Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Alderstafel: De coup van Zwanenburg

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 2003 
|
 NHD 
Alderstafel: De coup van Zwanenburg

Door Bart Vuijk (NHD)
CASTRICUM -Veel Castricummers hadden hun hoop erop gevestigd. De Alderstafel, tweede ronde. Ditmaal zouden de bewoners echt meepraten. Zonder hun goedkeuring   zou er geen akkoord komen over de groei van Schiphol.   Er moesten stevige toezeggingen worden gedaan over de   vermindering van de vliegherrie, anders: ’no deal’.

Maar hoe anders is het gelopen. Bewoners zijn uit elkaar gespeeld, en de luchtvaartsector wrijft in zijn handen: niet alleen mag het aantal vluchten flink worden uitgebreid, ook is Schiphol binnenkort verlost van het handhavingsysteem waardoor bewoners nog enigszins werden beschermd. Namens de bewoners zat Castricummer Erwin von der Meer, voorzitter van het platform vlieghinder regio Castricum (PVRC), aan de Alderstafel. Hoe heeft dit kunnen gebeuren?

Von der Meer: ,,Als PVRCvoorzitter merkte ik dat wij voor Den Haag slechts een klein probleem zijn. Daarom zocht ik aansluiting bij de andere bewonersplatforms rond Schiphol. Maar dat is niet zo gemakkelijk. Het gaat om platforms die veelal jarenlange ervaring hadden met Schiphol. Stel het je als volgt voor: er zitten twee heren in een treincoupé voor zes mensen. En daar ga je als derde bij zitten. Dat vinden ze niet zo prettig, maar alla. Het vergde een gewenningproces.”

Gaandeweg raken de leden van de oude platforms, die al bestonden in plaatsen rondom Schiphol, onder de indruk van de inbreng van de Castricummers die zich razendsnel in de moeilijke materie inwerken. En de Castricummers hebben echt last van dalende vliegtuigen richting Polderbaan, getuige het feit dat de PVRC al direct met 1200 betalende leden van start gaat in 2004. Inmiddels is het ledental gestegen tot 1400. Als Von der Meer voorstelt om de krachten te bundelen in een vereniging van platforms, wordt van harte ingestemd. De vereniging gezamenlijke platforms (VGP) is een feit. Erwin von der Meer wordt de eerste voorzitter.

Als voorzitter moet Erwin von der Meer veel moeite doen om de club bij elkaar te houden. Vooral de Castricummers zelf, zijn eigen achterban, zien er aanvankelijk niet zoveel in. Dat komt bijvoorbeeld naar voren als Luchtverkeersleiding Nederland een manier verzint om de hinder boven Castricum te verminderen, ten koste van de inwoners van Zwanenburg. Het zogeheten 2 x 2 vliegen: door het in gebruik nemen van een extra baan, kunnen de vliegtuigen in een rustige glijvlucht Schiphol naderen, wat veel lawaai scheelt boven Castricum. Maar Von der Meer en zijn PVRC keren zich daar tegen: het zou een onleefbare situatie in Zwanenburg opleveren. En als de bewonersplatforms succesvol willen deelnemen aan de Alderstafel, moet er geen verdeeldheid heersen, luidt het oordeel van het PVRC-bestuur.

Oud-minister
Aan de Alderstafel nemen de Castricummers met verve deel. Het vergt nogal wat werk van veel mensen. Je hebt de Alderstafel zelf, waar de belangrijkste vertegenwoordigers van de luchtvaartsector, bewoners en overheid aanzitten onder leiding van oud-minister Hans Alders. Ook Von der Meer schuift daar aan. Namens 27 bewoners platforms. Andere bewoners vertegenwoordigers, in dit geval namens CROS, zijn de Zwanenburgse huisarts Kees van Ojik en Theo Geudeke. Bewoners nemen ook deel aan de zogeheten Vermegentafel: een tafel die onder de Alderstafel ’ hangt ’ en waar voorstellen worden voorbereid die later voor besluitvorming naar de Alderstafel gaan. Onder die Vermegentafel zijn weer diverse werkgroepen actief. En het gaat best lekker, een hele tijd. Ambtenaren, Schiphol- officials en bewoners werken in gezamenlijkheid aan het oplossen van een heleboel problemen, zo lijkt het. Totdat er in de vastomlijnde structuur van de Alderstafel ineens een wijziging wordt aangebracht.

Von der Meer: ,,Om de bewoners enige rechtsbescherming tegen te veel vliegherrie te bieden, bestaat er een handhavingstelsel. Dat is wettelijk vastgelegd. Het bestaat uit een ring van 35 geluidshandhavingspunten rondom Schiphol en over elk handhavingspunt mag maar een bepaald aantal vliegtuigen heen komen in een jaar tijd. Schiphol vond dit altijd erg lastig en wilde van dit systeem af met het argument dat het te complex is.’’

Interesse
,,Er werd op wens van minister Eurlings bij de Alderstafel een zogeheten begeleidingscommissie opgericht, die over een nieuw handhavingsysteem zou praten. Daar zat ik niet in. Van Ojik wel, maar die interesseerde zich niet zoveel voor dit onderwerp. Voor mensen die dichter bij Schiphol wonen, is het niet erg van belang welke maatregelen er verderop in de regio worden getroffen om de geluidshinder te verminderen. Die kisten zullen toch op een gegeven moment naar beneden moeten. Zwanenburgers hebben meer aan een beperking van het totaal aantal vluchten. Van Ojik richtte zich bijna alleen maar op een hard plafond voor het totaal aantal vluchten, de zogeheten ’cap’. Tijdens het proces riep hij op een gegeven moment tegen Schiphol-directeur Gerlach Cerfontaine: ’Als ik de cap krijg, mag jij de handhavingspunten hebben.’ “

,,Maar voor ons, in Castricum en elders rondom Schiphol, is het juist van wezenlijk belang om een behoorlijk handhavingstelsel te hebben. Het is eigenlijk onze enige rechtszekerheid: als een geluidshandhavingspunt is vol gevlogen, zou daar de rest van het jaar gegarandeerd geen vliegtuig meer overheen mogen komen.”

Tijdens de vakantie van Van Ojik neemt Von der Meer diens plaats in de begeleidingscommissie in. En daar merkt hij tot zijn schrik dat er al vergaande vorderingen zijn gemaakt om het hele handhavingstelsel af te schaffen ten gunste van een nieuw systeem, dat geen enkele rechtszekerheid meer biedt aan omwonenden: ’vliegen volgens afspraak’. Een systeem dat luchtvaartsector geheel zelf mag invullen en waar geen sancties staan op het niet nakomen van de afspraken.

Von der Meer trekt aan de rem. ,,Ik zei: dit is onacceptabel. In een eerder advies van de commissie Eversdijk was er juist sprake van een uitbreiding van het aantal handhavingspunten. En nu zouden ze allemaal worden afgeschaft.”

Dit is immoreel, denkt Erwin von der Meer, en in nette bewoordingen deelt hij dat mee aan de Alderstafel. Het is inmiddels bijna tijd om het advies naar buiten te brengen, en Alders blijkt niet bereid om dit onderwerp nog in zijn advies te schrappen.

Pijnpunt
Vervolgens belegt Erwin von der Meer een vergadering met zijn achterban, de 27 bewonersplatforms. Ze zijn het allemaal met hem eens, op het bewonersplatform van Zwanenburg na. Von der Meer wil eigenlijk niet meer terug naar de Alderstafel, waar hij geen resultaten meer van verwacht. Maar de platforms verzoeken hem om toch nog een keer te gaan praten om te proberen dit pijnpunt weg te nemen. Dat lukt niet. De bezwaren worden door Alders aangehoord, maar niet verwerkt in het advies aan de minister. Waarna Erwin von der Meer zich enkele dagen voordat Alders het advies zal uitbrengen, met veel bombarie van de Alderstafel terugtrekt. ,,Dat moest wel zo, want het advies van de Alderstafel is ondeelbaar. Je kunt niet als deelnemer achteraf zeggen: ik ben het met een onderdeel niet eens. Dus moest ik er uitstappen voordat het advies openbaar werd gemaakt.”

Gevolg: veel commotie, die door politiek Den Haag is opgepikt. Ook partijen als de Stichting Natuur en Milieu kraken het Aldersadvies en kranten staan vol kritische commentaren. De Alderstafel had het laatste woord moeten hebben. Maar dat laatste woord is nog lang niet gezegd.

Download het gehele artikel 'Alderstafel: De coup van Zwanenburg'

Reacties op dit bericht

Geplaatst door Olav Bijvoet uit Castricum

GELOOFWAARDIGHEID IN HET GEDING?

[1]
Over wat zich rond de Alderstafel afspeelt bestaan meerdere visies naast die van de heer von der Meer, zie de brieven van de Heer Alders en van van Ojik
De sfeer van onderling wantrouwen die wordt geschapen is schadelijk voor wek overleg dan ook.

[2]
De heer von der Meer was geen bestuurslid op het moment dat platforms voor het eerst besloten met een mond gezamenlijk naar buiten te treden. Zie ook de ondertekening van de eerste nota van de gezamenlijke platforms „Als een goed Instrument”. De tekening die von der Meer van de historie van het overleg geeft en van zijn rol daarin laat te wensen over. Zij die belang hebben bij een passende berichtgeving, vanwege de grote inspanningen die zij zich ooit getroosten. kunnen zich er niet in terugvinden.

[3]
De politieke standpuntbepaling van de PVDA in Castricum die het bestuurscollege van de gemeente te grote meegaandheid verwijt met hetgeen rond de Alderstafel wordt geformuleerd,
miskent ten enen male dat het college elke uitvoering van wat aan de Alderstafel rond Schiphol wordt besloten, afhankelijk maakt van een primaire verantwoordelijkheid van de overheid jegens alle burgers.
In dat opzicht is er een grote overeenkomst tussen de visie van „Als een Goed Instrument” - de eerste nota van de platforms - als die van het college:
Vertrouwen van de burger in de overheid is afhankelijk van de mate waarin de overheid garandeert verantwoordelijk te zijn voor de kwaliteit van leven ven iedere burger waar deze ook het recht heeft te wonen. Deze verantwoordelijkheid dient op overtuigende wijze uitgeoefend te worden door een van economische belangen van de luchtvaart en van de bewonerslobby onafhankelijke verkeersleiding.
Richt de commissie Alders zich op regelgeving die voor de toekomst grenzen stelt waar burger en bedrijf (Schiphol) zich in de toekomst aan dienen te houden
De gemeente richt zich op de verantwoordelijkheid voor het garanderen en voortdurend verbeteren van de actuele leefbaarheid, daar waar mensen leven, datgene wat altijd kenmerkend is voor het hier en nu.

[4]
In de brief van de gemeente Castricum klinkt dus een verfrissend geluid, dat als zodanig dient te worden herkend. Ik vind de brief perfect.
de brief sluit ook volledig aan bij het zo treffende artikel van de heer Kuitenbrouwer waarin de principes waar wetgeving en verantwoordelijkheid van de overheid aan dienen te voldoen, zo duidelijk zijn uiteengezet. Evenals deze vraagt de brief om een onafhankelijke Sociaal Economischet Autoriteit Luchtvaart (SEAL).
De brief illustreert ook dat bij deze bestuurders helderheid, betrouwbaarheid, verantwoordelijkheid, deskundigheid en consistentie belangrijker zijn dan politiek management en verbale trucs.


Geplaatst door jhgriese uit Amstelveen

ad 1) Onenigheid is schadelijk. Zeker, maar door wie ingang gezet ? ?
ad 2) Ondergetekende zocht in 2004 direct na opening van de Polderbaan contact met Castricum, waar eerst een Platform (Later PVRC) moest worden opgericht.
Daarna kwamen 4 Platforms overeen het Platformoverleg te starten en naar buiten te treden.
Stichting PLRS, PVA, PVOS en PLRS
Er werd een tweesporen beleid overeengekomen:
1) Het bepleiten van een Onafhankelijk Kennisinstituut (BIJVOET, als een goed Instrument.
2) De al veel eerder in 2001 door PLRS uitgezette weg via de Eerste Kamer.-Motie Baarda, waaruit later het Eversdijk advies uit voortkwam (Meer handhavingspunten, want niet gelijkwaardig !)

Al snel daarna trad de heer Bijvoet af, en werd de heer von der Meer door PVRC als opvolger benoemd.
Op advies van de politieke partijen (Vooral CDA) , werd een Vereniging opgericht V.G.P.
omdat men het beter achtte dat de PLATFORMS een Rechtspersoon waren. Uit hun midden kozende Platforms Erwin von der Meer als Voorzitter.
Ik zou niet weten,wie zich niet in de berichtgeving door von der Meer kunnen/konden vinden. Bovendien trad von der Meer als een loyale en lange tijd als samenbindende Voorzitter op. Hij doorzag een eerdere poging van LVNL, om tweedracht te zaaien, (2x2 baangebruik, dat 2 jaar Castricum enig voordeel zou hebben opgeleverd, maar daarna de capaciteit fors omhoog zou stuwen, en o.a. het binnengebied -Zwanenburg- vooral met veel extra hinder zou opzadelen.)
ad 3) laat ik me maar niet te veel mengen in de Castricumse politiek, maar wat mij opvalt, is dat er toch regionaal vooroverleg met BRS was, waarin Castricum indirect via weth. Eilert was vertegenwoordigd?
Dereactie vanGem Castricum, komt wel iets laat op mij over.
ad 4)Ere wie ere toekomt: Kuitenbrouwer noemt het zelfde, als Bijvoet ooit naar voren bracht: Een Onafh. Kennisinstituut dat de LVNL moet sturen/controleren.
Opwelke verbale trucs de heer Bijvoet doelt is mij overigens volstrekt onduidelijk

Geplaatst door SEAL uit Castricum

DANK

De trucs die ik bedoel zijn de verhullende woorden en begrippen waarmee de politiek gewend is te schermen. Woorden die intimideren maar niets betekenen en die degene die naar de bedoeling vraagt meteen al in de hoek plaatst van de niet-weters. Daar is de politieke discussie vol van, ook die rond Schiphol. Verhullend is bijvoorbeeld de stelling dat uitspraken aan d Alderstafel breed worden gedragen. Als de minister dat zegt, wie durft het te betwijfelen?

LAST BUT NOT LEAST --
-- BETER LAAT DAN NOOIT

Het commentaar van Castricum mag laat zijn maar het is recht in de roos:
en helder
wat regionale afspraken aan tafels wel of niet ook inhouden:
Een ding moet zeker worden gesteld
en wel door mensen die het kunnen en weten, en dat is

Voor iedere burger moet worden gegarandeerd dat deze
waar hem plaats wordt verschaft om te wonen
die plaats de moeite waard is om te wonen

Vandaar dat de overheid dit nu, wat luchtvaart betreft dient te bezegelen
met SEAL, een Sociaal Economische Autoriteit Schiphol
die toeziet dat de LVNL de opdracht aan de LVNL om verantwood te leiden
ook uitvoert.

en wat dat betreft vecht ook Castricum's raad
voor zijn burger en diens vertrouwen


Geplaatst door jhgriese uit Amstelveen

Ook u weer dank. Vandaag was ik bij het A.O. in de Tweede Kamer. Daar bleef minister Eurlings brutaal volhouden, dat er een grote meerderheid was onder de Bewonersplatforms.
SP, Groen Links en in mindere mate C.U. wonden zich daar terecht zeer over op.
Eurlings kon het dus niets schelen, dat er verdeeldheid is.......... Ja het kan hem uiteraard wel schelen, maar hij verhuld het,en maakt handig gebruik van een scharrelende huisarts uit Zwanenburg. Onvoorstelbaar. Dat zijn onze regenten.

Eenheid is er ook niet onder de Crosbewoners-vertegenwoordigers, dat zal vermoed ik nog wel blijken....evenals onder Bestuurders, zoals nu (laat !) blijkt.
Tijdens het A.O. is het woord onafhankelijk Kennisinstituut niet gevallen. Ik laat Wethouder mevrouw Portegies een goede fles wijn bezorgen,als ze dat Instituut er nog in krijgt !
Verder waren er vele vele vragen over de Uitplaatsing, die van mitsen en maren aan elkaar hangt. Sp-er Roemer verwoordde het goed: Schiphol mag groeien tot 510.000 , met 70.000 op de regiovliegvelden, terwijl Vendrik Groen-Links aanvulde: En er wordt niets aan de 10 % toename aan broeikasgassen gedaan. Wat levert Schiphol nu toch in,voor dit alles, vroegen beide parlementariers zich af.
En apropos, Ik blijf nog steeds zitten, met de vraag: Waar schoot de heer von der Meer nu toch te kort. Deze kwestie raakt niet alleen Erwin von der Meer, maar ook de 14 van de 26 Tegenstemmende Platforms !

Mag ik van u horen?Niettemin,ik blijf achter met de vraag waar schoot de heer von der Meer te kort?

Geplaatst door Olav Bijvoet uit Castricum

Het probleem waar de VGP en de Heer von der Meer mee werden geconfronteerd is er een waartegen de platforms en von der Meer uitdrukkelijk waren gewaarschuwd voor zij aan deze onderneming begonnen:
U kunt het terugzoeken op deze site:
De waarschuwing was dat deelnemen zou noodzaken tot compromissen die winst brengen voor de ene en schade voor de ander en dwangposities omdat macht, kennis en invloed ongelijk waren verdeeld.

De doelstelling van de platforms was oorspronkelijk alleen dan te spreken waar het ging om algemene wetgeving. Dat is een doelstelling die niet tot de Alderstafel behoort.

Tenslotte het volgende: Ik kan alleen zeggen dat een voorzitter kan terugtreden wanneer hij persoonlijk niet kan instemmen met de boodschap de hij verwacht naar buiten te moeten brengen.
In dat geval heeft hij wel de plicht om te zorgen dat zijn houding geen belemmering vormt voor het naar buiten brengen van het standpunt van de stemgerechtigde leden van het verenigingsbestuur.
Indien de meerderheid het oneens was met de gang van zaken aan de Alderstafel, had de beslissing niet mee te doen een moeten zijn van de VGP en niet ene persoonlijk schoonwassen van een voorzitter.
Het gaat om het belang van leden niet om dat van de voorzitter.
De onduidelijkheid die nu bestaat over wat zich heeft afgespeeld en de suggestie van manipulatie is vooral ten nadele van de omwonenden.

Zowel aan het begin als aan het eind is het dus fout gegaan. De fout is niet alleen von der Meer aan te reknen maar strekt zich uit tot het bestuur voor zover dit als zodanig functioneerde.

Uw andere opmerking: de Alderstafel brengt wel elementen die nuttig zijn voor de luchtvaartnota, maar de komende luchtvaartnota is niet specifiek op Schiphol alleen gericht maar op de luchtvaart als zodanig. De doelstelling is veel ruimer.
Ik wil afwachten wat de transcriptie van het overleg brengt, maar ik meen vernomen te hebben dat de minister wel degelijk verwezen heeft naar een nog komende discussie over de luchtvaartwet in het algemeen.

Ik kan verder stellen dat er ondanks ongeloof ter zake bij de overheid wel degelijk belangstelling is in de mogelijkheden van een luchtvaartautoriteit. Dat nu ook de gemeente Castricum hier naar verwijst kan alleen ondersteunen dat het instellen van een dergelijke autoriteit misschien ook een middel kan zijn om vertrouwen tussen burger en overheid te herstellen. Het zou de platforms sieren wanneer zij uitdrukkelijker hier aandacht aan gaven en niet alleen theoretisch belijden maar de gedachte in ongeloof naar het terrein van dagdromen verwijzen.
De realisten onder ons geloven dat dit de enige werkbare oplossing is.


Geplaatst door J.H. Griese uit Amstelveen

Heer Bijvoet. Deze discussie voerden we eerder.
U schrijft nu: "De doelstelling van de platforms was oorspronkelijk alleen dan te spreken waar het ging om algemene wetgeving"
Dat is juist. Maar die Tafel van Alders, ingesteld door wetgever Minister Peijs zou nu juist gaan adviseren over die WETGEVING
U was de enige die voor deelneming aan die Alderstafel waarschuwde inderdaad.(Zie ook echter het commentaar er onder van mijzelf.)
Nu wil het geval, ik legde het al eerder uit, dat de Gezamenlijke Platforms, er 3 vergaderingen, met de laatste zeer intensief, aan besteed hebben,om te overwegen : Gaan we meedoen, of niet.
Ook wij zagen zeker gevaren, maar de uiteindelijke beslissing, werd uiteindelijk
Meedoen.
Allerlei variabelen zijn daarbij betrokken.
1) Het zou voor de eerste keer zijn, dat Bewoners direct zouden meespreken.
aanvankelijk werden we slechts indirect toegelaten, middels een adviesrol via CROS
maar per 1 sept 2007 kregen we op voorspraak van de Tweede Kamer een eigen plek aan die Alderstafel, SAMEN met de Cros
werden we 1 Delegatie. Dit vooral om dat de huisarts ook al in 2007 zijn boekje te buitenging, door geen 0,7 dBA op de Buitenvelderbaan weg te geven, maar 2 dBA !
Het zou een visje moeten zijn,om een grotere vis in de Midlangetermijn binnen te halen (??)
2) Om die deelname goed te laten verlopen, werd een Gemmeenschappelijk Standpunt geformuleerd met 16 punten: Groeien in kwaliteit, ook wel genoemd Positionpaper
(ZIE VOORAL de punten 1,2 en 11) Zie onder Actueel op deze site.
Vervolgens ging dat in feite lange tijd erg goed. (Het kostte veel energie, maar toch...)
No guts no glory.

Tot er de voorlaatste periode, ca 5 tot 6 maanden een steeds vervelender sfeer ontstond, met een huisarts en zijn maatje in een bedenkelijke rol. En.....waar Alders en Vermeegen uiteraard graag misbruik van maakten...
Een dergelijk optreden hadden we vooraf natuurlijk niet voorzien, en niet voor mogelijk gehouden, gezien o.a. eerdere woorden van de huisarts: "De Handhavingspunten zijn voor mij heilig ...."
11 september nog sprak de unanieme VGP vergadering zich uit TEGEN dit VVA (ik zal het zo hier onder invoegen.)

Door lepe manipulaties slaagden de Zwanenburgers er in, als nog de zaak naar hun hand te zetten.
Uiteraard gaat het er niet om , wie nu de grootste is,of i.d.
Feit is: er zijn nu 2 tegenover elkaar staande groepen.
Dit muisje gaat ongetwijfeld nog een staartje krijgen. (Ook in CROS gelederen is het niet ales botertje aan de boom...)

Dank zij Erwin von der Meer werd de misstand tenminste openbaar.
Ook herinner ik u er aan,dat Uw PVRC intussen een ALV hield,waar Uw voorzitter niet teruggefloten werd,dacht ik.
Dat je uiteraard als je met een dergelijk proces meedoet je moet binden aan een zekere vertrouwelijkheid,weet u natuurlijk ook erg goed. (Denk aan de jaarlijkse onderhandelingen in de SER, e.d. waar ook geldt: Een broedende kip niet storen svp, en om nu elke overweging breed in de pers en achterban te mikken, kan zeer contraproductief werken, dat weet ook u.)

Tot slot: In het licht van de vele manipulaties van de Zwanenburgers,acht ondergetekende, evenals een groot aantal oud VGP leden/Platforms (zie de lijst inde rubriek Schrijf) het optreden van Vz Von der Meer alleszins gerechtvaardigd !

N.B. Laten we maar snel terugkeren naar de Inhoud. De definitieve tekst van de Handelingen van 5 nov. zullen daartoe meer uitsluitsel geven. PS Merk op, dat een dergelijk stenografisch verslag eerst nog ter correctie moet naar de Ministers. Het zal niet de eerste keer zijn,dat zaken daarin later alsnog werden gewijzigd/gecensureerd !)
Drs Jan Griese Bestuurslid BLRS

Geplaatst door J.H. Griese uit Amstelveen

Deel VGP notulen 11 september 2008:De vergadering besluit dat het thans voorliggende VVA voor de bewoners niet acceptabel is. Dit zal de bewonersdelegatie aan Alders mededelen. Indien VGP niet wordt tegemoet gekomen m.b.t. de fundamentele eisen die aan dit stelsel worden gesteld zal VGP zich beraden of dit reden is voor het al dan niet stoppen met de Alderstafel dan wel het niet afgeven van een akkoord.

Geplaatst door Olav Bijvoet uit Castricum

@Jan Griese


Zie 2 september

http://www.vlieghinder.nl/reacties.php?id=4743_0_1_55_C

Haarlems Dagblad
Alders komt in oktober met advies
434 keer bekeken |  Reacties: 16 |

Ondergetekende is op 27 augustus als gast bij een bijeenkomst in Hoofddorp op het gemeentehuis van Haarlemmermeer waar de inhoud van het Aldersadvies wordt bekendgemaakt.
Op deze bijeenkomst wordt door een bestuurslid van de VGP (!) een begin gemaakt met het versterken van de lobby onder deelgemeenten van de Haarlemmermeer voor steun van de VGP aan het advies, onder het mom van "stem je niet in dan heb je geen stem". Het is dezelfde vergadering waar ik van de LVNL de onsterfelijke uitspraak hoor dat Castricum in dit verband geografisch erg ongelukkig ligt.

De voorzitter van de VGP wordt per Email onmiddellijk gewaarschuwd. Geadviseerd wordt dat de enig mogelijke weg lijkt dat, hetzij het bestuur van de VGP zich terugtrekt, hetzij de vereniging PVRC uit de VGP. Hij wordt ook, mat copieën op de hoogte gebracht dat de gemeente Castricum en de gemeentelijke bewonersvertegenwoordiger, zowel als de heer Eilert schriftelijk worden ingeseind over de ontwikkelingen, met het doel openheid van de discussie te bevorderen. Verzoeken om omwonenden te betrekken bij de ontwikkelingen worden afgewezen, omdat regelgeving rond de Alderstafe dit soort consultatie buiten enge kring niet toelaat. Veel meer kun je als lid van het PVRC, zonder toegang tot vergaderingen niet doen. Verder verwijs ik U naar bovenstaande discussie op 2 september.

Geplaatst door Observer uit Nederland

@Olav Bijvoet: U wilt het niet begrijpen. U
beschadigd hier Willens en Wetens Voorzitter von der Meer,hetgeen hij absoluut NIET verdiend.
Het is op deze site al eerder gezegd: U bent schromelijk naief.
Mooie vergezichten,jawel, maar nu de politieke realiteit....
Gelijktijdig dat u mails schreef aan de VGP en PVRC Voorzitter, brak ongeveer de pleuris uit in VGP gelederen over de onsmakelijke praktijken van een Zwanenburgs VGP lid, gesoufleerd door de dorpsarts, die tot 2x toe zieltjes ging winnen in Dorpskernen te Haarlemmermeer, die NB niet aan de Alderstafel meededen.
Niet onder het mom van "Stem je niet in dan heb je geen stem", Maar onder het mom van:
"Wij Zwanenburgers dreigen het niet te redden aan de Aldestafel,dus hebben we u als onwetenden nodig, om aan een meerderheid te komen."
Uiteraard goed dat u die move van Zwanenburg ook signaleerde, en meldde aan PVRC-die dat overigens al wisten, en gemeente Castricum, maar wanneer PVRC op dat moment was uitgetreden, dan dan had hij de hoon van velen over zich heen gehad.........
En als je besluit om met 26 Platforms samen aan dat Aldersproces deel te nemen, dan is daar eerst overleg voor nodig. Welaan daar heeft Uw voorzitter zich danig geroerd.... Als hij als PVRCer zou zijn afgetreden,dan zou hij zich schuldig hebben gemaakt aan wat de dorpsarts zo vaak deed: De Tegenstelling Noord-Zuid opkloppen.
Eveneens had hij zich schuldig gemaakt aan disloyaliteit,door niet eerst intern zaken op orde proberen te brengen.
Tot 5 dagen voor de eindstreep was er in VGP een meerderheid TEGEN dit Handhavingsstelsel.
Nu zitten bij de TEGENstemmers ook zuidelijke grote Platforms als: Baat-Osdorp- Sloten- Baarsjes, Amsterdam, Geus-Aalsmeer- PLRS/SWAB-Amstelveen-Buitenveldert en kleinere als Schermer, Assendelft,Zaanstad, Wijk a/zee,Heemskerk,Heemstede, Heiloo.

Enne.........Uw Voorzitter is toch afgetreden........... ???
En...Waar bleven de IJmondbestuurders,die u ook waarschuwde? Waar Castricum ook deel van uitmaakte? Hopelijk zijn ze nog niet te laat met hun kritiek. Ik miste overigens uw wethouder Portegies op het A.O te den Haag.....
Tijdens dat 4 uur durend overleg bleek echter,dat het Aldersadvies Geen politieke meerderheid kreeg, hetgeen menig onzorgvuldig journalist wel schreef. Vooral over de zgn Uitplaatsing en het voorgenomen NHS-VVA,stelden PvdA, C.U.,GL en SP, zeerkritische vragen. De laatste 2 lieten al weten TEGEN te zullen stemmen, samen met PVV, maar wel om andere redenen.

Vooralsnog zijn er 2 partijen, die het Advies volledig lijken te omarmen: VVD en CDA.

Geplaatst door Olav Bijvoet uit Castricum

Griese

U stelt mij een directe vraag. Die heb ik zo juist mogelijk beantwoord.
Ik ervaar dat Uw en mijn begrip van politiek verschillend zijn. Mijn begrip van politiek is dat het de kunst is van het onmogelijke mogelijk maken. Het onmogelijke ziet er van buiten altijd naief uit, maar goede politici zijn juist goed alleen maar omdat ze onverwachts nieuwe wegen vinden waar anderen vastlopen in wetje op regeltje.
Dat is wat Obama bedoelt met: U denkt dat het niet kan? YES we can...

Treuren om het verleden heeft weinig zin. Het is niet mijn geloof dat je met modderen aan wetten de toekomst in de vingers krijgt. De toekomst moet je vrij laten om zijn eigen problemen op te lossen, wie dan leeft heeft dan recht en heeft dan eigen behoeften. VVA heeft evenmin mijn sypmpathie als die van jou, zo is het ook met Alders. Maar de reden is een andere. Ik hang dus geen vlag halfstok, maar hoog in de mast. Geen gemiezel maar nieuwe stappen. Stap voor stap.

Geplaatst door J.H.Griese uit Amstelveen

Bijvoet

U laveert handig langs mijn vraag heen: "En apropos, Ik blijf nog steeds zitten, met de vraag: Waar schoot de heer von der Meer nu toch te kort. Deze kwestie raakt niet alleen Erwin von der Meer, maar ook de 14 van de 26 Tegenstemmende Platforms !"

DAT WAS DE KERN VAN DE DISCUSSIE

U antwoordt hier niet op,en wilt dat kennelijk ook niet !
Ook ik bewonder Obama, tot ontroerens toe.
Maar die grootheid brengt u niet op, om iemand die juist samenbindend was tot 5 voor 12, ook die credits daarvoor te gunnen!
Griese


Geplaatst door J.H.Griese uit Amstelveen

Bijvoet

U laveert handig langs mijn vraag heen: "En apropos, Ik blijf nog steeds zitten, met de vraag:
"Waar schoot de heer von der Meer nu
toch te kort? Deze kwestie raakt niet alleen Erwin von der Meer, maar ook de 14 van de 26 Tegenstemmende Platforms!"

DAT WAS DE KERN VAN DE DISCUSSIE

U antwoordt hier niet op, en wilt dat kennelijk ook niet ?
Waarom krijgt von der Meer van u niet de
credits die hij verdient ?!
Griese