Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Reacties op dit bericht

Geplaatst door O.L.M. Bijvoet uit NULL

VRAGEN

Citaat uit de brief van Hans Alders van 5 oktober jongstleden:

"Ik heb daarom in het overleg van 18 september (in navolging van het voorstel van de bewonersvertegenwoordigers CROS en VGP) voorgesteld om voor de middellange termijn te gaan werken met een Bewonersdelegatie, waarin plaatsnemen de heren Van Ojik (namens de CROS?bewonersvertegenwoordigers), Von der Meer (namens de Vereniging Gezamenlijke Platforms ? VGP) en Van Gijzel (toegevoegd onafhankelijk lid van de Bewonersdelegatie). Alle leden van de delegatie opereren met het volle mandaat van de achterbannen."

Het zij mij vergund mij af te vragen wat dit betekent.

Er zijn op deze site van het PVRC regelmatig vraagtekens geplaatst bij de wenselijkheid dat platforms aan de Alderstafel meespreken.
Het grondargument voor het laatste is dat de platforms, indien ze in gezamenlijkheid opereren, en daar waar het gaat om de verstorende invloed van luchtvaart op de woonomgeving, altijd alleen stem mogen geven aan de algemene en niet aan de lokale belangen van burgers.
Het gaat namelijk om voor alle burgers gelijke grondrechten. Die mogen of kunnen niet als verhandelbaar element worden ingebracht in convenanten tussen burgers en luchtvaart.

Indien algemene economische belangen inbraak op die rechten noodzakelijk maakt, moet het beoordelen daarvan deel uitmaken van een politieke afweging; die zaken horen dan uitdrukkelijk tot de verantwoordelijkheid van kabinet en kamers, die hiertoe een op democratische wijze verkregen mandata hebben. Ik denk dat de zin: "Alle leden van de delegatie opereren met het volle mandaat van de achterbannen" bedoeld is om de indruk te wekken dat ook hier alles in dit opzicht in orde is. Al was dit zo - wat ik oprecht betwijfel - dan nog vertegenwoordigen andere leden aan de tafel belangenorganisaties en hebben daarom al geen mandaat om onafhankelijk te opereren.

Gezien de bezwaren die met regelmaat op deze website tegen de deelname aan de Alderstafel zijn ingebracht en, ernstiger nog, gezien het ontbreken van enig genotuleerd vooroverleg met de bedoelde 'achterban' over inhoud van en mandaat aan het GVP, komt mij voor dat de uitspraak "Alle leden van de delegatie opereren met het volle mandaat van de achterbannen" niet door de feiten wordt gedekt.

Het spijt me oprecht dit te moeten constateren. Hier geldt evenwel hetzelfde als wat geldt voor de mogelijkheid tot inspraak. Wie aan de gelegenheid tot inspraak geen gevolg geeft, verliest zijn recht.

CONCLUSIE

Anders dan de voorzitter, de heer Alders, heb ik er geen vertrouwen in dat er op deze wijze condities zijn geschapen om aan de mogelijkheid voor een advies voor korte of voor de middellange termijn te kunnen voldoen.
Op 12 november a.s. komt de Alderstafel te spreken over de netwerkvisie van het Rijk. Deze vormt een cruciale bouwsteen voor het advies van de middellange termijn en vormt een opmaat naar de visie voor de langere termijn. De partners aan tafel zouden het op prijs stellen de inzichten van de minister persoonlijk te kunnen vernemen tijdens deze bijeenkomst van de Tafel van Alders.
Ik acht het belangrijk dat ook afwijkende inzichten als het onderhavige gelegenheid krijgen om bij de evaluatie van het mandaat van de partners te worden meegenomen.


Geplaatst door Willem uit Heemskerk

Uit de brief:
"en dat zij erkennen dat het de bedoeling is tot een gezamenlijk advies te komen en er dus sprake is van geven en nemen."

Dat 'dus' snap ik niet. In mijn beleving is hinder niet onderhandelbaar. Je hebt het of je hebt het niet en compenseren kan niet, dus er is niets te geven of te nemen. Zolang het maar bij een bedoeling blijft is het mij best, maar de druk wordt er al op gezet.

"Ook hebben de delegaties een eigen verantwoordelijkheid om er voor te zorgen dat zij met mandaat aan tafel zitten en dat zij de communicatie met hun achterban organiseren."

Dan heeft PVRC nog wat te doen. PVRC is geen voetbalclub waar een bestuur zich bezig houdt met de dagelijkse gang van zaken, maar een belangenclub zoals een vakbond. En dan is het volstrekt logisch en normaal dat er wel onderhandeld mag worden, maar dat voor belangrijke keuzes/beslissingen een leden raadpleging georganiseerd wordt. Besluiten zijn niet meer terug te draaien.

Geplaatst door Olav Bijvoet uit Castricum

Ik onderschrijf dit.

Het moet mij van het hart dat er ook 8 maanden later nog steeds niets is gedaan aan bij behoorlijk overleg behorende georganiseerde raadplegingen.