Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Besluit IG inzake handhaving geluid Schiphol 2007

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 896 
|
 VenW 
 Besluit IG inzake handhaving geluid Schiphol 2007

Bron: Ministerie van Verkeer en Waterstaat


Aan
de voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal
Binnenhof 4

2513 AA DEN HAAG


Geachte voorzitter,

In mijn brief van 25 maart 2008 met kenmerk VENW/IVW-2008/2806 heb ik u erover geïnformeerd dat in het gebruiksjaar 2007, in twee handhavingspunten de grenswaarden voor geluid in handhavingspunten overschreden zijn. Het betreft hier de grenswaarden van het ontwerp-Luchthavenverkeerbesluit Schiphol (hierna: het ontwerp-LVB) voor een gebroken gebruiksjaar waarop vanaf 13 juli 2007 anticiperend gehandhaafd is.

Op basis van artikel van 4.2.1, vierde lid en artikel 4.2.2, vierde lid, van het vigerende Luchthavenverkeerbesluit Schiphol (hierna: het LVB) is door bureau To70 een meteoclausuleberekening uitgevoerd om te kunnen bepalen in hoeverre de overschrijdingen het gevolg zijn geweest van buitengewone weersomstandigheden. In dat geval is de voorziening voor buitengewone weersomstandigheden van toepassing waarbij de grenswaarde in een handhavingspunt met maximaal 1 dB(A) mag worden opgehoogd. Uit deze berekening is echter gebleken dat er in het gebruiksjaar 2007 niet sprake is geweest van buitengewone weersomstandigheden. In principe volgen dan maatregelen van de Inspecteur-Generaal Verkeer en Waterstaat (hierna: de IG) die naar zijn oordeel bijdragen aan het terugdringen van de belasting binnen de grenswaarden.

Om te kunnen bepalen of aan de geconstateerde overschrijdingen gevolgen voor het gebruiksjaar 2008 moeten worden verbonden is door de Inspectie Verkeer en Waterstaat nagegaan wat de oorzaak van de overschrijdingen is geweest. Uit de oorzaakanalyse is gebleken dat de geconstateerde overschrijdingen direct samenhangen met het groot onderhoud aan de Kaagbaan in september 2007. Postbus 20901, 2500 EX Den Haag Telefoon 070 - 351 6171 Bezoekadres Plesmanweg 1-6, 2597 JG Den Haag Fax 070 - 351 7895 Internet www.verkeerenwaterstaat.nl bereikbaar met tram 9 (station hs en cs) en bus 22 (station cs)

Hoewel uit de meteoclausuleberekening gebleken is dat er over het gehele gebruiksjaar bezien niet sprake is geweest van buitengewone weersomstandigheden, is uit de oorzaakanalyse gebleken dat gedurende het groot onderhoud aan de Kaagbaan sprake is geweest van significant afwijkend weer. Hierdoor moest gedurende het groot onderhoud aan de Kaagbaan, de Zwanenburgbaan veelvuldig voor landingen vanuit het zuiden worden ingezet (ook `s nachts), waardoor enkele handhavingspunten in korte tijd zwaar zijn belast.

Een eventuele maatregel van de IG heeft tot doel te voorkomen dat geconstateerde overschrijdingen zich in het nieuwe gebruikjaar opnieuw voordoen. Uit de oorzaakanalyse is gebleken dat de overschrijdingen in het gebruiksjaar 2007 het gevolg zijn geweest van het groot onderhoud aan de Kaagbaan in combinatie met significant afwijkend weer tijdens de uitvoering van het groot baanonderhoud. Voor het gebruiksjaar 2008 is geen groot onderhoud aan de Kaagbaan voorzien waardoor het niet in de lijn der verwachting ligt dat de grenswaarden van de betreffende handhavingspunten in het gebruiksjaar 2008 opnieuw worden overschreden. Het betreft hier dus een situatie die specifiek kan worden geacht voor het gebruiksjaar 2007.

In verband hiermee heeft de IG het besluit genomen om voor het gebruiksjaar 2008 geen maatregelen zoals bedoeld in artikel 8.22 van de Wet luchtvaart aan één of meerdere sectorpartijen op te leggen en ook niet tot andere vormen van handhaving over te gaan. Op 29 mei 2008 heeft de IG dit besluit aan Schiphol, LVNL en de KLM bekend gemaakt.

Voor een nadere onderbouwing van het besluit van de IG verwijs ik naar het als bijlage bij deze brief gevoegde rapport “Overschrijdingen grenswaarden geluid Schiphol; gebruiksjaar
2007”.

Ten slotte meld ik u dat de IG voornemens is om lopende het gebruiksjaar 2008 intensiever toezicht te houden op het handelen van de sectorpartijen bij het voorkomen van overschrijdingen van grenswaarden voor de geluidbelasting in het algemeen. De belangrijkste redenen hiervoor zijn:

- dat zich in de tweede helft van het gebruiksjaar 2007 meerdere malen dreigende overschrijdingen van grenswaarden voor de geluidbelasting hebben voorgedaan, ondanks het feit dat deze grenswaarden op basis van het ontwerp-LVB gewijzigd zijn;

- dat het gebruiksjaar 2008 een complex jaar is aangezien in dit gebruiksjaar diverse experimenten plaatsvinden en er ook sprake is van groot onderhoud aan de Zwanenburgbaan.

Ten aanzien van het groot onderhoud aan de Zwanenburgbaan kan ik u melden dat Schiphol op basis van artikel 8.23 van de Wet luchtvaart een aanvraag heeft ingediend voor:

- een vrijstelling van de regel uit het LVB die verbiedt om tussen 23.00 en 06.00 uur locale tijd in zuidelijke richting te starten van de Aalsmeerbaan;
- vervangende grenswaarden.

Het verzoek voor een vrijstelling voor het gebruik van de Aalsmeerbaan voor starts in de nacht in zuidelijke richting is gehonoreerd. De regeling is op 20 juni 2008 gepubliceerd in de Staatscourant. De besluitvorming over de vervangende grenswaarden is nog niet afgerond. Ik zal u daarover zo spoedig mogelijk nader informeren.

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

Camiel Eurlings


Reacties op dit bericht

Geplaatst door V.O,S. uit NULL

Indien je er kritiek op hebt: niet ontvankelijk verklaard.

Standaard antwoord van V&W.

Boevenbende !