNISCHE uitwerking op Europees niveau

DUS NIET :

Jan Toulesjours, Jan Toulesjours, de benen de benen
Jan Toulesjours, de benen van de vloer

MAAR :

Frappez, frappez, toujours !


Geplaatst door leo uit de kwakel

** Vliegtuigherrie is als 100 kubieke meter water dat wordt uitgestort over 1000 mensen.
Daar worden al die 1000 mensen flink nat van.
Zolang wordt getracht om die 100 kubieke meter water over slechts 100 mensen uit te storten -die er in zullen verdrinken- zal ik proberen te voorkomen dat er 100 kubieke meter water kan worden gestort.
Té simpel? Misschien. Maar wel duidelijk!


Geplaatst door OB uit Castricum

Leo, inderdaad

VLIEGTUIGEN WORDEN GEHOORD DOOR MENSEN NIET DOOR GEMIDDELDEN

Om het wat simpel maar heel direkt te stellen:
Wanneer ergens 100 mensen wonen en wanneer de helft van die mensen voor de helft van het jaar maximale overlast ervaren, dan zegt de wetgever dat daar de gemiddelde overlast maar zoiets was als de helft van de helft. Dat is een kwart.

Zo ongeveer werken Lden en Lnight. De overheidsmodellen rekenen dan maar met een kwart van de werkelijke overlast.

Want overlast komt door de oren van mensen, en gemiddelden hebben geen oren. Een half jaar lang werden 50 mensen maximaal belast.

Bij geluidsoverlast met gemiddelden rekenen is een gotspe

DUS WE MOETEN EISEN:

Efficiënt en veilig vliegverkeer, met specifieke verantwoordelijkheid van de verkeersleiding voor permanent behoud van de kwaliteit en integriteit van de leefomgeving van alle personen die aan dit verkeer worden blootgesteld.

Daarom hoort ook het klachtenapparaat bij de LVNL, zodat die rekening kan houden met de persoonlijke overlast van mensen

Nauurlijk, zolang als er niet wordt gewerkt aan fatsoenlijk verkeer mag er absoluut niets veranderen aan de maximale hoeveelheid geluid die op Schiphol als geheel is toegestaan: dus geen gemorrel met handhavingspunten: Dat treft gewoon enkele al maximaal belaste personen nog eens extra! Als je je daar aan houdt komen die 500.000 vliegbewgingen er ook niet.