Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Antwoord Tweede Kamer lid Van der Ham over kerosine accijns op internationale vluchten

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 747 
|
 VenW-Schultz 
Antwoord Tweede Kamer lid Van der Ham over kerosine accijns op internationale vluchten

Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Contactpersoon

-
Datum
8 juli 2005
Ons kenmerk
DGTL/05.00085
Doorkiesnummer

-
Bijlage(n)

-
Uw kenmerk
318
Onderwerp


Geachte voorzitter,

Naar aanleiding van de vraag van het geachte lid Van der Ham om met een aantal landen een kopgroep te formeren, die er voor zorgt dat het instrument van de milieuheffingen, dan wel het invoeren van kerosine accijns, voor internationale vluchten op de agenda blijft, deel ik u het volgende mee:
De invoering van een kerosine accijns binnen Europa is eind jaren negentig onderzocht. De resultaten van dit onderzoek zijn besproken in de Milieuraad, de Transportraad en de ECOFIN. Afwegingen tussen de voor- en nadelen hebben niet geleid tot invoering van het instrument kerosine accijns, maar besloten werd om ook andere mogelijke instrumenten, zoals emissieheffing en emissiehandel nader te onderzoeken. In 2002 werd een onderzoek naar de effecten van emissieheffingen afgerond. Ook dit onderzoek heeft niet tot besluitvorming geleid.
Onderzoek in ICAO -verband heeft inmiddels aangetoond dat een open emissiehandelssysteem een kosteneffectief instrument kan zijn om emissiereductie in de internationale luchtvaart te bewerkstelligen. Dit heeft er toe geleid, dat sommige EU-landen aan verder onderzoek naar de voor- en nadelen van een emissiehandelssysteem prioriteit toekennen. Gezien het bovenstaande en het feit dat voor een beslissing ten aanzien van kerosine accijns in de ECOFIN unanimiteit vereist is, lijkt een EU-brede invoering op dit moment niet haalbaar.
Buiten Europa ligt de discussie over milieuheffingen voor de internationale luchtvaart zo mogelijk nog moeilijker. Recentelijk heeft de Verenigde Staten samen met de ontwikkelingslanden op de laatste ICAO-Assembly nog een poging gedaan om de invoeren van dergelijke heffingen vrijwel onmogelijk te maken. Door een gecoördineerde actie onder Nederlands voorzitterschap heeft Europa dit nog weten te voorkomen. Wel is afgesproken om tot eind 2007 niet unilateraal tot de invoering van heffingen ter beperking van de emissie van broeikasgassen te besluiten.
De Europese Commissie heeft in de herfst van 2004 een onderzoek gestart naar de mogelijkheden, de eventuele problemen bij de invoering en de wijze van uitvoering van het incorporeren van de emissies van de internationale luchtvaart in het Europese Emissiehandelssysteem dat geldt voor de stationaire installaties. De Commissie zal de resultaten van dit onderzoek tezamen met haar overwegingen ten aanzien van andere marktconforme maatregelen in de luchtvaart (zoals heffingen en kerosine accijns) in een Mededeling publiceren. Het Verenigd Koninkrijk is van plan de invoering van een emissiehandelssysteem voor internationaal luchtvaartverkeer in Europa tot speerpunt van beleid tijdens haar voorzitterschap te maken. Nederland zal de Mededeling van de Commissie en de eventuele aanbevelingen afwachten, alvorens zij haar definitieve standpunt bepaalt.

Hoogachtend,

DE STAATSSECRETARIS VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

Mw drs. M.H. Schultz van Haegen

———————————-
ICAO: International Civil Aviation Organisation, een organisatie van de Verenigde Naties voor de burgerluchtvaart ingesteld in op 7 december 1944 bij het verdrag van Chicago


Reacties op dit bericht

Geplaatst door L.R. Aalegeiz uit Spaarndam

Vroeger, heel lang geleden was Nederland een progressief land.

Tegenwoordig:

"Nederland zal de Mededeling van de Commissie en de eventuele aanbevelingen afwachten, alvorens zij haar definitieve standpunt bepaalt."

Tja...