Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Alders komt in oktober met advies

 |
 Geplaatst door: A Holwerda 
 |
 Bekeken: 1368 
|
 Haarlems Dagblad 
Alders komt in oktober met advies

AMSTERDAM - Oud-minister Hans Alders wil over een maand advies uitbrengen aan het kabinet over de toekomst van Schiphol. Maar het is volgens hem niet zeker dat luchtvaartsector, regio en omwonenden het eens worden over de groeiruimte voor Schiphol en milieumaatregelen na het jaar 2010.

,,In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst’‘, zei hij gisteren op een congres over luchtvaart en milieu in Amsterdam.

De partijen werden het vorig jaar aan de ‘Tafel van Alders’ al wel eens over de groeiruimte van Schiphol op korte termijn. Afgesproken werd dat Schiphol mag groeien tot 480.000 vliegbewegingen in 2010 op voorwaarde dat ruim twintig maatregelen worden ingevoerd die de hinder beperken. Het gaat onder meer om proeven met andere vliegroutes en -procedures. Enkele knellende handhavingspunten voor geluid werden versoepeld.


Reacties op dit bericht

Geplaatst door Olav Bijvoet uit Castricum

ALDERS ZIET DE BUI AL HANGEN

Het advies moet aangeven welk soort politieke beslissingen op gezamenlijke steun kan rekenen van partijen met tegengestelde belangen. Dit zijn: De sector (hier voornamelijk met accent op de locatie Schiphol (rotonde voor internationaal verkeer) en KLM (Nederlands onderdeel van Air France-KLM, sterk verbonden met de Nederlandse Overheid, dus V&W en daabij de ten onrechte met de sector samendachte LVNL. Verder de bestuurlijke regio waarin de locatie zich bevindt. Tenslotte omwonenden als stake-holders, belanghebbenden bij die regio. Het begrip omwonenden heeft zich in stilte, maar onverwacht, uitgebreid tot bewoners buiten de regio omdat Schiphol nu eenmaal niet kan worden bereikt, zonder gebruik te maken van luchtruim op afstand van Schiphol.

Er is iets bijzonders met de regionaliteit van Schiphol aan de hand: het heeft de belasting van de direct omwonenden van zich afgewend door de bouw van de Polderbaan, op afstand. Met name de actuele geluidsoverlast (iets heel anders dan lange-termijn milieuschade) verplaatst zich daardoor van regio en stakeholders naar mensen die niets met Schiphol te maken hebben, namelijk gebieden rond Noordwijk en Kennemerland-IJmond.

De politieke en burgerlijke onrust zijn daar aanzienlijk, en geheel onvoorzien (!) vermeerderd, doordat dat laatste luchtvaartgebied NIET gedekt wordt door de berekeningen die moeten dienen om de geluidsbelasting bínnen de regio te handhaven. Ik ga nu niet in op het feit dat iedere bewering over het vermogen te oordelen gelijkwaardigheid of zogenaamde bescherming in het „buitengebied” berust op welbewuste misleiding. Er is op dit gebied nog niets ontwikkeld en, hoe onbegrijpelijk ook, er is voor dit gebied nog steeds geen erkende verantwoordelijkheid toebedeeld aan de Nederlandse Luchtverkeersleiding. Erger nog, met name t.a.v. Kennemerland is een recente uitspraak van een hooggeplaatst vertegenwoordiger van de LVNL veelzeggend: "Jammer, maar dat is geografisch ongelukkig gesitueerd t.o.v. de Polderbaan" (Echt waar, zelf vorige week gehoord). Feit is, dat de Polderbaan die gedacht was als aanvliegbaan door lege gebieden, niet kán ontlasten omdat overdag, rechtuit vanuit het Noorden komen, of hoog downwind aanvliegen vanaf de zijkant, door de parallelle ligging met Zwanenburgerbaan onmogelijk worden gemaakt. Een ontwerpfout. Maar dat voert hier te ver.

Nu komt de kern: de Alderstafel moet dus adviseren over wetgeving die tegelijkertijd voor lange tijd de situatie vastlegt voor twee volkomen verschillende gebieden en problemen: [1] het enge regionaal en klassieke verband om de luchthaven (waarvoor goede regels bestaan) en [2] het wijdere luchtvaartgebied, dat meer gekenmerkt wordt door de richting van waaruit internationaal wordt aangevlogen en de regionale betekenis van luchthavens. De problematiek rond het tweede wordt door de sector misbruikt om van de enge regels voor het eerste af te komen. En de polderbaan, preferente hoofdbaan, door regionale belanghebbenden, om van hun eigen geluidsprobleem af te komen.

Dit is een onmogelijke wanorde. Feit is dat omwonenden uit die gebieden dan ook met elkaar overhoop liggen: zoals de edelen in de middeleeuwen die uiteindelijk Floris V, nu Kennemerland, vermoordden. Ook de bestuurlijke belangen van directe regio en buitenregio staan onderling onder spanning. Wat bewoners aan gaat, Ons PVRC-bestuur is al lang met stomheid geslagen.

ALDERS IS GEEN MINISTER

Het is onzin dat Alders een valide oplossing zou kunnen vinden met dit soort interne spanningen binnen de vechtende partijen zélf. Dit probleem is onoplosbaar. Alders is oud-minister, maar hij is géén minister en hij moet zijn té politiek gekleurde opdracht teruggeven. Niet voor niets hebben wij een regering met échte ministers en kamers. Niet de edelen moeten elkaar doodslaan, maar de staat regeren. Laat die zich nu eindelijk eens door een wérkelijk deskundig gremium voorlichten: we hebben nog wel intellect en integriteit aan onze universitaire instellingen en in het buitenland.


OVER U, MAAR ZONDER U

Over openheid gesproken: waar blijft de beloofde voorlichting en consultatie van de omwonenden die de last moeten dragen? Alleen regio Haarlemmermeer heeft er vorige week iets aan gedaan, maar dat soort unieke locale eenheid (als die er al is) dreigt het regionale belang als een vetvlek over een wijd gebied te laten prevaleren.

Geplaatst door leo uit de kwakel

** Inderdaad,
de geluidsbelasting is van de direct omwonenden verplaatst naar andere gebieden op afstand.
Zo is "ten zuiden" de actuele geluidsoverlast "afgenomen" van 5000 starts per jaar in 1990 naar 36.000 starts per jaar in 2007 en de hinder van landingen is eveneens fors "afgenomen" van 8000 landingen in 1990 naar 26.000 in 2007.
Ik ben dan ook blij dat ik in het buitengebied woon, op 100m van het binnengebied, en dus kan meeprofiteren van die "forse afname van de geluidsbelasting" zoals een hotemetoot van KLM 4 jaar geleden al schreef nadat de Polderbaan in gebruik kwam.

Daar neem ik er nog eentje op!

OB, ik ben het volledig met u eens, we wonen nu eenmaal in geografisch ongelukkig gesitueerde gebieden.

Geplaatst door Gerard uit NULL

Leo, ik stel een alternatieve stelling voor op de jouwe. De ligging en locatie van de startbanen is nu eenmaal geografisch ongelukkig gekozen. Volgens mij is daar wel wat aan te doen zonder gelijk een volksverhuizing te ontketenen. Als de wil er is.

Geplaatst door Observer uit Nederland

Gerard, Ik ben benieuwd naar die oplossing, c.q. Wat daar aan is te doen? Ik woon ook in het buitengebied.

Geplaatst door J.H. Griese uit Nes a/d Amstel

heer Bijvoet, "Alders ziet de bui al hangen".
Met de globale lijn kan ik het wel eens zijn. Ik liet al eerder weten, dat ik bepaald niet optimistisch ben over een evt Eindadvies, als het er al komt !

Toch een enkele opmerking:
1) Citaat: "En de polderbaan, preferente hoofdbaan, door regionale belanghebbenden, om van hun eigen geluidsprobleem af te komen."

Ik herinner u er nog eens aan, dat die direct belanghebbenden in PLRS (Platform Leefmilieu Regio Schiphol, de oude koepel van het nu zo genoemde binnengebied)
tot aan de Hoge Raad hebben getracht die Polderbaan tegen te houden!
Alleen de Buitenveldertbaan, profiteerde later substantieel van die Polderbaan, (Milieubaan?)na jaren van immense ellende, die nu weer toeneemt. (Zie wat Leo schrijft over de Aalsmeerbaan.
2)Citaat: "Met name de actuele geluidsoverlast (iets heel anders dan lange-termijn milieuschade) verplaatst zich daardoor van regio en stakeholders naar mensen die niets met Schiphol te maken hebben, namelijk gebieden rond Noordwijk en Kennemerland-IJmond."
Dat is bezijden de waarheid: 2003: werkenden in NH overigen: 9232 Totaal 29184 werkenden
in N-H. Vraag aan u: De rijksoverheid schermt altijd met: "Schiphol is van eminent belang voor de BV Nederland"
Bent u dat met die overheid eens?
En hoort u tot de B.V. Nederland?
3)Citaat; "er is voor dit gebied nog steeds geen erkende verantwoordelijkheid toebedeeld aan de Nederlandse Luchtverkeersleiding."
Maar uit het door u geschetste voorbeeld blijkt, dat die LVNL dat ook helemaal zelf niet nodig acht!"
4)Citaat: "Er is op dit gebied nog niets ontwikkeld". Dat is ook de reden, dat wij als PLRS en Platforms het CDV Eversdijk advies steunen: Er dienen 95 Handhavingspunten bij te komen. Daar lijkt in het Aldersadvies niets van te recht te komen!
5)Citaat: "Dit probleem is onoplosbaar."
citaat: "we hebben nog wel intellect en integriteit aan onze universitaire instellingen en in het buitenland."

Ik moet denken aan Prof Berkhout TU Delft, die gemarginaliseerd werd, die was te integer. En het MNP, tot op heden nog een integer instuut. Maar werd ook geschoffeerd door Min. Eurlings en zijn -onafhnkelijk ??) bureau To 70. Het is daar waar de schoen wringt ! Men wil tot op heden bij onze Rijksoverheid de waarheid niet zien!
Duijvendak schreef er al eens een artikeltje over: Is er een probleem? we zetten er een bevriende oud politicus op.
Idem Berkhout: Artikel: Zijn er nog onafhankelijke instituten/adviseurs ? ik meenin NRC
Tot slot: De UVA concludeerde in haar rapport in het kader van de Evaluatie Schiphol: Schiphol loopt in 2008 vast. De Rijksoverheid heeft en had daar tot op heden geen antwoord op !
Enige hoop putte ik uit het vandaag gepubliceerde Delta rapport, van oud min Veerman. Dat klonk alemaal redelijk degelijk.


Geplaatst door Gerard uit NULL

Hr J.H. Griese :
1) U refereert aan een inmiddels erg oud wapenfeit. Nú is PLRS kennelijk wel blij met de Polderbaan. Kom niet aan de Polderbaan, want uit uw reactie blijkt dat bij u (is kennelijk PLRS) een open zenuw wordt geraakt.

2) Het 'overig noord holland' waar u de cijfers van aanhaalt is een heel groot gebied waar voornamelijk géén hinder optreedt. Het gebied waar de hinder wordt geconcentreerd omvat nog geen 1000 werkenden. Ik had u hier al eerder op deze site op gewezen. Het zou u sieren voortaan geen appels met peren te vergelijken.

Geplaatst door J.H. Griese uit Nes a/d Amstel

Een erg oud wapenfeit? 10 jaar geleden ?
Waar blijft overigens uw oplossing?
Natuurlijk is dat een open zenuw! Als je beloofd wordt na jaren ellende, dat die Milieubaan, door de Overheid als oplossing wordt verkocht! VVDer Te Veldhuis, in een interactief radio interview met mij rond 1999: "Waarom bent u toch zo tegen die Milieubaan? Amstelveen gaat er straks fiks op vooruit ! Het lijkt veel op projectie van u. Voor u is die Polderbaan toch ook een open zenuw ??
Aardig is dat Bijvoet het impliciete antwoord op een van mijn vragen al geeft : Hij omarmt Prof Stallen, die het als een Nationale kwestie ziet !
Uw appels met Peren lijken meer op citroenen.
Het jammere is, dat beschuldigingen over en weer tot niets leiden. Het is een nationale kwestie. U weet heel goed, dat ik de ernstige overlast waar ook uitermate serieus neem! Ook de uwe !Geplaatst door Gerard uit NULL

Obverver, Je kan startbanen verhuizen of mensen. Er zijn landen waar ze voor het eerste kiezen.

De huidige noordgerichte banen zitten elkaar overigens hindertechnische flink in de weg.
1) wegens parallel-start-problemen veroozaakt de polderbaan veel meer overlast in het zwanenburgbaangebied dan nodig zou zijn.

2)wegens de lage maximale vlieghoogte in NL en het gevaar op botsingen bij het uit de bocht vliegen bij het landen, veroorzaakt de zwaneburgbaan veel meer hinder dan noodzakelijk bij het, ten gevolge van zijn aanwezigheid, heel laag aanvliegen op de Polderbaan over noord kennemerland.

3)de Polderbaan is zo krap gesitueerd ten opzichte van het militaire luchtruim boven de kop van noord holland dat de korte en lage bochen al boven de dicht bevolkte noordelijke IJmond moeten plaatsvinden. Noordelijk van Alkmaar kan men véél hoger aanvliegen. Kijk eens op http://radar.vlieghinder.nl/frankfurt.php en zie dat men daar de bochten veel hoger en verder weg aanvliegt. Dat kan in NL ook. Het hindergebied zal daardoor aanzienlijk afnemen.

Maar er gebeurt niets anders dan pappen en nathouden en steeds een beetje méér op de huidige plek. De laatste weken was het hier meer dan onbehoorlijk. En niet alleen hier mag ik aannemen.


Geplaatst door J.H. Griese uit Nes a/d Amstel

Dank !

Geplaatst door Victor uit Krommenie

Gerard,

Ik heb naar Frankfurt gekeken, maar de afstand en hoogte is niet ontzettend veel anders geken naar de vliegpofielen.

Een voorbeeld voor landingen:
Schiphol: op 19,4 km afstand 907m hoog
Frankfurt: op 23 km afstand 950m hoog

Met zitten nog stees met de daalhoek die scherper moet, maar niet kan (3%)

Heb jij andere getallen uit de vliegprofielen?

Geplaatst door Olav Bijvoet uit Castricum

WAT WAS DE OPDRACHT AAN ALDERS ??

Opdracht aan Alders en standpunt Kabinet was: verminderen overlast in BUITENGEBIED.
Terecht dat het bestuur van de buitenregio's rond de Polderbaan daar op hameren. Want dat gebied zijn zij! Meer dan dat, ze zijn niet buitengebied van Schiphol, maar algemeen Luchtvaartgebied. Vandaar dat het goed is dat gesproken wordt van nationaal tegenover regionaal probleem. Goede term heer Stallen. Zelfs Observer pikt het op. Het meerendeel van de huidige voorstellen rond de Alderstafel leidt tot forse toename van de hinder rond de Polderbaan en zijn dus onbruikbaar.

Omdat de Polderbaan niet is bedoeld om hinder van de stakeholders van Schiphol te verplaatsen naar het buitengebied, bereikt dit soort overleg juist datgene wat het overleg had moeten corrigeren, namelijk het ontstaan van overdadige overlast.

ONKUNDE VAN DE DESKUNDIGEN

Degenen die als eerste op de bres stonden voor omwonenden rond Schiphol, hebben tijdens het tekenen van de plannen voor de Polderbaan zitten slapen. Niet de nietsvermoedende mensen in het buitengebied, maar de ervaringsdeskundigen die al eerder met het bijltje hakten, kunnen we terecht verwijten maken. Wie vlieghinder niet kennen kunnen zich wat moeilijk voorstellen wat ze te wachten staat. Dat het in Halfweg en zo onhoudbaar kan zijn, weet iedereen. Maar er zijn heel andere vormen van recht en onrecht en daar hebben we het nu over.

Dat blijkt ook al uit het feit dat de laatste jaarverslagen van de Commissie Geluidshinder Schiphol gewag maakten van een te grote geluidsoverlast bij herziening door LVNL gevlogen trajecten, zelfs vóór de Polderbaan werd gebruikt en waarschuwen tegen de gevolgen van openstelling er van en beloofden of beloofden actie (!). Reactie daarop? Geen. Alleen de deskundigen wisten er van. Cerfontaine (kenner) sprak leep in de kamer van 'horizontale wachtgebieden' die voor de Polderbaan nodig waren, zonder overigens toe te lichten. Met zon opmerking kom je dan gemakkelijk weg. De kamerleden (nietweters) begrepen hem blijkbaar niet.

VOOR DE TWEEDE MAAL SLAPEN ???

Men dient nú te voorkomen dat de bestuurders van de Randstadkust voor de tweede maal in slaap worden gesust voor dat hun bewoners kind van de rekening worden. Gelukkig lijkt er gehoor te ontstaan voor het aandringen op opening van zaken te geven vóór het te laat is.

Geplaatst door Gerard uit NULL

Victor, vergelijk eens een nadering van schiphol (link ==> schipholplaatje) met dat van Franfurt (link: ==> Frankfurtplaatje
In beide gevallen is de straal van de cirkel die rond de luchthaven is getekend 20 km.
Zo'n Frankfurt beeld zie je rond Frankfurt vaak, maar in de regio (ten noorden van) Schiphol) kom je dat niet tegen.

je kan evt zelf wat steekproeven doen via de lijsten de je via deze eventpagina kunt maken. Voer decimale coordinaten in ipv de postcode.

Geplaatst door Olav uit Castricum

Heer Observer, Griese

~Ik loop Uw rijtje even af.

1e Citaat: "En de polderbaan, preferente hoofdbaan, door regionale belanghebbenden, om van hun eigen geluidsprobleem af te komen.". Klopt dus. Mijn probleem is dat deze regio niet kon protesteren omdat ze even onkundig was van wat op ze af kwam als kamerleden of de Hoge Raad die niet naar U wilden luisteren. Wat ik niet betreur is Uw verzet tegen de Polderbaan, maar Uw mislukking.

2e Citaat: "Met name de actuele geluidsoverlast (iets heel anders dan lange-termijn milieuschade) verplaatst zich daardoor van regio en stakeholders naar mensen die niets met Schiphol te maken hebben, namelijk gebieden rond Noordwijk en Kennemerland-IJmond." Dit betreft niet de werkenden, maar de eigenaars van Schiphol en de bedrijven er om heen: Het conglomeraat in de Haarlemmermeer. Ik zie die regio nog niet zo gauw als slaapstad voor werkers op de Veluwe.

3e Citaat: "er is voor dit gebied nog steeds geen erkende verantwoordelijkheid toebedeeld aan de Nederlandse Luchtverkeersleiding."
De LVNL beslist niet over die opdracht, maar de overheid. Helaas heeft het verleden er te veel een Sectorale Verkeersleiding van gemaakt. Gelukkig kijkt de LVNL nu wat verder over de grenzen, maar voor cultuuromslag is meer nodig.

4e Citaat: "Er is op dit gebied nog niets ontwikkeld" Zelfs de Cie Eversdijk denkt dat je er met gemodder aan de bestaande structuren niet uitkomt. Ik denk dat de zaak veel ingewikkelder ligt en weet dat Eversdijk het daar mee eens is.

5e Citaat: "Dit probleem is onoplosbaar." en "we hebben nog wel intellect en integriteit aan onze universitaire instellingen en in het buitenland." Onoplosbaar op het niveau van regionale convenanten en regelgeving, maar bestuurlijk zeer wel aan te pakken, als je maar zorgt voor goede raad.

Als mensen de moeite nemen de zaken op een rijtje te zetten en helder te formuleren is het altijd mogelijk met een paar citaatjes twijfel te zaaien. Dat is zielig.
Vat de zaken niet altijd persoonlijk op. Het wordt onaangenaam. Het gaat me om transparantie, en een eind aan vruchteloos en onzindelijk gemodder. Zoek geen spijkers op laag water.

Geplaatst door J.H. Griese uit Nes a/d Amstel

Dank voor uw antwoord, dat op een aantal punten voldoet, (Het 2e ook al veel minder, maar laat ieder zijn interpretatie maar geven.) maar uitgerekend komt er weer de Bijvoet sneer: Spijkers op laagwater

Terwijl we rationeel het zelfde bedoelen:
ALS er eerlijkheid is, als er transparantie is, DAT IS DUS DE CRUX Die is er niet !
Wij bezochten beide een instituut dat het woord UNIVERSEEL in zich heeft (UNIVERSITEIT )En dat betekent in principe het beoefenen van waarde vrije wetenschap
Ik roep altijd MET EEN AANTAL INTEGERE WETENSCHAPPERS moet hier uit te komen zijn.
MAAR V en W hebben geen visie, belijden slechts MEER VAN HET ZELFDE en manipuleren er op los, met bureautjes, die de visie van VenW moeten uitvoeren/sturen. Allemaal politieke rim ram.
Vanavond bezocht ik de eerste presentatie van de Luchtvaartnota, die er definitief dec moet zijn. Men gaat 1) er al van uit, dat dat Eindconcept van Alders er komt, en 2) de eerste apriories zijn: We moeten groeien, economie, bla bla.
Door onze aanwezigheid, werd er een 5e punt aan toegevoegd : MILIEU en grenzen aan de groei op Schiphol. (Weet u wel dat UVA al in 2008 riep.
De eerste 4 betroffen: Hoe faciliteren we de luchthaven, wat kunnen we kwijt op de regioluchthavens, hoe houden we het netwerk naar 500 bestemmingen instand.
Prima. De economische poot mag zeker aan bod komen,maar daar volgt verder NIETS op.

Men heeft het nergens over het feit,dat de tolerantie van de regio bereikt is.
Waar een wil is is een weg,maar men lijkt niet te willen. En er blijft maar tijd verstijken
Gegroet

Geplaatst door Victor uit Krommenie

Het is zeer triest....

Geplaatst door Olav BIJvoet uit Castricum

Zoals ik al aankondigde werd er, bij uitblijven van informatie vanuit de platforms, een direct verzoek gericht aan de wettelijke vertegenwoordigers van de BUITEN de regio getrffen gebieden, om met hun burgers contact op te nemen over de gevolgen van alk het geheime gepraat rond Schiphol. Dat is toch het laatste wat men kan doen. Dit verzoek is gehoord en positief ontvangen.

Al hebben die bewoners zelf in het proces geen fluit in te brengen, ze zullen tenminste mogen horen wat namens en zonder hen wordt bekokstoofd en kunnen eventueel van betrokkenheid blijk geven.

Misschien is waar wat U zegt, en het tolerantievermogen van de regio een grens bereikt.
Het naionale luchtvaartgebied, ten onrechte beschouwd als buitengebied - of het zou moeten zijn gebied dat het buiten de belangstelling van de regio ligt - moet nu eindelijk eens voor zichzelf kunnen opkomen.

"IN HET VERLEDEN UITGEBLEVEN RESULTATEN
BIEDEN GEEN GARANTIE VOOR UITBLIJVEN VAN RESULTATEN IN DE TOEKOMST"