Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Alders in gesprek met omwonenden Schiphol

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 910 
|
 haarlems dagblad.nl 
Alders in gesprek met omwonenden Schiphol

HOOFDDORP - Hans Alders gaat het nieuwe normen- en handhavingssysteem voor Schiphol donderdag toelichten en bespreken met alle belangstellende bewoners.
Afgelopen dinsdag bood Alders het rapport aan staatssecretaris Mansveld aan, met het verzoek om het experiment van preferent vliegen om te zetten in wetgeving. Aan de Alderstafel waren ook bewonersgroepen akkoord gegaan, maar dat wil niet zeggen dat alle omwonenden tevreden zijn over het bij voorkeur inzetten van de Polderbaan en de Kaagbaan.
,,Per saldo leidt het nieuwe stelsel tot een toename van het gebruik van de Kaagbaan, wat zou worden gecompenseerd door geluidsbeperkende maatregelen. Daarvan is in de Leidse regio en de Duin- en Bollenstreek weinig terecht gekomen’‘, stelt Matt Poelmans, clustervertegenwoordiger in het overlegplatform Cros. Ook de wethouders in de IJmond gingen akkoord aan de Alderstafel, maar willen wel een strakke planning over nieuw uit te voeren maatregelen voor hinderbeperking.

Controle
Een andere zorg is de handhaving. ,,Met het verdwijnen van de 35 handhavingspunten in een ring om Schiphol, waarover de totale hoeveelheid geluid wordt verdeeld, verdwijnt helaas ook een praktische controle op de hoeveelheid geluid op een bepaalde locatie. Hoewel de rechtsbescherming wettelijk gezien gelijk is gebleven, is het zonder metingen lastig aan te tonen hoeveel geluidshinder wordt ervaren’‘, vreest Poelmans. ,,Daarom pleiten de bewoners voor uitbreiding van het fijnmazige geluidsmeetnet om de effecten van routegebruik in kaart te brengen.’‘
De Vereniging Bescherming Leefomgeving Schiphol, waar 18 kritische bewonersgroepen uit vooral de IJmond en Amsterdam bij zijn aangesloten, wijst ook nu weer het Aldersakkoord af. ,,Dit geeft Schiphol grote vrijheid om de operatie zo efficiënt mogelijk af te handelen, maar de bewoners hebben geen enkele garantie op een maximale hoeveelheid geluidshinder’‘, meent woordvoerder Jan Griese.

De bijeenkomst wordt donderdag 17 oktober gehouden in het Fox-theater aan de Taurusavenue in Hoofddorp (achter het station). Van 18.30 tot 19.30 uur is er eerst een informatiemarkt. Daarna is de presentatie van Alders en na de pauze een vragenronde. Om 22 uur wordt afgesloten.


Reacties op dit bericht

Geplaatst door Kijk naar de toekomst uit deltametropool

De zoveelste poging om de bewoners een rad voor ogen te draaien?

Op de website van de AVBU UItgeest, de grootste belangenvereniging in die gemeente, is de werkelijke sitatie uitstekend samengevat:

"Zoals de buitenruimte voor woningen een steeds belangrijker rol speelt voor de beleving van het woongenot, zo is ook het milieu een steeds belangrijker factor voor de beoordeling van het investeringsklimaat, m.n. als het betreft een sector als hoogwaardige dienstverlening waar de economie van Nederland het de komende decennia van moet hebben.

Dit betekent dat het milieu rond Schiphol van doorslaggevende betekenis zal zijn voor de economische ontwikkeling in de randstedelijke gebieden rond Schiphol en m.m. voor het gehele land. Een slecht investeringsklimaat rond het internationale centrum van een land zal immers zijn weerslag hebben op de economie van het gehele land.

Het huidige naderingssysteem van Schiphol is een hopeloos verouderd, energieslurpend en milieubelastend systeem, gebaseerd op het type propellervliegtuigen van vlak na de tweede wereldoorlog. De hoofdgebruiker van Schiphol, KLM/AirFrance, heeft daarentegen dankzij een voortvarende bedrijfsvisie op luchtvlootvernieuwing een technische voorsprong in de markt, die het mogelijk maakt op energiezuinige wijze en met geringe milieubelasting landingen uit te voeren.

Het is van het grootste belang voor het investeringsklimaat en de Nederlandse economie dat Schiphol zo spoedig mogelijk en op korte termijn overschakelt naar een systeem waarbij de technische voorsprong van de hoofdgebruiker ten volle wordt benut, i.c. de CDA-approach voor dag- en nachtvluchten, zoals bij de evaluatie van het Schipholbeleid is neergelegd in het Kabinetsstandpunt.

Het beleid voor het baangebruik dat tot dusver was gericht op bestrijding van de gevolgen en door de macht van het getal heeft geleid tot de verplaatsing van de hinder naar minder dicht bevolkte gebieden boven het Noordzeekanaal, dient zich meer te richten op de oorzaken (maatregelen aan de bron) en bovendien gerelateerd te worden aan de verhouding waarin de verschillende gebieden in economische zin, bv naar rato van het aantal werknemers, profiteren van de luchthaven." Veel duidelijker kan het niet!

Het lijkt hoog tijd dat de bijna 80(!) bewonersplatforms op basis van deze interessante constateringen hun gelederen sluiten en eensgezind een plek in de nieuwe OmgevingsRaadSchiphol verwerven.

Moge ook het PVRC bestuur eindelijk eens in beweging komen en de verworven financiele middelen inzetten om een stevig netwerk met bijbehorende website van de grond te krijgen!

Geplaatst door J H Griese uit Amstelveen

@Kijk naar etc, Even advocaat van de duivel: Waar haalt u die 80 Bewonersplatforms vandaan? BLRS heeft er 18. VGP (Of is het Zwanenburgs-belang?) zegt er 26 te hebben, waar er minstens 10 van zijn bij gefantaseerd Dan kom ik echt niet aan de door u genoemde 80...?? Wat niet wegneemt,dat net als te Londen bij Heathrow: De massa in beweging gaat komen, en de regering en Alders dwingen tot de terugtocht

Geplaatst door Kijk naar de toekomst uit deltametropool

@ J.H. Griese:

Binnen de landsgrenzen (die wij hopelijk wel, maar een beperkte groep fanatieke Eurofielen helaas niet langer lijken te respecteren), bevinden zich vele luchthavens voor burgerluchtvaart, defensie en de z.g. General Aviation, ofwel de kleine luchtvaart voor zaken, reclame en de sportvliegerij.

Door de berichtgeving op deze website te volgen kan men al een interessant beeld krijgen van wat elkaar allemaal in het beperkte luchtruim boven ons land in de weg zit.
Sinds kort komen daar overigens nog de onbemande drones voor diverse toepassingen bij.

Kortom, op tal van plekken in Nederland maakt men zich zorgen over het gebrek aan regie en de tenenkrommende wijze waarop de overheid de woon- en leefomgeving niet beschermt tegen ongewenste aantasting door dit almaar toenemende luchtruimgebruik.

Wie eens stilstaat bij het aantal platforms, bewonersorganisaties, dorpsraden en diverse verenigingen, komt tientallen, deels misschien kleine maar niet te verwaarlozen, "stakeholders" tegen.

Dat deze betrokken bewoners door luchtvaartsector en politiek veelal worden genegeerd of "ingepakt" zou reden te meer moeten zijn om eindelijk eens tot een bundeling van krachten te komen?

En dan resteert de vraag hoe ook het PVRC en de BLRS hier positief aan bij kunnen dragen.

Geplaatst door A. Boeing uit Hoofddorp

Of het probleem is dat de "bezwaar" groepen teveel versnipperd zijn betwijfel ik. Voordeel is in ieder geval wel dat ze niet met één enkele vertegenwoordiger in een mooi klinkende en o zo interessante praatgroep voor het hele grote collectief kunnen worden afgescheept. Al die verschillende stemmen blijven. Het zou wel beter zijn elkaar geen vliegen af te vangen omdat er volgens mij een collectief doel is: vergaande beperking van de geluidhinder. Niet alleen voor ome Jan in Twaalfhuizen maar ook voor tante Truus in Nixloo... Het zou wel goed zijn te trachten de bekendheid te vergroten want ook ik heb me vele jaren mateloos aan de herrie geërgerd zonder van het bestaan van al die fora en groepen af te weten. En speciaal voor "Kijk": ik ben niet zo gek op pseudoniemen (en nee, mijn naam is dat niet, ik heet gewoon zo) maar ik kan me voorstellen dat het soms beter is. Maar waar, heer/mevrouw Kijk woont u ergens. Ik zit in Hoofddorp maar vind dit forum juist interessant omdat de reageerders uit alle hoeken komen.

Geplaatst door Kijk naar de toekomst uit deltametropool

@ A. Boeing

Pal onder de aanvliegroutes voor de Parallelbanen plus nachtelijke route Polderbaan is in Uitgeest de woon- en leefomgeving zwaar aangetast. Wat ongetwijfeld ook voor vele andere plaatsen geldt, er zijn niet voor niets zoveel platforms en verontruste bewoners.

Hier in Uitgeest is heel veel energie gestoken in het zoeken naar oplossingen - ik noem de glijvluchten, zie ook hierboven de AVBU punten - maar bijna alles is ter zijde geschoven. De politiek verschuilt zich achter de Alderstafel, een overlegorgaan waar de bewoners helaas een ondergeschikte positie innemen. Als het zo doorgaat gebeurt in de nieuwe Omgevingsraad Schiphol weer hetzelfde.

Gisteren werd de meest invloedrijke vrouw van Nederland gekozen. En vanmorgen liet ze zich in het nieuws iets heel belangrijks ontvallen: "Ach, de machtigste vrouw, macht ontstaat door heel goed samen te werken!"

Een uitspraak om eens goed bij stil te staan. Ja, "eendracht maakt macht" en dat geldt zeker voor de helaas nog te zeer langs elkaar heen werkende bewonersorganisaties en platforms. "Wie de schoen past trekke hem aan" lijkt dus het devies.