Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Alderstafel Lelystad: kansen voor ontwikkeling Lelystad Airport

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 824 
|
 Alderstafel; (persbericht) 
Alderstafel Lelystad: kansen voor ontwikkeling Lelystad Airport

35.000-45.000 vliegtuigbewegingen als overloop van Schiphol

Lelystad Airport kan zich ontwikkelen tot een luchthaven met een capaciteit van 35.000-45.000 vliegtuigbewegingen. Daarmee kan Lelystad Airport vanaf 2015 een deel van de groei op Schiphol overnemen. Deze ontwikkeling gaat hand in hand met een pakket aan afspraken over hinderbeperking, natuurbescherming, bereikbaarheid en werkgelegenheid in de regio. Belangrijkste conditie is nog de inpassing in het luchtruim. Dit is de uitkomst van het overleg tussen Flevolandse partijen, het Rijk en Schiphol onder voorzitterschap van oud-minister Hans Alders.

Vandaag is het advies van de Alderstafel Lelystad op de luchthaven gepresenteerd aan staatssecretaris Atsma (Infrastructuur en Milieu). Aan de Alderstafel Lelystad die in 2009 is opgericht zitten regionale en lokale overheden, de exploitant en regionale belangenvertegenwoordigers om de inpassing van de luchthavenontwikkeling te bespreken. Dit in reactie op de vraag van het kabinet aan de heer Alders om met de regio na te gaan welke rol de luchthaven Lelystad kan spelen in de groei van de Nederlandse luchtvaart.
Voor Schiphol is in 2008 een akkoord gesloten waarbij een plafond is afgesproken van 510.000 vliegtuigbewegingen per jaar in de periode tot 2020. Om de totale vraag naar luchtvaart op te kunnen vangen, zoekt het kabinet naar ruimte voor 70.000 bewegingen. Eindhoven en Lelystad zijn hiervoor in beeld. Deze luchthavens moeten niet-mainport gebonden verkeer gaan opvangen om zo de hubfunctie van Schiphol ruimte te geven. In 2010 is reeds besloten om Eindhoven Airport 25.000 vliegtuigbewegingen te laten opvangen.
Het advies dat vandaag is uitgebracht over Lelystad Airport gaat uit van een uitbreiding van het aantal vliegtuigbewegingen in twee stappen. Bij de eerste stap – vanaf 2015 – mogen in totaal 25.000 vliegtuigbewegingen plaatsvinden. Bij de tweede stap komen daar nog eens 20.000 bewegingen bij. In de periode tot 2015 zal binnen de bestaande geluidsnormen ingezet worden op het faciliteren van de onderhoudsfunctie voor vliegtuigen op Lelystad. Zowel op de korte als op de middellange termijn blijft de nachtsluiting van de luchthaven bestaan.
De gebruiksruimte van de tweede stap van 25.000 naar 45.000 bewegingen kan pas worden gebruikt na een evaluatie waarin wordt gekeken naar: Het zoveel mogelijk vermijden van hinder in woonkernen en directe omgeving; De geformuleerde werkgelegenheidsambitie; Effecten op de duurzame landbouw; en het vermijden van verstoring van natuur.

Er vindt een permanente monitoring op deze punten plaats. Jaarlijks worden de resultaten door de exploitant doorgegeven aan het overleg van partijen aan de Alderstafel Lelystad in het kader van de uitvoering. Op basis van die monitoringsrapportages beoordelen de partijen jaarlijks of de getroffen maatregelen voldoende zijn dan wel bijstelling behoeven op weg naar de tussentijdse evaluatie.
Het advies ziet de ontwikkeling van Lelystad in nauwe samenhang met die van Schiphol. De beide luchthavens opereren namelijk vrijwel in hetzelfde marktgebied en in hetzelfde luchtruim. Daardoor zullen beide in sterke mate als een eenheid dienen te worden aangestuurd: beleidsmatig, bedrijfseconomisch en operationeel. Hier ligt een nadrukkelijke opgave voor de Rijksoverheid, Schiphol Group en de luchtruimbeheerders. Die eenheid is van belang voor een effectieve selectiviteitsstrategie en een efficiënte inpassing in het luchtruim.
De ontwikkeling van de luchthaven vereist een aanpassing van het luchtruim. In juni vorig jaar is door het Rijk een brief gezonden aan de Tafel over de luchtruimproblematiek rond Lelystad. Uit de brief wordt duidelijk dat in de periode naar 2020 er grootschalige luchtruim- en systeemwijzigingen zullen plaatsvinden. Deze dragen bij aan de inpassing van Lelystad. Een aantal concrete knelpunten wordt momenteel nog onderzocht. In de zomer worden de resultaten hiervan verwacht.


Reacties op dit bericht