Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Actieprogramma voor aanpassing Schipholbeleid

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 862 
|
 VenW VROM 
Actieprogramma voor aanpassing Schipholbeleid


  In het actieprogramma geeft het kabinet aan welke verbeteringen van het Schipholbeleid de komende jaren een feit worden.
  De verbeteringen moeten ervoor zorgen dat de hinder van het vliegverkeer beter wordt beheerst (en per vliegtuig afneemt) en dat de luchtvaartsectorde milieuruimte voor Schiphol optimaal kan benutten. Zie voor een volledig overzicht hoofdstuk 7 van het kabinetsstandpunt.

   
 1. Bescherming van omgeving
      
  1. Modernisering van criteria voor bescherming van de omgeving
   De criteria voor een gelijkwaardige of betere     bescherming van de omwonenden rond Schiphol worden gemoderniseerd op basis van de meest recente inzichten,      en vastgelegd. De huidige criteria zijn gebaseerd op verouderde gegevens (waaronder de woningsituatie in 1990 en     inzichten over geluidshinder en slaapverstoring).
  2.  
   
 2.  
 3. Geluid
      
  1. Experimenteermogelijkheid in de wet
   Experimenten om lokaal hinder te verminderen door bijvoorbeeld een vliegroute     of vliegprocedure te wijzigen, worden bij wet mogelijk gemaakt.  Vooraf moet aannemelijk worden gemaakt     dat de proef niet leidt tot minder bescherming van de omgeving.  Is de proef een succes, dan kan een aanpassing van     de regels of grenswaarden volgen. Echte kansen zijn er voor het buitengebied.
  2.    
  3.       Adviserende rol CROS
   De Commissie Regionaal Overleg luchthaven Schiphol mag gaan adviseren over mogelijke     experimenten met vliegroutes en vliegprocedures.
  4.    
  5. Laten vervallen van de Totaal Volume Geluidsnorm
   De TVG-norm draagt niet bij aan een betere bescherming van     omwonenden en vervalt daarom.
  6.    
  7. Convenant voor beperking overlast (vooral in woongebieden verder van Schiphol)
         Het kabinet zal in overleg
         met Schiphol, LVNL en de luchtvaartmaatschappijen een convenant opstellen, waarin harde en handhaafbare
         maatregelen worden vastgelegd, waarmee de hinder wordt teruggedrongen. Bij de maatregelen denkt het kabinet
         aan technische vernieuwing, stillere vliegprocedures en vliegroutes die minder boven bewoond gebied liggen. Het
         kabinet zal het convenant handhaven.
  8.    
  9. Boete meest lawaaiige vliegtuigen
      
   De rijksoverheid ontwikkelt een boetesysteem voor de meest lawaaiige
         vliegtuigen. Dit vergt nader onderzoek naar de te hanteren grenswaarden, de locaties waar deze van toepassing zijn
         en de wijze waarop het lawaai van vliegtuigen wordt geregistreerd en gehandhaafd. Ook de juridische haalbaarheid
         wordt getoetst.
  10.    
  11. Met tarieven en slottoedeling stimuleren dat met stillere vliegtuigen wordt gevlogen
   Het kabinet verwacht     van Schiphol en de luchtvaartmaatschappijen dat ze de tariefstructuur voor luchthavengelden en het systeem van     slottoewijzing aanpassen om gebruik van stillere en schonere vliegtuigen te stimuleren, overdag maar zeker ’s nachts.      Schiphol maakt een plan dat het kabinet toetst aan de EU-regels.
  12.    
  13. Geluidsmetingen gebruiken om het rekenmodel voor geluid te valideren
      
   Geluidsmetingen worden gebruikt om de     huidige modellen voor het berekenen van de geluidsbelasting op jaarbasis te verbeteren.
  14.    
  15. Beleid geluidsisolatie verbeteren
      
   Het kabinet onderzoekt of het beleid voor de isolatie van woningen     rond de luchthaven kan worden verbeterd. Het kan daarbij gaan om meer keuzevrijheid voor bewoners, het     geluidsisolatiegebied bepalen op basis van nieuwe geluidsmaten,  het gebied minder veranderlijk maken en het     uitvoeringsprogramma vereenvoudigen.     
      
  16.  
   
 4.  
 5. Luchtverontreiniging
      
  1. Grenswaarden voor uitstoot aangepassen
   In heel Nederland gelden internationale eisen aan de maximale uitstoot
         van luchtverontreinigende stoffen. De regels die daar bovenop zijn gesteld voor Schiphol, blijken daar weinig aan toe
         te voegen en komen daarom te vervallen. De ernst van de problemen met de lokale luchtkwaliteit vraagt echter de
         inzet van alle mogelijke middelen. Daarom verlaagt het kabinet de emissiegrenswaarde voor stikstofoxide en houdt
         het vast aan de grenswaarde voor fijn stof
  2.  
   
 6.  
 7. Veiligheid
      
  1. Regels voor vliegveiligheid verbeteren
      
   De Inspectie Verkeer en Waterstaat heeft aangegeven dat de vliegveiligheid
         met een aantal maatregelen kan worden verbeterd. Het gaat bijvoorbeeld om regels over hoogtebeperkingen voor
         tijdelijke obstakels zoals kranen, over het gebruik van lasers en om vogelaantrekkende activiteiten.
  2.    
  3. Onderzoek naar effectievere norm voor het veiligheidsrisico van het vliegverkeer
   Het kabinet onderzoekt of     een effectievere maatregel dan het Totaal Risico Gewicht (TRG)  kan worden gevonden die iets toevoegt aan het     bestaande beleid voor de veiligheid op de grond en in de lucht.
  4.  
   
 8.  
 9. Capaciteit van Schiphol
      
  1. Saldering tussen de handhavingspunten: beter gebruik van de milieuruimte
        
   Een hogere geluidswaarde in één of     meer handhavingspunten wordt toegestaan mits het totaal van de grenswaarden in de handhavingspunten niet     wordt overschreden én aan de criteria voor gelijkwaardige of betere bescherming van de omgeving wordt voldaan.
  2.    
  3. Innovatieve ontwikkelfunctie Luchtverkeersleiding Nederland
        
   LVNL wordt verzocht de leiding te nemen in het     ontwikkelen en implementeren van innovaties om de milieuruimte voor het vliegverkeer beter te benutten én de
         hinder in de omgeving van de luchthaven te beheersen. LVNL bouwt daartoe het Knowledge & Development Centre     verder uit.
  4.    
  5. Gelijkwaardige concurrentiepositie Nederlandse luchtvaart bevorderen Alle overheidsbesluiten die de concurrentiepositie     van de Nederlandse luchtvaartsector beïnvloeden, worden gestroomlijnd. De overheid verbetert de     samenwerking op het gebied van beveiliging (security),  inspectiediensten, grensbewaking en douane, en beziet de     kosten van heffi ngen voor onder meer beveiliging.
  6.    
  7. Indeling luchtruim verbeteren
        
   Als uitwerking van het Single European Sky-beleid onderzoekt het kabinet met België
         en Duitsland hoe het luchtruim het beste ingedeeld en georganiseerd kan worden.
  8.    
  9. Capaciteitsknelpunten van luchtvaart voorkomen
        
   Het kabinet verzoekt Schiphol om mogelijke oplossingen aan     te dragen voor de (middel)lange termijn wanneer de luchthaven de milieugrenzen bereikt. Onduidelijk is of tegen     die tijd extra groei van de luchtvaart nodig zal zijn, maar het kabinet wil de opties vast verkennen. Bijvoorbeeld een     zesde baan of gedeeltelijk uitwijken naar een regionale luchthaven.
  10.  
   
 10.  
 11. Ruimtelijke ordening en infrastructuur   
  1.  
  2. Gebieden met bouwbeperkingen vergroten Om de geluidshinder te beperken blijft het verbod op nieuwbouw
       van woningen uit de Nota Ruimte bestaan voor de Legmeerpolder en Noordwijkerhout. En om de toename van het     groepsrisico (het risico dat een groep mensen op de grond overlijdt door een vliegtuigongeval) tegen te gaan wordt     het gebied met een verbod van nieuwbouw van kantoren en bedrijven vergroot (naar een gebied waar het risico     groter is dan 10-7). Ook buiten dit gebied moeten gemeenten en provincie bij bouwplannen de risico’s afwegen.
  3.  
  4. Er is geen ‘verklaring van geen bezwaar’ meer nodig voor kleine verbouwingen van woningen zoals dakkapellen
       In plaats daarvan wordt aangesloten bij het gemeentelijk bestemmingsplannenbeleid. De provincie krijgt daarnaast
       een ontheffi ngsbevoegdheid voor kleinschalige nieuwbouw.
  5.  
  6. Vergroten bereikbaarheid van Schiphol
      
   Diverse infrastructuurprojecten staan op de agenda: aansluiting van     Schiphol op HSL, aanleg van Tweede Coentunnel en Westrandweg,  omlegging van N201, spitsstroken op A4,    A10-Zuid, A9 en de verbinding A9/A1/A6. In het Programma Noordvleugel neemt het kabinet een beslissing over     aanpassing van de infrastructuur op de route Schiphol-Amsterdam-Almere.  In de Structuurvisie Zuiderzeelijn wordt
       nagegaan of het openbaar vervoer moet worden versterkt.
  7.  
   
 12. Communicatie
      
  1. Klachtenbehandeling
        
   Het kabinet verzoekt CROS om over te gaan van een systeem van klachtenregistratie naar     een systeem van klachtenbehandeling en deze taak op afzienbare termijn over te dragen aan Schiphol. De sector zelf     beschikt dan meteen over de informatie welke vluchten de meeste overlast veroorzaken en kan zo hinder proberen te     beperken. Voor mensen met veel klachten kan Schiphol kiezen voor een meer persoonlijke aanpak. CROS houdt haar
         taak om de klachten te betrekken bij het zoeken van nieuwe hinderbeperkende maatregelen.
  2.    
  3. Meten van vliegtuiggeluid voor informatievoorziening
        
   Schiphol wordt gevraagd een meetsysteem voor     vliegtuiggeluid op te zetten dat in 2008 in gebruik kan worden genomen. Dit levert onder meer input voor een     monitoringssysteem met informatie over piekniveaus,  jaargemiddelden, gemeten en berekende geluidsniveaus.
  4.    
  5. Verbeteren van de communicatie en informatievoorziening
        
   Alle betrokkenen wordt gevraagd de manier van     communiceren en informeren over het vliegverkeer verder te verbeteren. VenW maakt daarover afspraken met alle     betrokken partijen.
  6.    
  7. Rol gemeenten bij informatievoorziening over vliegtuiggeluid aan omwonenden
        
   Gemeenten gaan (potentiële)      bewoners beter informeren over (de effecten van)  vliegtuiggeluid. VenW zal daarbij zorgen voor adequate informatie     over beleid en handhaving. De luchtvaartsector levert de informatie over het vliegverkeer aan.
  8.  


      i  Het complete actieprogramma met planning staat in hoofdstuk 7 van het kabinetsstandpunt.
      Zie www.evaluatieschipholbeleid.nl

   

 Aanpassingen wet- en regelgeving Schipholbeleid vergen zorgvuldig proces en dus tijd

In het Schipholbeleid gaat het om een balans tussen de economische voordelen van de luchtvaart en de negatieve effecten ervan. Daaromis een zorgvuldig wetgevingsproces ingericht voor aanpassing van het beleid. Hieronder zijn de procedure en de verwachte doorlooptijd beschreven voor wijziging van de Wet luchtvaart en veranderingen in de Luchthavenbesluiten.  In sommige gevallen is het nodig dat eerst de wet en dan een van de besluiten wordt aangepast.

Wijziging Wet luchtvaart
  Wetswijzigingen kosten over het algemeen circa twee jaar. Als alle partijen meewerken, is een snellere procedure mogelijk. Wetswijzigingen kennen de volgende stappen:
  – wetsvoorstel opstellen, vaststelling door ministerraad
  – advisering door de Raad van State
  – opstellen van een nader rapport naar aanleiding van het advies van de Raad van State
  – indienen van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer
  – behandelen van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer
  – behandelen van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer
  – vaststellen wetswijziging en publicatie van de wet in het Staatsblad.

Wijziging Luchthavenbesluiten
  Wijziging van de Luchthavenbesluiten kost één tot anderhalf jaar, afhankelijk van de aard van de wijziging. De stappen zijn als volgt:
  – wijzigingsvoorstel opstellen en vaststellen door de ministerraad
  – publicatie van het ontwerpbesluit in de Staatscourant, ter inzage leggen en voorleggen aan de Tweede en Eerste Kamer (de zogeheten voorhangprocedure)
  – afhankelijk van de wijziging kan een MER-procedure (milieueffectrapportage)  noodzakelijk zijn, waardoor de procedure zo’n half jaar langer duurt
  – na eventuele aanpassing besluiten ter advisering aan de Raad van State voorleggen
  – na advies Raad van State opstellen van een nader rapport en vaststelling
  – daarna publicatie in het Staatsblad en inwerkingtreding.

  De Kamer bepaalt wanneer het kabinetsstandpunt over het Schipholbeleid wordt behandeld.
  Het kabinet zou graag zien dat dit gebeurt voor het zomerreces dat op 30 juni 2006 begint.


Reacties op dit bericht