Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Amsterdam: betere bescherming bewoners en milieu voorwaarde voor selectieve groei

 |
 Geplaatst door: A Holwerda 
 |
 Bekeken: 1063 
|
 Gemeente Amsterdam 
Amsterdam: betere bescherming bewoners en milieu voorwaarde voor selectieve groei

Vandaag is het advies van de Tafel van Alders over de toekomst van Schiphol gepresenteerd. Amsterdam ziet het advies als een belangrijke stap voor duurzame groei van Schiphol binnen de regio, waarbij voldoende maatregelen aangekondigd zijn om de overlast voor bewoners en stadsdelen te beperken. Wel zal Amsterdam het vervolgtraject kritisch volgen.

Wethouder Ossel (Luchthaven): “Amsterdam draagt als geen ander de lusten én lasten van Schiphol. Het advies van Alders is een zorgvuldig evenwicht tussen milieuwaarden en de bescherming bewoners en groeiruimte voor Schiphol.”

Knooppuntfunctie versterken, overlast verminderen
Schiphol heeft een belangrijke knooppuntfunctie in het internationale luchtverkeer, is essentieel voor het vestigingsklimaat en biedt werk aan ruim 120.000 mensen in de regio van Amsterdam. Tegelijkertijd ervaren veel Amsterdammers en bewoners van de regio hinder van de luchthaven, door geluidsoverlast en het effect op het milieu. Amsterdam pleit voor selectieve groei van Schiphol, alleen die activiteiten die bijdragen aan de knooppuntfunctie kunnen nog groeien. Deze groei betekent dan minder ruimte voor
charters en vakantievluchten op Schiphol. Het Rijk en Schiphol gaan in overleg om te komen tot een aanpak om deze vluchten uit te plaatsen naar de luchthavens van Lelystad en Eindhoven.

Amsterdam zet in op selectieve groei: een constant evenwicht tussen groei en beperking van de overlast. Dit betekent geen ongebreidelde groei maar wel het versterken van de knooppuntfunctie. Gelijktijdig moet geïnvesteerd worden in duurzaamheid en innovatie.
Wethouder Ossel: “Groei mag, maar selectief. En dan ook investeren in schoner vliegen met minder geluidsoverlast. Schiphol moet zijn eigen groei verdienen.”

Er is voor gekozen om niet de totale beschikbare milieuruimte van circa 540.000 vliegbewegingen vol te vliegen. Tot 2020 wordt het aantal vliegbewegingen beperkt tot maximaal 510.000 per jaar. Ook voor de nacht is een plafond ingesteld van 32.000 bewegingen per jaar, tussen 23.00 en 07.00 uur. Dit biedt minder overlast en duidelijkheid voor bewoners.

Normen blijven in de wet
Aan de Alderstafel is gevraagd om te adviseren over een nieuw handhavingsysteem omdat het huidige systeem onvoldoende duidelijk is en niet goed functioneert. Vertrekpunt voor een nieuw normen- en handhavingsstelsel is dat dit tenminste net zo veel bescherming biedt als het huidige stelsel. Het voorstel van de Alderstafel is om ` Vliegen Volgens Afspraak’ (VVA) in te voeren. Hierbij wordt zo veel mogelijk gevlogen over dunbevolkte gebieden. Alleen omwille van de veiligheid of het weer kan hiervan worden afgeweken. Ook bij VVA zijn er normen voor het totaal aantal vliegbewegingen en de omvang van de milieueffecten. Vanaf 2010 wordt geëxperimenteerd met dit nieuwe stelsel. Op basis van een evaluatie moet bepaald worden in hoeverre het nieuwe normenstelsel een verbetering vormt. Het huidige systeem blijft beschikbaar tijdens de periode dat het nieuwe systeem wordt getest. Indien de Tweede Kamer besluit om het nieuwe systeem in te voeren in 2012 vindt eerst nog een reguliere inspraakprocedure via het Rijk plaats. Amsterdam benadrukt het belang van de lokale bescherming van bewoners. In alle gevallen blijven de huidige normen over geluid en milieu vastgelegd in de wet.

Effecten van maatregelen voor Amsterdam
Bij het advies van Alders hoort ook een pakket aan maatregelen om de geluidshinder in de directe omgeving van de luchthaven en het verder weggelegen gebied (het zogenaamde `buitengebied’) te beperken. Deze zijn vastgelegd in het Convenant Hinderbeperkende Maatregelen voor de middellange termijn (tot 2020) en worden iedere vier jaar geëvalueerd. Door deze maatregelen neemt het aantal ernstig gehinderde personen rond Schiphol, ondanks de groei, af met tenminste 5% in 2020. Voor Amsterdam is een daling berekend van minstens 6.000 ernstig gehinderde woningen.

Door het VVA verhuist een belangrijk deel van het vliegverkeer naar de meer afgelegen Piolderbaan en start vanaf de Kaagbaan in zuidelijke richting. Hierdoor wordt er minder gevlogen over de gebieden Buitenveldert, Amsterdam Zuid en Amsterdam Zuidoost. Desalniettemin blijven er altijd gebieden waar wel sprake is van geluidsoverlast. Om meer inzicht te krijgen in de ontwikkeling van de geluidsbelasting komen er ook meer NOMOS- meetpunten.

In overleg met bewoners in Amsterdam West en de regio wordt op dit moment onderzocht welke vliegroutes vanaf de Zwanenburgbaan de minste overlast veroorzaken voor bewoners in de Westelijke Tuinsteden.

Vanaf 2010 zal geoefend worden met de invoering van zogenaamde geluidsarme
glijvluchten bij de landing (zogenaamde Continuous Descent Approaches). Wanneer dit experiment succesvol is, zal het worden uitgebreid.

Schiphol heeft de afgelopen periode verhoogde tarieven gerekend voor lawaaiige vliegtuigen en nachtvluchten. Dit beleid lijkt succesvol en is daarom ook opgenomen in het convenant Hinderbeperking bij het Aldersadvies om ook op middellange termijn het aantal belastende vluchten voor het milieu en bewoners te verminderen. Samen met de maximering van het aantal vluchten in de nacht moet het totaal aantal gehinderde woningen in de nacht afnemen.

Op verzoek van bewoners en stadsdelen gaat Amsterdam samen met de GGD en regiogemeenten onderzoek doen om de effecten van de luchtvaart op de gezondheid in kaart te brengen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van bestaand onderzoek en waar nodig aanvullend onderzoek verricht.

De 10 belangrijkste maatregelen voor Amsterdam
1. Selectieve groei: versterking van de knooppuntfunctie wordt gekoppeld aan hinderbeperkende maatregelen om innovatief en duurzaam vliegen te stimuleren.
2. Tot 2020 kan Schiphol verder groeien met een begrenzing tot 510.000 vliegtuigbewegingen per jaar.
3. Er komt desondanks een daling van het aantal nachtvluchten (een plafond van 32.000 vliegtuigbewegingen per jaar tussen 23.00 en 07.00 uur).
4. De normen voor externe veiligheid, milieu en geluidsoverlast blijven in de wet. Tegelijkertijd wordt er geëxperimenteerd met een nieuw handhavingsstelsel. Op basis van de resultaten van het experiment moet later worden afgewogen of een nieuw normenstelsel gewenst is.
5. Vluchten die niet bijdragen aan de knooppuntfunctie van Schiphol worden verplaatst naar regionale luchthavens in Eindhoven en Lelystad. Het Rijk gaat hierover in gesprek met Schiphol.
6. Er wordt minder gevlogen over dichtbevolkte gebieden. Hierdoor daalt het aantal gehinderde huishoudens in Amsterdam minimaal met 6.000 in Buitenveldert, Amsterdam Zuid en Amsterdam Zuidoost.
7. Met bewoners in Amsterdam West en de regio wordt onderzocht hoe de vliegroutes aangepast kunnen worden om de overlast van vliegen vanaf de Zwanenburgbaan te verminderen.
8. Vliegen met lawaaiige en vervuilende toestellen wordt ontmoedigd met hogere tarieven.
9. Het aantal NOMOS-meetpunten om geluidshinder te registeren wordt uitgebreid.
10. Er komt een onderzoek van de GGD om de effecten van geluidoverlast op de gezondheid in kaart te brengen.

Meer informatie:
Bartho Boer, woordvoerder wethouder Ossel, 020 552 2944

Bezoekadres
Stadhuis, Amstel 1
1011 PN Amsterdam

Postbus 202
1000 AE Amsterdam
Telefoon 020 552 2117
Telefoon 020 552 xxxx
Fax 020 624 5550

http://www.amsterdam.nl


Reacties op dit bericht