Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Brief aan TK: “De omwonenden staan juridisch in de kou”

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 1496 
|
 BAAT 
Brief aan TK: “De omwonenden staan juridisch in de kou”

Aan de leden van de vaste Commissie voor Verkeer en Waterstaat
uit de Tweede Kamer der Staten-Generaal.
postbus 20018
2500 Den Haag

                                                                            Amsterdam, 3 november 2008
Betreft:  Algemeen Overleg Schiphol (Aldersadvies) 5 november 2008

Geachte dames en heren,

In het kader van het Algemeen Overleg van woensdag 5 november met de minister van Verkeer en Waterstaat m.b.t. het Alders advies over de toekomst van Schiphol en de regio voor de middellange termijn vragen wij uw aandacht voor een aantal zaken die voor omwonenden van groot belang zijn.

Bewoners Alliantie Amsterdamse Tuinsteden (BAAT), die > 150.000 inwoners in Amsterdam-west vertegenwoordigt verzoekt de leden van de vaste Commissie bij het innemen van een standpunt m.b.t. het totale Alderstafel advies zich te realiseren dat met het voorliggende nieuwe normen en handhavingstelsel “Vliegen volgens afspraak”  de huidige rechtszekerheid/bescherming van de omwonenden wordt opgegeven teneinde de sector een optimale flexibiliteit te kunnen geven. I.p.v. een lokale bescherming zal worden gewerkt met een totaal geluidsvolume (saldering van de grenswaarden) waar de sector zich aan zou moeten houden. Waar dan de geluidsoverlast neerslaat en in welke mate is aan de sector om te bepalen. De handhavingspunten met grenswaarden worden immers opgegeven en de omwonenden hebben het nakijken. Er is dan geen norm of referentiekader meer om als burger te kunnen stellen dat een maximum wordt overschreden. Ja er zal veel lawaai zijn maar wie kan nog bepalen of dit teveel is? De omwonenden staan juridisch in de kou en hebben het nakijken, Dit is de hoofdreden waarom BAAT in VGP (Gezamenlijke Platforms)  verband geen positief advies heeft kunnen geven aan dit Aldersadvies.
Op de achtergrond speelt het feit dat velen in Amsterdam west niet kunnen kiezen waar ze wel of niet kunnen/willen wonen. Beschikbaarheid van geld en (huur) woningen maakt een keuze in vele gevallen onmogelijk.

Het voorgestelde stelsel is in strijd met het regeerakkoord tussen CDA, PVDA en CU en het coalitie akkoord van 7 februari 2007. Daarbij werd gesteld dat het buitengebied een noodzakelijk bescherming tegen ongebreidelde geluidshinder zou moeten krijgen. Door het opheffen van de handhavingspunten in het binnengebied zullen deze voor het buitengebied een illusie blijven. Dit ondanks de sterke aanbeveling die de Commissie Eversdijk destijds daartoe heeft gegeven.

Een onbetrouwbaar meet systeem teneinde overmatige geluidshinder te signaleren zonder enige handhavingsdoelstelling maar daarvoor in de plaats een “goed gesprek” met de veroorzaker van de geluidshinder en de aanbeveling om dit in de toekomst proberen te voorkomen zal niet echt kunnen bijdragen aan een hogere innovatie prikkel m.b.t.  het verminderen/uitbannen van geluidsoverlast. Het wantrouwen van de bewoners zal alleen maar toenemen wetende dat zij praktisch rechteloos zijn. Er zijn immers geen normen/referenties meer maar slechts te maken afspraken. Hoe zijn deze afspraken geloofwaardig te maken indien het verplaatsen van routes m.b.t. de bewoners altijd winnaars en verliezers zal opleveren terwijl de sector zonder echte belemmering de voor hen beste route kan uitkiezen.
Het akoestisch centrum door de ligging van Amsterdam_west met de zuidelijke routes over Amsterdam met noordelijke wind en de zeer brede luchtverkeersweg van zo’n 4 km, zodat bijna elke route wettelijke gekozen kan worden is zo’n voorbeeld.


BAAT hecht aan het behouden van rechtsbescherming/zekerheid voor de bewoners m.b.t. lokale geluidshinder. Indien de sector vindt dat zij te veel gehinderd worden door handhavingspunten met grenswaarden gaat men gemakkelijk voorbij aan het feit dat deze er wel degelijk zijn voor de bescherming van de omwonenden tegen ongebreidelde geluidshinder. Een milieuvergunning voor een bedrijf geeft beperkingen voor een beoogde bescherming van de omwonenden. Dat heeft de industrie inmiddels geaccepteerd als gegeven. Zo zit het rechtssysteem en de uitwerking in Nederland in elkaar. De Luchtvaart sector is steeds de enige sector die heeft hier blijkbaar nog steeds moeite mee heef.  De rest niet.  Er zijn veel meer internationale bedrijven, die ook werken met dezelfde marges en zich wel aan regels houden. 
Indien de huidige handhavingspunten niet op de juiste locatie blijken te staan kan dit worden aangepast maar dat is iets heel anders dan het zo maar afschaffen van deze punten.

Het is jammer dat het Alderstafel advies door BAAT niet kon worden ondersteund met het geven van een positief advies. De hoofdreden daartoe is het voorgestelde stelsel “Vliegen volgens afspraak”. Waarbij de handhavingspunten vervallen.
Aanvankelijk werd door de meerderheid binnen de VGP en CROS eveneens negatief geoordeeld over dit stelsel.
Een paar dagen voor het laatste Alderstafeloverleg zijn deze tegenstemmers door o.a. heer Vermeegen gewaarschuwd, dat indien men geen positief advies zou uitbrengen men buiten zou komen te staan. Dus het uitsluiten van enig verder contact/informatie. Degenen die wel een positief advies m.b.t. dit Alderstafeladvies zouden geven worden wel betrokken bij de verdere uitwerking van dit advies maar op voorwaarde dat het stelsel “Vliegen volgens afspraak” in de huidige versie onaantastbaar blijft.
Dit is voor BAAT, het niet respecteren van zijn conclusie op straffe van uitsluiting een gang van zaken die op zijn minst weinig democratisch is maar ook niet past voor een overheidsinstantie.
De heer Alders heeft op 29 september gepoogd om alsnog een meerderheid achter zijn advies te krijgen en zou daarin volgens eigen zeggen in ook geslaagd zijn. 
De wijze waarop daarna een bewoners lobby op het laatste moment heeft plaatsgevonden en wel met bijna dezelfde boodschap als bovenstaand beschreven (slikken of stikken, e-mails daarover kunnen getoond worden) achten wij verwerpelijk. BAAT kan zich daardoor niet vinden in de Alders conclusie dat een meerderheid met inhoudelijke kennis van zaken van de bewoners-vertegenwoordigers wel achter het advies staat. M.a w het is inhoudelijk niet breed gedragen waarbij opgemerkt dient te worden dat het verder betrokken blijven bij de uitwerking van dit advies voor een aantal van de voorstemmers een doorslaggevende factor is geweest. Angst regeert.

Alternatieven zoals het door VGP voorgestelde alternatief “optie 1 ½”, dat van Stichting Natuur en Milieu en het voorstel “het nieuwe meten is weten principe”  etc zijn niet serieus bekeken. Nee het moest “Vliegen volgens afspraak” worden. De grenswaarden moesten worden afgeschaft teneinde de sector meer flexibiliteit te kunnen geven en daarvoor zouden de bewoners immers de CAP (510 k vliegtuigbewegingen t/m 2020) krijgen.


Gezien het bovenstaande verzoeken wij u uw invloed uit te oefenen om het bestaande Normen en Handhavingstelsel met de huidige handhavingspunten met grenswaarden wel te verbeteren zonder het over boord gooien van de rechtszekerheid/bescherming van de omwonenden m.b.t. de lokale geluidsbelasting en de zogenaamde “tegenstemmers” hierbij ook te betrekken.
Het betrouwbaar meten in de toekomst is volgens BAAT in Max. 5 jaar toepasbaar Voor iedereen dan een transparant systeem. Maar wel als basis het huidige of verbeterde lokale rechtsbescherming.
Zoals u leest wordt er veel over Vliegtuiggeluid geschreven,  indien u het Schiphol georiënteerd (verkeers) omgevingslawaai, grondlawaai en luchtkwaliteit erbij betrekt kunt u ons verzoek voor een beter lokale bescherming niet anders als redelijk beoordelen.

BAAT is a.s Woensdag in de Troelstra zaal aanwezig en zou graag in uw vraagstellingen ons verzoek terug willen horen.

Voor commentaar,.

Andre Schelleman,  Voorzitter Bewoners Alliantie Amsterdamse Tuinsteden, Tel 020-6100094
Jean Reijns, Secretaris.
BAAT o.a. samenwerkend in Amsterdam-west met stichting Buurtbelangen (SD Geuzenveld/Slotermeer)
Eigenwijks (SD Slotervaart)  en in het SD Osdorp met Dorpsraad Osdorp Sloten en div. VvE’s.

=== Bijlage: Kopie van de verzonden brief ===


Reacties op dit bericht


Geplaatst door Els uit Castricum

De eerste woorden,die ik van Barack Obama hoorde, toen hij gekozen was tot de 44e president van Amerika, waren, "een betere wereld voor onze kinderen." Wat geweldig, dat daar als eerste aan gedacht wordt. De kinderen, die recht op een een vredelievende wereld hebben, op een schone wereld, op geen bedreigingen van oorlog of klimaatverande- ring of van het grote graaien of op gevaar en noem maar op.
Ik hoop zo, dat de Schipholieten deze gedachten ook eens goed tot zich door laten dringen. Zij werken mee aan een wereld vol lawaai voor onze kinderen, aan een wereld vol slapeloosheid. aan een wereld vol vuiligheid,(in alle opzichten), aan een wereld vol gevaar, aan een wereld vol woede, aan een wereld vol oordoppen, aan een wereld vol slaapillen, kortom aan een wereld, die wij niet willen. Wij willen ook VERANDERING! En niet in de eerst plaats voor onszelf maar voor onze kinderen!!

Geplaatst door Nico uit Den Haag

Obama zei ook dat de democratie in Amerika werkt en niet zo'n beetje. Jessie Jackson stond sprakeloos met tranen in zo'n ogen. Hij die als jongeling aanwezig was bij de moord van Maarten Luther King, was getuige van de realisatie van de droom van hem(I have a dream). Fantastisch.
In Amerika, waar referenda mogelijk zijn, waar wetten getoetst kunnen worden aan de constitutie, waar burgemeester gekozen worden, waar sheriffs gekozen worden, daar werkt de democratie, zoals Obama zei: "Vandaag laat de dag dat zien", etc..
Hier in Nederland in Amsterdam-Zuid is een inval geweest bij Micha Fuks en door wie? Juist ja, onbegrijpelijk.
Met zo'n gebrekkige democratie kunnen de regels en wetten betreffende de gezondheid en wellevendheid van inwoners met een beroep op de Nederlandse grondwet niet getoetst worden door de rechter.
Dit kan wel bij het Europese hof voor de rechten van de mens!!!!