Platform Vlieghinder Kennemerland
 

150.000 nieuwe woningen op ongezonde plekken vanwege vliegtuiglawaai Schiphol

 |
 Geplaatst door: Redactie (Wim) 
 |
 Bekeken: 1327 
|
 mnh.nl 
PVRC_-_mannetje_kaal-2.jpg

In de regio rond Schiphol worden op meer dan 100 bouwlocaties de komende jaren minimaal 150.000 woningen gebouwd op plekken waar volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) teveel vliegtuiglawaai is om gezond te kunnen wonen. Uit een analyse die de Natuur en Milieufederaties Noord- en Zuid-Holland, in nauwe samenwerking met een aantal bewonersorganisaties[1] hebben uitgevoerd, blijkt dat ook bouwplannen op 20 tot 40 km van de luchthaven binnen deze kritische grens vallen van te hoge gezondheidsrisico’s. “Om de woningnood zodanig op te kunnen lossen dat iedereen in een gezonde woonomgeving kan wonen, zal het vliegtuiglawaai af moeten nemen. En dat kan alleen door Schiphol te laten krimpen”, aldus Sijas Akkerman, directeur van de NMF Noord-Holland.

Het onderzoek laat zien dat er op 115 nieuwbouwlocaties woningen op ongezonde plekken worden gebouwd. “Het gaat alleen in deze inventarisatie al om 150.600 woningen. En dus minstens 300.000 nieuwe bewoners die aan te veel vliegtuiglawaai worden blootgesteld’, aldus Akkerman. “Gemeenten zijn weliswaar niet verantwoordelijk voor het luchtvaartbeleid, dat is de rijksoverheid. Maar gemeenten zijn wel verantwoordelijk voor een veilige en gezonde woon- en leefomgeving. Daarom roepen we de aankomende wethouders en raadsleden op om één front te vormen en bij luchtvaartminister Harbers te pleiten voor krimp van Schiphol om zo de ongezonde geluidsoverlast door stijgende en landende vliegtuigen van en naar Schiphol significant te verminderen.”

“De WHO heeft op basis van vele wetenschappelijke onderzoeken de kritische grens voor geluidsoverlast bepaald”, stelt Nienke Schuil van de NMF Zuid Holland. “De WHO doet hierover expliciete aanbevelingen in de vorm van een richtlijn. Het RIVM bevestigt het belang van deze richtlijn. Ook de gezamenlijke GGD’en doen in een recente brief aan de minister voor I&W hetzelfde. Dit is het moment voor de lokale politiek in de regio Schiphol om zich hier nu expliciet en massaal bij aan te sluiten en van minister Harbers de handhaving van de WHO-richtlijn te eisen.”

De Natuur- en Milieufederaties Noord- en Zuid-Holland hebben onderzoek gedaan naar de hoeveelheid woningbouwlocaties binnen de volgens de WHO kritische grens voor de hoeveelheid vliegtuiggeluid waaraan mensen maximaal kunnen worden blootgesteld. Boven deze grens worden de gezondheidsrisico’s volgens de WHO te groot. Op de kaart op http://tinyurl.com/vliegenwonen is te zien waar het vliegtuiglawaai boven de kritische grens van de WHO komt en waar nu nieuwe woningen gebouwd worden of in de nabije toekomst zullen worden gebouwd.

De gezondheid van zo’n driehonderdduizend toekomstige bewoners in de omgeving van Schiphol is hierbij in het geding! Om maar niet te spreken over de 1,5 tot 2 miljoen mensen die al in dit gebied wonen.

[1] Het betreft: Werkgroep Geluidshinder Kaag en Braassem, Vlieghinder Nieuwkoop, Omgeving Zonder Vlieghinder, Platform Vlieghinder Kennemerland en SOS Zaanstad

Bekijk bericht op "mnh.nl"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door anoniem1 uit nederland

De WHO norm is strenger dan de normen die in Nederland gelden. Als de WHO norm zou gelden dan zouden ook veel meer al bestaande woningen binnen het gebied van ernstige overlast vallen.

Het kaartje is intressant maar ik vraag mij af of het actueel is. Het kaartje maakt gebruik van de berekende geluidsbelasting door schiphol neem ik aan. En tussen deze berekende belasting en de praktijk zit ook nog een behoorlijk verschil.

Geplaatst door Michel uit Wijk aan zee


https://nos.nl/artikel/2422689-bewoners-en-milieugroepen-150-000-geplande-woningen-te-dicht-bij-schiphol

Gedeputeerde Jeroen Olthof (Noord-Holland), die namens de gemeenten en provincies met het kabinet over Schiphol praat, zegt in een reactie: "Het is de vraag of de huidige regels wel scherp genoeg zijn om de gezondheid van mensen in de regio tegen uitstoot en geluidsoverlast te beschermen. We hebben duidelijk gemaakt dat dit wat ons betreft niet het geval is. Juist daarom zijn we in gesprek met het Rijk; om de gezondheidsbelangen van de inwoners een stem te geven in het luchtvaartdebat".

Internationale bereikbaarheid mag niet ten koste gaan van de elementaire voorwaarden voor een gezond leefklimaat, zegt hij. "Het is aan het Rijk hier duidelijke normen voor te stellen die recht doen aan de gezondheid. En het is aan de luchtvaartsector om te bedenken hoe de normen worden nageleefd".

Tja, de huidige bewoners die nu al de overlast en uitstoot ervaren zijn niet belangrijk genoeg volgens deze Olthof. We kunnen gewoon het laplazerus met alle aanverwante ziektes krijgen!

Geplaatst door Ed uit Oegstgeest

En precies dit is waarom een meerderheid in de 2e kamer (waaronder tot mijn verbazing de CU) niet af wil van de reservering voor een 2e Kaagbaan. Zelfs zonder groei biedt het de mogelijkheid om andere banen (Buitenveldert en Aalsmeer baan) af te waarderen waarmee woningbouw in Amsterdam en buurtgemeenten mogelijk wordt. Hiermee wordt tevens geluid verplaatst van stedelijk gebied naar randgemeenten in de bollenstreek en noord Holland waardoor er netto minder gehinderden zijn. Het lost ook het probleem van kruisende banen op (veiligheid). Dit is naar mijn stellige overtuiging het onderliggende maar nog altijd niet uitgesproken doel waaraan I&W en de sector werkt. Krimp is voor de rechtse partijen die nog altijd een meerderheid hebben geen optie en zelfs onbespreekbaar (ondanks overtuigend bewijs dat die positie op inhoudelijke gronden niet houdbaar is). De boeren zullen volledig opdraaien voor de stikstof.

Geplaatst door Kijk naar de toekomst uit Uitgeest

@ Ed:

Een zeer juiste analyse waar het volgende aan is toe te voegen:

De luchtvaartsector verkeert nog altijd in een uitzonderingspositie. Zo werd de Luchtvaartnota als een "onverplicht programma(!)" buiten het bouwwerk van - aan de nieuwe Omgevingswet verplicht verbonden - Nationale, Provinciale en Gemeentelijke omgevingsvisies gehouden.

Schiphol c.s. sloot met de (inter)nationale vastgoedwereld een deal om rond de HUB/Mainport Schiphol en satellieten de "Holland Metropool" uit te rollen. Via officieuze Metropoolregio's delen bepaalde topbestuurders de lakens uit. Meer dan vijftig gemeenten in de Randstad hebben onlangs macht en middelen aan de MRA en MRRD 2.0 overgedragen en genoemde topbestuurders gaan de Omgevingswet omzeilen of negeren op de slinkse manier die door gedeputeerde Olthof wordt geschetst. Dat kan blijkbaar omdat het negeren van de wet door ambtsdragers intusen vrijgesteld lijkt van rechtsvervolging?!

Benauwend is dat bewonersorganisaties en platforms ondanks talrijke waarschuwingen deze ontwikkeling maar niet willen onderkennen. Daarbij lijkt onder andere (ongewenste) binding van bepaalde bestuursleden aan landelijke politieke partijen ten grondslag te liggen?

Tot zover deze aanvulling van de waardevolle, vanuit Oegstgeest aangedragen analyse!


Geplaatst door B. van Marlen uit Uitgeest

De Commissie MER heeft al aangegeven, dat het huidige stelsel onvoldoende berscherming biedt voor omwonenden. Vervolgens wordt dit volledig genegeerd en gaat men door met het criminele luchtvaartbeleid.

Men laat ook niet weten waar die mooie ‘optimale vaste routes’ die over vele mensen zullen gaan dan komen te liggen. Men vermeldt nergens dat dit een ramp voor onderwonenden gaat worden. De slinkse afwenteling van herrie vanuit de regio Amsterdam naar de ‘buitengebieden’ wordt ook nergens goed genoemd.

De sector blijft sprookjes over groei met minder hinder vertellen, maar ieder zinnig denkend mens kan inzien, dat met meer vluchten de herrie alleen maar toeneemt, ondanks dat er wat minder lawaaiige toestellen bijkomen.

Helaas doen alle regeringspartijen in dit vieze spel mee en krijgt de Schiphol groep voor de zoveelste keer weer zijn zin.

Krimp is toch echt de enige oplossing om dit land leefbaar te houden!

Geplaatst door Kijk naar de toekomst uit Uitgeest

-vervolg

NOS-JOURNAAL STEUNT DE STRUISVOGELPOLITIEK VOLLEDIG

Het NOS-journaal interviewde de MFNH-directie bij een grote nieuwbouwwijk in Assendelft.
Een bewoner liet weten: "je kunt je er aan storen, buiten heb je er wat last van" maar onvermeld bleef dat de nabijgelegen Zwanenburgbaan niet tot de preferente banen behoort en dat er alleen bij uitzondering nachtvluchten gepland worden.

De MFNH directie zweeg over het "NextGen" hoogfrequent vliegsysteem dat al op de wel preferente Polderbaan en Kaagbaan is geplaatst. Ook over de geplande parallelle Polder- en Kaagbanen, het project Luchtruimherziening en de onvoorstelbare aantasting van de leefomgeving in de gehele regio Alkmaar/Kennemerland en de Bollenstreek geen woord.

Door het verzwijgen van dit wanbeleid - dat door de Tweede Kamer NB! wordt gesteund - en het sfeertje van "dat valt allemaal reuze mee!" speelt de redactie van het NOS-journaal het spelletje van de alom heersende "struisvogelpolitiek" rond het luchtvaartdossier gewoonweg mee.


Geplaatst door Ed uit Oegstgeest

Vandaag zijn er 212 vliegtuigen over Oegstgeest gevlogen. Dat zijn er veel meer dan in de zomer van 2018 en 2019, bij vergelijkbare windrichting, toen Schiphol aan z'n maximum zat van ca 500k vliegbewegingen. In die periode waren het er typisch zo'n 140, met soms een uitschieter naar maximaal 160. Volgens de verhalen heeft het luchtverkeer nog altijd last van de naweeën van Cornona en gaat herstel langzaam. De 500k wordt voorlopig niet bereikt. Daarnaast is het eind maart en zitten we nog lang niet in de zomer drukte. Er lijkt geen sprake te zijn van het ontzien van de Aalsmeerbaan want die is ook zeer ruim ingezet met vandaag met 165 vliegtuigen over Aalsmeer. Begrijpt iemand wat hier aan de hand is? Het was hier de afgelopen dagen niet meer uit te houden in de tuin, ook al omdat geluid tussen de huizen reflecteert; vandaag was een absoluut dieptepunt. Mijn indruk is dat het aantal vluchten daadwerkelijk veel hoger ligt; vanmorgen werd er bijvoorbeeld reeds ongelijnd vanaf Scheveningen.

Geplaatst door Robbert uit Amsterdam

Ik zie steeds weer het verhaal opduiken dat de regio Amsterdam de hinder afwentelt op de 'buitengebieden'. Onjuiste voorstelling van zaken om een aantal redenen

1) De hinder wordt veroorzaakt door Schiphol, niet de regio Amsterdam
2) Toen de hinder in de regio Amsterdam extreem werd en compleet onhoudbaar heeft het ministerie en Schiphol besloten tot de Polderbaan (ook met het oog op toekomstige groei). De regio Amsterdam was veel meer gebaat bij een uitplaatsing naar zee
3) Nog steeds is de hinder in de regio Amsterdam hoger dan in de 'buitengebieden'
4) Groei komt vooral terecht op de secundaire banen en de regio Amsterdam. En ook bij de secundaire banen wordt de frequentie verhoogd.

Lijkt mij beter dan de 'buitengebieden' samen met de 'binnengebieden' optrekken tegen Schiphol.


Geplaatst door Ed uit Oegstgeest

@ Robbert,

U heeft natuurlijk helemaal gelijk dat het niet de Amsterdammers zijn die hinder proberen af te wentelen op de buitengebieden. Het probleem wordt veroorzaakt door Schiphol en de afwenteling is de verantwoordelijkheid van de politiek, gevoed door onder andere de luchtvaart lobby. Vele Amsterdammers zijn ook nog steeds slachtoffer van de enorme overlast die Schiphol veroorzaakt. Toch denk ik dat niet te ontkennen valt dat er sprake is van het verplaatsen van overlast van de meest verstedelijkte gebieden naar de buitengebieden omdat hiermee het aantal gehinderden afneemt. Dit vormt immers de basis voor het preferentieel baangebruik en wordt ook geillustreerd met uw punt 2) waarbij getracht is om overlast in Amsterdam te verminderen door verplaatsing naar buitengebied in Noord Holland. Dat neemt niet weg dat ook nu de overlast in Amsterdam (net als de bevolkingsdichtheid) nog altijd hoog is. U heeft gelijk dat de groei vooral heeft plaats gevonden op de secundaire banen, simpelweg omdat de preferente banen inmiddels vol gevlogen werden. Het is niet gek dat introductie van het Next Gen systeem op de Polder en Kaagbaan (preferent), om daar de frequentie verder op te hogen, en de optie van een 2e Kaagbaan gezien worden als een verdere verplaatsing van overlast naar de bollenstreek en Noord Holland ten gunste van het nog altijd zwaar gehinderde Amsterdam/Amstelveen? En dat dit door bewonenrs van deze gebieden, die ook nu al ernstig gehinderd worden als grote bedreiging wordt gezien?
Verplaatsing van hinder is uiteraard geen oplossing dus ik ben het geheel met u eens dat we met z'n allen moeten optrekken tegen Schiphol!

Geplaatst door gerard uit Castricum

@ robbert, Hieronder ziet u de hoe men vliegt. De (meeste) grote steden lijken te worden ontzien. Of zie ik het verkeerd?

Geplaatst door Robbert uit Amsterdam

@Gerard. Het ging over de Regio Amsterdam versus het 'buitengebied'. Dan heb je het over delen van Amsterdam (Buitenveldert, ZuidOost, West en in mindere mate centrum/noord) en Amstelveen , Aalsmeer , Uithoorn, Zwanenburg etc. ) . En indien je naar de aantallen gehinderden kijkt en de mate van hinder dan is dit echt hoger dan in de 'buitengebieden' (waarmee niet gezegd dat de hinder daar meevalt).

Geplaatst door gerard uit Castricum

Daar zijn ze weer, 'de aantallen'. Denk je heus dat in de buitengebieden door ieder individue afzonderlijk minder hinder wordt ervaren omdat in de buitengebieden minder mensen wonen? Het is eerder omgekeerd. Stadsgeluiden maskeren vliegtuiggeluiden enigszins waardoor waardoor vlieggeluiden in een stadse woonomgeving minder opvallen en -dus- minder belastend zijn. Daar zijn deskundigen het al lang over eens. Maar de stadsbewoners niet. En die zijn in de meerderheid. Snap je hem?

Geplaatst door Robbert uit Amsterdam

@ Gerard. Ik gaf aan het aantal gehinderden en de mate van hinder. Het argument van achtergrondgeluid gaat verder echt niet op voor gemeenten zoals Amstelveen, Aalsmeer , Uithoorn en Zwanenburg in de regio Amsterdam. En ook in een stad als Amsterdam ligt dit veel genuanceerder. Maar een deel van de woningen liggen aan drukke wegen. En andere rustige straten hebben weer last van het 'galmen' van geluiden tussen de hoge en dichte bebouwing en claimen meer overlast van hetzelfde geluid dan in een landelijke omgeving. Zo heeft iedereen zijn eigen overlast en problemen. Zoals ik eerder al aangaf wil ik zeker niet zeggen dat het wel meevalt in het 'buitengebied'. Waar ik wel bezwaar tegen maak is het afzetten tegen het 'binnengebied' en het kruipen in de 'slachtofferrol'.

Geplaatst door Kijk naar de toekomst uit Uitgeest

@Robbert & meelezers:

METROPOOL BEPAALT HET (“Struisvogelpolitiek”)*

Burgemeester Halsema (GL) deelt samen met de Commissarissen van de Koning (VVD en PvdA) in NH en Flevoland vanuit een nieuw Metropoolbureau op de Amsterdamse Zuid As de lakens uit. Drie topbestuurders stellen zo het groei-verdienmodel van Schiphol en satelliet luchthavens veilig. Dit via een door I&W en luchtvaartsector opgebouwde bestuursstructuur zonder democratische basis.
Samen met nieuwe "landsdelen" en Metropoolregio's elders wordt aldus vormgegeven aan de gewenste "Holland Metropool", zoals in de toekomstvisie van de Royal Schiphol Group c.s. omschreven.

Niet toevallig zijn ook de burelen van de huidige - door een fraudeschandaal beschadigde - Landsadvocaat op de Zuid As te vinden. Want via intensieve samenwerking van juristen bij het Ministerie van I&W, het Metropoolbureau en dit kantoor van de Landsadvocaat wordt gezocht naar "geitenpaadjes" om o.a. de nieuwe Omgevingswet te omzeilen.
En tevens de Polderbaan en Kaagbaan te gaan verdubbelen(!) en hyper preferent te maken met het "Next-Gen" hoogfrequent vliegsysteem. Dit betekent bewuste concentratie van overlast boven deze regio’s om elders de grootschalige verstedelijking richting 20 miljoen inwoners van de “Holland Metropool” te kunnen realiseren.

Intussen werken de grote landelijke partijen GL, CDA, VVD, PvdA en D66 helaas allemaal mee aan de hierboven geschetste opzet. Opvallend is daarbij dat dit alles grotendeels buiten de media wordt gehouden en de gevoerde struisvogelpolitiek nergens aan de kaak wordt gesteld.

Conclusie:

Dit alles vormt een nieuwe uitdaging voor alle bewonersorganisaties en (kennis-)platforms.


*gepubliceerd in het NHD, De Uitgeester en De Uitgeester Courant
Geplaatst door Robbert uit Amsterdam

@ Kijk

De verhoging van de uurfrequenties doet de LVNL bij alle banen (niet alleen de Polderbaan en Kaagbaan). Het is niet zo dat de Kaagbaan en Polderbaan verdubbelen en dat het minder wordt bij de secundaire banen. Bij groei van Schiphol wordt het overal slechter (e vooral de secundaire banen). In de regio Amsterdam wordt sowieso gebouwd, ondanks de toenemende overlast door Schiphol. Zie bijvoorbeeld de uitspraken van de wethouders Amsterdam en Zaanstad. " Bouwen is nodig, het is aan het rijk en Schiphol om de overlast te verminderen. ".

Geplaatst door Kijk naar de toekomst uit Uitgeest

"De wereld is een strijdtoneel, elk speelt zijn rol en krijgt zijn deel"?