Platform Vlieghinder Regio Castricum
 

Bewonersvertegenwoordigers verklaren CROS failliet.

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 665 
|
 Bewoners en bestuurders van cluster Noord (nagekomen) 
Bewonersvertegenwoordigers verklaren CROS failliet.

PERSBERICHT 23 september 2011
Bewoners en bestuurders van cluster Noord (bestaande uit de gemeenten Velsen, Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest, Castricum en Heiloo) stappen per direct uit Commissie Regionaal Overleg Schiphol (CROS). De doelstelling van overleg- en adviesorgaan CROS is om een optimaal gebruik van de luchthaven Schiphol te bevorderen en de vlieghinder zoveel mogelijk te beperken.

In de achterliggende periode is naast CROS ook het Aldersoverleg opgericht, waardoor CROS een zeer beperkte rol heeft gekregen. Alle relevante zaken over de verdere uitbreiding van Schiphol worden in het Aldersoverleg behandeld en ter besluitvorming voorgelegd aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu (I&M).

Bewoners en bestuurders van cluster Noord zijn van mening dat CROS ten gevolge van de oprichting van het Aldersoverleg geen enkele invloed meer heeft op de uiteindelijke besluitvorming. De bewonersvertegenwoordigers vinden daarnaast dat bewoners uit de regio Kennemerland niet zijn vertegenwoordigd in het Aldersoverleg. Er is binnen CROS sprake van een grote interne verdeeldheid, gebrek aan wederzijds vertrouwen en tegengestelde belangen. Dit komt voort uit de weinig transparante informatievoorziening vanuit het Aldersoverleg. Relevante informatie uit het Aldersoverleg is te laat beschikbaar of wordt zelfs achtergehouden door de afvaardiging van de bewoners, waardoor door de regio Kennemerland geen rol kan spelen in de uiteindelijke besluitvorming.

Uit het ontslag dat voorzitter Nico Schoof onlangs bij CROS heeft ingediend, mag worden afgeleid dat er ook voor de toekomst weinig verbeteringen te verwachten zijn. In zijn ontslagmotivatie geeft de heer Schoof ondermeer aan dat de CROS vooral een informerende functie vervult en dat er sprake is van een zeer bescheiden adviserende rol. Hij verwacht niet dat daarin binnen korte tijd verandering komt noch dat er een wens is om tot veranderingen te komen.

Dat alles bij elkaar maakt dat CROS is verworden tot een machteloos orgaan dat door het Ministerie I&M wordt gebruikt om omwonenden te informeren over de verdere uitbreiding van Schiphol, zodat de Minister richting de 2e Kamer ten onrechte kan aangeven dat afstemming met de regio heeft plaatsgevonden.

Om deze redenen zijn de bestuurders en bewonersvertegenwoordigers van de gemeente Velsen, Beverwijk, Uitgeest, Heiloo en Castricum van mening dat CROS geen toegevoegde waarde meer heeft. Daarom is besloten om het lidmaatschap van CROS op te zeggen en met onmiddellijke ingang alle activiteiten binnen CROS te beëindigen.

Echter de overtuiging blijft dat een goed functionerend overleg- en adviesorgaan noodzakelijk is voor omwonenden, luchtvaartsector en de overheid. De komende maanden wordt in samenspraak de bestuurders van eerdergenoemde gemeenten gezocht naar nieuwe mogelijkheden om de vlieghinder te beperken en de regio Kennemerland zo goed mogelijk te beschermen tegen de gevolgen van een verdere toename van het vliegverkeer.

Namens de CROS bewonersvertegenwoordigers van Velsen, Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest, Castricum en Heiloo


Reacties op dit bericht

Geplaatst door Prof dr OLM Bijvoet uit Haarlem

INDRUKWEKKEND

De regio heeft volkomen gelijk.
Ook indrukwekkend is hoe uniform der beslissing wordt gesteund.

Indien CROS niet wordt gehanteerd volgens de wettelijk vastgelegde normen heeft CROS geen zin. In mijn commentaar op 27 September vroeg ik al de aandacht voor de ontmanteling van CROS die in de laatste luchtvaartnota duidelijk wordt. Het gehanteerde breekijzer is daar de Alders-constructie. Juist in die luchtvaartnota. Het is goed deze op de woorden CROS en Alders door te nemen.

CROS is, zoals de regio vaststelt, verworden tot een machteloos orgaan dat door de Ministerie's gebruikt wordt om omwonenden te informeren over de verdere uitbreiding van Schiphol, zodat de Minister richting de 2e Kamer ten onrechte kan aangeven dat afstemming met de regio heeft plaatsgevonden.
De verwijten die CROS treffen zijn verwijten die terecht aan de inbreng van Alders kunnen worden toegescherven, Aanvankelijk onder het rookgordijn van lokale inbreng via experimenten, die naar buiten de schijn wekken van inspraak.

Het is de moeite waard zowel de luchtvaartnota als het laatste Alderadvies door te lezen met de woorden CROS en Alders als vindplaats.

Ik vind opmerkelijk hoe Heer Alders daarin met naam en toenaam en met een onverklaarbaar haast ministerieel gezag, als een duveltje uit een doosje naar voren komt. Hij wordt daarin letterlijk geacht het kabinet bij regionale besprekingen te vertegenwoordigen. Wat de Alderstafel betreft, die is daar een nooit wettelijk goed gedefinieerde partner van de Heer Alders, en staat daar, ook in het advies, naast andere vormen van 'bilateraal'overleg met onduidelijk partners.
Dit warrig pluriform geheel leidt opeens tot een als eensluidend en ondeelbaar gepresenteerd persoonlijk advies.

Beslismatig is dit Aldersadvies even indrukwekkend als in het ontbreken van goede documentatie voor afzonderlijke elementen;
Eigenlijk is het ongehoord hoe hier een bewindsman lijkt op te staan die in staat is zonder gebruikelijke democratische controle een grote serie verreikende beslissingen voor te stellen.

Terecht dat de regio uiteindelijk vraagt om een nieuwe vorm van overleg.

De tijd lijkt voorbij dat men genoegen moet nemen met handige constructies, zowel in woord als in daad. Ze minachten niet alleen de democratie, maar het belang van de gemeenschap.

Geplaatst door cros op de helling uit deltametropool

Een commentaar dat er niet om liegt met een eindconclusie die bepaald te denken geeft.

Wat betreft de rol van Hans Alders zou wellicht de term "beleidsman" beter door "wegbereider" of zelfs "kwartiermaker" vervangen kunnen worden? Dat zet tevens zijn plaats in de "Duurzame top honderd" van dagblad Trouw in een nog schriller licht dan reeds het geval was.