Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Antwoorden op Kamervragen m.b.t overschrijding grenswaarden Schiphol in 2006

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 839 
|
 Staatssecretaris Schultz 
Antwoorden op Kamervragen m.b.t overschrijding grenswaarden Schiphol  in 2006

23 november 2005
Ons kenmerk
IVW/LuLu/05.540930

Doorkiesnummer
-
Bijlage(n)
-
Uw kenmerk
2050602990

Onderwerp
Kamervragen


Geachte voorzitter,

Hierbij ontvangt u de antwoorden op de vragen van het leden Haverkamp en De Krom over de toegenomen kans op overschrijding van de grenswaarden op Schiphol in 2006.

1. Bent u bekend met de mededeling van de Schiphol Group dat er in 2006 een grotere kans is op overschrijding van de grenswaarden?

1. Ja, dat heb ik uit diverse berichtgevingen van Schiphol Group vernomen.
Deze mededeling heeft echter geen relatie met hetgeen in het algemeen overleg van 3 november 2005 aan de orde is geweest. De mededeling van Schiphol Group heeft betrekking op het “Besluit houdende vrijstelling van regels en vervanging van grenswaarden uit het Luchthavenverkeerbesluit Schiphol voor het gebruiksjaar 2006”. Het besluit heeft te maken met groot onderhoud aan de Zwanenburgbaan en de Aalsmeerbaan in 2006 en is daarmee van tijdelijke aard. Bij de opstelling van het besluit is rekening gehouden met de wensen van Schiphol Group enerzijds en de belangen van de bewoners van de omgeving van Schiphol anderzijds. Het besluit gaat om die reden voor wat betreft een vervanging van grenswaarden in het gebruiksjaar 2006 minder ver dan Schiphol Group in de vrijstellingsaanvraag heeft voorgesteld. Dit verklaart de mededeling van Schiphol Group dat er in 2006 een grotere kans op overschrijding van de grenswaarden zou zijn. De kans op overschrijdingen wordt echter door verschillende factoren bepaald. Eén daarvan is de wijze waarop door Schiphol Group op mogelijke grenswaarde-overschrijdingen wordt geanticipeerd. Verwacht mag worden dat Schiphol Group zich ervoor inspant, de beschikbare stuurruimte zo goed mogelijk te benutten om grenswaarde-overschrijdingen in 2006 te voorkomen.

2. Kunt u aangegeven of deze mededeling voor u reden is om uw verklaring “dat er geen risico is op overschrijding van de grenswaarden” in het algemeen overleg van 3 november 2005 te herzien? Zo ja, op welke wijze wilt u omgaan met de nu ontstane situatie? Zo neen, treedt u in overleg met Schiphol over het blijkbare ontstane misverstand?

2. Hier is sprake van een misverstand. In het algemeen overleg heb ik niet uitgesproken dat er geen risico bestaat op overschrijding van de grenswaarden. In het overleg zijn wel de grenzen aan de groeiruimte ter sprake geweest, en de vraag of en wanneer die kunnen worden bereikt.  Dit staat los van het groot baanonderhoud in 2006 en mijn besluit daarover. Er is dan ook geen aanleiding voor overleg hierover met Schiphol Group. Mocht in 2006 sprake zijn van een overschrijding van milieunormen, dan zal de Inspectie Verkeer en Waterstaat daarop handelen conform de bepalingen zoals die in hoofdstuk 8 van de Wet luchtvaart en het Luchthavenverkeerbesluit Schiphol zijn vastgelegd.

3. Deelt u de mening dat het bijzonder ongelukkig is wanneer er aan het begin van het gebruiksjaar al onduidelijkheid is over het feit of de gemaakte afspraken nagekomen kunnen worden? Zo ja, kunt u dan aangeven welke initiatieven u gaat nemen om deze onduidelijkheid weg te nemen en in de toekomst te voorkomen? Zo neen, kunt u uw antwoord toelichten?

3.  Het heeft natuurlijk in alle gevallen de voorkeur om vooraf zekerheid te hebben over het feit of de milieunormen zullen worden nageleefd. Echter, in de praktijk zal deze zekerheid niet geboden kunnen worden. Er is in het bij wet vastgelegde beleid voor Schiphol voor gekozen om een duidelijke verdeling van verantwoordelijkheden tussen overheid en luchtvaartsector vast te leggen, juist ten behoeve van de handhaafbaarheid van de milieunormen. De luchtvaartsector is verantwoordelijk om zich aan de vastgestelde milieunormen te houden. Als blijkt dat deze normen niet worden nageleefd dan kan door de Inspectie Verkeer en Waterstaat handhavend worden opgetreden. Deze situatie is momenteel echter niet aan de orde.

Hoogachtend,

DE STAATSSECRETARIS VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

 

mw drs M.H. Schultz van Haegen

 


Reacties op dit bericht

Geplaatst door niek valj uit NULL

Opmerkelijk zo'n één-tweetje Haverkamp de Krom. Nu maar afwachten wat het handhaven opbrengt; het “Besluit houdende vrijstelling van regels en vervanging van grenswaarden uit het Luchthavenverkeerbesluit Schiphol voor het gebruiksjaar 2006” ligt er al. Ongetwijfeld zullen ook deze grenzen worden opgerekt zodra het knellend wordt.

Geplaatst door Vos uit Uitgeest

Wat mij stoort aan zulke teksten is dat er vrijwel altijd gesteld wordt dat het mogelijk is dat er grenswaarden kunnen worden overschreden en bla bla bla........er moet(!) gewoon gesteld worden dat er uberhaupt geen enkele toelatingsvorm mogelijk is! Dan kom je geloofwaardig over, mvr. Schultz! Nu wordt er zoals altijd de sector zelf verantwoordelijk gesteld, zij hebben reeds laten zien dat ze niet met deze verantwoordelijkheid om kunnen gaan! Dan heb je nog de mogelijkheid tot handhaven...deden ze dat maar eens een keer!
En vrijwel altijd is dus de burger de klos!