Platform Vlieghinder Regio Castricum
 

‘Afspraken met omgeving essentieel voor verdere groei Schiphol’ 

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 633 
|
 Luchtvaartsector 
‘Afspraken met omgeving essentieel voor verdere groei Schiphol’ 

Vandaag hebben KLM, Luchtverkeersleiding Nederland en Schiphol Group aangegeven dat zij samen met de omgeving afspraken willen gaan maken hoe verdere ontwikkeling van Schiphol gerealiseerd kan worden. De groei van luchtverkeer bedraagt naar verwachting 4 tot 5% per jaar.

In het gezamenlijke document Werken aan de toekomst van Schiphol en de regio geeft de Nederlandse luchtvaartsector aan dat een duurzame en optimale ontwikkeling van Amsterdam Airport Schiphol alleen mogelijk is in samenwerking met de omgeving.

De sector doet hierin voorstellen op welke punten en op welke wijze zij tot verbeteringen voor de omwonenden van de luchthaven wil komen. Het document is vandaag aangeboden aan de leden van CROS en wordt deze week ingediend bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat in het kader van evaluatie van de Wet luchtvaart.

KLM, Luchtverkeersleiding Nederland en Schiphol Group willen het draagvlak in de omgeving versterken. Hierbij staan het verbeteren van informatie aan en overleg met omwonenden, met buurgemeenten en provinciale en lokale overheden, en het betrekken van inwoners en bestuurders bij het gebruik van banen en routes en bij maatregelen ter compensatie van geluidbelasting centraal.

Wettelijke milieunormen vormen het kader voor de verdere ontwikkeling van Amsterdam Airport Schiphol. De sector vraagt de overheid om ruimte om daarin concrete afspraken te maken met de omgeving. De sector wil samen met de omgeving voorstellen voor nieuwe regelgeving ontwikkelen, waarbinnen groei mogelijk is en die duidelijk is voor alle partijen.

Beter en duidelijker stelsel

KLM, Luchtverkeersleiding Nederland en Schiphol Group willen samen met de omwonenden invulling geven aan de ontwikkeling van een nieuw normen- en handhavingsstelsel.

Zowel omwonenden, luchthaven als overheden zijn gebaat bij duidelijkheid over geluidhinder, handhaving van milieubelasting en maatregelen om deze te beperken. Het huidige systeem is daarvoor niet ingericht. De in de wet beoogde groei van de mainport kan met dit systeem niet worden gerealiseerd, terwijl ook het doorvoeren van verbeteringen voor de omgeving nu nauwelijks mogelijk is.

Ruimte om te experimenteren

KLM, Luchtverkeersleiding Nederland en Schiphol Group geven vier pijlers aan om samen met de omgeving invulling te kunnen geven aan groei en maatregelen ter compensatie van hinder.

Eerste pijler is om de omgeving te voorzien van duidelijke, controleerbare informatie op maat. De sector gaat de informatievoorziening in de toekomst uitbreiden en beter laten aansluiten op de wensen van de omgeving. Schiphol Group start op dinsdag 28 juni met NOMOS online. Op de Internetsite schiphol.nl kan men het actuele geluid in decibellen van de geluidmeetposten in de directe omgeving bekijken. Luchtverkeersleiding Nederland zal voor het einde van dit jaar op Internet het actuele baan- en routegebruik tonen, waarbij aan de hand van de actuele weergegevens een prognose gegeven wordt voor het baangebruik voor de komende zes uur.

Tweede pijler is het maken van afspraken op maat met de omgeving. De sector wil met de verschillende buurgemeenten controleerbare afspraken maken over gebruik van banen en routes en over compenserende maatregelen om de hinder te beperken. Hierbij willen KLM, Luchtverkeersleiding Nederland en Schiphol Group in overleg met omwonenden en overheden de omgeving invloed geven op maatregelen ter verbetering van hun leefomgeving. Hierbij kan worden gedacht aan afspraken ten aanzien van isolatie op maat of verschillende mogelijkheden voor compensatie.

Ten derde verplicht de Nederlandse luchtvaartsector zich om operationele en technische verbeteringen in de luchtvaart zo spoedig mogelijk in te voeren.

De vierde pijler is het ontwikkelen van een handhavingssysteem waarbij geluid gemeten wordt in plaats van berekend. De sector wil beginnen met het plaatsen van meetpunten aan de kop van de banen, waardoor direct kan worden geregistreerd of een vliegtuig geluidslimieten overschrijdt. Dit kan worden gekoppeld aan een boete systeem, waarbij deze heffingen ten gunste komen van de regio en gebruikt kunnen worden voor specifieke maatregelen voor verbetering van de leefomgeving.

Een mainport met toekomst

KLM, Luchtverkeersleiding Nederland en Schiphol Group benadrukken dat Schiphol haar knooppuntfunctie alleen kan behouden wanneer overheden een duidelijke keuze maken voor ruimte voor verdere groei op de huidige locatie. Vooral door het netwerk van Air France KLM en haar partners in de SkyTeam alliantie, biedt Schiphol frequente wereldwijde luchtverbindingen aan. Dit netwerk is essentieel voor de mainport Schiphol en voor de regionale en Nederlandse economie.

Een luchthaven geeft overlast, maar ook economische groei en werkgelegenheid voor de regio. Behoud van de mainportpositie kan alleen als Schiphol kan blijven concurreren met de andere grote hubs in Europa.


Reacties op dit bericht