Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Achtste voortgangsrapportage over het project Geluidsisolatie Schiphol

 |
 Geplaatst door: A Holwerda 
 |
 Bekeken: 841 
|
 Verkeer en waterstaat 
Achtste voortgangsrapportage over het project Geluidsisolatie Schiphol

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
abcdefgh

Aan
de voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal
Binnenhof 4

2513 AA DEN HAAG

Contactpersoon Doorkiesnummer
- - Datum Bijlage(n)
9 oktober 2008 1 Ons kenmerk Uw kenmerk A01-8-0817 - Onderwerp
Achtste voortgangsrapportage over het project Geluidsisolatie Schiphol

Geachte voorzitter,

Hierbij bied ik u de achtste voortgangsrapportage aan over het project Geluidsisolatie Schiphol conform de Regeling grote projecten1. Het rapport beslaat de periode 1 januari
2008 tot 1 juli 2008. Het heeft betrekking op de projecten die worden uitgevoerd in het kader van geluidshinder en externe veiligheid voor eigenaren van woningen en andere geluidsgevoelige gebouwen in de omgeving van de luchthaven Schiphol. Verder wordt gerapporteerd over de financiering van het Schadeschap luchthaven Schiphol.

Met deze brief wil ik graag de volgende zaken onder uw aandacht brengen:

Geluidsisolatie Schiphol fase 2 (GIS-2)
De isolatie van GIS-2 panden is op 30 juni 2008 beëindigd. Het aantal geïsoleerde panden bedraagt 8465. Dit is lager dan het aantal van 8506 uit de vorige voortgangsrapportage. Dit komt omdat eigenaren van 13 woningen alsnog afgezien hebben van isolatie. Daarnaast zijn er 28 panden waarvan het rijk het tijdsverloop van de isolatie niet of moeilijk kan beïnvloeden, waardoor de isolatie mogelijk pas over enige jaren zal plaatsvinden. Omdat het niet efficiënt is om voor deze panden een GIS-2 organisatie in stand te houden is besloten deze panden te isoleren onder GIS-3.

De financiële afwikkeling van de contracten met de aannemers over de laatst geïsoleerde woningen zal plaatsvinden in de tweede helft van 2008. Na 2008 zal de bodemprocedure


1 Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer

Postadres Postbus 20901, 2500 EX Den Haag Telefoon 070 351 61 71

Bezoekadres Plesmanweg 1-6, 2597 JG Den Haag Fax 070 351 78 95 bereikbaar met tram 9 (station hs en cs) en bus 22 (station cs)

A01-8-0817

bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw over de eindafrekeningen van woningen, die gerealiseerd zijn in de periode voor 2005 nog doorlopen. GIS-2 kan financieel pas worden afgesloten na afwikkeling van de bodemprocedure.

In juni 2008 is de PRI-raming2 voor GIS-2 geactualiseerd. Het blijkt dat de laatste 1000 woningen meer geluidwerende voorzieningen vereisten en dus duurder zijn dan de gemiddelde woning waar de raming op was gebaseerd. Voorts is de isolatie van scholen duurder uitgevallen. Ten derde eist de bovenvermelde bodemprocedure meer inzet dan destijds kon worden voorzien. Dit alles leidt tot een kostenverhoging van M 4,8. Daarnaast leidt de overheveling van de bovenvermelde 28 panden naar GIS-3 tot een verlaging van het benodigde projectbudget voor GIS-2. Omdat het enkele dure panden betreft, zoals een studentenhuisvesting en een school, gaat het om een verlaging van M 8,1. Bij de begrotingsvoorbereiding 2010 zullen bovenvermelde wijzigingen in het benodigde projectbudget worden verwerkt.

Geluidsisolatie fase 3 (GIS-3)
Van het totaal aantal woningen (5027) uit het isolatieprogramma zijn er 3398, verdeeld over twee deelprojecten, in behandeling genomen. Voor 1118 van deze 3398 woningen is de procedure om te komen tot isolatie afgerond omdat de eigenaar geen prijs stelt op isolatie of omdat bij akoestisch onderzoek gebleken is dat de woning al voldoende geluidwerend is. In aanvulling op het bovenstaande zijn 28 panden uit GIS-2 bij GIS-3 in behandeling genomen.

In juni 2008 is de PRI raming GIS-3 geactualiseerd. Op basis van de ervaringen bij GIS-2 is de raming van de uitvoeringskosten verlaagd. Voorts is bij de nieuwe PRI raming uitgegaan van een lager aantal te isoleren woningen. Uit het akoestisch onderzoek aan de woningen uit de eerste twee deelprojecten is gebleken is dat veel woningen reeds voldoende geluidwerend zijn. Het aantal te isoleren woningen ligt nu naar verwachting tussen de 2050 tot 2530 in plaats van de 3260 van de raming uit 2007. Dit leidt tot een kostenverlaging van M 9,5. Daarnaast leidt de overheveling van de bovenvermelde 28 panden van GIS-2 naar GIS-3 tot een verhoging van het benodigde projectbudget voor GIS-3 van M 8,1. Rekeninghoudend met de overige kostenposten in de raming komt de nieuwe raming uit op hetzelfde bedrag als de vorige raming.

Zoals gemeld in de vorige rapportage wordt het onderzoek en ontwerp van de geluid- werende voorzieningen op productbasis in de markt gezet. Het aantal geïnteresseerde bedrijven is kleiner dan verwacht. Hierdoor kost het meer tijd om een geschikt ingenieursbureau te contracteren. Verder blijken gecontracteerde bureaus moeite te hebben met de beheersing van het proces. Hierdoor wordt de doorlooptijd voor een deel van de woningen met meer dan 6 maanden vergroot. Op dit moment is nog niet aan te geven welke gevolgen het bovenstaande heeft voor de einddatum van GIS-3.


2 PRI = Project Raming (grote) Infrastructurele werken. Deze ramingsmethodiek, die rekening houdt met onzekerheden en ervaringsgegevens, wordt ook toegepast bij het geluidsisolatieproject.


—-

A01-8-0817

Dit hangt in grote mate af van de wijze waarop de markt voor ontwerp en daadwerkelijke aanbrengen van de voorzieningen reageert op de aanbestedingen in de tweede helft van
2008.

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

Camiel Eurlings


Reacties op dit bericht