Platform Vlieghinder Kennemerland
 

“Experiment geluidsstelsel Schiphol unieke kans”

 |
 Geplaatst door:  
 |
 Bekeken: 925 
|
 Nieuwsblad voor castricum 
 “Experiment geluidsstelsel Schiphol unieke kans” Download het gehele artikel ' “Experiment geluidsstelsel Schiphol unieke kans”'

Reacties op dit bericht

Geplaatst door Jan Griese uit Amstelveen

"En de bewoners al helemaal niet" Dat is nog maar de vraag. Dinsdag- en woensdagavond was het Schiphol A.O .over het experiment Min. Eurlings deed toezeggingen: De voorwaarden/criteria voor het experiment komen er voor 1 nov en er komt nog een brief van jurist/geograaf Prof. Michiels. Nu maar afwachten wat monitoren oplevert. Vorlopig zijn we de h.havingspunten kwijt (Draaien op de achtergrond wel mee.) Ook de belangrijke Aantalsnormen(aantal huizen en aantal max. gehinderden en slaapverstoorden komener niet

Dat is reden dat de Prof nogmaals omz ijn mening wordt gevraagd . Wordt zeker vervolgd

Geplaatst door leo uit de kwakel

** Mw.Driessen begrijpt er ook niet zoveel van, net als vele anderen.

Alle pogingen, alle experimenten zijn er op gericht om zoveel mogelijk routes te plannen over gebied waar wat minder mensen wonen zodat het TOTAAL AANTAL gehinderen naar beneden kan. Dat is het enige dat een gemiddeld 2e kamerlid kan begrijpen en waarmee Schiphol en V&W kunnen scoren. Daarvoor moeten HH-punten wijken, anders lukt het niet want het experiment betekent een stapeling van hinder, ook waar nu HH-punten liggen.
Dat daarmee het leven voor duizenden zowat onmogelijk gemaakt wordt doet niet ter zake, erger nog, komt NOOIT ter sprake, de dictatuur van de meerderheid (lees: mensen in grote bevolkingscentra + een aantal platforms) volgen V&W en Schiphol daarin kritiekloos, evenals BRS en gemeenten. Zelfs in mijn eigen gemeente.
Alleen maar "Minder gehinderden", zonder enige nuance m.b.t. de gecumuleerde hinder voor de overigen. Die vormen een minderheid. En minderheden vormen nu eenmaal een makkelijk "slachtoffer" waar verder niemand wakker van ligt of zich druk over maakt.
Zo simpel is het.
Moeten we in de toekomst de boodschap in Jip-en-Janneke-taal vertellen aan 2e kamer-leden, dan moet dat maar.
Wat we eerst moeten doen is STOPPEN met al die energieverspilling in de marge. Blijkbaar kan de moderne mens alleen leven met een duidelijke boodschap. Die moet er dan maar komen.

Voor mij is dat: Schiphol terug naar 220.000 vliegbewegingen. Dan is de hinder, bij voldoende SPREIDING, draaglijk.

En om die strijd kracht bij te zetten is Schiphol onlangs een nieuw charme-offensief begonnen door middel van het uitnodigen van buurgemeenten voor "een dagje Schiphol". Te beginnen met Amsterdam en Amstelveen.

Geplaatst door OB uit Haarlem


Passages over `Schiphol' en 'Luchtvaart' in concept regeeraccoord:

Het is voor de economische ontwikkeling en innovatie belangrijk dat bedrijven geclusterd
kunnen opereren, zoals Greenports, waaronder de Greenports Venlo, Westland en de
Bollenstreek Brainport Zuid-Oost Nederland, de Food Valley in Wageningen, de
Maintenance Valley in Midden- en West Brabant, de Energy Valley in Groningen, de nanotechnologie in Twente en Delft, de Zuidas in Amsterdam, Schiphol en de haven van Rotterdam. Deze clusters worden maximaal gefaciliteerd.

Schiphol is van groot belang voor de Nederlandse economie en krijgt, overeenkomstig de afspraken die zijn gemaakt aan de “Alders-tafels” (overlegtafels over de toekomst van de luchthavens Lelystad, Eindhoven, Schiphol en hun omgeving), de ruimte verder uit te groeien tot een duurzame en concurrerende luchthaven. Kwalitatieve groei van het wereldwijde verbindingennetwerk is essentieel.
• De overheid ziet hierbij toe op een concurrerend kostenniveau.
• Het beleid is gericht op een wereldwijde aanpak van emissiehandel zodat er een gelijk speelveld is.
Ook bij regionale luchthavens dient de luchtvaart de economische ontwikkeling.

Het kabinet komt met voorstellen tot bundeling en vereenvoudiging van wet- en regelgeving op het gebied van het omgevingsrecht en versobering en modernisering van de Algemene wet bestuursrecht.

In de ruimtelijke ordening vindt een integrale afweging plaats van verschillende belangen waarbij de besluitvorming zo transparant mogelijk gaat plaatsvinden en zo dicht mogelijk bij degenen die het direct aangaat.

• Het kabinet komt met voorstellen de ruimtelijke ordening meer over te laten aan provincies en gemeenten.
• Het toezicht en de regie op het gebied van ruimtelijke ordening en volkshuisvesting gaat naar de provincies.

Het kabinet zet in op een gelijk speelveld in Europa met betrekking tot de normen ten aanzien van emissies, geluid en trillingen van voertuigen, openbaar vervoer, luchtvaart en scheepvaart om het woon- en leefmilieu minder te belasten.

Geplaatst door Jan Griese uit Amstelveen

En dan komt ook nog dame Schultz van Haegen terug ... wilde geen kamerlid worden, vergenwoordigster van het grote geld....

Geplaatst door Anoniem uit Haarlem

Jan Griese :

Informatief is ook dat Mevrouw als verantwoordelijke staatssecretaris zelf naar het aanvlieggebied van de Polderbaan kwam, om - ongeregisseerd - met de bewoners te praten. Daarnaast woonde ze zelf gewoon onder de aanvliegroute van de Kaagbaan.
Wat U zegt over haar motivering lijkt me een minder goed en zelfs schadelijk uitgangspunt voor het PLRS.

Omdat ik bezwaar maak tegen beschadigen van mensen, of ze nu omwonenden zijn of niet, reageer ik anoniem.

Geplaatst door Jan Griese uit Amstelveen

@Anoniem. Pas op dat u zichzelf niet beschadigd.

1)Ongeregiseerdheid was de truc van Dame Schultz , met haar glimlach. Ze kwam daar met een grote bus en deed daar o.a. een PVRC bestuurder beloften. Deze werden nooit ingelost. een P.R. offensief met een charmante glmlach is onvoldoende om te overtuigen, het gaat om integer uitvoeren van beloften...

2) de Dame werd door de Eerste Kamer in 2002 op het matje geroepen. (Samen met haar secondanten, van wie drs J.Gosse alles bij elkaar fantaseerde ) Zie op Website Eerste Kamer: Dossier 27603 stuk 99b "Verslag mondeling gesprek". (vergaderjaar 2002/2003werkelijk VERHELDEREND ! Dame Schultz moest de aangenomen motie Baarda door mevr. Netelenbos uitvoeren. (Belofte tot bescherming Buitengebieden)Het is tenenkrommend te lezen, hoe de dame met haar secondanten maar om de hete brei blijft heendraaien. Dr Jan Terlouw (te zachtmoedig...? of te kleine partij van 3 zetels achter zich destijds)komt er niet door heen,tot dat zie pag 14 tweede alinea CDa-er Prof. Lemstra de zaak op scherp zet en haar dwingt te buigen. Dat gebeurt ten slotte ! Haar VVD partijgenote Bierman merkt nog fijntjes op: Op uw projectcommissie zit men niet te wachten. Veel meer op de IIe Commissie Deskundigen Vliegtuiggeluid !
De Motie werd nooit uitgevoerd,ondanks de adviezen van CDV Eversdjk en Comm MER. Er kwam de evaluatie waarbij ca 600 verbeter voorstellen werden genegeerd, terwijl deze Evaluatie miljoenen kostte. De Platforms werkten zich uit de naat, soms snachts werken, 2 dagen voor een gesprek bij het ministerie kwamen de stukken pas binnen.
3)Dat ik schrok bij de medeling dat dame Schultz nu weer zou terugkomen, overkwam niet mij alleen. Op de Telegraafsite kwamen op dit nieuws vele vele reacties van Assendelft tot Oegstgeest en Uithoorn/Aalsmeer: Ze had toch gezegd in 2006: Ik ga de politiek uit en kom ook niet meer terug. (In haar termijn kreeg ze 2x zwangerschapsverlof) Men hekelde haar slechte beleid, en vond ze zich te goed om als kamerlid te functioneren..?
4) In de jaren 2004/5 was er het Avro Journalisten forum. Niet beaald een linkse club. Men beoordeelde een aantal bewindslieden. Iemand merkte op: Rutte en Schultz vormen de linker flank van de VVD...waarop Mr Frank Kuitenbrouwer/NRC opmerkte..."Kom nou Schultz voert een ultra rechts Schipholbeleid..."
5) PLRS is/was de oude koepel van Platforms van het binnengebied (Platform Leefmlieu Regio Schiphol. Daarna kwam er de VGP,die wij verlieten, om verder te gaan, met nu 17 Platforms in BLRS : Vereniging tot Behoud Leefmilieu Regio Schiphol. Met Voorzitter Erwin von der Meer en ondergetekende als secretaris.
Mogelijk treft u ook nog de brief aan op de eerste kamersite van E.Kamer aan dame Schultz zie onder, waarin PLRS ook genoemd wordt! ( Zie onder)
Met VROM,dattoch al niets voorstelde w.b.Schiphol kan ze nu helemaalhaargang gaan. Enfin, We wachten
af...

Geplaatst door Jan Griese uit Amstelveen

Aan de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat
Mevrouw drs. M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus
Postbus 20901
2500 EX DEN HAAG

Nr. 127752.119 Den Haag, 7 juli 2004

De vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat van de Eerste Kamer heeft zich de afgelopen weken beraden over uw verzoek tijdens de begrotingsbehandeling van 20 april jl. gedaan om met opmerkingen en aanvullingen te komen op de door u voorgestelde uitvoering van de motie-Baarda. De commissie heeft dat gebaar zeer op prijs gesteld. Een open en communicatieve werkwijze is in haar ogen cruciaal om het wantrouwen dat rondom het Schiphol-dossier gegroeid is zoveel als mogelijk is te verminderen.
Die houding proeft de commissie ook in het 'Plan van Aanpak voor de evaluatie Schipholbeleid', zoals dat op 18 juni jl. is gepresenteerd. De commissie kan zich daar in grote lijnen in vinden. Het Plan is ambitieus en streeft naar een zo groot mogelijke openheid en helderheid jegens alle betrokkenen. Dat is een bestuurlijke aanpak die de commissie zeer aanspreekt.
Juist met betrekking tot het Schiphol-dossier heeft het beeld over de betrouwbaarheid van de overheid de afgelopen periode onmiskenbaar schade opgelopen. Een zorgvuldige en transparante aanpak van de evaluatie van het Schipholbeleid en daarmee van de uitvoering van de motie-Baarda is de meest geeigende weg om deze schade waar mogelijk te herstellen. In dat licht moeten de navolgende vier opmerkingen van de commissie dan ook gelezen worden.

In de eerste plaats is het gegeven deze geschiedenis van cruciaal belang om onnodige misverstanden te vermijden. Zo'n misverstand ontstaat bijvoorbeeld als in de verklarende woordenlijst in bijlage 1 over de motie-Baarda te lezen staat: 'Op grond van deze motie moeten de doeltreffendheid en het effect in de praktijk van het Luchthavenverkeerbesluit Schiphol en het Luchthavenbesluit Schiphol worden geevalueerd.' Dat is niet correct. Ten overvloede: de motie verplicht de regering te evalueren of het nieuwe stelsel in vergelijking met de PKB 1995 een gelijkwaardige bescherming biedt.

Omdat niet alleen in bijlage 1, maar ook elders in het Plan van Aanpak niet altijd is gekozen voor een precieze formulering leidt dat tot verwarring, die eigenlijk nergens voor nodig is.
Daarom zou de commissie het op prijs stellen als u er op toeziet dat bij de weergave van de motie-Baarda voor de correcte beschrijving wordt gekozen.

In de tweede plaats is de commissie uit gesprekken met betrokkenen, zowel uit de sfeer van de verschillende bewonersplatforms als uit de sfeer van het CROS, gebleken dat er bij velen reeds bij voorbaat scepsis heerst over de uitkomst van de evaluatie. Vooral van de zijde van de bewoners uit zich dat doordat zij tot in detail commentaar leveren op de opzet van de evaluatie. De brief van de Stichting Platform Leefmilieu Schiphol, d.d. 23 juni, kan hier als voorbeeld dienen. Juist omdat de opmerkingen zo concreet zijn, moet het - zo meent de commissie - mogelijk zijn om helderheid te krijgen over de vraag of deze kritiekpunten al dan niet terecht zijn. Zoveel als redelijkerwijs mogelijk is moet immers worden voorkomen dat de evaluatie al bij voorbaat door betrokkenen wordt gediskwalificeerd.

Het is de commissie in de derde plaats opgevallen, dat er een moeilijk te overbruggen kloof bestaat tussen de objectieve logica die ten grondslag ligt aan de evaluatie (en de berekeningen die daarbinnen plaats vinden) en de subjectieve logica die bepalend is voor de ervaring van vooral de geluidsoverlast.

Geplaatst door Jan Griese uit Amstelveen

II)De mogelijke 'objectieve' slotsom van een evaluatie, dat de groei van Schiphol zich per saldo binnen de milieunormen heeft afgespeeld, zal daarom snel op gespannen voet staan met de 'subjectieve' ervaring dat er op tal van afzonderlijke locaties meer hinder is opgetreden. Dit verschil ziet de commissie als de politieke achillespees van de komende evaluatie. De hoop dat een feitelijk-rekenkundige evaluatie de onrust in de regio zal verminderen, zou daardoor wel eens ijdel kunnen zijn. Het komt de commissie voor dat aparte bezinning op deze problematiek wenselijk is.

Het bovenstaande onderstreept nog eens de noodzaak - en daarmee komt de commissie op haar vierde punt - dat de evaluatie van het Schipholbeleid en de uitvoering van de motie-Baarda door een onafhankelijke instantie zal worden verzorgd. Tijdens het begrotingsdebat op 20 april jl. heeft u daar terecht al op gewezen.
In dat kader pleit de commissie voor een onafhankelijke instantie/commissie, die op korte termijn zal moeten worden samengesteld, zodat zij in dit complexe proces een strenge regie zal kunnen voeren. Daarbij zal deze onafhankelijke commissie - in personele en/of inhoudelijke zin - gebruik moeten kunnen maken van de expertise zoals die bijvoorbeeld in de commissie-Eversdijk is opgebouwd. Aan te bevelen is bovendien om de commissie tevens om advies te vragen over de eerder omschreven discrepantie tussen 'objectief' rekenen en 'subjectief' ervaren.

Tot slot wil de commissie nogmaals haar erkentelijkheid uitspreken voor uw uitnodiging om met aanvullingen te komen op de door u gepresenteerde aanpak met betrekking tot de uitvoering van de motie-Baarda. Daardoor is zij zich weer eens ten volle bewust geworden van de praktisch-politieke complexiteit van de dubbeldoelstelling ('groei binnen milieunormen') van het Schipholbeleid. De commissie spreekt de hoop uit dat de komende evaluatie, alsmede de finale uitvoering van de motie-Baarda, er toe zal leiden dat zowel de politiek als de direct betrokkenen meer handvatten zullen krijgen om de overlast in onderling overleg en op een zo flexibel mogelijke wijze tot een minimum te kunnen beperken. De commissie realiseert zich echter heel goed dat welke maatregel dan ook nooit naar ieders tevredenheid zal zijn en vanuit dat kader valt het te betreuren dat de mogelijkheid van een andere locatie voor Schiphol momenteel geheel uit het politieke vizier verdwenen is. Want men hoeft geen Nostradamus te zijn om te kunnen voorzien dat een ambitieuze luchthaven in dit buitengewoon dichtbevolkte gebied een permanente bron zal blijven van onrust en conflicten.
De griffier van de commissie,
B. Nieuwenhuizen.

Geplaatst door Anoniem uit Haarlem

Al beter.

Wat lang en verdrietig, maar vaak to the point.

Zo zien we: Informeren versterkt. Kwetsen verzwakt.

Gegroet dan, met charmante glimlach