Platform Vlieghinder Kennemerland
 

BEKNOPTE BESLUITENLIJST PLENAIRE CROS-VERGADERING D.D. 26 JANUARI 2006

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 827 
|
 CROS 
BEKNOPTE BESLUITENLIJST PLENAIRE CROS-VERGADERING D.D. 26 JANUARI 2006

1. Het verslag van de vorige plenaire CROS-vergadering, d.d. 12 december 2005 is zonder wijzigingen goedgekeurd en vastgesteld.

2. De plenaire CROS heeft kennisgenomen van de opdrachtverlening van de voorzitter van de CROS, drs H.G. Ouwerkerk aan Prof. Dr. J. Cramer om de mogelijkheid te peilen voor een onderhandelingsagenda tussen luchtvaartsector en omgeving.

3. Ten aanzien van het voorstel gewenste identiteit van de CROS is, op advies van de Werkgroep Communicatie, gekozen voor de optie “CROS verbindt”. Aan de Werkgroep Communicatie is opgedragen deze optie verder uit te werken en toe te passen op de nieuwe huisstijl van de CROS en de vormgeving van de nieuwe website CROS NET, welke in maart 2006 online gaat.

4. Ir P. Riemens, Directeur Air Traffic Management van Luchtverkeersleiding Nederland heeft een presentatie gegeven over de ontwikkeling van het Air Trafic Management systeem, de positie van milieu hierin en de relatie hiermee tot de CROS pilots. Er is afgesproken dat dit onderwerp verder behandeld zal worden tijdens een informatieve bijeenkomst van de CROS.

5. Het Projectplan pilots is vastgesteld. In het projectplan is naast de projectorganisatie en planning een uitwerking gegeven van de geprioriteerde pilots 1 (baangebruik, wisselen baanpreferentie noord/zuid)  en 5 (routegebruik, nachtnadering). Aan de Werkgroep Hinderbeperking is opgedragen om dit verder uit te werken en tevens een begin te maken aan de overige pilots. Verder is er gesproken over het belang van het toetsingskader en een nulmeting. De Werkgroep Hinderbeperking komt hierover op korte termijn met een voorstel.

6. De begroting CROS 2006 is vastgesteld met dien verstande dat de bijdragen van de gemeentelijke leden zullen worden aangepast en dat door het naar beneden bijstellen van een aantal uitgavenposten de begroting sluitend zal worden gemaakt. Hieraan gerelateerd is tevens afgesproken dat de voorzitter van de CROS, in samenspraak met de Klankbordgroep voorbereidingen treft om een Stichting Ondersteuning CROS op te richten. De statuten van de stichting zullen ter goedkeuring aan de plenaire CROS worden voorgelegd.

7. De CROS zal een reactie zal geven op de recent gepubliceerde rapporten van de Commissie Deskundigen Vliegtuiggeluid, VROM-raad en de Raad voor Verkeer en Waterstaat. De voorbereidingen hiervan zullen door de Werkgroep Meten & Rekenen en het CROS-secretariaat worden verricht.


Reacties op dit bericht

Geplaatst door Olav uit NULL

Ik protesteer tegen het meedelen besluiten waarvan de strekking volledig onduidelijk is en waarvan ik het idee heb dat het gaat over mij en mijn omgeving.

Indien onze gemeente hierbij is betrokken wordt het tijd dat de gemeente verantwoordt wat er gebeurt

Indien met omgeving plarforms worden bedoeld, dan zou ik willen weten welke ruggespraak er is geweest met platformleden en in welke vorm leden de mogelijkheid van inspraak werd geboden.

Het wordt tijd dat het bestuur PVRC precies aangeeft wat hier speelt.


Geplaatst door OB uit Castricum

Een toenemend aantal instanties probeert om, al of niet gestuurd door de sector zelfstandig onomkeerbare invloed uit te oefenen op de besluitvorming rond de plaats van de luchtvaart in onze maatschappij.
Dit gebeurt voordat de overheid de evaluatie op een democratische en doorzichtige manier kan afronden.

Het gebeurt in grote haast, nu velen hun ontevredenheid over de sector hebben kenbaar gemaakt en de adviezen van de commissie Eversdijk luid en duidelijk zijn gepresenteerd
en de politiek aan de beurt is om beslissingen te nemen.


Kennelijk wil de sector tevoren hier en daar en waar zij kan maximaal voordeel binnenhalen.
Daarbij maakt de sector, naast veel meer ook evident gebruik van de toegang die zij heeft tot CROS. Door financiele en informatieovermacht beheerst de sector daar het toneel. CROS is bezig midden in de evaluatie, die eveneens CROS zelf aangaat, op onoverzichtelijke en onoirbare manier, namelijk zonder enige openheid en begrijpelijke toelichting fundamentele veranderingen in te voeren.

Zolang de luchtvaart nog aan de overheid gebonden is dit in mijn ogen een uiting van onzindelijk en eigengereid bestuur en van machtsuitoefening zonder behoorlijk mandaat.


Ik hoop dat de politiek deze ontwikkelingen doorziet en afstraft met een gezonde portie wantrouwen. Eigenlijk zou zij de zaak op slot moeten zetten.

Geplaatst door Gerard uit NULL

Olav, het gaat hier om de besluitenlijst van de CROS, niet van de gemeente of enig Platform. Je kunt noch gemeente noch enig Platform verantwoordelijk stellen voor wat CROS besluit en openbaar maakt.

Geplaatst door OB uit Castricum

Gerard

Er wordt hier gesproken over onderhandeling tussen luchtvaartsector en omgeving olv een bureau van Professor Cramer. Ik merk dat nergens wordt gepreciseerd wie de omgeving is. Indien de platforms hier niet bij betrokken zijn is het goed wanneer het bestuur dit aangeeft.

Ik vraag dus uitdrukkelijk of door het bestuur en door de platforms kan worden aangegeven of men zich hier wel of niet van distanciëert. Het ligt namelijk gevoelig omdat de sector al vele malen heeft geprobeerd te komen tot convenanten tussen haarzelf en gemeenten in de omgeving van Schiphol. Ook daarbij werd zelfs al het bureau Cramer als tussenpersoon naar voren geschoven. Tot naar het ministerie toe. Wie komt met de opdracht en wie betaalt? Zo onafhankelijk lijkt het ook weer niet en het is ook geen CROS uitvinding.

Het convenant is DE wisseltruc waarmee de sector de relatie tussen omgeving en Schiphol uit de directe verantwoordelijkheid van het bestuurlijk gezag weg kunnen halen en dus ook uit duidelijke en harde regelgeving. Het heeft ook alles te maken met het door de overheid onbelemmerd kunnen bestuderen of uitvoeren van de adviezen van de commissie Eversdijk.

In CROS zelf zitten wél vertegenwoordigers van gemeenten, zowel van omwonenden uit de als van het gemeentebestuur. Die dragen wel degelijk medeverantwoordelijkheid voor CROS besluiten. Het zal dus klaarhelder moeten worden in hoeverre men inderdaad met deze zaken instemt.

ik denk dat deze zaken zo belangrijk zijn dat, nu CROS hier mee naar buiten komt iedere onduidelijkheid beslist moet worden vermeden. Wij mogen in geen enkel opzicht bang zijn om uit te komen voor de werkelijkheid. Het bestuur heeft mijn vertrouwen. Maar hier gaat het niet om vertrouwen in het bestuur. Het gaat er nu om dat zowel platforms, als bewoners, als gemeenten klare wijn blijven schenken, ook naar de sector toe - want ook de sector moet weten wat zij aan ons heeft.

Het is op momenten als dit dat de onafhankelijkheid, openheid en correctheid van deze website een kostbaar bezit kunnen zijn.

Geplaatst door Bob uit Limmen

Inderdaad, het lijkt wel of de sector nog ergens in de jaren 30 verkeerd. Gaat U maar rustig slapen, wij weten wel wat goed voor u is. We zijn inmiddels zo'n 75 jaar verder. Er is in die tijd heel wat veranderd. De burger laat zich niet meer overdonderen. Enige zelfreflectie is de sector geheel vreemd. Als er zoveel spanning heerst tussen partijen dan moet degene die het zou kunnen beteugelen (politiek of sector zelf)de handschoen oppakken en met echte structurele oplossingen komen. Bijvoorbeeld een andere lokatie. (in zee, of maasvlakte)Maar nee hoor, we etteren gewoon door.

Geplaatst door nico uit NULL

Hoe kan de buitenwereld nu controleren of de experts wederom geen invoerfout maken?
Er was toen een commissie, die de invoer moest controleren, er waren de experts die de berekeningen gingen doen en daarna was er een commissie die de uitvoer controleerde en toch ging het fout.
Mag de omgeving daarom niet weten wie in het groepje meten en rekenen zitten?
Ze heeft al op een grove wijze de metingen gemanipuleerd, waarbij ook nog bekenden en onbekenden niet schroomden sabotage te plegen.
En dan constateert de commissie Eversdijk dat er zoveel wantrouwen is.
Ook erbij betrokken trouwens, dus die constatering wordt zonder enige schaamte gemaakt. Zo verdienen die oude politici als lakeien er een zak centje bij.
Wie er van beter worden? "Follow the money".


Geplaatst door Olav Bijvoet uit Castricum

HELDERE VRAAG EN HELDER ANTWOORD

De gestelde vraag kreeg van CROS een helder antwoord. De samenvatting komt voor mijn rekening.

Al vroeg gaf de voorzitter van CROS, de heer Ouwerkerk aan, dat consensus duidelijk uitspraken vereist. Het gevolg was dat CROS bij de evaluatie met meerdere verbetervoorstellen zat (van sector, van bewoners en van gemeenten). Er was onvoldoende samenhang.

CROS kenschetste die verbetervoorstellen maar als onvolledig (categorie 3) en beloofde te volgen met een samenhangende onderbouwing (categorie 4).
Samenhang is namelijk de basisopdracht van CROS. De vraag is of CROS die kan bereiken. Kan onderhandelen, zowel de problemen van de sector oplossen als die van de omgeving? Dat kan wel [1] of niet [2]. Of het probleem is fundamenteel of het is voorbijgaand.

[1] Het probleem is voorbijgaand. Met inschikken en compensaties kan je dan onder leiding van een onafhankelijke buitenstaander een compromis bereiken. De opdracht aan Mevrouw Cramer begrijp ik als zo'n poging tot eenheid in eigen gelederen op weg naar een - verlaat - voorstel categorie 4.

[2] Het probleem is fundamenteel en permanent. Dat vraagt geen polderen, maar een onafhankelijk beleidsinstrument voor permanent sturen van de groei van de luchtvaart binnen zijn kwetsbare omgeving. Dan mogen CROS en IKB niet meer doen dan facilitair problemen observeren en aanreiken.

Interessant! Beide benaderingen vragen om ontwikkelen van een geïntegreerd kenniscentrum (waarin deelname van sector vanzelfsprekend is: Kennis vergaar je 'met je handen'), nodig voor dagelijks en voor lange termijn sturen. Alleen kennis maakt oplossen mogelijk, faciliteert.

Niemand betwijfelt het kenniscentrum (KDC). Het is opmerkelijk laat. Het echte probleem is de opdrachtegever. Is die belanghebbende (sector) dan is de kans fors dat het probleem van capaciteit wordt overbelicht. Maar is het KDC facilitair voor integratie en bereidstelling van álle kennis (zie bijv. CDV) en stellen we het onder toezicht van een onafhankelijke Raad van Toezicht, dan kunnen zowel die Raad van Toezicht als sector en LVNL een helder mandaat ontvangen van de Overheid.

Dan staan ze gereed om naast de materiële welvaart ook de leefbaarheid van onze kwetsbare omgeving te garanderen. Laat de politiek heldere opdrachten geven. Alles is dan weer mogelijk, zowel preferentiewisseling als een proefstrip in de Maasvlakte.

Geplaatst door J.H.Griese uit Amstelveen

Olav: Compliment. Een zeer helder verhaal.
Mij is ook opgevallen, dat het Kennisinstituut weinig weerstand ondervindt
op papier..........(Zie de effecten op verbetervoorstel 67 nr 192)Er is ook sympathie voor bij een iemand van Ven W: Die later opmerkte: Ik zag er veel in. Maar nu begrijp ik de achtergrond er van:
"De rapporten landen niet..........."
Hetgeen natuurlijk altijd èèn der motieven was achter de (Jouw) idee van een onafh. Kennisinstituut.

Overigens,ik zag het laatste Jaarverslag CROS 2004. Een super dure layout, met schitterende fotos, van mensen, kinderen spelend in het groen........
Over de inhoud heb ik het nog maar even niet. Daarop valt nog het nodige af te dingen.

Jan Griese