Platform Vlieghinder Regio Castricum
 

Hooijmaijers ondertekent akkoord toekomst Schiphol en omgeving

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 659 
|
 Provincie Noord-Holland 
 Hooijmaijers ondertekent akkoord toekomst Schiphol en omgeving

Datum
22-6-2007

Onderwerp
Hooijmaijers ondertekent akkoord toekomst Schiphol en omgeving

Marjan Lansdaal

Op 21 juni heeft Ton Hooijmaijers (gedeputeerde Schiphol) namens Gedeputeerde Staten een tweetal convenanten ondertekend waarin harde afspraken zijn gemaakt over hinderbeperkende maatregelen en maatregelen gericht op een verbetering van de leefomgeving rond Schiphol. In samenhang daarmee heeft Schiphol toegezegd het aantal vluchten tot 2010 te beperken tot maximaal 480.000. Komend voorjaar zullen ook voor de periode van 2010 tot 2018/20 afspraken worden gemaakt over de ontwikkeling van de luchthaven, eveneens in nauwe samenhang met een tweetal convenanten over hinderbeperking en omgevingskwaliteit.


Het akkoord kan rekenen op een breed draagvlak bij de overheden uit de regio. De deelnemers aan de Bestuurlijke Regie Schiphol (BRS), waarvan Hooijmaijers voorzitter is, legden tijdens de bespreking van het akkoord op 20 juni een kritische houding aan de dag over diverse onderdelen van het akkoord. Maar al met al wordt het totaal beschouwd als het maximaal haalbare op de korte termijn en een goed uitgangspunt voor de besprekingen voor de middellange termijn.

De provincie vond het belangrijk dat er voor de korte termijn afspraken zouden worden gemaakt over ondermeer aanpassingen van vliegroutes, het verminderen van grondlawaai, het weren van lawaaige vliegtuigen, het oplossen van schrijnende gevallen en een aantal gebiedsspecifieke projecten. Maar zeker net zo belangrijk was het maken van afspraken over het beperken van de geluidsoverlast van vluchten tussen 6.00 en 7.00 uur. Daar heeft het nieuwe college expliciet op ingezet. Hooijmaijers is dan ook blij dat hierover nu al resultaten zijn geboekt. Er wordt een experiment gestart om de nachtelijke vertrekroutes van de Polderbaan die worden gebruikt om de bevolking te ontzien, ook tussen 6.00 en 6.45 uur te gebruiken. Dat kan 9.000 gehinderden schelen. Over het geheel genomen neemt het aantal gehinderden als gevolg van de hinderbeperkende maatregelen meer af dan de maximale toename als gevolg van de groei van het aantal vluchten.

“Ik hoop dat de uitvoering van alle afspraken zorgt voor een betere relatie tussen Schiphol en de omgeving. Schiphol is heel belangrijk voor de regio, maar de regio is ook belangrijk voor Schiphol”, aldus Hooijmaijers. 

Het akkoord is tot stand gekomen onder leiding van Hans Alders, de Groningse Commissaris van de Koningin. De provincie en de gemeenten Amsterdam, Amstelveen en Uitgeest nemen als delegatie van de Bestuurlijke Regie Schiphol aan dit overleg deel, net als Schiphol, Luchtverkeersleiding Nederland, KLM, en vertegenwoordigers van bewonersorganisaties via de Commissie Regionaal Overleg Schiphol. Haarlemmermeer maakte deel uit van de CROS-delegatie. Verder zijn ambtenaren van de ministeries van V&W en Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu in het overleg vertegenwoordigd. Op basis van het akkoord heeft Alders een advies uitgebracht aan de ministers van Verkeer en Waterstaat en VROM.  Ministers en leden van de Tweede kamer hebben aangegeven het advies zwaar te laten wegen bij hun besluitvorming.

Als het Rijk instemt, zal de minister van Verkeer en Waterstaat de grenswaarden aanpassen binnen de wettelijke milieurandvoorwaarden om maximaal 480.000 vluchten mogelijk te maken. Zeven grenswaarden blijven nagenoeg gelijk, dertien gaan er omhoog en vijftien omlaag. Per saldo neemt het totale volume geluid niet toe.


Reacties op dit bericht

Geplaatst door jh griese uit Amstelveen

Ik vermoed, dat het laatste woord hierover in de Tweede Kamer 26 juni a.s. van 17:00 uur tot 19:30 uur nog niet is gezegd..