Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Reacties op dit bericht

Geplaatst door OB uit Haarlem

Bestaat het PVRC nog of is het in silte opgeheven?
Hebben de omwonenden niet het recht om onafhankelijk van Alders onderling overleg te plegen en zelfstandig bezwaar te maken tegen de te hanteren kriteria?
Kan dit bij de jaarvergadering van het PVRC aan de orde komen?
Lijkt mij bij uitstek de taak van het bestuur om deze zaken aan de orde te stellen.

Geplaatst door E. von der Meer vz BLRS en PVR uit Castricum

PVRC bestaat nog steeds en is voornemens dit ook te blijven doen. Het Aldersoverleg bestaat voor ca. 80% uit representanten van Schiphol, LVNL, KLM, de Provincie, de Gemeenten (groot en klein). De sector gaat voor zijn eigen belang en de overheden hebben belangen die per definitie niet parallel hoeven te lopen met die van de bewoners. De bewonersdelegatie die aan deze tafel aanzit is accoord gegaan met het een en ondeelbare Alderstafeladvies. Conclusie: geen afwijkende meningen en een loyaal uitwerken van het Alderstafeladvies. De vereniging Bescherming Leefomgeving Regio Schiphol (waar PVRC deel van uit maakt) is nog de enige club die zelfstandig bezwaar kan maken en dit ook doet tegen zaken die niet in het belang van de bewoners zijn. Voorbeeld: het nieuwe normen en handhavingstelsel Vliegen volgens afspraak (VVA). Dit is de enige belangengroep die m.b.v. de 2e Kamer en de media de koers van het Schipholdossier nog enigszins kan doen wijzigen. De ontbrekende criteria bij het per 1 november gestarte experiment VVA zijn door hen alsnog tot stand gekomen. Anders was er zonder enig criteria gewoon begonnen. Omwonenden hebben natuurlijk het recht om onderling overleg te plegen en zelfstandig bezwaar te maken tegen de te hanteren criteria. Voorkeur verdient het om dit in georganiseerde vorm te doen zoals PVRC dit in BLRS verband doet. Indien er nieuwe bewonersgroepen zich organiseren zou dit alleen maar een goede zaak zijn.

Geplaatst door OB uit Haarlem

Uw antwoord is duidelijk.

De huidige situatie is onrustbarend.
Feitelijk zijn betekent gebruik van „geluidspreferente banen” Polderbaan en de Kaagbaan, mat lichte nadruk op de Polderbaan.
De bewoners onder de uitvliegroutes en aanvliegregio’s van deze banen worden voortaan structureel geofferd aan het comfort van alle andere omwonenden van Schiphol, met uitzondering van zeldzame tijden van nood. Grenzen aan capaciteit die vroeger de totaliteit van alle vluchten golden, hebben nu betrekking op deze banen.
Erger nog, alle beperkingen rond nachtvluchten belasten specifieke plekken van Noord Kennemerland of Bollenstreek. Vooral Castricum en uitgeest zijn alweer slachtoffer
Het Aldersoverleg is een overleg voor mini-aanpassingen binnen de bestaande en onveranderlijke situatie als context.

Dit betekent dat het indien niet nu goed verantwoord en vanuit een zichtbare en definieerbare achterban tijdig weerstand wordt opgeworpen, de situatie na afloop van het ‚experiment’ als structureel en acceptabel wordt vastgelegd. Schiphol is dan feitelijk een twee-banen haven. Omdat het argument is dat mensen die last hebben zelf gekozen hebben moet het huidige ministerie gevraagd worden een kaart te maken waarbinnen wonen voor geluidsgevoelige mensen en gezinnen met jonge kinderen af te raden valt. Dat zijn de B-film locaties.

Het wordt dus nu tijd dat de besturen onder mandaat van leden en met een voor leden en buitenwereld zichtbare achterban, hun verantwoording nemen. Dit eist niet alleen dat ze alles op alles zetten om het ledenbestand en de voor vereniging vereiste zichtbaarheid met jaarlijks ledenvergadering en verantwoording realiseren maar ook een zichtbaar ontwerp maken voor de aanpak. Rotzooi trappen heeft geen zin. Het gaat nu om kennis en verantwoordelijkheid.

Op welke wijze zijn omwonenden georganiseerd binnen het BLRS? Op welke wijze kunnen zij aanspraak maken en inspraak uitoefenen op de gang van zaken. Wanner is de statutair vereiste ledenvergadering van het PVRC waar ook inzicht gegeven kan worden in de verantwoordelijkheid van het BLRS richting PVRC. Wij geloven dat er nooit de geringste indruk mag gewekt worden van een hobby-club een uit vroegere activisten overgebleven gremium. Dat is niet zo maar dat moet zowel naar leden als naar buitenwereld helder zijn.
Indien U ernst maakt zullen de leden uit het Alders-overleg die NIET behoren tot hen die van de huidige situatie profiteren, zich maar al te graag weer zullen aansluiten. Dat ligt in de lijn der verwachtingen

Dus wanneer mogen wij algemene ledenvergadering tegemoet zien. Hoe groot is het huidige ledenbestand en hoe groot is het te verantwoorden bestand van de leden van het BLRS?
Het is zinloos op deze plaats ach en wee te roepen indien de met veel inspanning verzamelde informatie ook niet organisch past binnen een structureel verantwoord actieplan. Ik zou zeggen: het is Uw verantwoordelijkheid dit NU te doen.

Geplaatst door E. von der Meer vz BLRS en PVR uit Castricum

Uw analyse is correct. Meer vliegen over relatief minder druk bewoonde gebieden t.g.v. de dichter bevolkte gebieden. Aan de zichtbaarheid van BLRS en PVRC valt weinig af te dingen. Regelmatig contact met kamerleden, pers en andere media. PVRC is een vereniging met statuten en organiseert daaruit volgend een jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. De leden worden daar tijdig over geïnformeerd en uitgenodigd om daarbij aanwezig te zijn. Voor zover loopt eigenlijk alles conform uw ideeen. Indien u lid wil worden van PVRC dient u zich bij onze secretaris te melden. De jaarlijkse contributie bedraagt € 10 per woonadres. Vraag: zouden zich niet meer mensen moeten aansluiten bij de bestaande platforms die gezamenlijk onder de vlag van BLRS opereren? Antwoord: JA, maar zoals dat met veel zaken het geval is blijft het bij veel burgers bij goede voornemens en wordt maar al te vaak gedacht dat de anderen het wel zullen opknappen. Wij blijven ons best doen en realiseren ons dat zaken altijd voor verbetering vatbaar zijn.

Geplaatst door jhgriese uit Amstelveen

Geachte heer Bijvoet,

Aanvulling van BLRS bestuur: de heer von der Meer schetst de algenene gang van zaken, zoals deze er nu voorstaat. Meer specifiek waar het uw eerste punt betrof: De kriteria bij het experiment VVA. Wanneer heet het experiment geslaagd en wanneer niet. U roert dit punt m.i. terecht aan, al is de manier waarop voor discussie vatbaar. Op initiatief van BLRS organiseerde de Tweede Kamer een Algemeen Overleg 6 en 7 oktober jl . Daarbij was BLRS aanwezig !Daar zegde de minister toe dat op korte termijn die criteria er zouden komen. Inclusief een een nieuwe beoordeling van Prof. Michiels, de geografisch jurist uit Tilburg. Dit omdat bij de laatste beoordeling van Michiels hij er van was uitgegaan, dat in dit experiment ook de gebruikelijke Aantalsnormen zouden staan (Aantal max ernstig gehinderden en slaap verstoorden, overdag en snachts)Ook die brief. Deze Aantalsnormen zitten er echter NIET in ! Op deze brief wachten wij nu . Verder is BLRS bezig bovenstaande brief van Alders te analyseren.Het is een notitie van 25 paginas.
Dus nog even geduld heer Bijvoet ! Onze eerste indruk is dat vaagheid en oncon-troleerbaarheid overheersen. Maar wacht u op onze definitieve conclusie. Verder vergeet de heer Vermeer, dat er ook afspraken zijn deze maand met 3 wethouders van grote steden over bovenstaande kwesties. Alsook een gesprek met de heer Alders over een aantal zaken.
Tja, ik kan u verzekeren,dat roepen aan de zijlijn heel wat makkelijker is dan echte voortdurende alertheid en actie. Dat kost menig BLRS bestuurslid een halve werkweek !
BLRS telt nu 16 Platforms en er staan er nog 2 , die er serieus over denken zich aan te sluiten. Voor een Ieder: Als u denkt tijd en capaciteiten te hebben om toe te treden in een van onze besturen.....meldt u aan svp, bij de bekende Platform en verenigingsadressen.

J.H. Griese Secr BLRS en Voorzitter SWAB

Geplaatst door ton2 uit castricum

Ik heb sterk de indruk dat de enige reden van het meepraten van "de bewoners" was om dit (zogenaamde) accoord het stempel "gedragen door/met instemming van de bewoners" mee te geven, wat vervolgens als vrijbrief gebruikt is om de herrie rond/in Amsterdam structureel te dumpen boven het noordzeekanaal, en zodoende een groot aantal mensen doelbewust op te offeren om een nog wat grotere groep altijd maar te ontzien.

Ik heb alle respect en bewondering voor de inzet van de platforms (ben zelf lid PVRC van het eerste uur), maar ten koste van alles (en dat is helaas precies wat er gebeurd is ........) willen meepraten heeft soms een hoge prijs, alle goede bedoelingen ten spijt .................

Ik schat in dat de proef m.b.t. VVA voor 100% als geslaagd zal worden bevonden, dat staat bij voorbaat al vast ............

De terreur/dictatuur van de meerderheid ten voeten uit, deskundig benut door louche politici en de luchtvaartsector ............

En in Den Haag juicht men, de "bewoners" hebben zelf mede de "oplossing" gevonden ......

En wij in Nederland maar met het vingertje omhoog staan tegen landen in Azië, waar zo veel corruptie is. Bij ons gebeurt precies hetzelfde, alleen in iets bedektere vorm ....

Beetje cynisch allemaal, wellicht, maar het is wel wat er gebeurt .............., zo wordt er met ons, bewoners, omgegaan door een stel hufters, die zelfs nog het lef hebben te praten over het gebrek aan normen en waarden in de samenleving ........

Geplaatst door Ymte van Gosliga uit Castricum

De analyse van ton2 is(helaas)juist.
Wel een kanttekening: Erwin von der Meer, bewonersvertegenwoordiger VGP ( dus ook PVRC)is september 2008 uit het Aldersoverleg gestapt, juist omdat hij ( en wij) grote bezwaren hadden tegen het VVA. Overigens was het onderwerp "nieuwe manier van vliegen" tussentijds en niet volgens het projectplan op de agenda van de Alderstafel geplaatst.
Sinds okt. 2008 praten PVRC ( en het nieuw opgerichte platform BLRS) niet meer mee aan de Alderstafel. Anders dan de VGP wilden en willen we niet mede verantwoordelijk zijn voor het VVA.
J. Griese geeft hierboven aan op welke
manier we trachten eea te beïnvloeden.

Geplaatst door OB uit Haarlem

Deze discussielijn is eenstemmig van mening dat de huidige situatie rond Schiphol een oplossing forceert ten koste van ongelijke behandeling van enkele omliggende regio's. Klassiek, misbruik enkelen ten behoeve van een groot algemeen gewin.
Niettemin hecht 'men' aan de schijn van een democratisch proces als basis. Ook daar is men het over eens. Het scheppen van de schijn van democratie naar buiten is belangrijker dan werkelijke democratie naar binnen.

Uiteindelijk profiteert een meerderheid ten koste van een minderheid. Zoiets kun je niet verbeteren wanneer je niet in staat bent om de discussie naar een hoger plan te tillen. Je moet steeds opnieuw laten motiveren door het grondbeginsel o dat in ieder stelsel de aanspraak van alle burgers, zelfs van alle personen, op een menswaardige en niet schadelijke leefomgeving voorrang heeft op economisch voordeel. Op zijn Hollands: er moeten altijd offers gebracht kunnen worden ten behoeve van hetzelfde recht van iedereen op een goed leven. Poldermodel? Aan me hoela. We zijn bezig met een kruideniersmodel. Praten over prullen zonder wijd nadenken over bevrijding uit grenzen. Natuurlijk heeft onze impasse te maken met het opgesloten zijn door haast ongrijpbare automatisch goeiende molochs met hun grondwet van economische onaantastbaarheid.

Wat ik dus zorgelijk vind is dat de oppositie tegen de huidige stand van zaken die vanuit de burgerij wordt gevoerd, zo'n sterk achterkamertjes karakter heeft. Het regent van suggesties dat ‚wij’ ons best doen. Ik lees zelfs opmerkingen die suggereren dat sommigen minder doen en maar roepen langs de lijn. Misschien doen die anderen precies hetzelfde en verdoen ook die hun tijd in achterkamertjes.

Een vereniging als de PVRC is oorspronkelijk opgericht om voor allen zichtbaar, maar ook concreet door allen beïnvloedbaar invloed uit te oefenen op het beslissingsklimaat. De openheid en de frisse wind was de kracht. Democratie komt niet tot stand door te roepen: „laat mij maar, ik doe het zo goed”. Dat is achterkamertjes-werk en leidt tot queruleren. Het gaat er niet om deze of die motie niet naar behoren uitgevoerd. Of deze en die criteria worden niet gerespecteerd. Etc.
Het is de taak van politiek, maar ook van de ambtenaar de wet toe te passen ten behoeven van het individu, niet om middel te zijn ieder individu te dwingen binnen het keurslijf van de economische wet.

Het systeem van werken via achterkamertjes verduistert het zicht van de belanghebbenden, de bewoners, op hoe en waarom het überhaupt gaat. Dit soort werken kan ego’s van onderhandelaars versterken. Maar het riskeert dat we komen vast te zitten in de beperktheid van persoonlijke visies. En dat de bereikte deeldoeltjes een te kort bed worden, waardoor de voeten verloren gaan en verder lopen onmogelijk. Procrustus-bed. Ontdekken van een bevrijdende open ontwikkeling van inzicht wordt onmogelijk. We zouden de tijd van schoolmeesterachtigheid voorbij moeten zijn.

Ik ben dus bang dat er te veel persoonlijke hobby's in het spel zijn. We zien steeds dezelfde namen. Hoe lang al? Er wordt kritiek geleverd op personen in plaats van hun visies proberen te begrijpen en te ontdekken waarin die desondanks te kort schieten en waarom. Minister Schulz heeft wel degelijk laten weten waar het haar om ging, maar hier werd alleen maar gepraat over haar partij en waar ze woont en zo. Er was een goed VVD raadslid in Castricum die zich inzette. Zo had ik Ymte nog nooit gehoord. Ik hoor dit niet zo te zeggen, maar kan het niet laten.

Gooi de zaak open. Er zit een soort tegenspraak in achterkamertjes. Vraag niet 'kom er bij' om daarna de discussie naar buiten gesloten te houden. Gebruik je middelen om te rade te gaan bij mensen die brede visies kunnen helpen ontwikkelen en daar ook tegenover het lokale publiek kunnen spreken. Probeer algemeen begrip te wekken voor wat de tegenpartij wil veilig stellen. Dialogeer met je leden. Pas dan kun je duidelijk maken voor iedereen - zelfs voor kamerleden - waarom dat niet genoeg is. IJver die nergens toe leidt is alleen maar zielig.

Ik zou bijvoorbeeld hier graag de inhoud en de resultaten beproken zien van de laatste ALV's.

Geplaatst door jhgriese uit Amstelveen

Mij ontbreekt nu de tijd om hier op te reageren. Ik kom er wel op terug. (Ik had gisterenavond nog een reactie gemaakt,drukte op versturen , -zonder het eerst te copiëren en weg was mijn reactie- Hoe kan dat Webbeheer ?)
De druiven lijken alweer zuur voor OB. Tot later. (Dat zijn ze ook voor de ernstig gehinderden en slaapverstoorden, maar nu vanuit echt perspectief en argumenten.

Geplaatst door OB uit Haarlem

De druiven zijn zuur zegt de Heer Griese van het BLRS

UITLEG :
De druiven zijn zuur zou moeten betekenen dat ik als omwonende graag zou weten wat het bestuur doet - hoog in de boom brengt prestige - (het bestuur is immers door omwonenden gekozen om namens omwonenden te handelen), maar dat ik, omdat dit mij, die laag bij de gronds ben niet lukt. Ik ben geen hoogvlieger en doe dus alsof dat mij niet interesseert. Slimme vos als ik ben.
Welnu: het eerste is waar, het tweede niet.

WAT DAN WEL ?
Ik ben omwonende en ik wil niet alleen weten wat er gebeurt, ik wil daar zelfs openlijk over mee kunnen denken en wil daar ook anderen bij laten betrekken.
Als overwegingen en besluiten van het bestuur gewicht in de schaal kunnen leggen, kan dit groot voordeel verschaffen. Ze kunnen openlijk betenis en achtergond geven aan de openbare mening; het gewicht daarvan vergroten en munitie verschaffen aan hen die de last van de echte besluitvorming moeten dragen.

VOORSTEL :
Hier volgt een voorstel aan het bestuur van onze PVRC (dat er niet alleen is voor de betalende leden maar voor alle omwonenden):
Het lijkt mij redelijk wanneer de besluiten en voornemens uit de bestuursvergaderingen openlijk bekend worden gemaakt. Wij kunnen dan beter slapen.
Het zou onze vereniging sieren wanneer zij dezelfde openheid betracht die zij ook van anderen verwacht.

MISVERSTAND :
Ik denk dat de Heer Griese denkt dat wat hij zure druiven noemt betrekking heeft op jalousie. Hij zou belangrijk zijn en ikke niet. Maar een dergelijke uitleg zou een verkeerde inschatting zijn van de taak van het PVRC of het BLRS. Het zijn juist de omwonenden die van belang zijn en niet hun besturen. Die laatsten hoeven we niet te sparen.
Een andere gedachte is dat de strategie geheim zou moeten blijven. Maar wanneer wij successen zouden boeken via onvoorziene strategische overvallen zouden wij wij nu juist datgene doen waar wij de overheid van beschuldigen. Dan zijn wij geen knip voor onze neus waard.


Geplaatst door jhgriese uit Amstelveen

Ach heer Bijvoet u draagt zoveel aan, daar ga ik niet op in. U schreef wel eens : Ik jen graag en beetje. Zowel PVRC als BLRS is buitengewoon transparant. Waar was u tijdens de infoavond van BLRS in Haarlemmerliede? Als het goed is staat er op deze site nog een powerpoint presentatie. Voorlopig hebben wij u voldoende geinformeerd. Ieder die nog meer info wenst : Tel 0297-582336

Geplaatst door OB uit Haarlem

't enige doel kan zijn welvaart, voor jou, voor mij, voor iedereen. Dat heeft geen telefoonnummer.