Platform Vlieghinder Kennemerland
 

‘Advies Alderstafel biedt kansen’

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 1007 
|
 Platform Nederlandse Luchtvaart (PNL) 
‘Advies Alderstafel biedt kansen’

Persbericht 2 okt

Het advies van de heer Alders is een breuk met het verleden en biedt openingen voor beter en duurzaam luchtvaartbeleid. Met het advies wordt een nieuwe weg ingeslagen waardoor de hinder voor omwonenden van Schiphol voor het eerst daadwerkelijk verminderd kan worden. Dat het advies ontstond door de constructieve opstelling van (de overgrote meerderheid van) diezelfde omwonenden verdient grote waardering. Het is nu aan het Rijk om ervoor te zorgen dat het advies daadwerkelijk resulteert in duurzaam beleid.

Duurzaam beleid betekent onder meer het verminderen van geluidhinder en dat bereiken we niet met het huidige handhavingsstelsel. Dit stelsel sluit niet aan bij de praktijk en gaat ten onrechte uit van het idee dat geluidsbelasting hetzelfde is als geluidshinder. De geluidsbelasting in de omgeving van Schiphol is de laatste jaren al verminderd, nu de hinder nog. Daarom pleitte het PNL eerder dit jaar voor het zogenaamde transactiemodel (voor een deel vergelijkbaar met het voorgestelde ‘Vliegen volgens afspraak’). Het Rijk stelt hierin de norm vast voor de totale geluidsproductie. Vervolgens is het aan de luchtvaartsector om, in samenwerking met de regio, zo goed mogelijk in te spelen op de vraag naar luchtvaart en hinder zoveel mogelijk te verminderen. Noodzakelijk is wel dat de spelregels vooraf vastgelegd worden in een institutioneel kader.

Bij het vormgeven van een nieuw handhavingsstelsel zijn experimenten met hinderbeperkende maatregelen belangrijk, en dankzij de zogenaamde Experimentenwet is dit ook mogelijk. Inmiddels loopt al een aantal experimenten voor verbeteringen in aanvliegroutes en vliegprocedures en gebleken is dat een groot deel hiervan positief uitpakt. Nieuwe experimenten kunnen daarom gericht zijn op de stapsgewijze vormgeving van een nieuw handhavingsstelsel waarbij alle betrokken partijen baat hebben.

De Alderstafel adviseert om het aantal bewegingen voor Schiphol vast te stellen op 510.000. Hiermee bepaalt de tafel de capaciteit van Schiphol. Maar de luchthaven is van nationaal belang en daarom moet de Rijksoverheid hierover beslissen. De hoeveelheid benodigde luchtvaart is afhankelijk van de vraag uit de samenleving. Luchtvaart is infrastructuur en de vraag naar luchtvervoer groeit of krimpt met de economie. Als de overheid bepaalt dat economische groei gewenst is dan volgt daaruit automatisch dat luchtvaart de ruimte moet krijgen om mee te kunnen groeien.

Het idee om niet-mainportgebonden verkeer meer van de regionale luchthavens gebruik te laten maken is goed. Maar dan is het wel van belang dat deze luchthavens voldoende mogelijkheden hebben om dit verkeer te faciliteren. Hiervoor is een goede, samenhangende luchtvaartvisie op nationaal niveau onontbeerlijk. Hopelijk zal dit in de later dit jaar door minister Eurlings te presenteren Luchtvaartnota terug te vinden zijn.


Reacties op dit bericht

Geplaatst door V.O.S. uit NULL

"De Alderstafel adviseert om het aantal bewegingen voor Schiphol vast te stellen op 510.000. Hiermee bepaalt de tafel de capaciteit van Schiphol. Maar de luchthaven is van nationaal belang en daarom moet de Rijksoverheid hierover beslissen. De hoeveelheid benodigde luchtvaart is afhankelijk van de vraag uit de samenleving."

Als je als burger een geluidsgehinderde bent en hoopt dat het eindelijk eens beter zal kunnen gaan worden, kun je erg bedrogen uitkomen. Uiteindelijk heeft de Rijksoverheid toch het laatste woord. We weten inmiddels allemaal wel dat de Rijksoverheid zich graag laat intimideren door de luchtvaartsector, zodat de nu geadviseerde limiet van 510.000 een wassen neus zal zijn. Immers, alles wordt ondergeschikt gemaakt onder de noemer economisch belang ! De Nederlandse politiek is gewoonweg niet te vertrouwen op dit punt.
Een van de primaire taken van een overheid is het verzorgen van welzijn t.a.v. haar inwoners. De Nederlandse politiek laat al geruime tijd zien, daar maling aan te hebben. Enkel de luchtvaart-maffia heeft hier baat bij en bekommeren zich ook niet om de vele andere mensen die dag in, dag uit in de herrie en vervuiling zitten door hun bedrijfsvoering. Zolang die verhouding niet veranderd, zal er geen oplossing voorhanden zijn. Een vliegveld in de Noordzee is een goede oplossing, echter ook dat maakt de sector niets uit, want anders maakt zij zich daar wel sterk voor richting politiek. Zo zitten wij in een cirkel.........

Geplaatst door Rose uit Randstad

De truc van dit advies is dat 'de gemaakte afspraken een samenhangend geheel vormen'.

Vervolgens stelt Alders de regering nadrukkelijk verantwoordelijk voor het scheppen van de voorwaarden om het uitplaatsen van de vluchten naar Lelystad en Eindhoven mogelijk te maken.

Schiphol kan rustig achteroverleunen. Het heeft alle kaarten in handen. Lukt het uitplaatsen van de vluchten naar de eigen filialen niet, dan geldt ook de 'afspraak' van maximaal 510.000 vluchten op Schiphol niet langer.

De Leugentafel van Alders is er dus in geslaagd om de luchtvaart link- of rechtsom onbeperkt te laten doorgroeien. Geen enkele afspraak is hard.

En zoals in het verleden bewezen: komt tijd, komt raad (= opnieuw oprekken van de limieten).

Jammer dat de ijdele Hans Alders lof krijgt voor dit 'compromis'. Hier zitten duidelijk de juristen van Schiphol achter, die in het verleden al de Eerste Kamer hebben misleid bij het doordrukken van de Luchtvaartwet in 2003.