Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Reacties op dit bericht

Geplaatst door OB uit Castricum

Dit blijft ervan hangen:

De overheid is verplicht te zorgen voor een leefbare omgeving voor iedereen en mag dus geen omwonenden opofferen
Geplaatst door J.H.Griese uit Amstelveen

Nog voordat dit panel zich uitsprak, waren de Platforms inclusief de Procescommissie Evaluatie Schiphol (Comm.Derksen) al van mening, dat dit panel niet representatief zou zijn voor de omwonenden van Schiphol.(inmiddels is ook gebleken dat bepaalde belaste gebieden niet in het panel werden vertegenwoordigd.)

Zelf zegt dit panel onvoldoende expertise te hebben om technische zaken te beoordelen.
Dat blijkt wel uit de uitspraak over spreiden versus concentreren, en.......over uitgerekend het Onafh. Kennisinstituut, dat de Platforms bepleit hebben. Deze burgers weten immers niet hoe in het verdere èn nabije verleden kennis schandelijk werd gemanipuleerd. (Lees o.a.het boek Willens en Wetens, op deze site, met hoofdstuk door Prof B. Ale.)
Boeiend is nu dat de DG Transport en Luchtvaart van Ven W veel voor een dergelijk Kennisinstituut bleek te voelen, maar recent de uitspraak deed, dat ze nu het echte probleem onderkende: "De w.s.rapporten landen niet goed" (JG: Eufemisme! )waarmee ze de spijker op de kop sloeg!
Eerlijk gezegd, vallen mij de conclusies nog niet eens geheel tegen. Het had erger gekund. Men prefereert zelfs de goede volksgezondheid boven meer economie. (Dat is in lijn met het voorzorgsprincipe)
Het panel wil ook weer de dubbeldoelstelling steunen. Inmiddels weten we dat deze stelling al bij het begin van de formulering in de PKB een utopie bleek.
Men bepleit geen parlementaire enquete. Ik ben daar op dit moment ook geen voorstander van. Laat eerst nu maar de evaluatie plaatsvinden, MAAR DAN NU WEL MET ALLE KENNIS OP TAFEL.

Niettemin moet worden opgemerkt dat al 3 gemeenten in 2003 zich daarvoor uitspraken, terwijl er enkelen serieus over nadachten!

Generaliserend concluderend: Dit panel voegt ondanks mogelijk de goede bedoelingen vrij weinig toe, aan dat wat we al eerder wisten en niet wisten.
een tamelijk onnodige en kostbare exercitie dus

Jan Griese

Geplaatst door J.H.Griese uit Amstelveen

Overigens: Prettige en goede Kerstdagen en stille nacht!
Jan Griese

Geplaatst door J.H.Griese uit Amstelveen

In mijn eerste reactie-zie boven-haal ik Prof. B Ale aan, die schrijft over de manipulaties rond het schipholdossier. Het volgende stukje komt uit het AD van 2003 en wil ik u niet onthouden:
'Schiphol-normen? Dan moet half Amstelveen worden afgebroken'
De glasharde leugens over Schiphol
(AD 1 novembner 2003) De kans op een tweede Bijlmer-ramp is toegenomen, zei staatssecretaris Van Geel (Milieu) deze week. Dat is strijdig met de Luchtvaartwet. De Tweede Kamer en omwonenden zijn furieus. De leugens rond Schiphol.
Hij toont een cynisch lachje over de ophef over Schiphol. Zoveel onwetendheid gaat er moeilijk in bij Ben Ale, hoogleraar veiligheidsstudies aan de TU Delft. ,,Als Tweede-Kamerleden zeggen dat ze het niet wisten, dan jokken ze. Er liggen zoveel onderzoeken die vertellen dat het risico op een nieuwe Bijlmer-ramp veel groter is geworden. Óf ze moeten een cursus stukken lezen volgen, óf ze wilden de minister gewoon graag geloven.''

En de ministers dan? ,,Natuurlijk wisten die het. De ministers van VROM of Verkeer en Waterstaat hadden kunnen zeggen 'de belofte is niet waar te maken'. Maar je loopt een zeker risico als je het naar buiten brengt. Het had bijvoorbeeld de aanleg van de vijfde baan in gevaar kunnen brengen.''

Wie terugbladert in de rapporten en Kamerstukken vindt inderdaad heel wat munitie. In 1990 wilde de overheid serieus werk maken van de veiligheid van Schiphol. Maar de uitkomsten van de eerste onderzoeken geven de beleidsmakers een rolberoerte. Om de veiligheidsnormen te halen die voor de chemische industrie gelden, mag Schiphol niet verder groeien. Sterker nog, een fors aantal bestaande huizen en bedrijven zal moeten verdwijnen.

De Rijksluchtvaartdienst zwakt de conclusies vervolgens af. Je kunt de eisen van de chemische industrie niet doorvertalen op Schiphol, is het idee. En een openbare discussie over welke normen dan wel moeten gelden, kan vervelende gevolgen hebben. Dus worden de rapporten niet gepubliceerd.

VROM weet het, maar vindt het prima. In een notitie aan de minister doen de ambtenaren er ook niet geheimzinnig over, blijkt uit onderzoek van hoogleraar Ale. Zij schrijven dat, als de normen worden gehandhaafd, 'half Amstelveen' moet worden afgebroken. ,,Dat dit punt gevoelig ligt, behoeft geen betoog.'' Dus houden ze de teksten over de veiligheid van Schiphol bewust vaag. Met toestemming van de minister. Zie verder hier onderGeplaatst door J.H.Griese uit Amstelveen

II: De veiligheidscijfers ontbreken, maar het kabinet legt vast dat de risico's in elk geval niet groter mogen worden dan ze al zijn, ook al tonen de onderzoeken aan dat dat onhaalbaar is. Nog geen jaar later vindt de Bijlmer-ramp plaats. Extra pijnlijk is dat het aantal slachtoffers overeenkomt met wat in de geheim gehouden rapporten is berekend. Het geschokte kabinet laat weten dat het onderzoek naar de veiligheid rond Schiphol zal worden 'geïntensiveerd'.Zie verder hieronder.

Geplaatst door J.H.Griese uit Amstelveen

III:Ook de volgende studie, het Milieu Effect Rapport, maakt duidelijk dat uitbreiding met een vijfde baan niet kan binnen de veiligheidsnormen. De rekenmeesters van VROM en Verkeer en Waterstaat gaan in de navolgende jaren druk in de weer met andere rekenmodellen en methoden. Maar uit elke nieuwe berekening komt naar voren dat de risico's van een nieuwe Bijlmer-ramp alleen maar toenemen.

De aanleg van de vijfde baan - met de mogelijkheid van andere aanvliegroutes - helpt niet meer. Er is in de afgelopen jaren zoveel gebouwd dat de extra vluchten tot 'een aanzienlijke stijging van de kans op een ramp (groepsrisico) leiden', schrijft Ale.

Het groepsriscio - de kans op een ramp met veel slachtoffers - is echter niet meegenomen in de rapporten over de aanleg van de vijfde baan. Tegen alle adviezen en verzoeken van betrokkenen in, maakt het risico géén onderdeel uit van de plannen.

De Tweede Kamer debatteert vrolijk door en laat in de nieuwe Luchtvaartwet vastleggen dat het groepsrisico in 2005 niet hoger mag zijn dan in 1990. Nadat de wet is aangenomen, stuurt de minister van VROM op 9 april 2002 een rapport van de Nationale Luchtvaart Raad naar het parlement. Het rapport is dan al zeven maanden oud en dateert van vóór het debat over de Luchtvaartwet. De conclusie luidt dat, zelfs als alle mogelijke maatregelen zijn genomen, de kans op een tweede Bijlmer-ramp vijf keer zo groot is geworden. Kennelijk is het rapport - de wet is al aangenomen - door niemand meer gelezen

Geplaatst door J.H.Griese uit Amstelveen

IV:Als struisvogels staken politici jarenlang hun kop in het zand. De risico's waren bekend, maar het bouwen ging door. Het einde lijkt nog niet in zicht. Een half jaar geleden kwam het groene licht voor de bouw van een nieuwe woonwijk in Osdorp: precies in de gevarenzone rond Schiphol. Klaas van Egmond van het RIVM: ,,Bij de Franse luchthaven Orly zeggen ze dan tegen omwonenden: wilt u hier even tekenen? Realiseert u zich dat u hier meer risico loopt?'' In Nederland zijn we nog niet zover. ,,Hier beloven we de mensen dat het niet minder veilig wordt, hoewel dat dus wel zo is. Mensen worden niet goed geïnformeerd.''
PS-1 zie voor veel meer verhalen over bovenstaande: http://www.de kritischemobilist.nl-sc030814.htm
ps-2 Prof Derksen in Casaluna: "Het min. van defensie was vroeger het minst sexy ministerie. Die rol is nu overgenomen door VROM. Men loopt daar bij voortduring achter de feiten aan. Gemaakte afspraken, worden later gewoon geschonden.
Jan Griese

Geplaatst door L.R. Aalegeiz uit Spaarndam

De omwonenden hebben zich anderhalve dag gebogen over de verbetervoorstellen. Hun eerste conclusie is dat men te weinig tijd heeft.
Vervolgens gaat men verder met voorstellen die zijn ingediend, met dien verstande dat ze eerst zijn gefilterd door het alziend oog To70.

Ondanks een aantal hoopvolle conclusies zie je de clichés alweer voorbij schieten: stillere kisten en de mainport gedachte.
Om te beginnen: geluidloze kisten gaan er niet komen, er is nu eenmaal heel veel geweld nodig om honderd ton in de lucht te houden met dergelijke snelheden. Hou dan ook op daarmee te schermen. Bovendien is het geen maatregel maar hopen op een wonderkind dat een stil vliegtuig uitvindt, met andere woorden: je hebt het niet zelf in de hand.

En dan die mainport gedachte die al jaren helemaal niet haalbaar is. Dit weet iedereen die zich enigszins met Schiphol heeft bemoeid, inclusief geheel Den Haag. Echter, wat doet de politiek? Die stelt dat de milieunormen moeten worden losgelaten om derhalve de dubbeldoelstelling alsnog te kunnen halen alleen met andere normen.
Ook in dit rapport wordt eenvoudig die mainport doelstelling aangenomen. Men weet echter niet op men welzijn versus welvaart moet kwalificeren.

Dhr. Griese toont met zijn knip en plakwerk weer eens keihard aan dat het geheel Schiphol politiek gezien in feite een criminele organisatie is. Als de gegevens niet in je straatje passen vermink je de gegevens of je zorgt ervoor dat ze niet naar buiten komen.
Natuurlijk moet er een parlementaire enquête komen over het verloop van de groei van Schiphol. Als de regelgeving zou worden nageleefd zou in mijn optiek Schiphol direct terug kunnen naar maximaal 200.000 vliegbewegingen per jaar (extern groepsrisico vastgesteld in 2005, niet groter dan 1990), de Polderbaan kan weg en misschien dat het dan met modernere kisten dan in 1990 mogelijk is de norm te halen. De implicaties zijn dusdanig groot dat een parlementair onderzoek geen kwaad kan.
Bovendien kan dan eindelijk eens een besluit genomen worden over hoe een overheid zich dient te gedragen als het gaat om een onderneming in eigendom (!) op dergelijke schaal.
Geplaatst door Els uit Castricum

Jan, allereerst bedankt voor "je stille nacht wens". Het is een poosje stil hier geweest en we weten niet, hoe we het hebben. Zo heerlijk! Je hebt vast profetische gaven.
En dan het betoog van je. Ik ben helemaal misselijk van schrik, angst en verontwaardiging. Wat een werk, om dit allemaal uit te vogelen en op te schrijven.
Ik wilde, dat ze eens in den Haag naar je gingen luisteren. Zou nou niemand, die wat over Schiphol te zeggen heeft,ook niet onder een aanvliegroute wonen en gek worden?
Weet je, wat mij ook zo verontrust? De toename van gezondheidproblemen om me heen. Vooral met de luchtwegen. De een na de ander hoor ik over longontsteking of bronchitus.
Mijn kleindochter van 9 maanden,is ook net aan het herstellen van longontsteking. Ik heb hierover, dit jaar, een brief geschreven aan het Ministerie van Volksgezondheid, kreeg na maanden een brief terug, dat het doorgestuurd was naar VROM en sindsdien niets meer gehoord. Dus daar moet ik achterheen natuurlijk, maar ja, het zegt al wat over de interesse.
Bedankt, namens velen, denk ik, voor je intensieve werk.
Groeten, Els